32007L0006[1]

A Bizottság 2007/6/EK irányelve ( 2007. február 14. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metrafenon, a Bacillus subtilis , a spinozad és a tiametoxam hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 2007/6/EK IRÁNYELVE

(2007. február 14.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metrafenon, a Bacillus subtilis, a spinozad és a tiametoxam hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2002. június 4-én az Egyesült Királysághoz kérelem érkezett a belgiumi BASF AG-tól a metrofenon hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2003/105/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a dokumentáció "teljes" abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(2) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2000. április 19-én Németországhoz kérelem érkezett az AgraQuest-től a QST 713 Bacillus subtilis törzs (a továbbiakban: Bacillus subtilis) hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2001/6/EK bizottsági határozat (3) megerősítette, hogy a dokumentáció "teljes" abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(3) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 1999. július 19-én Hollandiához kérelem érkezett a Dow AgroSciences-től a spinozad hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2000/210/EK bizottsági határozat (4) megerősítette, hogy a dokumentáció "teljes" abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(4) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 1999. március 17-én Spanyolországhoz kérelem érkezett a Novartis Crop Protection AG-től (jelenleg Syngenta) a tiametoxam hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2000/181/EK bizottsági határozat (5) megerősítette, hogy a dokumentáció "teljes" abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(5) A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének előírásaival összhangban megtörtént ezen hatóanyagok emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a kérelmezők által javasolt felhasználási célok tekintetében. A kijelölt referens tagállamok a hatóanyagokra vonatkozó értékelőjelentés-tervezeteket az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) 2003. október 31-én (metrofenon) nyújtották be, a Bizottsághoz pedig 2001. május 15-én (Bacillus subtilis), 2001. március 5-én (spinozad), illetve 2002. január 21-én (tiametoxam).

(6) Az EFSA Értékelési Munkacsoportja keretén belül a tagállamok és az EFSA szakértői vizsgálatnak vetették alá a metrofenonra vonatkozó értékelő jelentést, majd azt 2005. január 18-án az EFSA metrofenonra vonatkozó tudományos jelentése formájában benyújtották a Bizottsághoz (6). Ezen értékelő jelentést a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A Bacillus subtilis, a spinozad és a tiametoxam esetében az értékelőjelentés-tervezeteket a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2006. július 14-én a Bizottságnak a metrafenonra, a Bacillus subtilisre, a spinozadra és a tiametoxamra vonatkozó felülvizsgálati jelentései formájában véglegesítették.

(7) Az elvégzett különböző vizsgálatok azt mutatták, hogy az említett aktív hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 5. cikke (3) bekezdésében megállapított követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási célokra, melyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Emiatt helyénvaló a metrafenon, a Bacillus subtilis, a spinozad és a tiametoxam felvétele ezen irányelv I. mellékletébe annak biztosítása érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(8) A 91/414/EGK irányelvben meghatározott kötelezettségek sérelme nélkül, valamely hatóanyag I. mellékletbe való felvételének következményeként a tagállamoknak a felvételt követően hat hónap áll rendelkezésükre, hogy a metrafenont, a Bacillus subtilist, a spinozadot vagy a tiametoxamot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó, meglévő ideiglenes engedélyeket felülvizsgálják a 91/414/EGK irányelvben, különösen annak 13. cikkében és az I. mellékletében meghatározott vonatkozó feltételek teljesítésének biztosítása céljából. A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban a meglévő ideiglenes engedélyeket végleges engedélyekké alakítják át, módosítják vagy visszavonják. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell hagyni az egyes növényvédő szerek egyes tervezett felhasználási céljaira vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dosszié benyújtására és értékelésére, a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elveknek megfelelően.

(9) Helyénvaló ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani.

(10) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2007. július 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint a szóban forgó rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. augusztus 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, melyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

(1) A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2007. július 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a metrafenont, a Bacillus subtilist, a spinozadot vagy a tiametoxamot tartalmazó növényvédő szerek meglévő engedélyeit. Az említett időpontig a tagállamok ellenőrzik különösen az irányelv I. mellékletében a metrafenonra, a Bacillus subtilisre, a spinozadra, illetve a tiametoxamra vonatkozó feltételek teljesülését a hatóanyagokra vonatkozóan a B. részben megadott feltételek kivételével, továbbá azt, hogy az engedély birtokosa az irányelv 13. cikke (2) bekezdésében előírt feltételekkel összhangban rendelkezik-e az irányelv II. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy hozzáférése van-e ilyen dossziéhoz.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, mely egyedüli hatóanyagként vagy a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében legkésőbb 2007. január 31-ig felsorolásra kerülő több hatóanyag egyikeként metrafenont, Bacillus subtilist, spinozadot vagy tiametoxamot tartalmaz, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján, figyelembe véve a metrafenonra, a Bacillus subtilisre, a spinozadra vagy a tiametoxamra vonatkozóan az irányelv I. mellékletének B. részét. Ezen értékelés alapján eldöntik, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a) a metrafenont, Bacillus subtilist, spinozadot vagy tiametoxamot egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében az engedélyt szükség esetén legkésőbb 2008. július 31-ig módosítják vagy visszavonják; vagy

b) a metrafenont, Bacillus subtilist, spinozadot vagy tiametoxamot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében az engedélyt szükség esetén módosítják vagy visszavonják legkésőbb a 2008. július 31-i határidőig vagy a módosításra, illetőleg visszavonásra abban a vonatkozó irányelvben vagy irányelvekben megállapított határidő közül a későbbi időpontig, mely(ek) az érintett anyagot vagy anyagokat felvette/felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

4. cikk

Ez az irányelv 2007. február 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 14-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/136/EK bizottsági irányelvvel (HL L 349., 2006.12.12., 42. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 43., 2003.2.18., 45. o.

(3) HL L 2., 2001.1.5., 25. o.

(4) HL L 64., 2000.3.11., 24. o.

(5) HL L 57., 2000.3.2., 35. o.

(6) Az EFSA 58. tudományos jelentése (2006), 1-72. o., Conclusions regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metrafenone (A metrafenon hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetés) (véglegesítve: 2006. január 13-án).

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a táblázat vége a következő sorokkal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) További részletek a hatóanyagok azonosításáról és specifikációjáról a felülvizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0006 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0006&locale=hu

Tartalomjegyzék