32011R0436[1]

A Bizottság 436/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. május 5. ) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 436/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 5.)

a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjára,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Görögország, Franciaország és Olaszország által előterjesztett kérelmekre,

mivel:

(1) A 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) egyes tagállamokat vagy tagállamok egyes területeit bizonyos károsító szervezetek tekintetében védett övezetté nyilvánított. Néhány területet csak időlegesen nyilvánítottak védett övezetté, hogy az érintett tagállam rendelkezésre bocsáthassa a tagállam vagy az érintett terület károsító szervezetektől való mentességének igazolásához szükséges valamennyi információt, vagy véghezvihesse az érintett károsító szervezetek felszámolását.

(2) 2011. március 31-ig Görögország teljes területét védett övezetté nyilvánították a következő károsító szervezetek tekintetében: a Dendroctonus micans Kugelan, a Gilpinia hercyniae (Hartig), a Gonipterus scutellatus Gyll., az Ips amitinus Eichhof, az Ips cembrae Heer és az Ips duplicatus Sahlberg.

(3) 2010-ben Görögország felméréseket végzett, és azok eredményeiről a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése h) pontja harmadik és ötödik albekezdésének megfelelően tájékoztatta a Bizottságot. Bizottsági szakértők 2011. január 24. és 31. közötti görögországi látogatásuk során megerősítették, hogy a tagállam a felmérések megszervezése és elvégzése, illetve a felmérések eredményeiről való tájékoztatás tekintetében további jelentős előrelépést ért el. Mindamellett Görögországnak bizonyítania kell, hogy az elért előrelépés fenntartható.

(4) A Görögországban 2010-ben elvégzett felmérések eredménye szerint az Ips cembrae Heer előfordulását egyetlen alkalommal tapasztalták, a másik öt érintett károsító szervezet nem fordult elő. Figyelembe véve ezeket az eredményeket és a bizottsági szakértők Görögországban tett látogatásának eredményét, helyénvaló, hogy Görögország további három évre védett övezet maradjon a fent említett károsító szervezetek tekintetében; ezzel Görögország számára biztosítani lehet a szükséges időt, hogy összegyűjtse és rendelkezésre bocsássa azokat az információkat, amelyek szerint ezek a szervezetek - az Ips cembrae Heer kivételével - nincsenek jelen területén, továbbá felszámolja az Ips cembrae Heer károsító szervezetet, valamint összegyűjtse és rendelkezésre bocsássa azokat az információkat, amelyek megerősítik, hogy a szóban forgó károsító szervezet már nem fordul elő az ország területén.

(5) A Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében Görögország egész területét védett övezetté nyilvánították. Az e károsító szervezet előfordulása kapcsán végzett hivatalos felmérés alapján készített 2010-es éves jelentésében Görögország arról tett jelentést, hogy a vizsgálatok Argolida prefektúrában 104 fa esetében mutatták ki e károsító szervezet jelenlétét. A bizottsági szakértők - 2011. január 24. és 31. közötti görögországi látogatásuk során tett - észrevételei megerősítették, hogy a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) felszámolása érdekében a görög hatóságok által tett - ám hatástalannak bizonyult - intézkedések ellenére legalább három éve jelen van a prefektúrában. Következésképpen úgy kell tekinteni, hogy a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) jelen van Argolida prefektúrában. Ezért az említett prefektúrát e károsító szervezet vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt védett övezetként elismerni.

(6) Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében Spanyolország egész területét védett övezetté nyilvánították. Spanyolország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jelen van Kasztília és León autonóm közösségben. A két egymást követő évben, 2009-ben és 2010-ben, e károsító szervezet felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Kasztília és León autonóm közösséget e károsító szervezet vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt védett övezetként elismerni.

(7) A Cseh Köztársaság teljes területét, Franciaország egyes régióit (Elzász, Champagne-Ardenne és Lotaringia), valamint Olaszország egy régióját (Basilicata) a Grapevine flavescence dorée MLO tekintetében 2011. március 31-ig védett övezetté nyilvánították. A védett övezetté nyilvánítás óta a Cseh Köztársaság, Franciaország és Olaszország által rendelkezésre bocsátott információk bizonyítják, hogy e károsító szervezet nincs jelen az érintett védett övezetekben. Ezért a Cseh Köztársaság teljes területét, a franciaországi Elzász, Champagne-Ardenne és Lotaringia régiót, valamint az olaszországi Basilicata régiót e károsító szervezet vonatkozásában továbbra is védett övezetnek kell tekinteni.

(8) Olaszország kérelmet terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy Szardínia régióját védett övezetként ismerjék el a Grapevine flavescence dorée MLO károsító szervezet tekintetében. A 2004 és 2010 között elvégzett felmérések alapján Olaszország bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az érintett károsító szervezet nincs jelen Szardínia régiójában, annak ellenére, hogy meghonosodása szempontjából kedvezőek ott a feltételek. Ugyanakkor további felmérések elvégzésére van szükség. E felméréseket a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Szardíniát a Grapevine flavescence dorée MLO tekintetében csak három évre kell védett övezetté nyilvánítani.

(9) A 690/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Egyes védett övezetek jelenlegi elismerése 2011. március 31-én hatályát veszti. Ezért valamennyi védett övezet megszakítatlan elismerésének biztosítása érdekében kívánatos, hogy e rendelet 2011. április 1-jétől legyen alkalmazandó.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 690/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az a) cím 4. és 5. pontjának, illetve 7-10. pontjának második oszlopában a "Görögország" szó után a "(2011. március 31-ig)" szövegrész helyébe a "(2014. március 31-ig)" szövegrész lép.

2. A b) cím 2. pontjának második oszlopa a "Spanyolország" szó után a "(Kasztília és León autonóm közösség kivételével)," szövegrésszel egészül ki.

3. A d) cím a következőképpen módosul:

a) A 3. pont második oszlopa a "Görögország" szó után az "(Argolida prefektúra kivételével)," szövegrésszel egészül ki.

b) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) HL L 193., 2008.7.22., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0436 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0436&locale=hu