Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2005. évi CLIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2006. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §[2] Az Országgyűlés a 2006. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét 7 844 852,8 millió forintban, azaz hétmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-nyolcszázötvenkettő egész nyolctized millió forintban,

b) bevételi főösszegét 5 923 539,9 millió forintban, azaz ötmillió-kilencszázhuszonháromezer-ötszázhar-minckilenc egész kilenctized millió forintban,

c) hiányát 1 921 312,9 millió forintban, azaz egymillió-kilencszázhuszonegyezer-háromszáztizenkettő egész kilenctized millió forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegek, valamint a központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A központi költségvetés mérlegét az Országgyűlés az e törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a központi költségvetés 2006. évi hiányát finanszírozza, a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa és a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt követeléseit kezelje.

Második Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELőIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál

a) a központi költségvetési szerveknél - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is - a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek,

b) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők számára külön kormányrendeletben meghatározott kiadások,

c) a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzése támogatásának,

d) a főtisztviselők, a központi tisztek illetményének, valamint

e) a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetések,

f) a közalkalmazottak korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos pályázati rendszer támogatásának részbeni, illetőleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcím-csoporton. A többlettámogatás igénylési feltételeit az a)-d) és f) pontok tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, az e) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére nem nyújthatnak be igényt azon központi költségvetési szervek, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében a saját bevételük - ide nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a Munkaerőpiaci Alapból származó pénzeszközöket - fedezi. A Kormány ez alól felmentést adhat.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére támogathatók a közszolgálati média részvénytársaságok létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések, melynek feltételeit a Kormány rendeletben* állapítja meg.[3]

(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére a Kormány döntésétől függően támogathatók a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak az állami feladatellátásban résztvevő üzletágainál a veszteség mérséklését eredményező létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri személyi kifizetései a gazdasági és közlekedési miniszterrel - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - kötött megállapodás alapján.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) 2006. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 14. számú mellékletében részletezett kiadásokra fordíthatja. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó részéből a privatizációért felelős miniszter által meghatározott összeget a privatizációs tartalék növelésére lehet fordítani, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV Rt. záró pénzkészletét a privatizációért felelős miniszter határozza meg, a záró pénzkészlet összege legfeljebb 25 000,0 millió forint lehet.

(2) A 2006. évben az ÁPV Rt. hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra nem jogosult, kivéve, ha az a pénzügyminiszter külön engedélyével, elismert (szabályozott) értékpapírpiacra bevezetett társaság részvényeinek értékesítésével összefüggésben történik.

(3) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv.tv.) 23. §-ának (2) bekezdése szerinti privatizációs tartalék a következő célokra használható fel:

a) jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések;

b) kezességvállalásból - ideértve a készfizető kezességet is -, illetve az átvállalt tartozásokból eredő kifizetések;

c) konszernfelelősség alapján történő kifizetések;

d) elvont vagyontárgyak után beálló kezesi felelősség rendezése;

e) szerződéses kapcsolaton alapuló tartozások kiegyenlítése;

f) a belterületi föld ellenértéke alapján, alapítói jogon, a volt szovjet ingatlanok értékesítése kapcsán az önkormányzatokat megillető kifizetések;

g) a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján átalakuló társaságoknak a privatizáció után visszautalandó 20%-os részesedésigények (Privatizációs Ellenérték Hányad);

h) a villamosipari dolgozókkal az energiaszektor privatizációja kapcsán kötött megállapodás teljesítése;

i) a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések;

j) a "reverzális levelek" alapján történő kifizetések;

k) a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati igények rendezése;

l) az a)-k) pontban szereplő feladatok végrehajtásával kapcsolatos ráfordítások.

(4) A privatizációs tartalék záró pénzkészlete nem lehet kevesebb 10 000,0 millió forintnál.

(5)[4]

(6) A privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával a 14. számú melléklet I/1/a) pontja szerinti előirányzata legfeljebb 1000,0 millió forinttal túlléphető.

(7) A privatizációért felelős miniszter hozzájárulásával a kormányzati szektor hiányát érintő, illetve a kormányzati szektor hiányát nem érintő kiadási csoportokon belül az ÁPV Rt. az egyes előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(8) A 14. számú melléklet I/1/c), II/1. és II/2. pontjai szerinti előirányzatok esetében az ÁPV Rt. egyedi, 1000,0 millió forint feletti döntéseihez a Kormány egyedi jóváhagyása szükséges.

(9) A 14. számú melléklet I/1/a) pontja szerinti előirányzata terhére számolandó el az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamatának fedezete.

(10) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeivel megegyező összegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe.

(11) A Priv.tv. hatálya alá, de nem az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó társaságokban az állami részesedés után 2006. évben kifizetésre kerülő osztalék és az állami vagyon más hozadéka, valamint az e társaságok értékesítéséből származó bevételnek a privatizáció költségeivel csökkentett része a központi költségvetést illeti meg.

(12)[5] Az ÁPV Rt. a SZÖVÜR Kft.-től opciós szerződés alapján megvásárolt szövetkezeti üzletrészek vételárát a 14. számú melléklet II/2. pontja szerinti előirányzat terhére számolja el.

6. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az ÁPV Rt. tárgyi eszközeinek és készleteinek nemzetközi segélyezés céljára történő, térítésmentes felhasználásáról eseti döntést hozzon.

7. § (1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának(1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 20,0 millió forintot - kivéve az ipari parkban lévő vagyontárgyat, amely esetében az 50,0 millió forintot - meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget is meghatározhat.

(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint.

(3) Az Áht. 109/A. §-ának (6) bekezdésében meghatározott bruttó érték-határ 20,0 millió forint.

8. § (1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) és a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevétel összegéből a KVI legalább 5600,0 millió forintot a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 9. cím, 2. Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás alcím kiadásainak fedezetére fordíthat, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek és ütemezés szerint.

(3) A kincstári vagyonért felelős miniszter egyedi hozzájárulása alapján a kormányzati elhelyezési feladatokkal összefüggésben értékesített kincstári vagyon teljes bevétele - elsődlegesen - az elhelyezési feladatok teljesítésére, valamint a KVI törvényben meghatározott állami feladatainak ellátására fordítható.

(4) A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság kezelésében lévő üdülők és egyéb létesítmények értékesítéséből származó bevétel a kezelésében maradó létesítmények felhalmozási kiadásaira fordítandó.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) A központi költségvetési szervek - a (3) bekezdésben megjelölt szervek kivételével - a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyévben ténylegesen befolyó bevételeiknek 95%-át használhatják fel. A fennmaradó 5% - kincstári vagyon utáni részesedés címén - a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, az Országos Mentőszolgálatot, az Országos Vérellátó Szolgálatot, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, valamint a költségvetési rendben gazdálkodó kutatóintézményeket, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek fordítani.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők:

a) áru és készlet értékesítésének bevétele, kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, a mezőgazdasági termékek értékesítési bevételeit, a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak foglalkoztatásával előállított áru és készletértékesítés bevételeit;

b) szolgáltatások ellenértéke, kivéve a költségvetési szervek által nyereség nélkül továbbszámlázott, továbbá a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak foglalkoztatásával végzett szolgáltatás ellenértékeit;

c) bérleti és lízingdíj bevételek, kivéve a külföldön működő állami képviseletek bérleti díj bevételeit, valamint a KVI-nek a kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással összefüggésben keletkezett bevételeit.

(3) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 617,2 millió forintot, a Magyar Bányászati Hivatal 127,2 millió forintot, a Magyar Energia Hivatal 480,3 millió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 923,5 millió forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal 845,6 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek 4610,1 millió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 354,9 millió forintot, a Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat 1548,0 millió forintot, a Magyar Vasúti Hivatal 82,5 millió forintot köteles 2006. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedévben a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Szerencsejáték Felügyelet 2280,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A Nemzeti Hírközlési Hatóság 5616,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeket is február 20-tól június 20-ig 300,0 millió forint havi egyenlő részletekben, továbbá július 20-tól december 10-ig, valamint december 20-ig 588,0 millió forint egyenlő részletekben.

(6) Ha a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alá tartozó (3) bekezdésben foglalt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2006. december 20-ig rendezni kell. A fejezeti államháztartási tartalék terhére a befizetési kötelezettség nem rendezhető.

10. § (1) A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet összes nem vállalkozási tevékenységből eredő bevétele a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve:

a) külföldi államoktól és nemzetközi szervezetektől befolyó költségtérítések és egyéb támogatások,

b) pályázatok útján elnyert pénzeszközök,

c) adományok,

d) kormányrendeletben meghatározott célra átvett pénzeszközök,

e) jogszabályokban meghatározott visszatérülések,

f) rendelkezése alatt álló lakóingatlanban lévő lakások és helyiségek bérbeadásából származó bevétel és szolgáltatási díjak, valamint az ide nem tartozó ingatlan bérbevagy haszonbérbe adásából származó bevétel,

g) vagyonkezelésében lévő és a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanok értékesítéséből származó bevétel,

h) vagyonkezelésében lévő ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítéséből származó bevétel.

(2) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott bérleti és szolgáltatási díjak, valamint a g) pontja szerint befolyó bevételnek a köztartozások és az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összege a védelmi felülvizsgálatból eredő laktanya-korszerűsítési, lakásépítési, lakásvásárlási kiadásokra, a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház beruházás folytatására, valamint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő kulturális, oktatási, jóléti, szociális vagy rekreációs célt szolgáló létesítmények korszerűsítésének kiadásaira fordítható.

(3) Az (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint befolyó bevételnek a köztartozások és az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összege az Áht. 109/K. § (12) bekezdés e) pontja szerinti megsemmisítés és az Áht. 109/K. § (12) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt feladatok finanszírozására fordítható.

(4) Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények kezelésében lévő, a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2006. évben befolyó bevételnek a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó része a felsőoktatási intézmény alapfeladataihoz kapcsolódó felújítási, beruházási - beleértve a PPP (az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés, Public Private Partnership program) keretében megvalósuló fejlesztések törlesztő részleteit is - célra használható fel.

(5) A Belügyminisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények vagyonkezelésében lévő, a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2006. évben befolyó bevételből - a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően - legfeljebb 11 800,0 millió forint a rendvédelmi szervek épületei rekonstrukciójának folytatására, a Határőrség Országos Parancsnokságának elhelyezésére, valamint okmányirodák fejlesztésére fordítható.

(6) Az Egészségügyi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó egészségügyi intézmények vagyonkezelésében lévő, a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2006. évben befolyó bevételből az egészségügyi miniszter - a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően - legfeljebb 7000,0 millió forintot egészségügyi beruházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra, rekonstrukcióra és a mentőautók lízingelésével kapcsolatos díjak megfizetésére fordíthat.

(7) A Külügyminisztérium fejezet vagyonkezelésében lévő külképviseleti ingatlanok értékesítéséből 2006. évben befolyó bevételből legfeljebb 1300,0 millió forint a Kormány által elfogadott külképviseleti ingatlanfejlesztési koncepció kiadásaira fordítható.

(8) A Nemzeti Sporthivatal által alapított közhasznú társaság vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel - a köztartozások és az ingatlan elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően -1500,0 millió forint összeghatárig a (9) bekezdés szerint használható fel.

(9) A (8) bekezdés szerinti bevétel - a Nemzeti Sporthivatal útján - kizárólag a belügyminiszter felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagyonkezelésében, továbbá helyi önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő sportlétesítmények fejlesztésére, rekonstrukciójára (beruházásaira), valamint kincstári vagyonba kerülő sportcélú ingatlanok vásárlására fordítható.

(10) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények vagyonkezelésében lévő, a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2006. évben befolyó bevételből - a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően - legfeljebb 1850,0 millió forint a szakszolgálatok megyei kirendeltségeinek összevont szervezetei elhelyezését szolgáló beruházási és felújítási kiadásokra fordítható.

(11) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények vagyonkezelésében lévő, a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2006. évben befolyó bevételből - a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően -legfeljebb 4000,0 millió forint a fejezet alapfeladatainak ellátását szolgáló beruházási és felújítási kiadásokra fordítható.

11. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, valamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva összege 2006. augusztus 31-ig 91 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 1 092 600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 2006. augusztus 31-ig 302 500 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 2006. augusztus 31-ig 80 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája 2006. augusztus 31-ig 7820 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 11 650 Ft/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 258 500 Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2006. április 1-jétől 416 500 forint.

(4) A Feot. 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj havi összege egyetemi docens (tudományos főmunkatárs) esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 30%-a, főiskolai tanár esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj havi összege oktató, illetve kutató esetében a (3) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem oktató esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 70%-a.

(5) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 113 200 forint.

(6) A Magyar Tudományos Akadémia tagjai tiszteletdíjának havi összege

a) az Akadémia rendes tagjai esetében 455 000 forint,

b) az Akadémia levelező tagjai esetében 353 900 forint.

(7) A Tudományok Doktora, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjának havi összege 101 100 forint, az 1995. január 1-je előtt nyugdíjba vonultak esetében - a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítésre tekintettel-97 100 forint.

12. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra az e törvény 3. számú melléklet 15-20. és 22. pontjában, az 5. számú melléklet 7., 19., 23. és 27-28. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. számú melléklet 15-19. és 20. a)-d) pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az éves időkeretnek a %-os mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően kell megállapítani.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét a felügyeletét ellátó szervtől igényelheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.

13. § (1) A központi költségvetés központosított bevételeit képezik az e törvény 1. számú mellékletében a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 13. cím, a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 28. cím, a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, a XVII. Területfejlesztés fejezet, 8. cím, a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 31. cím és a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 7. cím alatt meghatározott bevételek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott központi bevételi előirányzatok beszedéséért, az e törvényben meghatározott előirányzatok teljesítésért - ha törvény másként nem rendelkezik - az adott fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(3) A XI. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 6. alcímhez tartozó jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.

Harmadik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai

14. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit az e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére az e törvény 8. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint.

(3) A pénzügyminiszter és a belügyminiszter a normatív hozzájárulásokat és támogatásokat - az Áht. 64. § (4) bekezdése szerinti kiegészítő igénylés alapján külön rendeletben kihirdetésre kerülő szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz és az emelt színvonalú bentlakásos ellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások, továbbá az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével -, valamint a Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása jogcímű központosított előirányzatot, a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az Áht. 64. §-a (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján, továbbá az 52. § (1) bekezdése szerinti államháztartási tartalékot önkormányzatonként és jogcímenként együttes rendeletben hirdeti ki az Áht. 64. §-ának (3) bekezdése szerint.

15. § (1) Az Országgyűlés - a 14. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül - további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) központosított előirányzatként az e törvény 5. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra;

b) az önálló színházat fenntartó, illetve színházat vagy színházi produkciót támogató helyi önkormányzatok részére az e törvény 7. számú mellékletében foglalt részletezés szerint;

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú feladataira, címzett és céltámogatás formájában, ez utóbbinál a 2006. évi új induló beruházások támogatási előirányzatának

ca) 15%-a a régió lakónépességének arányában,

cb) 85%-a a 2000 lakosegyenérték feletti agglomerációk szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztési szükségletei alapján kerül régiónként elosztásra e törvény 21. számú melléklete szerint;

d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira. Az előirányzat

da) 63%-ának 30%-a az egy főre jutó bruttó hazai termék megyénkénti mértéke, 70%-a a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége alapján, a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan szerint,

db) 37%-a a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjára vonatkozó megosztási szabályok alapján a megyei területfejlesztési tanácsokat és a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, amelyek régiónkénti összegét e törvény 21. számú melléklete tartalmazza;

e) vis maior tartalékra a Cct. 1/A. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint;

f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására. Az előirányzat a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján a megyei területfejlesztési tanácsokat illeti meg, amelyek régiónkénti összegét e törvény 21. számú melléklete tartalmazza;

g) a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra.

(2) A normatív hozzájárulások és támogatások lemondásból felszabaduló előirányzatai - a nem helyi önkormányzat részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - az itt meghatározott sorrendben növelik az e törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában, az 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 8. Vis maior tartalék cím, a 6. számú mellékletének 3. pontjában, valamint 2. pontjában meghatározott előirányzatokat. Ugyanilyen sorrendben növeli továbbá ezen előirányzatokat az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely a 30. § szerint nem illeti meg az átvevő intézményt.

(3) Amennyiben az e törvény 12. §-a, illetve 30. §-a szerint normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. és 8. számú melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(4) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan - nem helyi önkormányzat részére történő - feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevő jogosult az e törvény 12. §-a vagy 30. §-a szerint normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú előirányzatát meg kell emelni.

16. § (1) Működőképességük megőrzése érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. §-ának (1) bekezdése alapján -kiegészítő támogatásra jogosultak az e törvény 6. számú mellékletében foglalt feltételeknek megfelelő helyi önkormányzatok.

(2) A Fővárosi Önkormányzat látja el a közgyűlés által szabályozott módon a 22. § szabályai szerint - a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében - az Ötv. 87. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatot e törvény 6. számú melléklete 1. pontjának alkalmazásával. A Fővárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból e törvény 6. számú mellékletének 1. pontja szerint forráshiány mutatható ki.

17. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül az e törvény 3. számú melléklet 3., 6., 8. és 11-22., pontja és a 4. számú melléklet B) II. c) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. és 3. pontja, II. rész 3. pontja, továbbá III-V. része szerinti előirányzatok együttes összege.

18. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2004. évre bevallott - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.

(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a illeti meg.

(3) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek és más bevételek szabályozása

19. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 2006. január 1-jétől beszedett

a) 2005. június 30-án nyilvántartott hátralékból a végrehajtási cselekmények eredményeként befolyó illeték 20%-a a központi költségvetést, 80%-a pedig a fővárosi, megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat,

b) az a) ponton túli illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg a megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján a megye közigazgatási területén lévő megyei jogú városok illetékességébe tartozó ügyekből befolyt bevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4)-(7) bekezdésben foglalt, kiadásként visszatartott összeggel.

(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,

b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben - egyhu-szad részenként -, egyharmada a megye, valamint a főváros 2005. január 1-jei lakosságszáma arányában - a Kincstár országos összesítését követően - a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

c) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel összege a behajtó megyei és fővárosi önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat ezen bevételének felhasználásával valósíthatja meg az illetékhivatal informatikai rendszereinek (hardver- és szoftver-eszközeinek) korszerűsítését.

d) Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál 2005. december 31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék 25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az illetékhivatal - az önkormányzat a) és c) pontokban foglalt illetékbevétele terhére - köteles a különbözet 50%-át, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott illetékbevétellel együtt a központi költségvetés részére átutalni.

e) Amennyiben a megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal a b) pont szerinti Kincstári országos összesítés alapjául szolgáló illeték bevételi hányad kincstári számla javára történő átutalását a külön jogszabályban meghatározott határidőig nem teljesíti, a megyei önkormányzatot, illetve a Fővárosi Önkormányzatot kamatfizetési kötelezettség terheli az esedékesség napjától az átutalás teljesítéséig. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet a Kincstár a megyei önkormányzatot, illetve a Fővárosi Önkormányzatot a b) pont szerint megillető összegből visszatart.

(4) Az illetékhivatalokkal kapcsolatos kiadásokat az illetékbevételből részesedő önkormányzatok viselik a saját bevételükből az (5)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) A megyei jogú város önkormányzata legkésőbb 2006. január 20-áig megállapodik a megyei önkormányzattal a beszedendő bevétellel kapcsolatos kiadások viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a kiadások körét és mértékét - beleértve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában szabályozott, illetékekkel összefüggő érdekeltségi célú juttatásokat is -, az elszámolási kötelezettségeket, az elszámolás ellenőrzésének módját.

(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a felmerült kiadásokat a megyei jogú városi önkormányzat(ok), illetve a megyei önkormányzat a (2) és (3) bekezdés szerinti, 2005. évben illetékből származó bevételeik arányában viselik. A megyei jogú városi önkormányzatra eső kiadási hányadot a megyei önkormányzat visszatarthatja a megyei jogú várost megillető összegből.

(7) Az illetékhivatal működtetésével összefüggő éves működési költség és az éves működési költség 10%-átmeg nem haladó felhalmozási költség egytizenkettede - nem havi ütemezésű utalás esetén az egytizenketted rész utalással érintett naptári napok szerinti hányada - tartható vissza havonta a megyei jogú város(ok) tól, amely az illetékhivatalt működtető megyei önkormányzatot illeti meg, és illetékbevételként kell költségvetésében előirányozni és elszámolni.

20. § (1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

(2) A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni a települési önkormányzatok által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

(3) A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(4) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a - függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől - az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésre nem köteles.

21. § A helyi önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat jogutódjának - állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezet által történő - értékesítéséből származó készpénzbevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

22. § A Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására az Ötv. 64. §-ában, a 64/A-64/C. §-ában, valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

23. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása, valamint az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-a (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 18., 23., 24. és 27. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. és 3. pontja, II. rész 3. pontja, továbbá a III., IV. és V. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A 30. § (2)-(3) bekezdése szerinti egyházi és kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást

a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának (13) bekezdése, valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó egyházak,

b) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 47. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbségi önkormányzatok és a Nek. tv. 47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó helyi kisebbségi önkormányzatok a helyi önkormányzatok útján az 1. számú melléklet XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzatáról - vehetik igénybe. A Kincstár ezen összeget a helyi önkormányzatnak folyósított központi támogatások nettó finanszírozása keretében a tárgyhónapot követő hónapban számolja el a kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló előirányzat javára.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

24. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alapot (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alapot (a továbbiakban: E. Alap) terhelő ellátások, valamint az Ny. Alapot és az E. Alapot nem terhelő ellátások folyamatos teljesítése érdekében a bevételek és a kiadások időbeli eltéréséből adódó átmeneti pénzügyi hiányok fedezetére a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről - kormányrendeletben szabályozottak szerint - finanszírozási tervet kell készíteni, amely indokolt esetben módosítható.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Ny. Alap és az E. Alap a befolyó bevételeikből és az alapot nem terhelő ellátások megtérítéseiből soron kívül törlesztik.

25. § (1) A Kincstár az E. Alap részére

a) a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. Gyermekgondozási díj alcím, továbbá a 11. cím, 3. alcím, 1. Köz-gyógyellátás jogcím-csoport előirányzatból a folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján,

b) a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 26. cím, 2. alcím, 4. Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatból február hónaptól kezdődően havonta az előirányzat egy-tizenegyed részének megfelelő összegével finanszírozást teljesít.

(2) Az Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím,

a) Magánnyugdíj-pénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

aa) az első háromnegyed évben havonta, a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

ab) október, november hónapokban az éves előirányzat 5%-ának megfelelő összegével, a tárgyhó 10. napjáig,

ac) december hónapban az aa) és az ab) pont szerinti befizetések összegének és a várható éves magánnyugdíj-pénztári tagdíjbefizetés különbözetének összegében, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhó utolsó kincstári napján,

b) Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

ba) az első háromnegyed évben havonta, a tárgyhó utolsó kincstári napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

bb) október, november hónapokban az éves előirányzat 5%-ának megfelelő összegével, a tárgyhó utolsó kincstári napjáig,

bc) december hónapban a ba) és a bb) pontban teljesített összegeket figyelembe véve a tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhó utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után történik.

(3) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, a X. Miniszterelnökség fejezet, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, a XI. Belügyminisztérium fejezet és a XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 18. §-ának (3) bekezdése alapján -fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás jogcímen - havonta átutalást teljesít az Ny. Alap és az E. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően, a tárgyhó 10. napjáig.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

26. § Az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok)- a bevételek befolyása és a kiadások teljesítése időbeni ütemének eltérése esetén - a finanszírozási igényeik teljesítéséhez igénybe vehetik az előző évi maradványukat, illetve legfeljebb három hónapra, de a következő évre át nem húzódóan a KESZ-t. A KESZ igénybevételét a pénzügyminiszter engedélyezheti. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a finanszírozási igény felmerülése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

D) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Alap Garancia Részlegtől érkező agrártámogatások és az Európai Unió részére fizetendő cukorilleték megelőlegezése

27. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlegtől érkező közvetlen, piaci támogatások, az - Európai Unió által a hatályos közösségi jogszabályok alapján utólagosan megtérítendő vagy értékesítésből befolyó - intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (a továbbiakban: NVT) foglalt támogatások Európai Unió által finanszírozott része (a továbbiakban: agrártámogatások) teljesítéséhez a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) Az NVT-ben foglalt támogatások kizárólag abban az esetben finanszírozhatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben az így igénybe vett teljes összeget az Európai Unió utólagosan megtéríti, de a kifizetés időpontjában az NVT céljaira felhasználható uniós forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról az európai uniós közvetlen támogatások megelőlegezésének céljára felvett hitel nagysága nem haladhatja meg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény alapján meghatározott, 2006. évben kifizetésre kerülő, EMOGA Garancia Részleg által megtérítendő egységes területalapú támogatások összegét.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről az MVH-nak a Pénzügyminisztérium és a Kincstár részére - kormányrendeletben szabályozottak szerint - 2006. év vonatkozásában 2006. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden hónap 15-ig aktualizálni kell. Amennyiben az NVT kifizetéseinek ütemezése az (1) bekezdésben leírt, KESZ-ről történő finanszírozást tesz szükségessé, a pénzügyminiszterjogosult az NVT intézkedések tekintetében a finanszírozási terv és a kifizetések ütemezését módosítani.

(5) Az Európai Unió által finanszírozott agrártámogatásokra az igénylő akkor is jogosult, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettséggel összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásból az igénylő csak a lejárt köztartozással csökkentett összegre jogosult. A köztartozás fennállásáról és annak összegéről az adóhatóság az MVH megkeresésére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban szereplő tartozás összegét az MVH a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 2. jogcím-csoport, 2. Folyó kiadások és jövedelem-támogatásokjogcím előirányzatból megállapított támogatásból levonja és átutalja az adóhatóságnak. A jogosultat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott támogatásnak megfelelő összegű tartozás az átutalással egyidejűleg megfizetettnek minősül. A támogatás visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.

(6) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az MVH az Európai Uniótól befolyó bevételeiből soron kívül törleszti.

(7) Az agrártámogatásokhoz kapcsolódó, az ügyféltől származó befizetéseket az MVH a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számla részére havonta átutalja.

(8) A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell elszámolni

a) az Európai Bizottság EMOGA Garancia Részleg éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul - az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével -a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, valamint az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,

b) az intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó azon kiadásokat, amelyek a nemzeti költségvetést terhelik.

28. § (1) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMOGA Garancia Részlegéből folyósított kamattérítését - annak beérkezése után haladéktalanul - a központi költségvetés részére átutalni, amelyet a központi költségvetés kamatbevételeként kell elszámolni.

(2) Az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésből eredően - az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján - nem térít meg, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell törleszteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kamattérítések elszámolása a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke-visszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára történik.

29. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének x) pontjában hivatkozott, cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitel nagysága nem haladhatja meg az Európai Unió részére fizetendő, közösségi jogszabály alapján meghatározott illeték összegét.

(2) A cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitelt az MVH a cukorilleték megfizetésére kötelezettektől e címen befolyó bevételekből soron kívül törleszti.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számláról felvett hitel azon részét, amelyet az MVH nem törlesztett, illetve köztartozásként nem került behajtásra, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell rendezni.

Negyedik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és a társadalmi önszerveződések támogatása

30. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg - figyelemmel a b) pontban foglaltakra - e törvény 3. számú melléklet 15-22. pontjában, az 5. számú melléklet 7., 19., 23. és 27-28. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel. A 3. számú melléklet 21. a) pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 21. b) pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A 21. c) pont szerinti normatív hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha az intézmény székhelye olyan településen van, amelynek lakosságszáma 1500 fő, vagy alatti, illetve 1501-3000 fő közötti. Az igénylésnél a 3. számú melléklet 21. pontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot, valamint a nevelésbe-oktatásba a 2003/2004. tanévtől kezdődően belépett gyermekek, tanulók, illetve előbbieknek a teljes gyermek-, tanulólétszámához viszonyított arányában számított foglalkoztatott pedagóguslétszám után az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 12. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás és támogatás illeti meg.

d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 12. § (2) bekezdése szerinti normatív hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel - a fenntartói jogok közös gyakorlására - kötött megállapodás keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből igényt tart.

f) Az egyházi felsőoktatási intézményt a Feot. 9/H. §-ának (4) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.

g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel a h) pontban foglaltakra - a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11. b)-k) és 12-14. pontjaiban, továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontjaiban megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót a g) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.

i) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

j) Az oktatási miniszter egyedi megállapodást köthet (illetve az érvényes megállapodások kiegészíthetők) a pénzügyminiszter egyetértésével állami támogatásra közalapítványokkal, alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkormányzatokkal a közoktatási feladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. Az igénylés és a kiegészítő támogatás feltételeinek - pénzügyminiszterrel egyetértésben történő - megállapítására, továbbá a folyósításra és a felhasználás ellenőrzésére az oktatási miniszter jogosult. E célra a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 1. Humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzata használható fel.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A (3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától -, 128 970 forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők -a 3. számú melléklet 15., 16. a)-d) és 17. a) pontjaiban figyelembe vehető - létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után 128 970 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a 3. számú melléklet 15., 16. a)-d) és 17. a) pontjaiban figyelembe vehető - létszáma alapján.

(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-k) és 12-14. pontjaiban megállapított normatíva 35,5%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint - az Oktatási Minisztérium, illetve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6)[6] A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltató egyházi fenntartója 2007. évben normatív hozzájárulásra akkor jogosult, ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2006. szeptember 30-áig bejelenti a Magyar Államkincstár - fenntartó székhelye szerinti illetékes - területi, regionális igazgatóságának

a) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férőhelyszám, szolgálat, központ) és

b) az igénybevétel 2007. évi várható időtartamát.

(7)[7] A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltató - (6) bekezdésben nem említett - nem állami fenntartója 2007. évben normatív hozzájárulásra akkor jogosult,

a) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2006. szeptember 30-áig bejelenti a Magyar Államkincstár - fenntartó székhelye szerinti illetékes - területi, regionális igazgatóságának

aa) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férőhelyszám, szolgálat, központ), és

ab) az igénybevétel 2007. évi várható időtartamát, valamint

b) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa fenntartott, az igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra, szolgáltatóra, illetve központra 2006. december 31-én külön jogszabály szerint jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és

c) új, belépő szolgáltatások, illetve férőhelybővítés esetén, ha az általa fenntartott, és az igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámot, férőhelyszámot, szolgáltatót, központot a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe - külön jogszabály szerint, a biztosított szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági hatékonysága alapján, a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve - befogadja.

(8) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzat terhére az eredeti előirányzat 0,5%-a használható fel.

(9) Az (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás, valamint a (4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás feltételei megállapításának, folyósításának és felhasználásának ellenőrzésére a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím, 3. jogcím-csoport, Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(10) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás a 2005/2006. évi nevelési, illetve tanévtől kezdődően kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.

(11) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. A könyvvizsgálat költségeit a nem állami intézmény fenntartója viseli.

(12) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés alapján biztosított kiegészítő támogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), szolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(13) A Szoctv. 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírást az Áht. 18/C. §-a (6) bekezdésének f) pontjában megjelölt fenntartók a Kincstárnál vezetett elkülönített számlán teljesítik.

(14) A Szoctv. 92/C. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatás összege legalább 90,0 millió forint.

(15) A Kincstár ellenőrzi:

- az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont bevonásával a közoktatási célú,

- a Kormány rendeletében meghatározott szakintézmény bevonásával a szociális célú,

az (1)-(4) bekezdésben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás igénylésének, felhasználásának jogszabályi feltételeit, az elszámolás szabályszerűségét.

A Kincstár - az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett - a 2006. január 1-jét követően megállapított normatív hozzájárulás fenntartónak való átutalását követő 6 hónapon belül szabályszerűségi felülvizsgálat keretében - szükség szerint helyszíni vizsgálattal - ellenőrzi az igénybejelentésben feltüntetett feladatmutató és a normatív támogatás törvényi feltételeinek meglétét. E felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Szabálytalanság esetén a jogtalanul igénybe vett összeg elvonásra kerül.

(16) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tüo.tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Tüo.tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 14. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:

a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén a tárgyévet megelőző december 1-jén az önkéntes tűzoltóság a Tüo.tv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján köztestületi tűzoltóságként működött;

b) valamennyi köztestületi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 9,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;

c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzat a köztestületi tűzoltóságok területén élő lakosság - a tárgyévet megelőző január 1-jei - száma arányában kerül felosztásra.

(17) A Tüo. tv. alapján a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 7. Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása jogcím-csoport előirányzatából 20,0 millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést.

31. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2006. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a társadalmi bűnmegelőzés, a parlagfű-mentesítés feladatai, az erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladatai, az egészségjavítást célzó sporttevékenység és a Szülőföld Alap támogatása. Felhasználása a 2007. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

32. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) rendelkezései szerint, a 2006. évben a képviselői megbízatás megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a 2006. évi fel nem használt előirányzat - a Ptv. 5. §-ában foglaltaknak megfelelő - új elosztására a Kormány kap felhatalmazást.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából az Országos Választási Bizottság legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidőt 15 nappal megelőzően közli a Pénzügyminisztériummal a Ptv. 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt elosztási arányokat, hiteles számításokkal alátámasztva.

(4) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint, a 2006. évben az új Országgyűlés megalakulásának napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím) .

(5) A (4) bekezdésben foglaltak alapján a 2006. évi fel nem használt előirányzat - a Ptv. 9/A. §-ában foglaltaknak megfelelő - új elosztására a Kormány kap felhatalmazást.

(6) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására előirányzott keret (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím) felhasználásáról - kijelölt bizottságának javaslata alapján - az Országgyűlés dönt.

32/A. §[8] (1)[9] A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú mellékletének XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Alapítványok támogatása alcím, 12. Hozzájárulás a Hadigondozottak Közalapítványa által ellátott feladatokhoz jogcímcsoport, 2. Hozzájárulás az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához jogcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzatból a Hadigondozottak Közalapítványa részére átadott 26 120,0 millió forint összegű hozzájárulás szolgál az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján 2006. december 31-ig benyújtott kérelmek alapján megállapított kárpótlási összeg fedezetéül.

(2) A Kormány felhatalmazást kap, hogy a kárpótlás céljára szolgáló előirányzatból e kárpótlás végrehajtása költségeinek fedezetét átcsoportosítsa.

Ötödik Fejezet

KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS ÉS VISZONTGARANCIA

33. § (1) A Kormány által 2006. évben újonnan vállalható egyedi kezességek együttes összege az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

(2) A 2006. évben elvállalt és még 2006. évben lejáró kezességvállalások a lejárat napját követően nem terhelik tovább az (1) bekezdésben meghatározott keretet.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

34. § Az Áht. 33/B. §-a alapján 2006. évben vállalható kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 160 000,0 millió forintot.

35. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 33-34. §-ban foglaltakon felül, a központi költségvetés terhére, a nemzetközi fejlesztési intézményekkel kötendő hitelszerződéseknél - összegszerű korlátozás nélkül - kezességet vagy egyéb, szerződést biztosító önálló kötelezettséget vállaljon. Ezen nemzetközi fejlesztési intézmények a következők: Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD, magyarul röviden: Világbank), az Európai Beruházási Bank (EIB, magyarul rövidítve: EBB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbank (KfW), az Északi Beruházási Bank (NIB), valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) .

36. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott - éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya 2006. év folyamán legfeljebb 1 200 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Rt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya 2006. év folyamán legfeljebb 400 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-garancia együttes állománya 2006. év folyamán legfeljebb 1 000 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

37. § Az Áht. 33. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettségük keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az önkormányzatokat.

38. § (1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2006. december 31-én legfeljebb 220 000,0 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalt exportcélú garanciaügyletek állománya 2006. december 31-én legfeljebb 80 000,0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által vállalt nem piacképes biztosítások állománya 2006. december 31-én legfeljebb 250 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

39. § (1) A Hitelgarancia Rt. által a (2) bekezdés szerint vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára - a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett, az önkormányzatok hitelintézetekkel szembeni kötelezettségei kivételével - a központi költségvetés visszavonhatatlan viszontga-ranciát vállal.

(2) A Hitelgarancia Rt. az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján - létrejövő szervezetek (e §-ban a továbbiakban: vállalkozások) hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 15 év lejáratú hitelszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízing-szerződésből, továbbá faktoring szerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.

(3) A Hitelgarancia Rt. által az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség állománya nem haladhatja meg 2006. december 31-én a 300 000,0 millió forintot.

(4) A Hitelgarancia Rt. által az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával vállalt kezesség mértéke vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800,0 millió forintot, továbbá a hitelszerződés esetén az adóst, illetve a bankgarancia-szerződés alapján a megbízót, lízing- és faktoring-szerződés esetén a vállalkozást terhelő fizetési kötelezettség 80%-át.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaran-cia kiterjed a Hitelgarancia Rt.-nek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességre is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(6) A Hitelgarancia Rt. által az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaraciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló és a vállalkozással szemben fennálló követelés behajtására. A társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(7) Ha az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával vállalt készfizető kezességvállalás beváltását követően a Hitelgarancia Rt. a reá átszállt követelést és a hitelintézet az adóssal szemben fennmaradt követelését együttesen érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekből először a hitelintézet követelését kell kielégíteni.

(8) A Hitelgarancia Rt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

40. § (1) Az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a központi költségvetés visszavonhatatlan viszontgaranciát vállal.

(2) Az (1) bekezdésben vállalt költségvetési viszontga-rancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(3) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 15 éves lejáratú hitelszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízing-szerződésből, továbbá faktoring szerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.

(4) Az Alapítvány által a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezesség állománya 2006. december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

(5) A kezesség mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a hitelszerződés, illetve a bankgarancia-szerződés szerinti kötelezettségek 80%-os mértékét. Az agrár- és vidékfejlesztési célú hitelszerződések és bankgarancia-szerződések esetében a kötelezettségek éves átlagban nem haladhatják meg a 70%-os mértéket és jogosultanként a 200,0 millió forintot, agrárintegrátorok esetén a 600,0 millió forintot. Egyéb hitelszerződések és bankgarancia-szerződések, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízing-szerződések, továbbá faktoring szerződések esetében e kötelezettségek éves átlagban nem haladhatják meg a 70%-os mértéket és jogosultanként a 200,0 millió forintot.

(6) Az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén az Alapítvány köteles minden szükséges jogi intézkedést megtenni a rá átszálló követelés behajtására. Az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(7) Ha a készfizető kezességvállalás beváltását követően az Alapítvány a reá átszállt követelést és a hitelintézet az adóssal szemben fennmaradt követelését együttesen érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekből először a hitelintézet követelését kell kielégíteni.

41. § Az állam a központi költségvetés terhére készfizető kezességet vállal a Diákhitel Központ Rt. azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. A vállalt kezesség után a központi költségvetés kezességvállalási díjat nem számít fel. A Diákhitel Központ Rt. éves finanszírozási tervét a pénzügyminiszter hagyja jóvá.

42. § (1) Az e törvény 33. §-a és 35. §-a alapján vállalt kezesség után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat kell felszámítani. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének legfeljebb 2,0%-a lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Kormány nyilvános határozatban alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, illetve indokolt esetben elengedheti.

43. § Amennyiben az államnak e törvény 33-36. §-ai, 41. §-a, valamint a Priv.tv. 23. §-ának (4) bekezdése alapján fizetési kötelezettsége keletkezik, azt a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

44. §[10] (1) Az állam a (4)-(5) bekezdésben, valamint külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt, 2004. december 31-e után megkötött hitelszerződés alapján folyósított kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére legfeljebb a hitelbiztosítéki érték 100%-áig (a továbbiakban: garantált hitelrész) . Az állami kezességvállalás mértéke a garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség 100%-a.

(2) Az állam a (4)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett készfizető kezességet vállal a "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel tőkeösszegére és járulékaira az alábbi feltételekkel:

a) a hitel tőkeösszege hiteligénylőnként nem haladhatja meg a 3,0 millió forintot,

b) a hitel folyósításakor a hitel tőkeösszege 2%-ának megfelelő kezesi díj megfizetése.

(3) A (2) bekezdés szerinti állami kezességvállalással biztosított kölcsönök együttes tőkeösszege egyetlen napon sem haladhatja meg a 20 000,0 millió forintot.

(4) Az állami kezességvállalással biztosított hitelt a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyek vehetik igénybe.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének a Magyar Állammal szembeni köztartozásának minősül, amelyet az APEH adók módjára hajt be.

Hatodik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

45. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím),

b) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím),

c) a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím),

d) az egyházak támogatása (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím),

e) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. cím) .

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §-ában foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetői kezdeményeznek előirányzat-átcsoportosítást.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

46. § (1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:

1. a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Duna Televízió Részvénytársaságok műsorterjesztési költségeire szolgáló előirányzatoknál (I. Országgyűlés fejezet, 10. cím, 1. alcím; 11. cím, 1. alcím; 12. cím, 1. alcím),

2. a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. cím),

3. a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím) közül:

a) a lakossági közműfejlesztés támogatásánál (1. alcím),

b) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásánál (10. alcím),

c) a 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatásánál (16. alcím),

d) az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatásánál (17. alcím),

e) az ECDL számítógépkezelői vizsga díjának visszatérítésénél (19. alcím), amennyiben az 50. § (4) bekezdésében foglalt átcsoporto-sítási lehetőség már kimerült.

4. a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása előirányzatnál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím, 20. alcím),

5. a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatásánál a régiónkénti előirányzat 30%-ával (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím, 21. alcím),

6. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásánál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. cím, 1. alcím), amennyiben a 15. § (2) bekezdésében és az 50. § (4) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,

7. a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásainál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 5. cím),

8. a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatásánál a szerződéses kötelezettség mértékéig (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 9. cím),

9. a különféle - a 4. § (1) bekezdésében részletezett -személyi kifizetések tartalékkeretnél (X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport),

10. az állat- és növénykártalanításnál (XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 6. alcím),

11. a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanításnál (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 6. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport),

12. a jogi segítségnyújtásnál (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 6. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport),

13. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatásánál (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 1. alcím),

14. a Beruházás-ösztönzési célelőirányzatnál (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport) a Kormány jóváhagyásával,

15. az Autópálya rendelkezésre állási díj előirányzatánál (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 30. alcím, 1. jogcím-csoport) a Kormány jóváhagyásával,

16. a Kötött segélyhitelezés előirányzatánál (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 47. alcím) a Kormány jóváhagyásával,

17. a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetésénél (XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 38. jogcím-csoport),

18. a lakástámogatásoknál (XVII. Területfejlesztés fejezet, 7. cím),

19.[11] az európai uniós támogatások felhasználása érdekében - amennyiben a 113. §-ban foglalt átcsoportosításra nincs mód - az európai uniós forrást tartalmazó, Közösségi Támogatási Keretbe tartozó operatív programok, valamint a Kohéziós Alap kiadási előirányzatai esetében az eredeti támogatási előirányzat 45%-ával, az európai uniós forrást tartalmazó más kiadási előirányzat és a XIX. EU Integráció fejezet 2. cím 5. alcím Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek esetében az eredeti támogatási előirányzat 15%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján,

20. a kárrendezési célelőirányzatnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 12. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport),

21. a kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) előirányzatánál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport),

22. a vállalkozások folyó támogatásai közül az egyéb vállalati támogatásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 2. alcím),

23. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatásánál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 16. cím, 1. alcím), valamint a megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítésénél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 16. cím, 2. alcím),

24. a fogyasztói árkiegészítésnél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 15. cím),

25. a vegyes kiadások egyes jogcímeinél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 4-6., 9., 11-12., 19., 21., és 25. jogcím-csoportok),

26. az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítésénél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím),

27. a pénzbeli kárpótlásnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 2. alcím), kivéve a pénzbeli kárpótlás folyósítási költségeit (24. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport),

28. a Magyar Nemzeti Bank költségvetési kapcsolatainak elszámolásánál és a nemzetközi elszámolások kiadásainál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 27. és 28. cím),

29 a Hozzájárulás az EU költségvetéséhez előirányzatnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 29. cím, 1. alcím),

30. az átadásra nem került ingatlanok utáni (egyházi) járadéknál (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím, 6. jogcím-csoport),

31. az egyes pénzbeli támogatásoknál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 9.cím, 10. alcím), kivéve a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatását (9. cím, 10. alcím, 6. jogcím-csoport),

32. a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásánál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 9. cím, 16. alcím, 2. jogcím-csoport),

33. a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, pénzbeli és egyszeri támogatás, apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítésénél, az életkezdési támogatásnál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 10.cím),

34. az egyéb szociális ellátások és költségtérítéseknél (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 11. cím), kivéve az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulást (11. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport), a terhességmegszakítást (11. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport), a folyósított ellátások utáni térítést (11. cím, 4. alcím) és a nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulást (11. cím, 5. alcím),

35. a szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatásánál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 9. cím, 24. alcím),

36. a hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz előirányzatánál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 9. cím, 18. alcím, 7. jogcím-csoport),

37. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatásnál (XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 38. alcím, 1. jogcím-csoport),

38. a központi költségvetés kamatelszámolásainál, tőke-visszatérüléseinél, az adósság- és követeléskezelés költségeinél (XLI. fejezet),

39. a kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatásnál (XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 34. alcím, 2. jogcím-csoport),

40. a szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatásánál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 9. cím, 12. alcím, 1. jogcím-csoport), és az egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítésénél (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím, 3. jogcím-csoport),

41. a közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzatainál (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport)

42. a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésénél (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 6. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport) a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

(2) Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 27. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport) előirányzat a Kormány engedélyével túlléphető.

(3) A XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 11. cím, 4. Folyósított ellátások utáni térítés alcím kiadási előirányzata a nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás alapján az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter engedélyével túlléphető.

(4)[12] Amennyiben egy fejezeten belül több, az (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott előirányzat van, az ott meghatározott százalékos mértékek - az ott meghatározott bontás szerint súlyozva - ezen előirányzatok eredeti támogatási előirányzatainak együttes összegére vonatkoznak.

(5) A Szülőföld Alap adományokat kiegészítő támogatása előirányzat a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 4. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt mértékig túlléphető.

(6) A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 38. alcím, 2. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció kiadási előirányzatai a Kormány engedélyével túlléphetők.

47. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 11 200,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 3584,0 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha

a) a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 1. cím, 6. Egyszerűsített vállalkozói adó alcím előirányzata, a 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata és a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül és

b) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím,

1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, és az 1. cím, 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport előirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata, és az 1. cím, 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék jogcím-csoport előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3)[13] Amennyiben a tárgyév december 28-ig az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet az APEH rendelkezésére bocsátani.

(4)[14] A pénzügyminiszter a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházások kiemelt előirányzatán és a 2. Felújítás kiemelt előirányzatán is túllépést engedélyezhet.

48. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám-és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 4843,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1549,8 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a

a) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó és 3. Regisztrációs adó alcímek előirányzata legalább 101,1%-ban, továbbá

b) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 7. cím, 2. Vámbeszedési költségek megtérítése alcím előirányzata legalább 104%-ban, vagy

c) az a)-b) pontban említett előirányzatok együttesen legalább 101,0%-ban teljesülnek.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az

(1) bekezdés a) és b) pontjában vagy a c) pontjában megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3)[15] Amennyiben tárgyév december 28-ig az (1) bekezdés a) és b) vagy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani.

(4)[16] A pénzügyminiszter a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházások kiemelt előirányzatán és a 2. Felújítás kiemelt előirányzatán is túllépést engedélyezhet.

48/A. §[17] (1) A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 149,6 millió forinttal, a2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 70,4 millió forinttal túlléphető, a foglalkoztatási és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a 47. § (1) bekezdés a) és b) pontja teljesül.

(2) A foglalkoztatási és munkaügyi miniszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek, és a 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig a 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség rendelkezésére bocsátani.

(4) A foglalkoztatási és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 1%-ának mértékéig a XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházások kiemelt előirányzatán és a 2. Felújítás kiemelt előirányzatán is túllépést engedélyezhet.

49. § (1) A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek (a továbbiakban: területi szervek) cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyijuttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 300,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 96,0 millió forinttal túlléphető a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. Termékdíjak alcím, 1-7. jogcímcsoport és 12. cím, 5. Vízkészletjárulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév november 25-éig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok legalább 89%-ban teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét kell a területi szervek rendelkezésére bocsátani.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

50. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 4. § (2) bekezdés szerinti központi költségvetési szervek számára 2006. évben engedélyezze a kiemelt előirányzatok közötti - az eredeti előirányzathoz képest történő - átcsoportosítást, ha a 4. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedésekkel összefüggő többletkiadásokra a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem nyújt elegendő fedezetet.

(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra - felmérés alapján - történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(3) A pénzügyminiszter év közben fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 13. Rendkívüli beruházási tartalék jogcím-csoport előirányzat terhére.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 3. Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások alcím előirányzata terhére a feladatmegosztásnak megfelelően fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(5) A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím) alcímei között, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. cím) alcímei között, továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. és 3. cím, valamint a 8. cím között - a felhasználási igény figyelembevételével - átcsoportosításokat hajthat végre. Ha az átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. címéről a 3. címre történik, úgy az átcsoportosítás ez utóbbi címre az 1., 3., 2. alcím számsorrendjében történik.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet,

a) 1-8. címek és alcímeik kiemelt előirányzatai között,

b) a 10. cím, 2. alcím, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzat csoportjai, a 10. cím, 5. alcím, 1. Központosított bevételből működő támogatások jogcím-csoport, a 10. cím, 5. alcím, 2. Költségvetésből működő támogatásokjogcím-csoport, a 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások alcím, valamint a 10. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül,

c) a 10. cím, 11. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alcím támogatási előirányzatai, a 10. cím, 12. SAPARD támogatásból megvalósuló programok jogcímei között átcsoportosítást hajtson végre.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a haderő-átalakítással összefüggő szervezeti intézkedésekből eredő feladatok, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XI. Belügyminisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve a címen belüli kiemelt előirányzatokat is -indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével az egészségügyi struktúra-átalakítással összefüggő intézkedésekre a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet címeinek, alcímeinek, jogcím-csoportjainak és jogcímeinek előirányzatait és létszámkereteit, a címen belül a kiemelt előirányzatokat is egymás között átcsoportosítsa.

(10) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere értesítése alapján a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 31. alcím, 6. Közhasznú társaságok közhasznú feladatai jogcím-csoport előirányzatból, valamint a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 3. Művészeti intézmények cím előirányzatból a színházi feladatot ellátó közhasznú társaság(ok), költségvetési szerv(ek) fenntartói feladatainak önkormányzat(ok) részére megállapodással történő átadásával egyidejűleg az ő(ke) t a megállapodás szerint megillető összeget a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. A helyi önkormányzatok színházi támogatása cím megfelelő alcímeire átrendezze.

(11) Az Országgyűlés felhatalmazza az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Európai Unió költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésére legfeljebb 20 000,0 millió forint összegig olyan fizetési kötelezettséget vállaljon, melynek teljesítése legkorábban 2007-ben esedékes.

(12) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy 2006. évben a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 5. Lakbértámogatás jogcím 2006. évi előirányzatának 30%-ával növelt mértékéig kötelezettséget vállaljon a 2007. és a 2008. évre.

(13) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 2. alcím Országos jelentőségű területfejlesztési programok jogcím-csoportjai között átcsoportosítást hajtson végre,

b) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 3. Decentralizált szakmai fejlesztési programok jogcím-csoport, 1-7. jogcímeinek előirányzatait - a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve - a 21. számú mellékletben foglalt, régiók számára meghatározott összeg megváltoztatása nélkül egymás között, illetve az 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoport javára átcsoportosítsa,

c) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport, 8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím régiónkénti keretei között - a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve - átcsoportosítást hajtson végre,

d) a 68. § (3) bekezdésében meghatározott, új induló fejlesztések támogatására 2007. évre összesen legfeljebb 10 000,0 millió forint kötelezettséget vállaljon, amelyből a turisztikai célú kötelezettségvállalás nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot,

e) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport, 8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím feladataira 2007. és 2008. évre együttesen 3500,0 millió Ft kötelezettséget vállaljon,

f) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 2. alcím, 1. Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása jogcím-csoport esetében a 2006. évi eredeti előirányzat új induló fejlesztésekre fordítható összege legfeljebb 50%-os mértékéig 2007. évre kötelezettséget vállaljon.

(14) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között - a szükséglet szerinti mértékben - átcsoportosítsa.

(15) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 3. Felsőoktatási fejlesztési program jogcím-csoport jogcímei közötti előirányzatok átcsoportosítására, figyelembe véve a beruházások megvalósulását.

(16) Az Országgyűlés felhatalmazza a külügyminisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - a határon túli magyarok programjainak hatékonyabb végrehajtása céljából indokolt esetben a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 34. alcím, 1. és 3. jogcím-csoport előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.

(17) Az Országgyűlés felhatalmazza az informatikai és hírközlési minisztert, hogy a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 1. cím, 2. előirányzat-csoporton előirányzott 3463,8 millió forint bevételből 2883,0 millió forinttal az 5. cím, 6. alcím, 7. jogcím-csoport Közháló program kiadásait finanszírozza.

(18) Új fejlesztési célú pályázati felhívást közzétenni, illetőleg pályázati felhíváson kívüli egyedi fejlesztési támogatási döntést hozni - a Munkaerőpiaci Alapból, valamint a részben európai uniós forrásból finanszírozandó támogatások kivételével - 2006. évben csak kormányrendeletben meghatározott módon lehet.

(19) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja intézkedéshez kapcsolódó feladatellátással összefüggésben a XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezeten belül a 2. cím és 3. cím között, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások fejezetre összesített előirányzatait is érintő átcsoportosítást engedélyezzen.

(20) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 29. Útpénz-tár alcím 2007. évi kötelezettségvállalási kerete 36 000,0 millió forint.

(21) Az állami felsőoktatási intézmények - az Áht. 12/A. §-ában írt, a Kormány által meghatározott feltételek és eljárási rend szerint - a költségvetésük terhére hosszú távú (legfeljebb húsz éves) kötelezettséget vállalhatnak felhalmozási célokra vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. Az ebből származó éves fizetési kötelezettségek együttes összege - bele nem értve a 2004-ben a Kormány által elfogadott infrastruktúra-fejlesztési programokat megvalósító kötelezettségvállalásokat - egyik évben sem haladhatja meg az éves költségvetésük dologi és felhalmozási célú előirányzatának tíz százalékát. Amennyiben az éves fizetési kötelezettségek együttes összege e határt a felsőoktatási intézmény tárgyévi költségvetésének csökkenése miatt haladja meg, új kötelezettség nem vállalható mindaddig, amíg az arány helyre nem áll. A hosszú távú kötelezettségekről évente kimutatást kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi. A felsőoktatási intézmények kötelezettségvállalásának ötven százalékát az Oktatási Minisztérium a jóváhagyott éves fejezeti kezelésű előirányzatai terhére átvállalhatja. Az átvállalások együttes összege nem haladhatja meg az Oktatási Minisztérium adott évre jóváhagyott központi beruházási előirányzatai harminchárom százalékának megfelelő mértéket. Az ezt meghaladó átvállaláshoz a pénzügyminiszter egyetértése szükséges.

51. § (1) A fejezetek, valamint a Munkaerőpiaci Alap költségvetésében jóváhagyott fejezeti államháztartási tartalék előirányzata

a) az illetmények 2006. évi javítására,

b) a Kormány által engedélyezett egyéb célokra használható fel.

(2) A fejezeti államháztartási tartalék előirányzata

a) a b) pontba nem tartozó fejezetek tekintetében a Kormány engedélyével használható fel. Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a fejezeti államháztartási tartalék fejezeten belüli, fejezetek, illetve az államháztartás alrendszerei közötti átcsoportosítására,

b) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt jogcímen az I-VI., a VIII. és a XXX. fejezeteknél az illetményalap/alapilletmény emelése kihatásának megfelelően, az átlagos illetményszínvonal emelése nélkül, támogatásará-nyosan csoportosítható át. A XXXIII. fejezet a jóváhagyott fejezeti államháztartási tartalék előirányzatának legfeljebb 15%-át csoportosíthatja át az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen, saját hatáskörben. E fejezeteknél a fejezeti államháztartási tartalék fennmaradó előirányzatának felhasználásáról a Kormány javaslata alapján az Országgyűlés határoz.

(3) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2006. évben a központi költségvetési szerveknél - ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is - és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2005. évivel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. A maradvány megállapításának módjára, összegének mérséklésére, fejezetenkénti meghatározására a Kormány kap felhatalmazást.

52. § (1) A helyi önkormányzati alrendszerben - országos átlagban - a működési célú központi költségvetési támogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó 0,74%-át kitevő államháztartási tartalékot kell képezni. Ennek önkormányzatonkénti mértéke:

a) a települési önkormányzatoknál a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59%-a,

b) a megyei önkormányzatoknál a 4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti személyi jövedelemadó részesedés 5,59%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeget a helyi önkormányzatok költségvetésükben céltartalékként irányozzák elő.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak önkormányzatonkénti összegét a 14. § (3) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni.

(4) A helyi önkormányzatoknak az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátása a (3) bekezdés szerint csökkentett összeg figyelembevételével történik.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a gazdasági növekedés ismeretében és az államháztartás bevételi előirányzatainak függvényében, azok kedvező alakulása esetén, a helyi önkormányzatok részére az államháztartási tartalék felhasználását, valamint pótlólagos támogatást engedélyezzen.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedéseket a 14. § (3) bekezdésében meghatározott rendelet módosításával kell közzé tenni, és az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátást ennek megfelelően kell végezni.

53. § (1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül a Hivatal gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek - mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség fejezet, 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, illetőleg a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím előirányzatokra.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyeleti Tanács elnöke látja el. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett ugyanezen jogkört a szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár útján gyakorolja.

(3) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.

(4) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében - a 6. Címzett és céltámogatások cím, 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím és a 10. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása cím kivételével - a belügyminiszter, a XVII. Területfejlesztés fejezet, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 6. Címzett és céltámogatások cím, 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím és 10. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása cím esetében a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, a XIX. EU Integráció fejezet esetében az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet esetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet esetében a pénzügyminiszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.

(5) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. Építésügyi célelőirányzatok jogcím terhére a bevételek tervezett mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

(6) A fejezetek költségvetésében EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat címen jóváhagyott előirányzatokra a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki. E jogokat és kötelezettségeket az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.

54. § (1) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által elfogadott Közösségi Támogatási Keretben, illetve az operatív programokban meghatározott prioritás-összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 15. számú melléklet mutatja be.

(2) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó támogatások esetén tárgyévben a 15. számú mellékletben a tárgyévre meghatározott, illetve az előző években még kötelezettségvállalással nem terhelt és még érvényben lévő kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség. Ezt meghaladó kötelezettségvállalásra az 55. §-ban meghatározott mértékig van lehetőség.

(3) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által elfogadott EQUAL Programdokumentumban meghatározott prioritás-összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 16. számú melléklet mutatja be.

(4) Az Európai Unió EQUAL Közösségi Kezdeményezésből származó támogatások esetén tárgyévben a 16. számú mellékletben a tárgyévre meghatározott, illetve az előző években még kötelezettségvállalással nem terhelt és még érvényben lévő kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség. Ezt meghaladó kötelezettségvállalásra az 55. §-ban meghatározott mértékig van lehetőség.

(5) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által közösen jóváhagyott, az Európai Unió Kohéziós Alapjából, illetve a Schengen Alapból támogatott projektekre meghatározott összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 17. és 18. számú melléklet mutatja be.

(6) Az Európai Unió Kohéziós Alapjából, illetve Schengen Alapjából finanszírozott projektek esetén 2006-ban a 17. és 18. számú mellékletben a 2006. évre meghatározott, illetve az előző években még kötelezettségvállalással nem terhelt és még érvényben lévő uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.

(7) Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projektekre meghatározott összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 20. számú melléklet mutatja be.

(8) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projektek esetén 2006-ban a 20. számú mellékletben a 2006. évre meghatározott, illetve az előző évben még kötelezettségvállalással nem terhelt és még érvényben lévő kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési hozzájárulás mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.

55. § (1) A 2004-2006. évekre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzatok összegén túl az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program esetében 5%-os, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program esetében 5%-os, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program esetében 10%-os, a Regionális Operatív Program esetében 10%-os, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés esetében 10%-os mértékben vállalható éven túli kötelezettség.

(2) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság és a pénzügyminiszter egyetértésével - kivételesen indokolt esetben - az (1) bekezdésben meghatározott operatív programok esetében az (1) bekezdésben, illetve a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program esetében a 2005-ben meghatározott mértéken túl is vállalható éven túli kötelezettség.

(3) A pénzügyminiszter egyetértésével - kivételesen indokolt esetben - az EQUAL Közösségi Kezdeményezés esetében az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható éven túli kötelezettség.

56. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az Európai Unió költségvetéséből 2007-től igénybe vehető strukturális támogatások irányító hatóságait, hogy ezen strukturális támogatásokról szóló közösségi jogszabályok elfogadása, és az operatív programok Európai Bizottság általi befogadását követően, a Kormány döntése alapján az operatív programokra kötelezettséget vállaljanak.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás eredményeképp 2006-ban fizetési kötelezettség keletkezik, úgy új előirányzatot nyisson, és a szükséges központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belüli átcsoportosítással biztosítsa, kivéve ha erről törvény másként rendelkezik. Az átcsoportosítás - a részben az Európai Unió által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

57. § (1) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által elfogadott NVT-ben meghatározott összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 19. számú melléklet mutatja be.

(2) Az Európai Unió EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott, NVT-ben foglalt intézkedések esetén - az intézkedések összege tekintetében - 2006-ban a 19. számú mellékletben a 2006. évre meghatározott, illetve az előző években még kötelezettségvállalással nem terhelt és még érvényben lévő kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

58. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2006. évben 17 330 forint.

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyugdíjemelés számításánál 2006. évben 6,4%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 2,1%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

(3) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 4. Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzata tartalmazza a Tbj. 26. § (5) bekezdés szerinti, valamint a mezőgazdasági őstermelők, a hajléktalanok és a Tbj. 16. § (1) bekezdés k) pontja szerint eltartott hozzátartozók után a központi költségvetés által a minimálbér alapján fizetendő 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék fedezetét.

59. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozóknál 2006. január 1-jétől 36 800 forint,

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozóknál 2006. április 1-jétől 36 800 forint.

(2) Az Áht. 93. §-ának (1) bekezdésében foglalt jutalmazási korlát az APEH-ra, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságára, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére, a KVI-re és szerveikre nem terjed ki. A (fő) polgármesteri és megyei önkormányzati hivatalok, körjegyzőségek kizárólag adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire jutó személyi juttatási előirányzatot, illetve a részükre adott jutalmat a korlátozás számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

60. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2006. április 1-jétől 19 600 forint.

(2) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2006. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.

(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás 2006. évi összege 20 000 forint/fő.

61. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2006. április 1-jétől 339 000 forint.

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2006. április 1-jétől 339 000 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2006. január 1-jétől 2500 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2006. január 1-jétől 3000 forint.

62. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/F. §-ának (1) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - 13 000 forint/hó.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/1. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege 112 000 forint/hó.

(3) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2006. évben 425 forint.

63. § (1) A Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2006. évben 5250 forint/fő/hónap.

(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2006. évben 14 000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

64. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 22. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott - a felnőttképzést folytató intézményben az első és a második, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló - képzésben részt vevő felnőtt képzésének elméleti óraszáma után 240 forint/fő/óra, gyakorlati óraszáma után 560 forint/fő/óra a 2006. évben nyújtható normatív támogatás mértéke. Az Fktv. 22. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke 2006. évben 780 forint/ fő/óra.

65. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: 1997. évi X. törvény) 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló kormányrendelet alapján az életjáradék összege 2006. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv., az 1997. évi X. törvény, valamint a kormányrendelet alapján a 2006. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

66. § A Magyar Rádió Rt., a Magyar Televízió Rt. és a Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire a támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan közvetlenül az Antenna Hungária Rt.-nek kell folyósítani. A támogatás kiszámításánál csak az állandó stúdióra és fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított összeget mind kiadásként, mind állami támogatásként a megrendelő részvénytársaság köteles a könyvelésében feltüntetni.

67. § A Paksi Atomerőmű Rt. 2006. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 22 827,5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

68. § (1) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a regionális fejlesztési és megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összegét a 21. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege a következők szerint alakul ki:

a) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím,

2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcímcsoport tekintetében a régió és területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségeinek lakónépessége, az egy főre jutó bruttó hazai termék értéke, valamint a legelmaradottabb északkeleti országrész felzárkóztatásának követelménye együttes figyelembevételével.

b) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím,

3. Decentralizált szakmai fejlesztési programok jogcím-csoport 1-8. jogcímei tekintetében a kapcsolódó szakmai program megvalósításának helyszínei, a program céljához kötődő szükségletek területi felmérése, illetve szakmapolitikai követelmények alapján.

c) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím, 11. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása alcím tekintetében az 5. számú melléklet 11. pontja szerint.

d) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím, 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása alcím tekintetében az 5. számú melléklet 21. pontja szerint.

e) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,

6. Címzett és céltámogatások cím tekintetében a 15. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

f) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,

7.A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím tekintetében a 15. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

g) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 10. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása cím tekintetében a 15. § (1) bekezdés f) pontja szerint.

h) A LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, 2. Regionális innováció elősegítése cím tekintetében a decentralizált keret 50%-át a régiók népességszáma arányában, 50%-át a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan szerint. A decentralizált pályázatok kiírásánál érvényesíteni kell a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szakmai követelményeit.

i) Az e törvény 50. § (11) bekezdésében az Európai Unió költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésére meghatározott kötelezettségvállalási keret tekintetében a decentralizált keret 50%-át a régiók népességszáma arányában, 50%-át a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan szerint.

j) Az e törvény 50. § (13) bekezdésének d) pontjában a hátrányos térségekben új induló fejlesztések támogatásának 2007. évre meghatározott kötelezettségvállalási kerete tekintetében a (2) bekezdés a) pontja szerint.

k) Az e törvény 50. § (13) bekezdésének e) pontjában a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésére meghatározott kötelezettségvállalási keret tekintetében a program céljához kötődő területi szakmai követelmények alapján.

(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoport támogatási előirányzatából legalább 3000,0 millió forintot a hátrányos térségekben új induló munkahelyteremtő, önkormányzati és turisztikai fejlesztések támogatására kell fordítani. Ebből turisztikai célokra 300,0 millió forint használható fel, melynek legfeljebb 33%-a fordítható rendezvények támogatására.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 21. számú mellékletben foglalt decentralizált fejlesztési programok általános és program-specifikus támogatási feltételeit 2006. január 15-éig rendeletben szabályozza.

(5) A 2003-2004. években indult, a tárcák előirányzataiból támogatott - megyei és regionális - programok 2006. évet terhelő kötelezettségeinek teljesítéséről az érintett minisztereknek a megyei területfejlesztési és regionális fejlesztési tanácsok elnökeivel megkötött megállapodásai szerint szükséges gondoskodni.

(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből 2006. évben várható költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 2. Energiafelhasználási hatékonyság javítása jogcím-csoport és a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 9. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok jogcím-csoport előirányzatainak növelésére felhasználható.

69. § A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 2. jogcím-csoport, 1. Fejlesztési típusú támogatások előirányzat jogcím terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 10. cím, 5. alcím, 2. jogcím-csoport, 2. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím előirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2006. évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalásait. Ugyancsak a 10. cím, 5. alcím, 2. jogcím-csoport, 2. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2006. évet terhelő kiadásait is.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

70. § (1) Az Országgyűlés a pénzalapok költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként e törvény 9. számú melléklete szerint állapítja meg. A pénzalapok év végi egyenlege nem lehet rosszabb a mellékletben jóváhagyott összegnél.

(2) A Munkaerőpiaci Alap előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadási előirányzatai:

a) munkanélküli ellátások és álláskeresési támogatások,

b) jövedelempótló támogatás,

c) normatív járulékkedvezmény-visszatérítés,

d) bérgarancia-kifizetések,

e) Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás korengedményes nyugdíj különbözetének megtérítésére,

f) vállalkozói járadék.

(3) Az (1) bekezdés szerint jóváhagyott egyenleget nem befolyásolhatja a (2) bekezdésben megjelölt előirányzatok túlteljesülése.

(4) A pénzalapoknál a jogcímek közötti átcsoportosítást a pénzalapokról szóló törvények rendelkezései szabályozzák.

(5) A Munkaerőpiaci Alap a központi költségvetésbe a megváltozott munkaképességűek támogatására 52 000,0 millió forintot, a munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetésekre 30 000,0 millió forintot ad át.

(6) A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Munkaerőpiaci Alap összesen 8564,0 millió forintot ad át, e törvény 9. számú melléklete szerinti bontásban.

(7) Az elkülönített állami pénzalapok 2006. évi összevont mérlegét e törvény 1 0. számú melléklete tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

71. § (1)[18] Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2006. évi

a) bevételi főösszegét 3 641 664,1 millió forintban, azaz hárommillió-hatszáznegyvenegyezer-hatszázhatvannégy egész egytized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 3 799 872,6 millió forintban, azaz hárommillió-hétszázkilencvenkilencezer-nyolcszázhetvenkettő egész hattized millió forintban,

c) hiányát 158 208,5 millió forintban, azaz egyszázötvennyolcezer-kettőszáznyolc egész öttized millió forintban állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2006. évi összevont költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

72. § (1)[19] Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi

a) bevételi főösszegét 2 108 401,0 millió forintban, azaz kettőmillió-egyszáznyolcezer-négyszázegy millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 108 401,0 millió forintban, azaz kettőmillió-egyszáznyolcezer-négyszázegy millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást e törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

73. § (1)[20] Az Országgyűlés az E. Alap 2006. évi

a) bevételi főösszegét 1 533 263,1 millió forintban, azaz egymillió-ötszázharmincháromezer-kettőszázhatvanhárom egész egytized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 691 471,6 millió forintban, azaz egymillió-hatszázkilencvenegyezer-négyszázhet-venegy egész hattized millió forintban,

c) hiányát 158 208,5 millió forintban, azaz egyszázötvennyolcezer-kettőszáznyolc egész öttized millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást e törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEKVÉGREHAJTÁSÁVAL, AZ EGYES ELÕIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadások

74. § A 72. és a 73. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok közül

a) a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási ellátások kiadásainál a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím alatt szereplő előirányzatoknál, illetve a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím alatt szereplő előirányzatoknál - a 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 4. jogcím, a 3. alcím, 1. jogcím-csoport 1-19. jogcím, valamint a 4.jogcím-csoport 2. és 3. jogcím és az 5. jogcím-csoport 1-3. jogcím kivételével -,

b) a vagyongazdálkodásnál (LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 3. cím, LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 3. cím) a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter és a pénzügyminiszter különleges jogosítványai

75. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2.cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3.alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoporton belül a 2. és 3. jogcímről az 1. jogcímre, illetve a termékek évközi átsorolása esetén az 1. és 2. jogcímek között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) A világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztéssel és kamatkiadással kapcsolatosan az Országgyűlés felhatalmazza

a) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5.cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 6. Kamatfizetések kiemelt előirányzat, valamint a 3. Kölcsönök előirányzat-csoport előirányzatát,

b) az egészségügyi minisztert, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 6. Kamatfizetések kiemelt előirányzat, valamint a 3. Kölcsönök előirányzat-csoport előirányzatát az Áht. szerinti befizetési kötelezettség teljesítését követően a saját bevételi többlet terhére megemelje, illetve a saját bevétellel nem fedezett résszel az előirányzatot túllépje.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza

a) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára a 82. § (1) bekezdésében,

b) az egészségügyi minisztert, hogy az E. Alap kezelőjénekjavaslatára a 82. § (2) bekezdésében a pénzbeni ellátásoknál meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy engedélyezze a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai elszámolás alapján történő együttes túllépését

a) a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (1. cím, 7. alcím, 2. jogcím-csoport) előirányzat túlteljesülése esetén a többletbevétel 5%-ával, legfeljebb 180,0 millió forinttal,

b) kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek (1. cím, 7. alcím, 3. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 5%-ával, legfeljebb 100,0 millió forinttal,

c) az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások biztosítására kötött szerződések teljesítésének ellenőrzése alapján az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 2%-ával, legfeljebb 20,0 millió forinttal.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a 78. § (2) bekezdése szerint a gyógyszerrendelés érdekeltségére biztosított keretből fel nem használt összeggel az érintett jogcímek előirányzatát csökkentse és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát megemelje.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 3. alcím, 15. Közgyógyellátási rendszer korszerűsítése jogcím-csoport, 16. Biztosítási jogviszony nyilvántartási rendszere jogcím-csoport és 17. Gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszerének kialakítása jogcím-csoport kiemelt előirányzatairól a feladatok végrehajtása érdekében az 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím és 2. Igazgatási szervek alcím kiemelt előirányzataira átcsoportosítson.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

76. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap költségvetésében jóváhagyott fejezeti államháztartási tartalék előirányzat a Kormány engedélyével kizárólag az Ny. Alapnál és az E. Alapnál használható fel.

(2) A jóváhagyott fejezeti államháztartási tartalék előirányzata a Kormány engedélyével

a) az illetmények/munkabérek 2006. évi javítására, és

b) egyéb célokra fordítható.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a fejezeti államháztartási tartalék fejezeten belüli átcsoportosítására.

77. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. jogcím-csoport jogcímei együttesen kezelt előirányzatai esetében az éves előirányzat 5%-áig, a 4. jogcím-csoport 2. és 3. jogcímek együttesen kezelt előirányzatai, továbbá az 5. jogcím-csoport jogcímei együttesen kezelt előirányzatai esetében az éves előirányzat 10%-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a Kormány engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti túllépés kiszámításánál az érintett előirányzatoknál a 79. §-ban meghatározott előleget nem kell figyelembe venni.

78. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2.cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3.alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül az 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím, valamint a 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzata terhére összesen 8450,0 millió forint a külön jogszabályban foglalt gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszere szerint használható fel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl a külön jogszabályban foglalt gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszere szerint is felhasználható a jogszabályokban foglalt előírások megszegésével rendelt gyógyszer után folyósított társadalombiztosítási támogatás megtérített összege.

79. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére a tizenharmadik havi illetmény, illetve munkabér január havi kifizetéséhez kérelemre január hónapban előleget folyósíthat. Az előleget az OEP a tárgyév február 1-jétől tizenegy havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

80. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2.cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza a 8000,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása jogcím-csoport és 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport előirányzatai tartalmazzák a külön jogszabályokban meghatározott vénykezelési díj fedezetét is.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

81. § (1) Az irányított betegellátási rendszerben az ellátás szervezésére 2006. évre az OEP az e törvény hatálybalépéséig az irányított betegellátási modellkísérletben részt vett ellátásszervezők közül az erre vállalkozókkal (a továbbiakban: ellátásszervező), legfeljebb 2,3 millió lakosra köthet szerződést. Az egy ellátásszervező által ellátott személyek száma 100 ezernél kevesebb és 450 ezernél több nem lehet.

(2) Az (1) bekezdés alapján az irányított betegellátási rendszerben résztvevő ellátásszervező külön jogszabály szerinti elvi számláján a külön jogszabályban foglaltak szerint keletkezett bevételi többlet

a) 10%-os mértékéig a bevételi többlet 80%-a,

b) 10%-ot meghaladó mértéke esetén a 10% mértékig a bevételi többlet 80%-a, továbbá a 10% fölötti rész 50%-a a külön jogszabályban meghatározottak szerint kerül felosztásra az ellátásszervezők között, mely a szervezők érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül felhasználásra.

(3) A (2) bekezdés szerint fennmaradó összeg az ellátásszervezők részére nem kerül kifizetésre.

(4) Az irányított betegellátási modellkísérletben 2005. évben szerződéssel rendelkezett ellátásszervezőnek az irányított betegellátási rendszerben való részvétele és az ez alapján végzett tevékenysége - az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2006. évben folyamatos.

82. § (1)[21] A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltányolást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is), egyszeri segélyre 150,0 millió forint használható fel.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 140,0 millió forint, gyógyszertámogatásra 4200,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1000,0 millió forint használható fel.

83. § A világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím 460,0 millió forintot, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím 720,0 millió forintot tartalmaz.

84. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából 50,0 millió forint a Közokt. tv. 119. §-ának (2) bekezdése alapján a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatására fordítható.

NEGYEDIK RÉSZ

A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

85. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei,"

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

86. §[22] (1) Az illetékekről szóló - módosított - 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Illeték tv.) 26. § (1) bekezdése n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:]

"n) a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföldtulajdon szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban az esetben, ha az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte;"

(2) Az Illeték tv. 45. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve papír alapú másolatáért cégiratonként 2000 forint illetéket kell fizetni."

(3) Az Illeték tv. mellékletének XIII. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek

1. Az alapeljárás illetéke

Ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

2. A fellebbezés illetéke

a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese;

b) vízgazdálkodási bírságot (1995. évi LVII. tv. 29. § (3) bekezdés) megállapító határozat esetén a bírságösszeg 10%-a, de legalább 20 000 forint;

c) vízkészletjárulékot, valamint ezzel összefüggő késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot, adóbírságot megállapító határozat esetén a vitatott összeg 6%-a, de legalább 20 000 forint;

d) hivatalból indult vagy folytatott környezet- és természetvédelmi, illetőleg vízgazdálkodási ügyben kötelezettséget megállapító egyéb - az a)-c) pontokban nem érintett - eljárásokban hozott határozat esetén a fellebbezés illetéke 15 000 forint."

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

87. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló - módosított - 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39/B. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze terhére tárgyéven túli fizetési kötelezettség a MAT által meghatározott mértékig vállalható, amely nem haladhatja meg a tárgyévi eredeti, előirányzat módosítás esetén a módosított kiadási előirányzat 40 százalékát."

(2) Az Flt. a következő 39/D. §-sal egészül ki:

"39/D. § (1) A Munkaerőpiaci Alap rendelkezésére álló pénzeszközök tárgyév végi záróállománya nem lehet kevesebb a tárgyévi kiadási főösszeg eredeti előirányzatának 25/365 részénél (a továbbiakban: likviditási tartalék).

(2) Amennyiben a Munkaerőpiaci Alap záróállománya nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott minimális szintet, úgy ennek eléréséhez fel kell tölteni a likviditási tartalékot.

(3) A feltöltés ütemezése a költségvetési törvény előírásai szerint történik. A feltöltés további lehetséges forrásai:

a) tervezett mértéket meghaladó bevételek;

b) kiadási előirányzatok tárgyévben fel nem használt része.

(4) Amennyiben a tárgyévet megelőző év végén a Munkaerőpiaci Alap megállapított záróállománya a likviditási tartalék szintjét meghaladta, úgy az e szint fölötti rész a tárgyévben felhasználható az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, a Kormány előzetes jóváhagyását követően."

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénymódosítása

88. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2. számú melléklete II. BESOROLÁSI OSZTÁLY illetménytáblájának 1-es fizetési fokozatához tartozó szorzószáma 2006. július 1-jétől 1,79-re, valamint a III. BESOROLÁSI OSZTÁLY illetménytáblájának 1-es fizetési fokozatához tartozó szorzószáma 1,79-re, 2-es fizetési fokozatához tartozó szorzószáma pedig 1,87-re változik.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

89. §[23] A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 1. számú mellékletének helyébe e törvény 22. számú melléklete lép.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénymódosítása

90. § (1) Az államháztartásról szóló - módosított -1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. §-ának (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a következők:]

"h) a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény 5. §-ának (2) bekezdése alapján vállalt árfolyam-garanciából eredő, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a központi költségvetés közötti elszámolások előjelre való tekintet nélkül."

(2) Az Áht. a következő 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § (1) A köz- és magánszféra együttműködésén alapuló, a (2) bekezdésben meghatározott, 1 milliárd forint nominális összértéket meghaladó többéves állami kötelezettségvállalások költségvetési évben elvállalható nominális összértékének összege legfeljebb a központi költségvetés kiadási főösszegének 2%-a lehet. Ezen korlátozás alá tartoznak azon többéves kötelezettségvállalások is, amelyek vállalására az Országgyűlés más törvény keretében ad felhatalmazást, kivéve azokat az egyedi döntés alapján keletkező kötelezettségvállalásokat, amelyeket az Országgyűlés az Áht. 22. §-a alapján hagy jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás a központi költségvetés, a társadalombiztosítás működési költségvetései és az elkülönített állami pénzalapok kötelezettségvállalásainak alábbi fajtáira terjed ki:

a) beruházás,

b) eszköz felújítása, karbantartása,

c) eszköz üzemeltetése,

d) szolgáltatásvásárlás,

e) bérleti ügyletek."

(3) Az Áht. 13/B. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"13/B. § (1) Az államháztartás körébe tartozó szervezet köteles a támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállnak - a Kbt. alkalmazásához kötni. A támogatásról szóló határozatban vagy szerződésben úgy kell meghatározni a támogatás felhasználásával kapcsolatos határidőket, hogy a megvalósítandó közbeszerzésre irányuló eljárás lefolytatásához a Kbt. alapján szükséges időtartam rendelkezésre álljon.

(2) A támogatás nem köthető olyan feltételhez, hogy az árut szállító, szolgáltatást nyújtó vagy építési beruházást megvalósító szervezetet (személyt) előzetesen válasszák ki. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a támogatási kérelem elbírálását megelőzően közbeszerzési eljárás kerüljön megindításra, illetve, hogy az (1) bekezdés szerinti támogató - indokolt esetben - a támogatásért folyamodó szervezetet, személyt a támogatási kérelem elbírálását megelőzően közbeszerzési eljárás megindításra kötelezze."

(4) Az Áht. a következő 13/C. §-sal egészül ki:

"13/C. § (1) Európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségének megállapítása vagy valamely Európai Unió által társfinanszírozott program, projekt terhére történő közvetlen levonás érvényesítése esetén a szabálytalanságért felelős, illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet költségvetéséből kell a visszafizetést, visszapótlást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetést, visszapótlást a szabálytalanul felhasznált európai uniós támogatás céljával megegyező célú előirányzatról kell teljesíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszafizetést, visszapótlást a Kormány által meghatározott előirányzatról kell teljesíteni. Ez a rendelkezés kivételt jelent a 24. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alól.

(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg a későbbiekben behajtásra, megtérítésre kerül, úgy ezen összeget az (1) bekezdés szerinti fejezet (2) bekezdés szerinti előirányzata részére kell visszatéríteni."

(5) Az Áht. 33/B. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint az e §-ban meghatározott kiállítás megrendezése érdekében szerződést biztosító önálló kötelezettséget vállaljon a kiállító által kötött biztosítási szerződésből eredő, a biztosító társaság által kifizetett összeg - jogszabályban meghatározott feltételek szerinti - megtérítésére (a továbbiakban: kiállítási viszontgarancia) .

(8) A kiállítási viszontgarancia az állam nevében, a kiállítóval a (7) bekezdésben meghatározott szerződéses viszonyban álló biztosító társaság irányában közvetlen és önálló kötelezettségvállalás, amely tartalmában és feltételeiben megegyezik a kiállítási garanciával. Nem terjed ki a kiállítási viszontgarancia az e § (6) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott károkra.

(9) A kiállítási viszontgaranciával összefüggő (7) bekezdés szerinti biztosítási szerződés megkötéséhez és módosításához a nemzeti kulturális örökség minisztere és a pénzügyminiszter együttes jóváhagyása szükséges.

(10) A kár megtérítésére tekintettel a biztosító társaságot megillető jogok a kiállítási viszontgarancia vállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg erejéig a Magyar Államra szállnak át."

(6) Az Áht. 33/C. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"33/C. § (1) A költségvetési évben vállalható kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes állományának összege az év egyetlen napján sem haladhatja meg a költségvetési törvényben rögzített mértéket. A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia vállalása a kötelezvényben foglalt időtartam alatt terheli a költségvetési törvényben meghatározott mértéket.

(2) A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia után nem kell garanciavállalási díjat felszámítani.

(3) Az Országgyűlés a kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes várható fizetési kötelezettségei fedezetére a költségvetési törvényben előirányzatot hagy jóvá.

(4) A 33/B. § (1) és (7) bekezdései szerinti garanciavállalás alapján az állam a központi költségvetés által kifizetett összeg erejéig a károkozóval szemben megtérítési igénnyel léphet fel. A kiállítóval szemben azonban megtérítési igény csak annyiban érvényesíthető, amennyiben

a) a kárt a kiállító vagy annak alkalmazottja, illetve megbízottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, vagy

b) a kiállító vagy annak alkalmazottja, illetve megbízottja a kár elhárítása, illetve csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható."

(7) Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A helyi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igényelt teljes előirányzat után, ha az igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások összege legalább 5 százalékkal meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető összeget. Az igénybevételi kamat mértéke:

a) ha az önkormányzat a 64. § (5) bekezdés aa) pontja szerinti időpontig lemond az előirányzatról, a jegybanki alapkamat 25 százaléka,

b) ha a 64. § (5) bekezdés ab) pontja szerinti időpontig lemond az előirányzatról, a jegybanki alapkamat 50 százaléka,

c) ha a 64. § (5) bekezdés ac) pontja szerinti időpontig lemond az előirányzatról, a jegybanki alapkamat,

d) ha az év végi elszámolás során keletkezik visszafizetési kötelezettsége, illetve a jogtalan igénybevételt az Igazgatóság a 64/D. § szerinti felülvizsgálati eljárás keretében állapítja meg, a jegybanki alapkamat 200 százaléka.

Amennyiben a jogtalan igénybevétel összege nem haladja meg az 500 ezer forintot, az egyébként irányadó kamatmérték 50 százalékát kell fizetni."

(8) Az Áht. 64/D. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elszámolás felülvizsgálatára - az ebben a fejezetben meghatározott eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve az önkormányzatok értesítését az eljárás hivatalból történő megindításáról."

(9) Az Áht. 100. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A költségvetési szervek (ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is) a 66. §-ban foglalt költségvetési szervek és a Kincstár kivételével, valamint az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

a) pénzkölcsönt (hitelt)- kivéve a 18/B. § (1) bekezdés d), x) és zs) pontja szerinti megelőlegezési, likviditási hitelt - nem vehetnek fel,

b) kezességet nem vállalhatnak,

c) értékpapírt - kivéve a 95. § (4) bekezdése szerinti gazdasági társasági részesedést megtestesítő értékpapírt, valamint az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő felvásárlást és értékesítést - nem vásárolhatnak,

d) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,

e) kötvényt nem bocsáthatnak ki,

f) pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek."

(10) Az Áht. 109/I. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyontárgyak elidegenítéséhez a védettség jellege szerint illetékes miniszter, a Natura 2000 területek elidegenítéséhez az illetékes ágazati miniszter egyetértése is szükséges."

(11) Az Áht. 113/A. §-ának (2) bekezdése a következő k) és l) pontokkal egészül ki:

[E feladatkörében az ÁKK Rt.]

"k) közreműködik az állami kezesség melletti hitel- és kölcsönfelvétellel, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátással kapcsolatos feladatok ellátásában, melynek szabályait a Kormány rendeletben határozza meg. Az ÁKK Rt. a közreműködésért a központi költségvetés terhére díjazásban részesül. A díj mértéke az alapügyben szereplő tőke összegének legfeljebb 0,025 százaléka;

l) közreműködhet az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet hitelfelvételével, kölcsönfelvételével, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjának kibocsátásával kapcsolatos feladatok ellátásában, melyért a gazdálkodó szervezettől a k) pontban meghatározott mértékű díjra jogosult."

(12) Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

"y) a 12/B. § szerinti állami kötelezettségvállalások meghatározásának részletes szabályait, valamint a rájuk vonatkozó korlátozás betartását biztosító eljárásrendet, a pénzügyminiszter és az egyes fejezetek ezzel kapcsolatos feladatait;"

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

91. §[24] (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló - módosított -1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ÁPV Rt. saját vagyonával való gazdálkodástól el kell különíteni az ÁPV Rt.-hez rendelt vagyont, valamint az 1. § (9) és (10) bekezdése, valamint a 7. § (4) bekezdése alapján értékesítésre, kezelésre átvett vagyont és az e vagyonelemek értékesítésével és hasznosításával összefüggő bevételeket és kiadásokat. Az 1. § (9) és (10) bekezdése, valamint a 7. § (4) bekezdése szerinti vagyon nyilvántartásának elkülönítését, valamint az e vagyonelemek értékesítésével és hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások elszámolását a hozzárendelt vagyonra vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani."

(2) A Priv. tv. 24/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ÁPV Rt. az e törvény 1. § (9) és (10) bekezdése, valamint 7. § (4) bekezdése alapján értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyonból befolyó bevételeket elsősorban ezen vagyon értékesítésével, valamint az értékesítése előkészítésével kapcsolatos kiadásokra, ráfordításokra, beszerzésekre fordíthatja."

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

92. §[25] Az atomenergiáról szóló - módosított - 1996. évi CXVI. törvény 19/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felügyeleti díj éves mértéke:]

"a) atomerőmű és kutatóreaktor esetén a névleges hőtel-jesítmény (MWth) és a számítási alap szorzata, a számítási alap 222 940 Ft/MWth/év;"

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

93. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló - módosított - 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 6/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tizenharmadik havi nyugdíjat a jogosultak részére évente két részletben - legkésőbb május, illetve november hónapban - kell folyósítani. Az első részlet folyósításra kerülő összege megegyezik a tárgyhavi nyugellátás összegének

a) 25 százalékával 2004. évben,

b) 37,5 százalékával 2005. évben,

c) 50 százalékával 2006. évtől.

A tizenharmadik havi nyugdíj november hónapban folyósításra kerülő összege megegyezik a (2) bekezdés szerinti tárgyévi összeg és az első részletben folyósított részösszeg különbözetével. Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-c) pontja szerinti mértékénél."

(2) A Tny. 66. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság főigazgatója, a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv vezetője, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság vezetője]

"b) az a) pontban meghatározott személyek, illetőleg a 47. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti feltétellel rendelkező özvegy részére kivételes nyugellátás-emelést, illetőleg a 6. § szerinti nyugellátásban részesülő személyek részére egyszeri segélyt engedélyezhet."

(3) A Tny. 80. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az esedékessé vált és fel nem vett nyugellátást az esedékességtől számított öt éven belül lehet felvenni."

(4) A Tny. 95. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély engedélyezése, valamint a 94. § rendelkezései alapján a tartozás mérséklése, elengedése, illetőleg a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs."

(5) A Tny. 96. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból]

"c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei az ellátás megállapítása, folyósítása, munkaügyi ellenőrzés céljából, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatás megállapítása céljából az a)-d) és f) pontjai, a Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi Nyilvántartó Központja az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése és szükség esetén pontosítása érdekében az a) pont, továbbá - a családi állapot kivételével - a b) pontja," [szerinti adatok igénylésére jogosultak.]

(6) A Tny. 101. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy] "n) a kivételes nyugellátás megállapításának, továbbá a kivételes nyugdíjemelés és az egyszeri segély engedélyezésének részletes szabályait" [rendeletben határozza meg.]

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

94. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló - módosított - 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka."

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

95. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló - módosított - 1997. évi CXL. törvény 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"92. § (1) A közművelődési és közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához az állami, önkormányzati felelősségvállalás közérdekű jellegéből fakadóan e törvény és az Ltv. által előírt kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetés hozzájárul a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetében megjelenő előirányzatok között.

(2) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezetén belül támogatást kell előirányozni az e törvényben és Ltv.-ben meghatározott közvetlen állami feladatok ellátására, a közművelődési és a közgyűjteményi feladatfinanszírozásra, a közgyűjtemények és a közművelődési intézmények telematikai, információs feladatainak ellátására, a 94. § (4) bekezdésében meghatározott képzés támogatására, amelyek mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg.

(3) Az Országgyűlés, a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek és az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények költségvetési előirányzatait az éves költségvetési törvénynek a fenntartó szerinti fejezetében kell meghatározni.

(4) Az egyházak a tulajdonukban lévő kulturális örökség értékeinek megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához, továbbá levéltáraik, könyvtáraik, múzeumaik és közművelődési intézményeik működéséhez az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatásban részesülnek."

(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy - jogszabályban meghatározottak szerint - évenként, az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű hozzájárulást vegyen igénybe dokumentum (nyomtatott, hangzó, elektronikus) vásárlására."

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

96. §[26]

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény módosítása

97. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló - módosított - 2003. évi LXXXVI. törvény 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az alaprész terhére tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak az oktatási miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter együttes döntése alapján meghatározott mértékig vállalható, amely nem haladhatja meg a tárgyévi eredeti, előirányzat módosítás esetén a módosított kiadási előirányzat 40 százalékát."

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosítása

98. §[27] (1) A fogyasztói árkiegészítésről szóló - módosított - 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az árkiegészítés alapja a melléklet szerinti kedvezményes közforgalmú személyszállítás - kivéve a hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatást - esetén a tárgyhónapban értékesített jegyek, bérletek darabszáma.

(2) A hatósági áras különjárati autóbusz szolgáltatás árkiegészítésének alapja a kilométerben kifejezett utazási távolság."

(2) A Fát. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az árkiegészítés mértéke

a) a vasúti személyszállítás és a HÉV közlekedés esetén a melléklet 1-4. pontjaiban meghatározott, a menetjegyen, illetve a bérleten feltüntetett érvényes utazási távolságnak megfelelő forintban kifejezett támogatási tétel szorozva az utazási távolság és a 10 km hányadosával,

b) a távolsági autóbusz-közlekedésben a melléklet 5-8. pontjaiban meghatározott, a menetjegyen, illetve a bérleten feltüntetett érvényes utazási távolságnak megfelelő forintban kifejezett támogatási tétel szorozva az utazási távolság és az 5 km hányadosával,

c) a helyi tömegközlekedésben használt kedvezményes bérletek, illetve komp- és révközlekedésben a kedvezményes menetjegyek és bérletek esetén a kedvezményezett csoportok egy-egy bérlet (illetve menetjegy) vásárlására a melléklet 9-10. pontjaiban megadott forintban kifejezett támogatási tétel,

d) a hatósági áras különjárati autóbusz-közlekedésben, az egy autóbusz által megtett utazási távolságnak megfelelően kilométerenként 50 forint, legfeljebb napi 10 000 forint."

(3) A Fát. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gazdasági és közlekedési miniszter - az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóktól kapott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, törtév esetén éves szintre átszámított adatai alapján - határozza meg a helyközi, a helyi tömegközlekedésben, a komp- és révközlekedésben az ingyenes utazások után az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóknak járó fogyasztói árkiegészítés éves összegét, amelyet évente a következő évi költségvetési irányelvekben szereplő fogyasztói árindexszel valorizál. Havonta rendelkezik - külön jogszabály alapján - a szolgáltatónként megállapított éves összegek 1/12-ed részének kiutalásáról."

(4) A Fát. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ingyenes utazásra jogosultak a magyar állampolgárok és az Európai Unió más tagállamának állampolgárai, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek az életkoruk alapján, valamint az országgyűlési és az EU parlamenti képviselők."

(5) A Fát. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter arra, hogy rendeletben szabályozza a helyközi, a helyi tömegközlekedésben, a komp- és révközlekedésben ingyenesen igénybe vett szolgáltatások után az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóknak járó fogyasztói árkiegészítés kiutalásának rendjét."

(6) A Fát. melléklete helyébe e törvény 23. számú melléklete lép.

(7) A Fát. mellékletének 12-14. pontjai helyébe az e törvény 23. számú mellékletének 9-10. pontjai lépnek.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

99. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló - a 2004. évi CXXXV. törvénnyel módosított -2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: KTIA tv.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az Alap pénzeszközeit a pályázati úton kiválasztott kedvezményezettek a következő jogcímeken használhatják fel:

a) a kutatás-fejlesztés kiadásainak, a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának fedezetéül, valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésére, beleértve az országos kutatási-fejlesztési programok, projektek finanszírozását;

b) a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, beleértve a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvételt, összhangban a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival;

c) a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és hálózatépítő tevékenységek támogatására, beleértve konferenciák tartásának, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének költségeit;

d) a technológiai innováció ösztönzésére a régiókban és a kistérségekben; a régiók és a kistérségek innovációs képességének növelésére és innovációs forrásainak támogatására;

e) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés támogatására, beleértve a nemzetközi pályázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási problémák áthidalásának támogatását;

f) kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, a kutatás és a technológiai innováció emberi erőforrásainak fejlesztésére, a kutatói utánpótlás és képzés, tehetséggondozás, a kutatói, oktatói továbbképzés támogatására; a kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, tapasztalatcseréjének, valamint az elismert hazatérő kutatók magyarországi szakmai beilleszkedésének támogatására;

g) a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazására.

(2) Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint különösen:

a) a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézkedések hazai társfinanszírozására;

b) a tudás- és technológia-intenzív kis- és középvállalkozásokba befektető kockázati tőkealapokban történő részvétel révén;

c) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokra;

d) a tudományos kutatás és a technológiai innováció szakpolitikai megalapozását szolgáló műszaki, közgazdasági, társadalomtudományi elemzések, tanulmányok, koncepciók készítésére;

e) az innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésére, szakkiállítások rendezésére, kiadványok, szakkönyvek készítésére, információs- és könyvtárak fejlesztésére, innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulásra;

f) a társadalomtudományi kutatások támogatására.

(3) Az Alapból támogatás nyílt pályázati rendszerben nyerhető el. Pályázaton kívüli támogatás nyújtására, beleértve a (2) bekezdésben más jogszabályból, illetve nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettségeket és támogatásokat - a fejlesztési célú beruházások kivételével - az Alap céljaival és felhasználásának jogcímeivel összhangban, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács jóváhagyásával, az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor.

(4) Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről a kedvezményezettel szerződésben kell megállapodni.

(5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az Alapból biztosítani kell a TéT attaséi hálózat, a Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyképességi Tanácsadó Testület, a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a Tudomány és Technológiapolitikai Titkárság működésének költségeit, feladataik ellátásához szükséges forrásokat.

(6) Az Alap kezelése során felmerülő - így különösen elemzések, koncepciók, támogatási stratégiák, programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződések előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételeivel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál az Alap működtetésével kapcsolatos - költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3,3%-át.

(7) Az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 25%-át regionális innovációs célokra kell felhasználni. Ezen pénzeszközöknek az Alap jogcímeivel és a régiók innovációs stratégiájával összhangban lévő felhasználási céljaira a regionális fejlesztési tanácsok tesznek javaslatot, és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke útján terjesztik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé. A regionális innovációs célokra fordítandó összegből a költségvetési törvényben régiónként meghatározott keretek felhasználásáról - a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsnak a 11. § (3) bekezdés szerinti egyetértésével kialakított decentralizált pályázati rendszerben - a regionális fejlesztési tanácsok döntenek.

(8) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói továbbképzés, továbbá a (2) bekezdésf) pontjában, valamint az (5) bekezdésben meghatározottjogcímek, feladatok éves támogatására együttesen a 2. § b) pontja szerinti tárgyévi központi költségvetési támogatás 6%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor."

(2) A KTIA tv. 12. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

"f) TéT: tudomány- és technológiapolitika."

(3) A KTIA tv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 7. §-ban előírt kötelezettséget először a 2007. évi költségvetési törvényben kell érvényesíteni."

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

100. § (1) E törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 91. §-ával megállapított, az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény rendelkezései 2005. december 30-án lépnek hatályba.

(3) E törvény 104. §-a 2005. december 30-án lép hatályba.

(4) E törvény 86. §-ával megállapított, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. §-ának (7) bekezdése, valamint a mellékletének XIII. fejezete 2. pontjának d) pontja 2006. február 15-én lép hatályba.

(5) E törvény 98. §-a (1)-(6) bekezdéseivel megállapított, a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény rendelkezései 2006. július 1-jén lépnek hatályba.

(6) E törvény 92. §-ával megállapított, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény rendelkezései 2006. február 15-én lépnek hatályba.

(7) E törvény 89. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 2006. április 1-jén lépnek hatályba.

101. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 3. §-ának (7) bekezdése és az ezt megállapító 2000. évi CXXXIII. törvény 84. §-ának (2) bekezdése,

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (9) bekezdése; a 92. §-ának (2) bekezdése, valamint az azt megállapító 2003. évi XCV. törvény 31. §-ának (17) bekezdése, a 2003. évi CXVI. törvény 107. §-a (1) bekezdése e) pontjának megfelelő része; 118/A. §-ában a ", 10." szövegrész, valamint az azt megállapító 2000. évi CXVIII. törvény 23. §-a (20) bekezdésének megfelelő része,

c) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIV. címe és pontjai, valamint az azt megállapító 2002. évi XLII. törvény 12. mellékletének 12. pontja,

d)[28]

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2002. évi IX. törvény 69. §-ával megállapított 95. § (1)-(2) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 4. §-a 2005. december 30-án hatályát veszti.

102. § (1) Az e törvény 98. §-ával megállapított, a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény rendelkezéseit először a hatálybalépés napjától nyújtott fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre kell alkalmazni.

(2) Az e törvény 90. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. §-a (4) bekezdését első ízben a helyi önkormányzatok 2006. évi költségvetésének végrehajtása és elszámolása során kell alkalmazni.

103. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) az egyedi támogatások, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokat és azok felhasználási szabályait,

b) az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célokhoz nyújtott támogatások részletes jogcímeit, a támogatások folyósításának, felhasználásának, ellenőrzésének, valamint a rendeltetéstől eltérő felhasználás szankcionálásának általános szabályait,

c) a fejlesztési célú új pályázati felhívások közzétételének, és a pályázati felhívásokon kívüli fejlesztési támogatási döntések meghozatalának részletes szabályait,

d)[29] legkésőbb 2006. június 30-áig a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter által működtetett irányított területi kiegyenlítési rendszer részletes szabályait.

e) a vidékpolitika, illetve a vidékfejlesztés céljait szolgáló, egyes fejezetek által kezelt előirányzatok körét, és azok felhasználásának összehangolásával kapcsolatos szabályokat,

f) az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minősítési szempontjait, valamint a minősítés eljárási rendjét az e törvény 120. §-ának (1)-(2) bekezdése alapulvételével.

g)[30] a "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeit.

104. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 14. § a) pontjában a "2005. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2006. december 31-ig" szövegrész lép.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 156. §-ának (3) bekezdésében a "2005. december 31-én" szövegrész helyébe a "2007. december 31-én" szövegrész lép.

(3) A Szoctv. 134. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a személyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig,

b) a szakképzettségi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig,"

105. § (1) A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény 6. §-ának második mondata helyébe "A jogügylet mentes a vagyonszerzési illeték és az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj, valamint az általános forgalmi adó megfizetése alól." szövegrész lép.

(2) A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében a "helyi tömegközlekedésben" szövegrész helyébe a "közforgalmú személyszállításban" szövegrész lép.

106. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: média tv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összege a 2006. évre havi 967 forint.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2006-ra esedékes összegének megfizetését átvállalja.

(3) A (2) bekezdés szerinti átvállalás összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen beszedett díjbevétel 7%-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel csökkentett összege, valamint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen) . Ezt kell megnövelni az (1) bekezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyított növekedése arányában.

(4) A Magyar Televízió Közalapítvány - a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható -céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím)- elkülönített nyilvántartással, a cél szerinti felhasználást megállapítható módon - a Magyar Televízió Rt. reorganizációs tervének megvalósításához, az átalakított szervezeti struktúrájának és munkafolyamatainak megfelelő működéséhez szükséges költségek - ideértve a korszerű megjelenésű és tartalmú közéleti és kulturális műsorok súlyának növelését is -, továbbá a közszolgálati tevékenysége ellátásához alapvetően szükséges ingatlanok (székhely, stúdiók, gyártóbázis) fedezetéül szolgál. A bérbeadó által a szerződés szerint kiállított számlán szereplő összegű bérleti díjat közvetlenül a bérbeadónak kell folyósítani az MTV Rt. engedélyező nyilatkozata alapján, és az MTV Rt. könyveiben kell kiadásként elszámolni.

(5)[31] Az Országgyűlés 2006. december 31-ei hatállyal elengedi a Magyar Televízió Rt.-nek a Magyar Állammal szemben fennálló, kezesség érvényesítésből keletkezett legfeljebb 4 059 020,0 ezer forint összegű tartozását.

107. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az előirányzatok minimum-összegére vonatkozó előírásoktól 2006. évben el lehet térni.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az oktatási miniszter az e törvény 30. § (1) bekezdés f) pontjával összhangban megállapodást kössön az egyházi felsőoktatási intézményt fenntartó egyházakkal.

108. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az orosz államadósság terhére beérkező iker-motorkocsik Magyar Államvasutak Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében saját hatáskörben a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 40. Fejezeti tartalék alcím, 1. Fejezeti általános tartalék jogcím-csoport előirányzatot a 2006-ban beérkező, a vasúti személyszállítási járműpark fejlesztését szolgáló iker-motorkocsik ellenértékének megfelelően megemelje.

(2) A Magyar Államvasutak Rt. az (1) bekezdés alapján kapott költségvetési juttatást soron kívül köteles befizetni a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke-visszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet, 4. Tőkekövetelések visszatérülése cím, 1. Kormányhitelek visszatérülése alcím előirányzat javára. A támogatás folyósítására a megkötendő szállítási szerződések szerinti beérkezésnek megfelelően kerül sor, elszámolása a vasúttársaságnál tőkejuttatásként történik.

109. §[32] (1) A Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópálya Zrt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel, valamint kereskedelmi bankokkal szemben fennálló, együttesen legfeljebb 415 900 millió forint összegű hiteltartozását - annak járulékaival együtt - legkésőbb 2006. december 31-i hatállyal átvállalhatja. A Nemzeti Autópálya Zrt. a hitelátvállalással szemben kész és félkész útszakaszokat ad át, illetve azokkal elszámol a Magyar Állammal. Az átadás, illetve elszámolás mentesül az általános forgalmi adó és az illeték megfizetése alól.

(2) A Nemzeti Autópálya Zrt., valamint az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 2006. év folyamán és az azt követő években gyorsforgalmi utakat, kiemelt közútfejlesztési beruházásokat és az előbbi projektekkel kapcsolatosan létrehozott vagy megszerzett egyéb eszközöket ad át a Magyar Államnak. Ezen gyorsforgalmi utak, kiemelt közútfejlesztési beruházások és az egyéb, e projektekkel kapcsolatos eszközök Magyar Állam részére történő átadásának egésze ellenérték fejében történő átadásnak minősül, amely mentesül az illeték és az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogokat ad át a kincstári vagyon tekintetében a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Kincstári Vagyoni Igazgatóság bevonásával a kijelölt vagyonkezelőnek. A vagyonkezelői jogok átadása ellenérték nélkül történik.

(3) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. a Nemzeti Autópálya Zrt.-nek legkésőbb 2006. december 31-éig a Program Utakkal kapcsolatos félkész utakat és az ezekkel kapcsolatosan létrehozott, vagy megszerzett egyéb eszközöket átadja. A Nemzeti Autópálya Zrt. megtéríti az Állami Autópálya Kezelő Zrt. ezen utakkal kapcsolatosan felmerült költségeit. A megtérítés keretében átvállal az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Program Utakkal kapcsolatos hiteleiből és annak járulékaiból a félkész beruházásokhoz kapcsolódó költségeknek megfelelő összeget.

110. § (1) A Kincstár a Nemzeti Autópálya zrt. által végzett, a gyorsforgalmi úthálózatot, a kiemelt közúti fejlesztéseket érintő, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékos beruházásokat terhelő és a projekt költségek részét képező költségekről kiállított számlák, vagy határozatok általános forgalmi adó tartalmát, az általános forgalmi adó bevallására előírt határidőt követő 50 napon belüli visszatérítési kötelezettség mellett a KESZ terhére kamatmentesen megelőlegezi a Nemzeti Autópálya zrt. részére.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Központi Kárrendezési Iroda az általa a Budapest Bankkal, illetve SBB Solution Szolgáltató Rt.-vel a kárpótlási jegyekkel való elszámolás és az elszámolás helyességének megállapítása iránt a Fővárosi Bíróság előtt folyamatban lévő perben a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdése alapján szükséges tételes elszámolási kötelezettségének egyezséggel is eleget tehet.

111. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóságát, hogy a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottsága javaslatára az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján a 15. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

112. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha olyan európai uniós támogatás kerül 2006-ban felhasználásra, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az európai uniós támogatás előirányzatára - bevételi és kiadási oldalon egyaránt - és a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa. Az átcsoportosítás - a részben az Európai Unió által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

113. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha a fejezeti előirányzatnál nagyobb összegű európai uniós támogatás kerül 2006-ban felhasználásra, akkor a pótlólagosan szükséges központi költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa, mely átcsoportosítás - a részben az Európai Unió által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy amennyiben az európai uniós forrásokból finanszírozott programokhoz, projektekhez az Európai Unió a források folyósításával elmarad a pénzügyi megállapodásokban, közösségi jogszabályokban meghatározott ütemtervtől, vagy az uniós forrás egyéb okból nem áll rendelkezésre, akkor a szükséges forrást az adott költségvetési sor támogatási előirányzatából, ha az nem elegendő, úgy a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítás útján biztosítsa. Az átcsoportosítás - a részben az Európai Unió által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

(3) A költségvetési támogatás azon részét, amelynek kifizetése a (2) bekezdés alapján történt, az európai uniós forrás rendelkezésre állása után - amennyiben szükséges -vissza kell pótolni azon költségvetési előirányzatra, amely előirányzatról a megelőlegezett összeg korábban átcsoportosításra került.

114. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az operatív programok irányító hatóságait, hogy a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően, szükség esetén az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján, a 15. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő, felügyeletük alá tartozó operatív programjukhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtsanak végre.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságát, hogy a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően, szükség esetén az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján, a 16. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletekben szereplő, az EQUAL Közösségi Kezdeményezéshez kapcsolódó előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

115. § Az operatív programok, a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programjai és a PHARE támogatások esetén tervezett céltartalék csak az adott program előre nem látható kiadásainak finanszírozására használható fel. A céltartalék intézményi kiadási célokra nem fordítható.

116. § Az Audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzatot (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 37. alcím) a Magyar Televízió Részvénytársaság (a továbbiakban: MTV Rt.) archívumában található műsorszámok - előirányzatból megszerezhető részén fennálló - felhasználási jogoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) általi hozzáférhetővé tétel céljára való megszerzésére kell fordítani. Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az erről szóló megállapodást az MTV Rt.-vel megkösse. Az ily módon megszerzett felhasználási jogok a kincstári vagyonba kerülnek, és azok vagyonkezelési jogát - a 2005. évben megszerzett felhasználási jogokkal együtt - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma térítésmentesen átruházza a NAVA működtetője számára.

117. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2006. január 1-jétől 2006. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 30 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 90 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2006. január 1-jétől 2006. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 100 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

(3) A Kbt. negyedik Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2006. január 1-jétől 2006. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 15 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.

118. § A LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fejezet 1. cím Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése kiadási előirányzata tekintetében a beruházási ráfordítások a Kormány engedélyével növelhetők, amennyiben a hulladéktároló létesítésére szolgáló beruházás megvalósítása ezt indokolttá teszi.

119. §[33]

120. § (1) Az oktatási miniszter 2006. június 30-ig az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont útján szervezzen hatósági ellenőrzést az alapfokú művészetoktatási intézményekben. Ennek keretei között tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat, és kezdeményezzenek eljárást a normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások folyósításának felülvizsgálatára, illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások visszafizetését.

(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kérheti, hogy a kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet az általa fenntartott művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevékenységet szakmai szempontból minősítse. A minősített alapfokú művészetoktatási intézményekről hivatalos jegyzéket kell készíteni. A minősítési eljáráshoz a kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet a - kormányrendeletben meghatározottakon túl - további szakmai szempontokat állapíthat meg. A minősítési eljárás költségei a fenntartót terhelik.

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2005. évi CLIII. törvényhez

Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei15 080,0
1Működési költségvetés350,0
1Személyi juttatások8 628,4
2Munkaadókat terhelő járulékok2 143,0
3Dologi kiadások2 945,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások333,6
2Felújítás1 379,4
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára693,0
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások399,5
2Munkaadókat terhelő járulékok123,4
3Dologi kiadások122,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások36,7
2Felújítás10,0
3Kölcsönök4,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Parlament200,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,0
6Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások2 110,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 023,3
2Munkaadókat terhelő járulékok289,2
3Dologi kiadások95,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások620,5
2Felújítás82,0
1-4. cím összesen:18 436,0353,018 083,0
5Közbeszerzések Tanácsa
1Közbeszerzések Tanácsa215,0
1Működési költségvetés864,0
1Személyi juttatások449,9
2Munkaadókat terhelő járulékok147,0
3Dologi kiadások453,1
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások19,0
2Felújítás10,0
2Fejezeti államháztartási tartalék6,76,7
5. cím összesen:1085,7864,0221,7
6Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása110,0
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1Magyar Szocialista Párt969,2
2FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség817,4
3Szabad Demokraták Szövetsége282,0
4Magyar Demokrata Fórum284,1
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1Munkáspárt39,8
3Magyar Igazság és Élet Pártja87,0
7Centrum Párt69,4
8Pártalapítványok támogatása
1Táncsics Mihály Alapítvány461,4
2Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány430,3
3Antall József Alapítvány118,8
4Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány109,9
5Tartalék12,4
6-8. cím összesen:3 791,7
10Magyar Rádió támogatása
1Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire5 234,5
2Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására700,0
11Magyar Televízió támogatása
1Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire6 929,2
12Duna Televízió támogatása
1Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire1 341,6
13Média közalapítványok támogatása
1Magyar Televízió Közalapítvány támogatása4 395,4
14Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1Közszolgálati feladatokra2 100,0
2A határon túli magyar sajtó hírellátására50,0
3A 2006. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati választási időszakokban történő tájékoztatási többletfeladatokra116,8
15Üzemben tartási díj pótlása25 596,7
10-15. cím összesen:46 464,2
16Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat36,0
2Görög Országos Önkormányzat35,0
3Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata88,6
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Németek Magyarországi Országos Önkormányzata173,9
5Románok Magyarországi Országos Önkormányzata50,7
6Országos Cigány Önkormányzat225,6
7Lengyel Országos Önkormányzat35,0
8Örmény Országos Önkormányzat35,0
9Szlovák Országos Önkormányzat89,4
10Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat39,9
11Szerb Országos Önkormányzat47,6
12Ruszin Országos Önkormányzat28,6
13Ukrán Országos Önkormányzat28,6
17Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása15,0
2Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása12,0
3Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása45,0
4Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása70,0
5Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása16,5
6Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása70,0
7Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása14,0
9Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása88,8
10Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása16,2
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása27,0
12Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása6,0
16-17. cím összesen:1 294,4
I. fejezet összesen:71 072,01217,018 304,7
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal947,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások427,0
2Munkaadókat terhelő járulékok140,7
3Dologi kiadások264,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások108,6
2Felújítás3,0
3Kölcsönök4,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések282,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások239,4
2Munkaadókat terhelő járulékok0,8
3Dologi kiadások41,9
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Államfői Protokoll kiadásai320,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
3Dologi kiadások280,4
3Fejezeti államháztartási tartalék47,947,9
II. fejezet összesen:1 598,01 598,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 427,1
1Működési költségvetés1,5
1Személyi juttatások852,9
2Munkaadókat terhelő járulékok276,4
3Dologi kiadások257,8
2Felhalmozási költségvetés7,5
1Intézményi beruházási kiadások37,0
2Felújítás12,0
4Fejezeti államháztartási tartalék44,144,1
III. fejezet összesen:1 480,29,01 471,2
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1Országgyűlési Biztos Hivatala1 243,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások764,5
2Munkaadókat terhelő járulékok243,3
3Dologi kiadások209,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások26,9
2Fejezeti államháztartási tartalék38,538,5
IV. fejezet összesen:1 282,31 282,3
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék1 539,6
1Működési költségvetés18,0
1Személyi juttatások4 568,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 424,0
3Dologi kiadások1 122,1
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés2,0
1Intézményi beruházási kiadások321,6
2Felújítás123,8
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Fejezeti államháztartási tartalék160,0160,0
V. fejezet összesen:7 719,620,07 699,6
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok60 201,8
1Működési költségvetés5 076,4
1Személyi juttatások44 423,6
2Munkaadókat terhelő járulékok13 136,4
3Dologi kiadások7 315,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások148,5
2Felújítás114,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások139,5
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai2 000,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 000,0
2PTK. alapján történő kártérítés9,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások9,0
3PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
4PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám)
1Működési költségvetés126,3
3Dologi kiadások126,3
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Bírósági Oktatási Központ felszerelése
1Működési költségvetés126,2
3Dologi kiadások126,2
2Felhalmozási költségvetés323,2
1Intézményi beruházási kiadások323,2
15Fejezeti államháztartási tartalék1 930,21 930,2
VI. fejezet összesen:69 793,15 652,164 141,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek27 662,0
1Működési költségvetés36,5
1Személyi juttatások18 368,4
2Munkaadókat terhelő járulékok5 770,0
3Dologi kiadások2 385,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés150,5
1Intézményi beruházási kiadások1 076,2
2Felújítás100,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások144,0
3Kölcsönök26,026,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai380,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás380,0
3EU tagságból eredő feladatok24,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,0
3Dologi kiadások10,0
4Fejezeti államháztartási tartalék870,7870,7
VIII. fejezet összesen:29 149,7213,028 936,7
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1Normatív hozzájárulások
9Pénzbeli szociális juttatások14 947,8
11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai11405,8
12Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés18 010,5
13Hajléktalanok átmeneti intézményei503,4
14Gyermekek napközbeni ellátása1 283,9
15Óvodai nevelés61 255,4
16Iskolai oktatás280 779,9
17Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás33 363,3
18Alapfokú művészetoktatás11 521,0
19Kollégiumok közoktatási feladatai21 498,4
20Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz18 684,1
21Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához15 432,8
22Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások31612,2
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Központosított előirányzatok
1Lakossági közműfejlesztés támogatása3 000,0
2Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása4 800,0
3Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása150,0
4Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása85,0
5Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása1 166,1
6Gyermek- és ifjúsági feladatok170,0
7Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz1 100,0
8Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás500,0
9Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása1 010,0
10Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása3 290,0
11Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása750,0
12"ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása100,0
13Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása500,0
14Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása300,0
15Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása500,0
16A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása5 500,0
17Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása7 400,0
18A múzeumok szakmai támogatása300,0
19Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése60,0
20Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása14 840,0
21Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása8 000,0
22Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása2 300,0
23Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása1 278,0
24Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása355,0
25Sportpályák felújításának támogatása500,0
26Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása200,0
27A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása400,0
28Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok5 400,0
3A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása12 000,0
2Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása300,0
3A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása1 200,0
4A helyi önkormányzatok színházi támogatása
1Kőszínházak működtetési hozzájárulása9 479,7
2Bábszínházak működtetési hozzájárulása387,3
3Színházak pályázati támogatása943,0
5Normatív, kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
1Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása1 831,5
2A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége1 500,0
3Pedagógiai szakszolgálat3 214,0
2Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
1Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése69 940,7
2Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása15 120,0
3Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása321,9
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5A többcélú kistérségi társulások támogatása15 400,0
6Címzett és céltámogatások63 800,0
7A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása10 870,0
8Vis maior tartalék240,0
9Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása15 800,0
10A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása9 000,0
IX. fejezet összesen:815 600,7
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás5 525,8
1Működési költségvetés4,7
1Személyi juttatások3 798,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 186,3
3Dologi kiadások540,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
3Kölcsönök5,03,0
2Központi Szolgáltatási Főigazgatóság4 733,9
1Működési költségvetés1 285,1
1Személyi juttatások1 192,4
2Munkaadókat terhelő járulékok388,5
3Dologi kiadások2 641,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 203,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások503,0
2Felújítás88,8
3Kölcsönök1,0
2Területpolitikai Kormányzati Hivatal875,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások604,5
2Munkaadókat terhelő járulékok179,0
3Dologi kiadások90,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,1
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Központilag kezelt fejezeti feladatok400,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások110,0
2Munkaadókat terhelő járulékok30,0
3Dologi kiadások260,0
4Társadalompolitikai kutatások támogatása40,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,0
3Dologi kiadások31,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai180,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások180,0
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása860,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások810,0
8Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások730,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
3Dologi kiadások704,0
9Közigazgatási rendszer korszerűsítése40,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,0
3Dologi kiadások27,0
10Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,0
3Dologi kiadások83,0
11Nemzetközi tagdíjak16,9
1Műköödési költségvetés
3Dologi kiadások16,9
14Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása2 090,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,0
2Munkaadókat terhelő járulékok20,0
3Dologi kiadások1 600,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások400,0
15Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek1 000,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások300,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások700,0
16EU integrációs képzés18,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,0
3Dologi kiadások10,0
17EU utazási költségtérítések
1Működési költségvetés400,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
21Europe Direct Magyarország
1Működési költségvetés72,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
61Lakossági EU tájékoztatási feladatok100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,5
3Dologi kiadások92,5
62Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása1 588,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások150,0
2Munkaadókat terhelő járulékok45,0
3Dologi kiadások693,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások300,0
63Európa Terv projektjeinek megvalósítása165,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások145,3
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
6Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány17,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17,0
8Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
6Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék342,1342,1
2Fejezeti államháztartási tartalék529,6529,6
1-7. cím összesen:21 137,01 764,819 372,2
10Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal1 406,4
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások887,8
2Munkaadókat terhelő járulékok287,9
3Dologi kiadások231,4
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás2,3
3Fejezeti államháztartási tartalék43,543,5
10. cím összesen:1 452,93,01 449,9
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal8 201,2
1Működési költségvetés52,4
1Személyi juttatások5 227,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 657,6
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások945,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások233,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások159,0
2Felújítás12,9
5Lakástámogatás17,5
3Kölcsönök20,020,0
2Információs Hivatal7 795,6
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások3 394,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 071,8
3Dologi kiadások2 707,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások128,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások521,7
2Felújítás10,0
5Lakástámogatás11,6
3Kölcsönök3,83,8
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat17 676,0
1Működési költségvetés147,6
1Személyi juttatások8 834,4
2Munkaadókat terhelő járulékok2 641,1
3Dologi kiadások2 952,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások314,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 906,1
2Felújítás154,0
5Lakástámogatás20,9
3Kölcsönök23,023,0
5Fejezeti államháztartási tartalék1 239,21 239,2
11. cím összesen:35 208,8296,834 912,0
20Tartalékok
1Költségvetés általános tartaléka37 890,4
2Céltartalékok
1Különféle személyi kifizetések5 000,0
X. fejezet összesen:100 689,12 064,655 734,1
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása4 243,5
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások2 862,4
2Munkaadókat terhelő járulékok767,4
3Dologi kiadások587,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások36,6
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata1 654,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 186,5
2Munkaadókat terhelő járulékok368,5
3Dologi kiadások93,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,9
2Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok7 398,6
1Működési költségvetés832,5
1Személyi juttatások5 556,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 722,5
3Dologi kiadások854,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások52,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások35,2
2Felújítás10,3
3Magyar Közigazgatási Intézet80,1
1Működési költségvetés199,0
1Személyi juttatások177,1
2Munkaadókat terhelő járulékok53,5
3Dologi kiadások48,4
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások1,1
4BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal4 824,0
1Működési költségvetés65,0
1Személyi juttatások2 634,8
2Munkaadókat terhelő járulékok774,2
3Dologi kiadások1 275,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai11,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások112,9
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei17 032,8
1Működési költségvetés368,4
1Személyi juttatások8 729,7
2Munkaadókat terhelő járulékok2 665,9
3Dologi kiadások8 735,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások297,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés4 500,0
1Intézményi beruházási kiadások1 167,2
2Felújítás306,1
2Budapesti Rendőr-főkapitányság31384,6
1Működési költségvetés1214,1
1Személyi juttatások22 690,3
2Munkaadókat terhelő járulékok6 880,1
3Dologi kiadások3 028,3
4Baranya megyei Rendőr-főkapitányság4 928,6
1Műköödési költségvetés67,0
1Személyi juttatások3 565,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1081,8
3Dologi kiadások348,0
5Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság6 176,3
1Működési költségvetés37,5
1Személyi juttatások4 424,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 341,8
3Dologi kiadások446,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
6Békés megyei Rendőr-főkapitányság4 361,6
1Működési költségvetés37,0
1Személyi juttatások3 138,2
2Munkaadókat terhelő járulékok951,5
3Dologi kiadások308,9
7Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság7 927,6
1Működési költségvetés162,0
1Személyi juttatások5 763,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 749,1
3Dologi kiadások575,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
8Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság4 612,0
1Működési költségvetés64,8
1Személyi juttatások3 337,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 012,0
3Dologi kiadások326,9
9Fejér megyei Rendőr-főkapitányság4 573,8
1Működési költségvetés52,9
1Személyi juttatások3 343,1
2Munkaadókat terhelő járulékok969,5
3Dologi kiadások314,1
10Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság4 438,9
1Működési költségvetés125,4
1Személyi juttatások3 298,6
2Munkaadókat terhelő járulékok958,6
3Dologi kiadások307,1
11Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság5 787,3
1Működési költségvetés60,0
1Személyi juttatások4 184,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 255,8
3Dologi kiadások407,2
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
12Heves megyei Rendőr-főkapitányság3 347,0
1Működési költségvetés39,0
1Személyi juttatások2 420,3
2Munkaadókat terhelő járulékok735,1
3Dologi kiadások230,6
13Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság4 727,1
1Működési költségvetés72,0
1Személyi juttatások3 417,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 044,2
3Dologi kiadások335,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
14Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság3 446,8
1Működési költségvetés66,4
1Személyi juttatások2 502,7
2Munkaadókat terhelő járulékok761,3
3Dologi kiadások248,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
15Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság2 998,9
1Működési költségvetés37,3
1Személyi juttatások2 168,2
2Munkaadókat terhelő járulékok658,2
3Dologi kiadások209,8
16Pest megyei Rendőr-főkapitányság9 368,2
1Működési költségvetés225,0
1Személyi juttatások6 835,4
2Munkaadókat terhelő járulékok2 077,2
3Dologi kiadások677,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
17Somogy megyei Rendőr-főkapitányság4 726,4
1Működési költségvetés100,0
1Személyi juttatások3 435,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 041,9
3Dologi kiadások349,1
18Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság5 708,1
1Működési költségvetés94,3
1Személyi juttatások4 150,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 260,7
3Dologi kiadások389,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
19Tolna megyei Rendőr-főkapitányság3 501,8
1Működési költségvetés144,8
1Személyi juttatások2 612,3
2Munkaadókat terhelő járulékok794,9
3Dologi kiadások239,4
20Vas megyei Rendőr-főkapitányság3 382,6
1Működési költségvetés56,0
1Személyi juttatások2 471,8
2Munkaadókat terhelő járulékok734,2
3Dologi kiadások232,6
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
21Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság4 377,0
1Működési költségvetés28,4
1Személyi juttatások3 147,7
2Munkaadókat terhelő járulékok955,2
3Dologi kiadások302,5
22Zala megyei Rendőr-főkapitányság3 503,0
1Működési költségvetés52,5
1Személyi juttatások2 534,3
2Munkaadókat terhelő járulékok779,8
3Dologi kiadások241,4
23Rendészeti Biztonsági Szolgálat10 789,8
1Működési költségvetés690,0
1Személyi juttatások8 222,6
2Munkaadókat terhelő járulékok2 506,3
3Dologi kiadások750,9
24Köztársasági Őrezred6 660,7
1Működési költségvetés185,6
1Személyi juttatások4 924,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 493,7
3Dologi kiadások418,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei4 903,4
1Működési költségvetés338,8
1Személyi juttatások2 943,3
2Munkaadókat terhelő járulékok870,7
3Dologi kiadások1 840,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,0
2Felhalmozási költségvetés650,8
1Intézményi beruházási kiadások178,0
2Felújítás36,4
3Kölcsönök2,04,0
2Határőrigazgatóságok33 400,2
1Működési költségvetés1 223,0
1Személyi juttatások27 355,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8 362,1
3Dologi kiadások2 294,1
2Felhalmozási költségvetés3 360,0
3Kölcsönök28,056,0
7BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság9 573,4
1Működési költségvetés375,7
1Személyi juttatások5 762,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 801,8
3Dologi kiadások1 588,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
2Felhalmozási költségvetés2 018,3
1Intézményi beruházási kiadások2 695,8
2Felújítás104,1
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8BM Távközlési Szolgálat1 486,9
1Működési költségvetés409,2
1Személyi juttatások499,2
2Munkaadókat terhelő járulékok161,2
3Dologi kiadások1 175,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások44,8
2Felújítás15,2
10Duna Palota és Kiadó547,7
1Működési költségvetés260,1
1Személyi juttatások423,5
2Munkaadókat terhelő járulékok131,3
3Dologi kiadások224,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások17,9
2Felújítás10,3
11BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal19 165,9
1Műköödési költségvetés18 460,0
1Személyi juttatások2 232,7
2Munkaadókat terhelő járulékok642,2
3Dologi kiadások24 948,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 590,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5 068,5
2Felújítás143,4
12Rendőrtiszti Főiskola1 063,8
1Működési költségvetés314,0
1Személyi juttatások872,8
2Munkaadókat terhelő járulékok273,9
3Dologi kiadások221,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,2
13BM Központi Kórház és intézményei720,8
1Működési költségvetés3 592,7
1Személyi juttatások2 326,6
2Munkaadókat terhelő járulékok753,2
3Dologi kiadások1211,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
2Felújítás10,0
14BM Központi Gazdasági Főigazgatóság2 637,0
1Működési költségvetés1 080,6
1Személyi juttatások2 238,3
2Munkaadókat terhelő járulékok726,1
3Dologi kiadások2 312,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,1
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés1 664,4
1Intézményi beruházási kiadások24,5
2Felújítás25,2
3Kölcsönök41,0
17Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ194,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások92,8
2Munkaadókat terhelő járulékok29,7
3Dologi kiadások69,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,6
18Oktatási Igazgatás
1BM Oktatási Főigazgatóság435,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások224,7
2Munkaadókat terhelő járulékok67,3
3Dologi kiadások74,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások31,3
2Felújítás37,5
2BM Tanintézetek4 187,0
1Működési költségvetés280,7
1Személyi juttatások2 798,6
2Munkaadókat terhelő járulékok839,6
3Dologi kiadások806,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20,7
2Felújítás2,0
3BM Nemzetközi Oktatási Központ352,5
1Működési költségvetés368,5
1Személyi juttatások265,1
2Munkaadókat terhelő járulékok84,9
3Dologi kiadások370,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,0
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
4Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások748,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás748,0
5Lakáscélú beruházás485,5
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás485,5
2Ágazati célfeladatok
1Gépjármű-korszerűsítési program30,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
2Felhalmozási költségvetés3 610,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 610,7
4Közrendvédelmi bírság
1Működési költségvetés155,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások155,2
7Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása210,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások210,0
29Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához12 506,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12 506,7
30Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1Működési költségvetés650,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások650,0
2Felhalmozási költségvetés100,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
31Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása70,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,0
52Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások220,0
2Munkaadókat terhelő járulékok70,0
3Dologi kiadások10,0
54Energia-racionalizálás
3Kölcsönök99,199,1
63Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása13,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,0
65IDEA program támogatása15,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
67Schengen Alap312,9
1Működési költségvetés4 000,0
1Személyi juttatások950,0
3Dologi kiadások342,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 020,0
2Felhalmozási költségvetés5 100,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 100,0
73Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek320,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások320,0
80Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége91,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások91,7
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
82A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása12,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
84Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0
3Társadalmi önszerveződések támogatása
2Rendészeti sportszervezetek támogatása40,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0
3Szakszervezetek támogatása17,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17,5
5Szabadságharcosokért Közalapítvány230,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások230,0
6Társadalmi szervezetek és segítők támogatása57,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások57,6
7Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása10,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
10Biztonságos Magyarországért Közalapítvány110,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások110,0
11Országos Polgárőr Szövetség124,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások124,0
12Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
14Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása14,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,0
11PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
212003. évi PHARE nemzeti program
1Működési költségvetés71,0
3Dologi kiadások71,0
2Felhalmozási költségvetés1 229,0
1Intézményi beruházási kiadások1 229,0
222002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés40,0
1Intézményi beruházási kiadások40,0
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Menekültek integrációjának elősegítése
1Működési költségvetés79,0
3Dologi kiadások79,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban
1Működési költségvetés141,7
3Dologi kiadások141,7
2Felhalmozási költségvetés103,7
1Intézményi beruházási kiadások103,7
3Küzdelem a szervezett bűnözés ellen
1Működési költségvetés65,0
3Dologi kiadások65,0
2Felhalmozási költségvetés755,4
1Intézményi beruházási kiadások755,4
14Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása1231,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1231,0
17"Segítsünk az árvízkárosultakon!"
1Működési költségvetés1,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
22Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
27Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék141,7141,7
2Fejezeti államháztartási tartalék6 798,76 798,7
1-19. cím összesen:339 185,460 245,5278 939,9
20Nemzeti Sporthivatal
1Nemzeti Sporthivatal Igazgatása757,9
1Működési költségvetés7,0
1Személyi juttatások451,8
2Munkaadókat terhelő járulékok140,1
3Dologi kiadások163,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
2Testnevelési és Sportmúzeum73,7
1Működési költségvetés1,0
1Személyi juttatások22,4
2Munkaadókat terhelő járulékok7,4
3Dologi kiadások39,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,0
3Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet1 115,6
1Működési költségvetés5,0
1Személyi juttatások475,6
2Munkaadókat terhelő járulékok158,1
3Dologi kiadások458,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások28,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Nemzeti Sportközpontok2 421,5
1Működési költségvetés1 600,0
1Személyi juttatások1 330,0
2Munkaadókat terhelő járulékok414,6
3Dologi kiadások2 076,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások34,8
2Felújítás165,2
6Fejezeti kezelésű előirányzatok - szervezetek, események, létesítmények támogatása
1Sporttevékenység támogatása
1Utánpótlás-nevelési feladatok800,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások58,8
2Munkaadókat terhelő járulékok18,5
3Dologi kiadások331,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások379,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,0
2Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása409,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások409,0
3Szabadidősport támogatása584,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások134,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,0
4Versenysport támogatása2 141,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások135,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 006,0
5Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok185,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások80,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások105,0
6Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése1 271,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 040,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások231,5
7Szakképzés támogatása10,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
8Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása3 150,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 150,7
9Nemzeti Sporttanács támogatása12,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,5
2Munkaadókat terhelő járulékok0,8
3Dologi kiadások8,7
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
10Sporttudományi feladatok30,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
11Nemzeti Sportinformációs Rendszer80,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,0
12Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása73,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások73,0
13Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása19,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,0
14Nemzeti Sportszövetség működési támogatása37,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások37,5
15Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása14,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,0
16Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása34,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások34,0
17Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása3,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
18Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása15,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
19Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása45,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45,0
20Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása120,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
21Gerevich Aladár - sportösztöndíj561,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások561,0
22Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok támogatása)240,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások240,0
2Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése99,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások79,0
2Felhalmozási költségvetés811,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások831,0
2Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése269,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások269,1
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
32006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program1 078,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,0
3Dologi kiadások60,0
2Felhalmozási költségvetés417,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 417,0
4Magyar Sport Háza program340,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások338,0
5Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése61,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,0
2Felhalmozási költségvetés2,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,0
6Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok279,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,3
2Munkaadókat terhelő járulékok0,7
3Dologi kiadások266,1
2Felhalmozási költségvetés250,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások260,0
721. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program161,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások159,0
82012-es labdarúgó EB pályázat70,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,0
9Sportvállalkozások támogatási programja
1Működési költségvetés30,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
3Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása
1Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása285,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok65,0
3Dologi kiadások20,0
2Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása400,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
5Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása180,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások140,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,0
6Fejezeti tartalék
2Fejezeti államháztartási tartalék508,0508,0
20. cím összesen:21 057,43 123,017 934,4
XI. fejezet összesen:360 242,863 368,5296 874,3
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása4 424,0
1Működési költségvetés325,1
1Személyi juttatások3 107,0
2Munkaadókat terhelő járulékok937,7
3Dologi kiadások689,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
2Szakigazgatási intézmények
1Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények14 489,2
1Működési költségvetés10 725,5
1Személyi juttatások14 097,4
2Munkaadókat terhelő járulékok4 415,2
3Dologi kiadások6 702,1
5Erdészeti szakigazgatási intézmények1 988,3
1Működési költségvetés242,5
1Személyi juttatások1 579,0
2Munkaadókat terhelő járulékok491,6
3Dologi kiadások160,2
7Nemzeti Földalapkezelő Szervezet4 834,3
1Működési költségvetés2 000,0
1Személyi juttatások914,2
2Munkaadókat terhelő járulékok292,5
3Dologi kiadások1 160,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 642,4
2Felhalmozási költségvetés1 300,0
1Intézményi beruházási kiadások1 110,0
3Kölcsönök15,0
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet1 250,6
1Működési költségvetés19 582,0
1Személyi juttatások10 956,6
2Munkaadókat terhelő járulékok3 626,0
3Dologi kiadások6 245,0
3Kölcsönök5,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei1 534,0
1Működési költségvetés3 160,5
1Személyi juttatások2 080,1
2Munkaadókat terhelő járulékok726,2
3Dologi kiadások1 888,2
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal11 138,1
1Működési költségvetés100,0
1Személyi juttatások4 593,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 492,5
3Dologi kiadások2 072,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 500,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások580,2
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei4 437,4
1Működési költségvetés1 690,7
1Személyi juttatások3 587,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 219,0
3Dologi kiadások1 254,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai18,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások49,0
7Közművelődési intézmények479,7
1Működési költségvetés120,2
1Személyi juttatások331,3
2Munkaadókat terhelő járulékok111,8
3Dologi kiadások156,8
8Agrárkutató intézetek2 582,9
1Működési költségvetés1 857,2
1Személyi juttatások2 772,9
2Munkaadókat terhelő járulékok941,1
3Dologi kiadások926,1
2Felhalmozási költségvetés200,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
13Intézmények központi beruházásai202,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás202,0
2Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása785,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások301,9
2Munkaadókat terhelő járulékok90,6
3Dologi kiadások167,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások225,5
5Nemzeti kataszteri program feltételrendszere396,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások396,3
8Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása450,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
9Vízügyi feladatok támogatása300,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
10Parlagfű elleni védekezés támogatása
1Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
2A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása584,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások584,2
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei1 080,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások415,4
2Munkaadókat terhelő járulékok124,6
3Dologi kiadások540,0
15Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok4 272,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 110,8
2Munkaadókat terhelő járulékok313,2
3Dologi kiadások1 548,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 300,0
17Igyál tejet program1 478,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 478,0
19Állati hulladék megsemmisítése246,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások246,2
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa135,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások135,0
21Kincstári szolgáltatási díjak100,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100,0
22Bormarketing és minőség-ellenőrzés
1Működési költségvetés1 500,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 500,0
4Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
6Méhészeti Nemzeti Program477,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások477,4
5Nemzeti támogatások
1Központosított bevételből működő támogatások
1Erdészeti feladatok4 290,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 290,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Termőföldvédelem támogatása990,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások590,0
7Állattenyésztési feladatok1 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 000,0
8Halgazdálkodás támogatása252,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások252,0
9Vadgazdálkodás támogatása657,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások657,0
10Nemzeti Lovas Program45,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45,0
2Költségvetésből működő támogatások
1Fejlesztési típusú támogatások10 180,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10 180,0
2Folyó kiadások és jövedelemtámogatások110 469,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások110 469,9
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás3 495,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 495,0
5Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása450,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások450,0
6Nemzeti agrár kárenyhítés1 400,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 400,0
6Állat- és növénykártalanítás500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások5 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 000,0
11Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
1Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések12 100,0
1Működési költségvetés43 544,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások54 430,7
2Felhalmozási költségvetés4 855,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 069,3
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
12SAPARD támogatásból megvalósuló programok
1SAPARD intézkedések3 000,0
2Felhalmozási költségvetés9 000,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12 000,0
13EU tagságból eredő feladatok2 290,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások884,6
2Munkaadókat terhelő járulékok265,4
3Dologi kiadások1 140,0
14Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék300,0300,0
2Fejezeti államháztartási tartalék6 823,16 823,1
11EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
2Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban7 825,1
1Működési költségvetés447,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások639,3
2Felhalmozási költségvetés17 811,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25 444,4
2Élelmiszergazdaság modernizálása1 495,2
2Felhalmozási költségvetés3 488,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 984,0
3Vidéki térségek fejlesztése2 076,6
1Működési költségvetés300,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
2Felhalmozási költségvetés5 930,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7 906,7
4AVOP Technikai segítségnyújtás290,7
1Működési költségvetés315,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások420,0
2Felhalmozási költségvetés557,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások742,8
1-11. cím összesen:362 147,5129 053,3233 094,2
13Központosított bevételek
1Erdészeti bevételek
1Erdőfenntartási járulék3 950,0
2Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság300,0
2Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
1Földvédelmi járulék4 100,0
2Földvédelmi és talajvédelmi bírság20,0
3Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek
1Tenyésztési hozzájárulás1 190,0
2Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek10,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Halgazdálkodási bevételek
1Állami halász- és horgászjegyek díja280,0
2Halászatfejlesztési hozzájárulás20,0
3Halvédelmi bírság20,0
5Vadgazdálkodási bevételek
1Állami vadászjegyek díja500,0
2Hatósági eljárási díj, trófea bírálat50,0
3Vadvédelmi hozzájárulás250,0
4Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás25,0
5Vadvédelmi bírság25,0
XII. fejezet összesen:362 147,5139 793,3233 094,2
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása6 645,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 316,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 296,4
3Dologi kiadások914,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások57,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások60,2
2HM hivatalai4 075,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 955,5
2Munkaadókat terhelő járulékok533,2
3Dologi kiadások1 519,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások67,2
3HM háttérintézményei50 422,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 036,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 579,9
3Dologi kiadások39 780,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások140,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 060,4
2Felújítás401,5
3Kölcsönök423,7
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei86 792,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24 350,5
2Munkaadókat terhelő járulékok6 848,4
3Dologi kiadások34 703,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások170,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások18 031,1
2Felújítás2 687,3
3Kölcsönök1,0
2Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai41 129,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29 535,3
2Munkaadókat terhelő járulékok7 964,9
3Dologi kiadások3 424,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások199,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,5
3Kölcsönök3,5
3Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai30 255,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19 076,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5 630,0
3Dologi kiadások5 407,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások137,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,2
3Kölcsönök2,1
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Katonai Felderítő Hivatal8 544,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 868,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 342,5
3Dologi kiadások2 258,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások53,5
2Felújítás5,0
3Kölcsönök0,4
2Katonai Biztonsági Hivatal2 520,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 723,9
2Munkaadókat terhelő járulékok519,9
3Dologi kiadások227,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,9
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem5 592,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 170,7
2Munkaadókat terhelő járulékok893,6
3Dologi kiadások1 275,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások236,4
3Kölcsönök0,2
5Katonai Ügyészségek1 111,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások792,2
2Munkaadókat terhelő járulékok240,1
3Dologi kiadások74,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,6
3Kölcsönök0,2
6MH Egészségügyi intézetek5 449,8
1Működési költségvetés5 454,2
1Személyi juttatások6 091,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 874,2
3Dologi kiadások2 894,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások43,5
7Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal248,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások141,1
2Munkaadókat terhelő járulékok41,7
3Dologi kiadások55,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9,4
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház100,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás100,0
5Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok622,8
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás500,0
6Lakásépítés122,8
6Katonai védelmi beruházások2 720,6
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 720,6
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Ágazati célelőirányzatok
3Társadalmi szervek támogatása
1Honvédszakszervezet (HOSZ)7,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,7
2Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)7,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,7
3Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)4,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,1
4Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ)1,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
5Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)5,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,2
6Egyéb társadalmi szervek támogatása86,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások86,0
5Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása3 456,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 456,2
24Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez2 327,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 327,8
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához2 542,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 542,9
26Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez20,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,3
32Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz
1Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz14 119,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14 119,6
33Pécsi Tudományegyetem támogatása26,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások26,5
35Egyéb uniós befizetések208,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások208,0
36MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása32,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások32,6
37Honvéd Művészegyüttes támogatása218,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások218,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
38A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai14,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások14,8
39Fejezeti tartalék
2Fejezeti államháztartási tartalék8 329,18 329,1
XIII. fejezet összesen:283 091,55 454,2277 637,3
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása2 949,7
1Működési költségvetés1 863,6
1Személyi juttatások2 055,0
2Munkaadókat terhelő járulékok632,0
3Dologi kiadások1 926,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások150,0
2Felújítás10,0
2Igazságügyi Hivatal4 971,9
1Működési költségvetés16,2
1Személyi juttatások3 166,7
2Munkaadókat terhelő járulékok982,1
3Dologi kiadások747,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások80,0
3Szakértői Intézetek1 668,1
1Működési költségvetés84,5
1Személyi juttatások1 138,9
2Munkaadókat terhelő járulékok355,5
3Dologi kiadások238,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20,0
4IM Büntetés-végrehajtás34 349,4
1Működési költségvetés2 494,9
1Személyi juttatások19 729,4
2Munkaadókat terhelő járulékok5 506,1
3Dologi kiadások8 924,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 010,0
2Felhalmozási költségvetés100,0
1Intézményi beruházási kiadások550,8
2Felújítás157,7
5Lakástámogatás40,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök108,085,0
5Országos Atomenergia Hivatal277,5
1Működési költségvetés1 639,9
1Személyi juttatások649,5
2Munkaadókat terhelő járulékok200,1
3Dologi kiadások987,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások80,0
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célfeladatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása150,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
3A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
4Jogi segítségnyújtás50,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,0
5Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése132,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások132,0
6Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások178,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,0
3Dologi kiadások29,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
3Alapítványok támogatása
1Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány12,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
6Fejezeti tartalék
2Fejezeti államháztartási tartalék1 611,51 611,5
1-6. cím összesen:52 734,26284,146 450,1
8Alapok támogatása
1Központi Nukleáris Pénzügyi Alap5 274,3
XIV. fejezet összesen:58 008,56284,146 450,1
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1Gazdasági és Közlekedési Minisztérium4 892,6
1Működési költségvetés898,0
1Személyi juttatások3 558,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 123,6
3Dologi kiadások1 013,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások65,0
3Kölcsönök20,020,0
2GKM Gazdasági igazgatóság1 564,7
1Működési költségvetés605,3
1Személyi juttatások381,4
2Munkaadókat terhelő járulékok129,4
3Dologi kiadások1 368,1
2Felhalmozási költségvetés4,4
1Intézményi beruházási kiadások227,9
2Felújítás67,6
2Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ
1Működési költségvetés57,0
1Személyi juttatások26,7
2Munkaadókat terhelő járulékok8,1
3Dologi kiadások16,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Intézményi beruházási kiadások5,0
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal990,2
1Működési költségvetés2 840,3
1Személyi juttatások1 263,5
2Munkaadókat terhelő járulékok394,3
3Dologi kiadások1 818,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások199,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások153,3
2Felújítás1,5
5Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés140,0
1Személyi juttatások61,4
2Munkaadókat terhelő járulékok20,7
3Dologi kiadások57,9
6Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum96,2
1Működési költségvetés5,2
1Személyi juttatások38,1
2Munkaadókat terhelő járulékok13,1
3Dologi kiadások45,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások4,5
9Magyar Geológiai Szolgálat1 062,4
1Működési költségvetés1 012,6
1Személyi juttatások984,7
2Munkaadókat terhelő járulékok315,3
3Dologi kiadások781,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,0
2Felhalmozási költségvetés38,4
1Intézményi beruházási kiadások24,7
3Kölcsönök2,62,6
10Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés1 300,0
1Személyi juttatások630,1
2Munkaadókat terhelő járulékok171,9
3Dologi kiadások284,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások195,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,5
3Kölcsönök2,01,5
11Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés1 817,0
1Személyi juttatások520,7
2Munkaadókat terhelő járulékok167,8
3Dologi kiadások963,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások46,3
2Felújítás2,0
3Kölcsönök2,41,0
12Magyar Szabadalmi Hivatal
1Működési költségvetés3 687,0
1Személyi juttatások1 263,1
2Munkaadókat terhelő járulékok380,0
3Dologi kiadások1 768,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások215,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások50,0
2Felújítás10,0
13Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés2 927,7
1Személyi juttatások998,0
2Munkaadókat terhelő járulékok324,2
3Dologi kiadások1 209,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások268,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások82,0
2Felújítás45,6
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
15Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés26 988,9
1Személyi juttatások8 508,1
2Munkaadókat terhelő járulékok2 571,2
3Dologi kiadások8 555,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 432,2
2Felhalmozási költségvetés28,1
1Intézményi beruházási kiadások822,4
2Felújítás75,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,0
3Kölcsönök65,516,0
16Közlekedési Múzeum329,5
1Működési költségvetés60,5
1Személyi juttatások244,6
2Munkaadókat terhelő járulékok85,2
3Dologi kiadások60,2
17Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1Működési költségvetés1 837,9
1Személyi juttatások794,9
2Munkaadókat terhelő járulékok251,4
3Dologi kiadások724,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások53,0
2Felújítás10,0
3Kölcsönök4,0
18Polgári Légiközlekedési Hatóság
1Működési költségvetés548,0
1Személyi juttatások344,9
2Munkaadókat terhelő járulékok104,0
3Dologi kiadások97,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
19MÁV Közegészségügyi Intézet52,8
1Működési költségvetés3,4
1Személyi juttatások39,7
2Munkaadókat terhelő járulékok11,9
3Dologi kiadások4,6
20MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés9 481,0
1Személyi juttatások4 606,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 461,4
3Dologi kiadások3 206,9
2Felhalmozási költségvetés50,0
1Intézményi beruházási kiadások171,2
2Felújítás85,0
21HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
1Működési költségvetés17 837,7
1Személyi juttatások6 021,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 880,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások7 212,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások629,0
2Felhalmozási költségvetés12,0
1Intézményi beruházási kiadások2 035,0
2Felújítás48,0
3Kölcsönök24,0
22Közlekedésbiztonsági Szervezet500,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások249,2
2Munkaadókat terhelő járulékok61,8
3Dologi kiadások140,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások47,5
23Magyar Vasúti Hivatal100,0
1Működési költségvetés450,0
1Személyi juttatások106,3
2Munkaadókat terhelő járulékok30,6
3Dologi kiadások276,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások87,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1A magyarországi uránércbánya bezárása400,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás400,0
2Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások100,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás100,0
4Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
1Kikötők fejlesztése778,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás778,0
6GySEV pályaberuházás540,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás540,0
7Vasút-egészségügyi fejlesztések120,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás120,0
9Akadálymentes közlekedés fejlesztése150,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás150,0
2Ágazati célelőirányzatok
2Energiafelhasználási hatékonyság javítása1 200,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások17,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
[34]
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások983,0
3Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok72,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások71,9
9A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
1Működési költségvetés1 000,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 000,0
20Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás650,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások650,0
21Tájrendezési Célelőirányzat2 870,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 870,0
43Vállalkozói vagyon kezelése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés0,1
45Belvízi hajózási alapprogram0,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,9
3Vállalkozási célelőirányzatok
1Beruházás-ösztönzési célelőirányzat4 658,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 658,8
2Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
1Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat3 130,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2 387,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások135,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások608,0
3Kis- és középvállalkozói célelőirányzat3 706,0
1Működési költségvetés10,0
3Dologi kiadások550,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0
2Felhalmozási költségvetés15,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 881,0
4Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
6Energiagazdálkodási célelőirányzat
1Energiagazdálkodás124 000,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások87,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások123 913,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
10KGA hálózat működési feltételeinek megteremtése360,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások240,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások119,7
11ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás2 382,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 379,4
29Útpénztár91 789,8
1Működési költségvetés30 700,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33 800,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások88 689,8
30Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Autópálya rendelkezésre állási díj49 694,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások49 694,1
3Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez360,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások360,0
5GySEV Rt. tőkeemelése300,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
7Schengen Alap512,5
1Működési költségvetés40,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
2Felhalmozási költségvetés2 197,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 701,0
8Kockázati céltartalék562,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások421,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások140,6
9EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása1 958,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 958,0
11TEN-T pályázatok6 480,0
1Működési költségvetés3 744,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9 643,5
2Felhalmozási költségvetés50,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások631,3
15BKSz működtetésének támogatása1 600,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 600,0
16Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján75,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
17Kihelyezett szakértői támogatás207,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások207,5
26Nemzetközi tagdíjak96,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások96,0
33Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok42,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások42,0
34NATO tagságból adódó ágazati feladatok33,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,0
2Munkaadókat terhelő járulékok0,6
3Dologi kiadások28,4
36Közlekedési zajvédelem100,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100,0
31PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Hajózási információs rendszer megvalósítása112,5
1Működési költségvetés25,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások53,4
2Felhalmozási költségvetés75,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások160,2
2Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére180,0
1Működési költségvetés63,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások132,3
2Felhalmozási költségvetés101,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások211,8
4IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására16,7
1Működési költségvetés25,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások42,0
5Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer1,4
1Működési költségvetés63,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,5
6Gördülőállomány karbantartás hatékonyságának növelése1,4
1Működési költségvetés63,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,5
7Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02.18,4
1Működési költségvetés27,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások46,2
8Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.26,6
1Működési költségvetés40,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások67,0
9Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/016-689.05.02.
1Működési költségvetés32,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások32,5
10Zajtérképet készítő központ létrehozása 2004/016-689.02.02.98,1
1Működési költségvetés31,6
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt előir-számCím-névAlcím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir-csop.-névFEJEZET2006. évi előirányzat
Kiemelt elöirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások52,5
2Felhalmozási költségvetés126,3
3Egyéb intézményi fel