32001D0524[1]

A Bizottság határozata (2001. június 28.) az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000 szabványhivatkozásnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvvel kapcsolatban az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről (az értesítés a C(2001) 1681. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2001. június 28.)

az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000 szabványhivatkozásnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvvel kapcsolatban az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről

(az értesítés a C(2001) 1681. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/524/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel a 98/48/EK irányelvvel módosított [2], a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [3] 5. cikke alapján létrehozott bizottság véleményére,

mivel:

(1) A 94/62/EK irányelv 4. cikke előírja, hogy a Bizottságnak az alkalmas európai szabványok fejlesztésének ösztönzésével segítenie kell a csomagolási hulladék képződésének megelőzését.

(2) A 94/62/EK irányelv 10. cikke kimondja, hogy a Bizottságnak megfelelően segíteni kell az irányelv II. mellékletében említett alapvető követelményekre vonatkozó európai szabványok előkészítését.

(3) Amikor valamely termék számára olyan harmonizált szabvánnyal összhangban gyártanak csomagolást, amelynek hivatkozását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették, a csomagolásról feltételezni kell, hogy megfelel a 94/62/EK irányelv alapvető követelményeinek, mint az e harmonizált szabvány szerint készült csomagolás.

(4) A 94/62/EK irányelv 9. cikke előírja, hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy azoknak a harmonizált szabványoknak a hivatkozásait, amelyek megfelelnek az irányelv által meghatározott alapvető követelményeknek, tegyék közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

(5) A tagállamoktól megkövetelik, hogy az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozással rendelkező harmonizált szabványokat átültető nemzeti szabványok hivatkozásait tegyék közzé.

(6) 2000-ben az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) öt szabványt fogadott el (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 és EN 13432:2000) annak a felhatalmazásnak megfelelően, amelyet a Bizottság adott a testületnek a 94/62/EK irányelv szerint, és a 98/34/EK irányelv szerint létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően. Ezeket a szabványokat harmonizált szabványokként nyújtották be a Bizottsághoz.

(7) 2000-ben a 94/62/EK irányelv 9. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában Belgium kifogással élt az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000 harmonizált szabványok tekintetében, abban az értelemben, hogy ezek a szabványok nem teljes mértékben felelnek meg az irányelv alapvető követelményeinek.

(8) 2000-ben a 94/62/EK irányelv 9. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában Dánia kifogással élt az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 13430:2000 és az EN 13431:2000 harmonizált szabványok tekintetében, abban az értelemben, hogy ezek a szabványok nem teljes mértékben felelnek meg az irányelv alapvető követelményeinek.

(9) A 98/34/EK irányelv által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt és az EN 13428:2000 harmonizált szabvány vizsgálatát követően a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy ez a szabvány nem teljes mértékben felel meg a 94/62/EK irányelv alapvető követelményeinek, kivéve az irányelv II. melléklete 1. pontja harmadik francia bekezdésének követelményeit. Ennek megfelelően ezt a harmonizált szabványt közzé kell tenni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában azzal a figyelmeztetéssel, hogy az nem felel meg azon francia bekezdés követelményeinek.

(10) A 98/34/EK irányelv által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt és az EN 13429:2000 harmonizált szabvány vizsgálatát követően a Bizottság megállapította, hogy ez a szabvány nem teljes mértékben felel meg a 94/62/EK irányelv II. mellékletének 2. pontjában meghatározott alapvető követelményeknek. Ez a szabvány különösen nem tesz eleget a felhasználás rendes körülményei között előre látható feltételek melletti fordulók és visszatérések minimális számára előírt követelménynek, beleértve a fordulók és visszatérések minimális számának ellenőrzésére szolgáló vizsgálati módszerek meghatározását. Ennek megfelelően ez a harmonizált szabvány nem tehető közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

(11) A 98/34/EK irányelv által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt és az EN 13430:2000 harmonizált szabvány vizsgálatát követően a Bizottság megállapította, hogy ez a szabvány nem teljes mértékben felel meg a 94/62/EK irányelv II. mellékletének 3a. pontjában meghatározott alapvető követelményeknek. Ez a szabvány különösen nem felel meg azoknak az alapvető követelményeknek, amelyek előírják, hogy annak érdekében, hogy újrafeldolgozhatónak minősüljön, a csomagolást olyan módon kell előállítani, hogy lehetővé tegye a felhasznált anyagok egyes tömegszázalékának újrafelhasználását a csomagoláshoz felhasznált anyag típusa szerint. Ezenkívül a szabvány nem felel meg azon összetevők vagy anyagok felhasználásának objektív figyelembevételére vonatkozó kötelező követelménynek, amely valószínűleg problémákat okozhat a hasznosításban, az újrafeldolgozás előtti válogatásban, az újrafeldolgozás folyamatában vagy az újrafeldolgozott termékekben. Ennek megfelelően ez a harmonizált szabvány nem tehető közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

(12) A 98/34/EK irányelv által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt és az EN 13431:2000 harmonizált szabvány vizsgálatát követően a Bizottság megállapította, hogy ez a szabvány nem teljes mértékben felel meg a 94/62/EK irányelv II. mellékletének 3b. pontjában meghatározott alapvető követelményeknek az energetikai hasznosítás optimalizálását lehetővé tévő legkisebb csökkentett kalóriaérték vonatkozásában. Ezenkívül a szabvány nem felel meg azon összetevők vagy anyagok felhasználásának objektív figyelembevételére vonatkozó kötelező követelménynek sem, amely valószínűleg problémákat jelenthet az energetikai hasznosítás előtti gyűjtésben és válogatásban, vagy magában az energetikai hasznosítás folyamatában. Ennek megfelelően ezt a harmonizált szabványt nem szabad közzétenni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

(13) A 98/34/EK irányelv által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt és az EN 13432:2000 harmonizált szabvány vizsgálatát követően a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy ez a szabvány nem felel meg teljes mértékben a 94/62/EK irányelv II. mellékletének 3c. és 3d. pontjában meghatározott alapvető követelményeknek. Ennek megfelelően ezt a harmonizált szabványt közzé kell tenni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

(14) A Bizottság most felhívja az Európai Szabványügyi Bizottságot arra, hogy végezze el azon szabványok fejlesztését, amelyek részben vagy egészben nem felelnek meg az irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az EN 13428:2000 harmonizált szabvány hivatkozásait a mellékletben megadott formában teszik közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, a következő figyelmeztetéssel együtt:

"Az EN 13428:2000 harmonizált szabvány felhasználói vegyék figyelembe, hogy ez a szabvány nem felel meg a 94/62/EK irányelv II. melléklete 1. pontjának harmadik francia bekezdésében meghatározott alapvető követelményeknek."

Amikor a tagállamok közzéteszik az EN 13428:2000 harmonizált szabványt átültető nemzeti szabványok hivatkozásait, a közzétételt az első francia bekezdésben meghatározott figyelmeztetéssel azonos figyelmeztetéssel kell ellátni.

2. cikk

Az EN 13429:2000, az EN 13430:2000 és az EN 13431:2000 harmonizált szabványok hivatkozásait nem teszik közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

3. cikk

Az EN 13432:2000 harmonizált szabvány hivatkozásait a mellékletben megadott formában teszik közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. június 28-án.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

[2] HL L 217., 1998.8.5., 18. o.

[3] HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A harmonizált szabványhivatkozások közzététele a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv szerint

Megjegyzés:

Az EN 13428:2000 harmonizált szabvány felhasználói vegyék figyelembe, hogy ez a szabvány nem felel meg a 94/62/EK irányelv II. melléklete 1. pontjának harmadik francia bekezdésében meghatározott alapvető követelményeknek.

ESZT | Hivatkozás | A harmonizált szabvány címe | A megerősítés éve |

CEN | EN 13428 | Csomagolás - A gyártásra és összetételre vonatkozó egyedi követelmények - Megelőzés forráscsökkentéssel | 2000 |

ESZT | Hivatkozás | A harmonizált szabvány címe | A megerősítés éve |

CEN | EN 13432 | Csomagolás - A komposztálással és biológiai lebontással újrahasznosítható csomagolásra vonatkozó követelmények - A csomagolás végső elfogadására vonatkozó vizsgálati rendszer és értékelési kritériumok | 2000 |

Megjegyzés:

- A szabványok elérhetőségére vonatkozó tájékoztatást az európai szabványügyi testületektől vagy a nemzeti szabványügyi testületektől lehet beszerezni, amelyeknek a listája a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK irányelv mellékletét képezi.

- A hivatkozások közzététele az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában nem jelenti azt, hogy a szabványok valamennyi közösségi nyelven rendelkezésre állnak.

A Bizottság biztosítja a lista frissítését.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0524 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0524&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék