32006L0045[1]

A Bizottság 2006/45/EK irányelve ( 2006. május 16. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a propoxikarbazon hatóanyag specifikációjának tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/45/EK IRÁNYELVE

(2006. május 16.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a propoxikarbazon hatóanyag specifikációjának tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/119/EK bizottsági irányelv (2) aktív hatóanyagként felvette a propoxikarbazont a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) A propoxikarbazon gyártója, a Bayer CropScience az anyag felvétele iránti kérelmezésekor kis mennyiségű gyártáson alapuló specifikációt adott meg. A vállalat most nagy mennyiségű gyártásra módosítani kívánja a specifikációt a tisztaság tekintetében. A vállalat adatokat szolgáltatott annak igazolására, hogy a módosított specifikáció kielégíti a felvételi követelményeket.

(3) Németország értékelte a vállalat által szolgáltatott információkat és adatokat. Németország 2005 júliusában tájékoztatta a Bizottságot annak megállapításáról, hogy a módosított specifikáció nem jelent kockázatot azokon a kockázatokon túl, amelyeket már figyelembe vettek, amikor a propoxikarbazont felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, illetve a Bizottság által erre az anyagra készített vizsgálati jelentésében.

(4) Ezért indokolt a propoxikarbazon specifikációjának módosítása.

(5) Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2006. szeptember 18-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. szeptember 19-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 16-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/39/EK bizottsági irányelvvel (HL L 104., 2006.4.13., 30. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 325., 2003.12.12., 41. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 77. sora helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0045 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0045&locale=hu

Tartalomjegyzék