31998D0685[1]

A Tanács határozata (1998. március 23.) az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló egyezmény megkötéséről

A Tanács határozata

(1998. március 23.)

az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló egyezmény megkötéséről

(98/685/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130s. cikkének (1) bekezdésére, 228. cikkének (2) bekezdése első mondatával és 228. cikkének (3) bekezdése első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a Közösség nevében a Bizottság részt vett Az ipari balesetek országhatáron túli tatásairól szóló egyezmény megkötésére irányuló tárgyalásokon; mivel 1992. március 18-án Helsinkiben, a Közösség nevében az Egyezményt aláírták;

mivel az Egyezmény az emberek és a környezet országhatáron túli hatásokat okozó ipari balesetek elleni védelmét, valamint a Szerződő Felek között az ilyen balesetek előtti, alatti és utáni aktív nemzetközi együttműködés elősegítését célozza;

mivel az Egyezmény megkötése a Közösségnek az ötödik Környezetvédelmi Cselekvési Program által ajánlott, a környezet védelmére irányuló nemzetközi intézkedésekben való részvételének a hatálya alá tartozik, amely cselekvési program általános megközelítését a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői hagyták jóvá az 1993. február 1-jei állásfoglalásukban [3];

mivel a Szerződés 130r. cikkében közölt elvekkel összhangban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos főbb baleseti veszélyek ellenőrzése, tekintettel az ilyen anyagokkal kapcsolatos nagyobb ipari balesetek környezetre és emberekre gyakorolt hatásainak határokat átlépő jellegére, minden tagállam számára rendkívüli fontosságú ügyet jelent;

mivel a bizonyos ipari tevékenységek főbb baleseti veszélyeiről szóló 1982. június 24-i 82/501/EGK [4] tanácsi irányelv, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos főbb baleseti veszélyek ellenőrzéséről szóló 1996. december 9-i 96/82/EK [5] tanácsi irányelv a nagyobb balesetek megelőzését, és azok emberre és környezetre gyakorolt következményeinek csökkentését célozza; mivel ezek az irányelvek rendelkezéseket tartalmaznak a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan;

mivel ezért a Közösségnek jóvá kell hagynia az Egyezményt;

mivel bizonyos anyagoknál, név szerint a brómnál, metilalkoholnál, oxigénnél és a környezetre veszélyes anyagoknál a 96/82/EK irányelvben meghatározott küszöbmennyiségek eltérnek az Egyezmény I. mellékletének I. részében megadottaktól;

mivel a Közösségnek nem lesz lehetősége a fent említett anyagokra vonatkozóan a fent említett küszöbmennyiségek alkalmazására; mivel ezért, az Egyezmény jóváhagyhatósága érdekében fenntartásokat kell megfogalmazni;

mivel az Egyezmény késedelem nélküli hatálybalépéséhez szükséges, hogy az aláíró tagállamok a lehető leghamarabb végrehajtsák a ratifikálási, elfogadási, illetve megerősítési eljárásaikat, annak érdekében, hogy a Közösség és a tagállamok letétbe helyezhessék a ratifikálási, elfogadási, illetve megerősítési okirataikat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló egyezményt a Közösség nevében, az I. mellékletben feltüntetett fenntartásokkal jóváhagyták.

Az Egyezmény szövegét csatolták a jelen határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke jogosult azoknak személyeknek a kijelölésére, akik felhatalmazottak arra, hogy a Közösség nevében, az Egyezmény 28. cikkének megfelelően, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál letétbe helyezzék a megerősítési okiratokat. A megerősítési okirat és az I. melléklet fenntartásainak letétbe helyezésekor az említett személy(ek) letétbe helyezi(k) a II. mellékletben közölt illetékességi nyilatkozatot.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 1998. március 23.

a Tanács részéről

az elnök

M. Meacher

[1] HL C 267., 1997.9.3, 60. o.

[2] HL C 339., 1997.11.10., 26. o.

[3] HL C 138., 1993.5.17, 1. o.

[4] HL L 230., 1982.8.5, 1. o., irányelv, amelyet utoljára az 1994. évi Csatlakozási Okmány módosított.

[5] HL L 10., 1997.1.14, 13. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

FENNTARTÁSOK

Az Európai Közösség tagállamai kölcsönös kapcsolataik során a Közösség belső szabályainak megfelelően alkalmazzák az Egyezményt.

A Közösség ezért fenntartja a jogot arra, hogy:

(i) ami az Egyezmény I. melléklete I. részének 3., 4. és 5. pontjaiban említett küszöbmennyiségeket illeti, a következő küszöbmennyiségeket alkalmazza: brómra (erősen mérgező anyag) 100 tonna, metilalkoholra (mérgező anyag) 5000 tonna, és oxigénre (oxidáló anyag) 2000 tonna;

(ii) ami az Egyezmény I. melléklete I. részének 8. pontjában említett küszöbmennyiségeket illeti, a következő küszöbmennyiségeket alkalmazza akörnyezetre veszélyes anyagokra vonatkozóan: 500 tonna (kockázati besorolás R50-53 [1]:"vízi szervezetekre nagyon mérgező anyagok, amelyek a vízi környezetben hosszú távon káros hatásokat okozhatnak") és 2000 tonna (kockázati besorolás R51-53 [2]: "vízi szervezetekre mérgező anyagok, amelyek a vízi környezetben hosszú távon káros hatásokat okozhatnak").

[1] A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv szerint osztályozott anyagok (HL 196. szám, 1967.8.16, 1. o.). Az irányelvet utoljára a 96/56/EK irányelv módosította (HL L 236., 1996.9.18, 35. o.).

[2] A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv szerint osztályozott anyagok (HL 196. szám, 1967.8.16, 1. o.). Az irányelvet utoljára a 96/56/EK irányelv módosította (HL L 236., 1996.9.18, 35. o.).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA AZ IPARI BALESETEK ORSZÁGHATÁRON TÚLI HATÁSAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 29. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN;

AZ ILLETÉKESSÉGRE VONATKOZÓAN

Az EK Szerződésnek megfelelően a Közösség környezeti politikájának célkitűzései és elvei elsősorban a környezet minőségének és az emberi egészségnek a megelőzésen keresztül történő megőrzése és megvédése. A célok elérésére való törekvés során a Tanács elfogadta a bizonyos ipari balesetek főbb baleseti veszélyeiről szóló 1982. június 24-i 82/501/EGK tanácsi irányelvet, amelyet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos főbb baleseti veszélyek ellenőrzéséről szóló 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv váltott fel. Ezek az eszközök a veszélyes anyagokkal kapcsolatos főbb baleseti veszélyek megelőzését, és azoknak az emberekre és környezetre gyakorolt következményeinek a korlátozását célozzák, valamint lefedik azokat a témákat, amelyek az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló Egyezménynek tárgyai. A Közösség tájékoztatja a letéteményest az irányelv összes módosításáról, valamint az Egyezmény által szabályozott területen történt további fontos fejleményekről.

Az Egyezmény alkalmazására vonatkozóan a felelősség a Közösséget és annak tagállamait terheli, megfelelő illetékességi területeiken belül.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0685 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0685&locale=hu

Tartalomjegyzék