31996L0056[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 96/56/EK irányelve (1996. szeptember 3.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 96/56/EK irányelve

(1996. szeptember 3.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel az "EGK" rövidítés megjelenik a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1996. július 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv [4] bizonyos rendelkezéseiben;

mivel az Európai Unióról szóló szerződés G. cikke az "Európai Gazdasági Közösség" kifejezés helyébe az "Európai Közösség" kifejezést léptette; mivel ezért az "EGK" rövidítés helyébe az "EK" rövidítés lép a fent említett rendelkezésekben;

mivel azonban a gazdasági szereplők általában nagy mennyiségű címkét tartanak raktáron; mivel bizonyos veszélyes anyagok, amelyeket helyesen láttak el "EGK" rövidítést tartalmazó címkékkel, forgalomba hozataluk előtt viszonylag hosszú ideig tárolhatók az előállítási helyeken; mivel az ilyen rövidítésváltozás többletköltségeket okozhat e gazdasági szereplőknek; mivel ezért meg kell határozni egy ésszerű időtartamot, amelynek során továbbra is forgalomba hozhatók azon veszélyes anyagok, amelyek címkéje "EGK-szám"-ot és az "EGK-címke" szavakat viseli;

mivel a 67/548/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) a 21. cikk (2) bekezdésében az "EGK-szám" kifejezés helyébe az "EK-szám" kifejezés lép;

b) a 23. cikk (2) bekezdésének f) pontjában az "EGK-szám" kifejezés helyébe az "EK-szám" kifejezés lép és az "EGK-címke" kifejezés helyébe az "EK-címke" kifejezés lép.

A tagállamok azonban 2000. december 31-ig engedélyezik azon anyagok forgalomba hozatalát, amelyek címkéje az "EGK-szám"-ot és "EGK-címke" szavakat viseli.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1998. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. szeptember 3-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

I. Yates

[1] HL C 73., 1996.3.13, 20. o.

[2] Az 1996. február 28-án kihirdetett vélemény (HL C 153., 1996.5.28, 1. o.).

[3] Az Európai Parlament 1993. február 13-i véleménye (HL C 65., 1996.3.4, 26. o.). A Tanács 1996. március 4-i közös álláspontja (HL C 134., 1996.5.6, 9. o.) és az Európai Parlament 1996. május 22-i határozata (HL C 166., 1996.6.10, 60. o.).

[4] HL L 196., 1967.8.16, 1. o. legutóbb a 94/69/EK irányelvvel (HL L 381., 1994.12.31., 1. o.) és az 1994-es Csatlakozási Okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0056 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0056&locale=hu