32004R0920[1]

A Bizottság 920/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló 2529/2001/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint a 2419/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2550/2001/EK rendeletnek a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása miatti módosításáról

A Bizottság 920/2004/EK rendelete

(2004. április 29.)

a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló 2529/2001/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint a 2419/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2550/2001/EK rendeletnek a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása miatti módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére, és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára, és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia (a továbbiakban: "az új tagállamok") Közösséghez történő csatlakozása miatt a 2550/2001/EK bizottsági rendelet [1] számos technikai kiigazítást igényel.

(2) A 2550/2001/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése megállapítja, hogy minden tagállamnak meg kell határoznia egy időszakot a juhhús- és kecskehús jövedelemtámogatási kérelmek előterjesztésére. Mivel az új tagállamok 2004. május 1-jén csatlakoznak az Európai Unióhoz, számukra engedélyezni kell, hogy a 2004-es jövedelemtámogatási kérelmek előterjesztésére külön menetrendet határozzanak meg, és az értesítési szabályokat is ki kell igazítani.

(3) Ciprus, Szlovénia és Szlovákia kecskeállományának figyelembevételére módosítani kell a 2550/2001/EK rendelet I. mellékletét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2550/2001/EK rendelet ezennel a következőképpen módosul:

a) A 2. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"2004-re Málta és Szlovénia olyan időszakot állapíthat meg, amely legkorábban a 2003-as csatlakozási okmány hatálybalépésének napján kezdődik és legkésőbb 31 nappal később befejeződik."

b) A 18. cikk a következő második bekezdéssel egészül ki:

"Málta és Szlovénia esetén az első bekezdésben említett információkat 2004. augusztus 30. előtt kell megadni."

c) Az I. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet kizárólag a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésével együtt, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 29-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 341., 2001.12.22., 105. o., A legutóbb a 2307/2003/EK rendelettel (HL L 342., 2003.12.30., 11. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A kecske-jövedelemtámogatásra jogosult területek

1. Németország: az 1257/1999/EK rendelet 18. cikkének értelmében vett minden hegyvidéki térség

2. Görögország: az egész ország

3. Spanyolország: a következő autonóm régiók: Andalúzia, Aragon, a Baleári-szigetek, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Katalónia, Extremadura, Galicia (Coruña és Lugo tartomány kivételével), Madrid, Murcia, La Rioja, Valenciana Autonóm Közösség és a Kanári-szigetek, valamint az 1257/1999/EK rendelet 18. cikke értelmében vett, e területeken kívül eső minden hegyvidéki térség

4. Franciaország: Korzika, a tengerentúli megyék, valamint az 1257/1999/EK rendelet 18. cikke értelmében vett, e területeken kívül eső minden hegyvidéki térség.

5. Olaszország: Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Szicília és Szardínia, valamint az 1257/1999/EK rendelet 18. cikke értelmében vett, e területeken kívül eső minden hegyvidéki térség

6. Ciprus: az egész ország

7. Ausztria: az 1257/1999/EK rendelet 18. cikke értelmében vett minden hegyvidéki térség

8. Portugália: az egész ország, az Azori-szigetek kivételével.

9. Szlovénia: az egész ország

10. Szlovákia: az 1257/1999/EK rendelet 18. cikke értelmében vett minden hegyvidéki térség

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0920 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0920&locale=hu

Tartalomjegyzék