32010L0077[1]

A Bizottság 2010/77/EU irányelve ( 2010. november 10. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet egyes hatóanyagokkal kapcsolatos bejegyzéseire vonatkozó érvényességi idők lejárta tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2010/77/EU IRÁNYELVE

(2010. november 10.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet egyes hatóanyagokkal kapcsolatos bejegyzéseire vonatkozó érvényességi idők lejárta tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokkal kapcsolatos bejegyzéseire vonatkozó érvényességi idő 2011. május 31. és 2012. december 31. között lejár.

(2) A 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése értelmében egy hatóanyagra vonatkozó bejegyzés kérelemre megújítható, ha a kérelmet a bejegyzés érvényességi idejének lejárta előtt legkésőbb két évvel benyújtják. A Bizottsághoz bejegyzés megújítására irányuló kérelmek érkeztek az (1) preambulumbekezdésben említett valamennyi hatóanyagra vonatkozóan.

(3) Meg kell állapítani az I. melléklet bejegyzéseinek megújításához szükséges további információk benyújtására és értékelésére vonatkozó részletes szabályokat. Emiatt az I. mellékletnek az (1) preambulumbekezdésben említett hatóanyagokkal kapcsolatos bejegyzéseit indokolt megújítani arra az időtartamra, amely szükséges ahhoz, hogy a kérelmezők elkészítsék kérelmeiket, valamint a Bizottság azokat értékelje és elbírálja.

(4) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. április 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 7. sor helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A 9-28. sor helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. A 30-39. sor helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyagok azonosítására és meghatározására vonatkozó további információk a hatóanyagok felülvizsgálati jelentésében találhatók.

(2) A hatóanyagok azonosítására és meghatározására vonatkozó további információk a hatóanyagok felülvizsgálati jelentésében találhatók.

(3) A hatóanyagok azonosítására és meghatározására vonatkozó további információk a hatóanyagok felülvizsgálati jelentésében találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0077 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0077&locale=hu

Tartalomjegyzék