A Nyíregyházi Törvényszék Bf.713/2018/6. számú határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 37. §, 82. §, 176. §, 177. §, 2017. évi XC. törvény (Be.) 590. §, 606. §] Bírók: Gulácsiné dr. Torda Gabriella, Murvayné dr. Márkus Katalin, Szabó Andrea

Nyíregyházi Törvényszék

N y í r e g y h á z a

1.Bf.713/2018/6. szám

A Nyíregyházi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Nyíregyházán 2019. március 07. napján tartott fellebbezési nyilvános ülésen meghozta a következő

Í t é l e t e t :

A kábítószer kereskedelem bűntette miatt HG vádlott ellen indított büntetőügyben a Nyíregyházi Járásbíróság 2018. év szeptember hó 10. napján kihirdetett 21.B.1238/2017/28. számú ítéletét megváltoztatja.

A vádlott terhére megállapított bűncselekményt a Btk. 176. § (1) bekezdés 4. fordulata szerinti kábítószer - kereskedelem bűntettének minősíti.

Mellőzi a pártfogó felügyelet elrendelését.

A vádlott személyazonosító igazolványának száma XXXXXXX.

Az elkobozni rendelt bűnjeleket a Nyíregyházi Törvényszék I/251/2017. bűnjelszám alatt kezeli. Az ugyanitt nyilvántartott további 4 (négy) db csomagoló anyag lefoglalását megszünteti és megsemmisítését rendeli el.

Egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyja azzal, hogy a Nyíregyházi Járásbíróság nem 2018. május 08., hanem 2018. május 28. napján tartott tárgyalást.

INDOKOLÁS

A Nyíregyházi Járásbíróság a fenti számú ítéletével HG vádlottat kereskedéssel, oktatási feladatok ellátására rendelt épület területén, annak közvetlen közelében elkövetett kábítószer kereskedelem bűntettében (Btk. 177. § (1) bekezdés c.) pont, cb.) alpont) mondta ki bűnösnek, 2 év börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek a végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét. A szabadságvesztés büntetés elrendelésének esetére rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról és az előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról.

A bíróság a vádlottal szemben 136.000.- forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el, valamint rendelkezett a bűnjelekről és a felmerült bűnügyi költségről.

Az ítélet kihirdetésekor a Nyíregyházi Járási Ügyészség képviselője súlyosításért jelentett be fellebbezést, HG vádlott az ítéletet tudomásul vette, míg védője eltérő minősítés és enyhítés végett jelentett be fellebbezést.

A Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség írásbeli fellebbezésében végrehajtandó, fegyház fokozatú szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

A SZ-Sz-B. M-i Főügyészség képviselője a Bf.1456/2018/1. számú átiratában az ügyészség súlyosításra irányuló fellebbezését fenntartotta, míg az eltérő minősítés és enyhítésre irányuló fellebbezést nem tartotta alaposnak.

Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást megfelelően felderítette, a szükséges bizonyítást lefolytatta, a beszerzett bizonyítékokat mérlegelési körébe vonva, túlnyomórészt megalapozott tényállást állapított meg.

Indokolási kötelezettségének eleget tett, megjelölte, hogy milyen bizonyítékokra alapította a tényállást, így kellően megindokolta, hogy a vádlott védekezésével szemben miért a tanúvallomásokat, a házkutatási jegyzőkönyvet, igazságügyi vegyészszakértői véleményt és egyéb bizonyítékokat fogadta el, melyből kétséget kizáró módon megállapítható volt, hogy a vádlott kábítószerrel kereskedett.

Ugyanakkor az irat tartalma és az elsőfokú bíróság által elfogadott tényekből levont ténybeli következtetés alapján szükségesnek látta a tényállás kiegészítését azzal, hogy az 1. tényállási pontban felsorolt kábítószer-fogyasztó személyeknek a vádlott marihuánát, (kannabiszt) értékesített, illetőleg azzal, hogy a vádlott maga is fogyasztott kábítószert, a vizeletéből benzoilekgonin és delta9-tetrahidrokannabinol-karbonsav volt kimutatható, ami kokain, valamint marihuána vagy hasis fogyasztását igazolja.

Megállapította továbbá a főügyészség, hogy a bíróság helyesen vont következtetést a vádlott bűnösségére, és a cselekmény jogi minősítése is törvényes, annak elnevezése, illetve jogszabályi megjelölése azonban pontosításra szorul. Itt hivatkozott a 61/2008. BK. Vélemény rendelkezéseire.

A főügyészség álláspontja szerint a bíróság jól ítélte azt meg, hogy a vádlott a cselekményt oktatási intézmény területén, illetve annak közvetlen környezetében követte el, mivel nem a konkrét épület, vagy épületrész tulajdoni viszonyainak, hanem a törvényi tényállásból eredően az épület rendeltetésének van jelentősége. Az irányadó tényállás szerint külső szemlélő számára is nyilvánvaló módon a Nyh. E. közvetlen környezetében került sor a kábítószer értékesítésére, míg a további értékesítés céljából megszerzett kábítószert a vádlott az egyetem területén elhelyezkedő diákszállóban lévő lakóhelyén tárolta.

A bíróság a büntetés kiszabása során a bűnösségi körülményeket alapvetően helyesen tárta fel, tévesen értékelte azonban enyhítő körülményként az időmúlást, a cselekmény büntetési tételére figyelemmel 2 év nem tekinthető jelentős időmúlásnak. Emellett további súlyosító körülményként értékelendő, hogy a vádlott két éven keresztül követte el a bűncselekményt,

A bíróság a bűnösségi körülményeket nem a súlyuknak megfelelően értékelte, illetőleg nem kellő módon vette figyelembe a bűncselekmény konkrét tárgyi súlyát, és nem megfelelően alkalmazta a hatályos büntetés kiszabási szabályokat, és az általa kiszabott büntetés eltúlzottan enyhe. A bíróság a Btk. 82. § (2) bekezdés d.) pontban írt enyhítés maximális kihasználásával szabta a szabadságvesztés büntetést és annak végrehajtását is próbaidőre felfüggesztette.

A vádlottal szemben 2 - 10 évig terjedő szabadságvesztés büntetés szabható ki, a középmérték 7 év 6 hónap.

A főügyészség hivatkozott arra, hogy a bűncselekmény súlyos büntetőjogi fenyegetettségével a jogalkotó azt a célt tartotta szem előtt, hogy erkölcsi és testi fejlődés tekintetében még fogékony, de egyúttal könnyen befolyásolható korban lévő fiatalkorúakat és fiatal felnőtteket megvédje a kábítószer élvezet káros hatásaitól, az azzal való kapcsolatba kerülés lehetőségének minimalizálásával. Így különösen az általános megelőzést nem szolgálhatja megfelelően a vádlottal szemben kedvező személyi körülményeire hivatkozással végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása.

A Be. 606. § (1) bekezdése alapján a főügyészség a tényállás és az indokolás fent írtaknak megfelelő kiegészítését, helyesbítését, a cselekmény megnevezésének pontosítása mellett az ítélet megváltoztatását, a kábítószerrel kapcsolatos kereskedői típusú bűncselekmények elszaporodottságára, azok kiemelt társadalomra veszélyességére figyelemmel a vádlottal szemben a középmértéktől nagyobb mértékben enyhébb, de a Btk. 37. § (3) bekezdés a.) pontjának ad.) alpontja szerint fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és ahhoz igazodó közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását, egyidejűleg a pártfogó felügyelet elrendelésének mellőzését indítványozta.

Dr. HL ügyvéd, meghatalmazott védő írásbeli fellebbezésében az eltérő minősítésre és enyhítésre irányuló fellebbezést továbbra is fenntartotta, a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezés elutasítását kérte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!