32005R1160[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1160/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1160/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelv (3) 9. cikke szerint a tagállamok segítik egymást az irányelv végrehajtásában, és két- vagy többoldalú szinten információt cserélhetnek különösen abból a célból, hogy a jármű bármely nyilvántartásba vétele előtt - szükség esetén - tisztázzák annak jogi helyzetét abban a tagállamban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették. Ez az ellenőrzés egy elektronikus hálózat felhasználásával is elvégezhető.

(2) A közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. évi egyezmény (4)(a továbbiakban: az 1990. évi Schengeni Egyezmény) IV. fejezete alapján létrehozott Schengeni Információs Rendszer (vagy SIS), amely az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés mellékletét képező jegyzőkönyv alapján az Európai Unió keretébe beillesztésre került, a tagállamok közötti olyan elektronikus hálózat, amely többek között adatokat tartalmaz a lopott, a jogellenesen használt vagy az elveszett, 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművekre vonatkozóan. Az 1990. évi Schengeni Egyezmény 100. cikke szerint a SIS-be be kell vinni az olyan gépjárművekre vonatkozó adatokat, amelyeket lefoglalás vagy büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából keresnek.

(3) A határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözéséről szóló, 2004. december 22-i 2004/919/EK tanácsi határozat (5) tartalmazza a SIS-nek a járművekkel kapcsolatos bűncselekmények elleni bűnüldözési stratégia szerves részét képező felhasználását.

(4) Az 1990. évi Schengeni Egyezmény 101. cikkének (1) bekezdése szerint a SIS-be bevitt adatokhoz való hozzáférés joga és az ilyen adatok közvetlen lekérdezésének joga kizárólag a határellenőrzésekért és az országon belül végzett egyéb rendőrségi és vámellenőrzésekért, valamint ezeknek az ellenőrzéseknek a koordinálásáért felelős hatóságoknak van fenntartva.

(5) Az 1990. évi Schengeni Egyezmény 102. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az adatokat általában nem lehet közigazgatási célokra felhasználni.

(6) A kifejezetten e célra meghatározott, és a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük a SIS-be bevitt, a lopott, a jogellenesen használt, az elveszett vagy az érvénytelenített 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművekre, 750 kg-ot meghaladó önsúlyú utánfutókra és lakókocsikra, illetve jármű forgalmi engedélyekre és járműrendszámtáblákra vonatkozó adatokhoz annak ellenőrzése céljából, hogy az előttük nyilvántartásba vételre bemutatott jármű nem lopott, jogellenesen használt vagy elveszett. Ennek érdekében olyan szabályokat kell elfogadni, amelyek e szolgálatok számára biztosítják az ezen adatokhoz való hozzáférést, és ezen adatok felhasználását abból a közigazgatási célból, hogy a jármű forgalmi engedélyeket megfelelően adják ki.

(7) A tagállamok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy sikeres lekérdezés esetén sor kerüljön az 1990. évi Schengeni Egyezmény 100. cikkének (2) bekezdésében meghatározott intézkedések megtételére.

(8) Az Európai Parlamentnek a Schengeni Információs Rendszer második generációjáról (SIS II) szóló, 2003. november 20-i Tanácshoz intézett ajánlása számos fontos aggályt és szempontot vázol fel a SIS fejlesztésével kapcsolatosan, különös tekintettel a magánszervezetek, mint például a jármű-nyilvántartási szolgálatok SIS-hez való hozzáférésére.

(9) Ha a gépjármű forgalmi engedélyek kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok nem állami szolgálatok, azok SIS-hez való hozzáférését közvetett módon, vagyis az 1990. évi Schengeni Egyezmény 101. cikkének (1) bekezdésében említett hatóság közvetítésével kell biztosítani, amely hatóság felel ezen Egyezmény 118. cikke rendelkezéseinek megfelelően az e tagállamok által meghozott intézkedések betartásának biztosításáért.

(10) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (6), és az 1990. évi Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek adatvédelemre vonatkozó különös szabályait, amelyek kiegészítik vagy pontosítják az irányelvben meghatározott alapelveket, alkalmazni kell a személyes adatoknak a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok általi feldolgozására.

(11) mivel e rendelet célja - nevezetesen a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok SIS-hez való hozzáférésének biztosítása az 1999/37/EK irányelv szerinti feladataik megkönnyítése érdekében - a SIS alapvetően közös információs rendszer jellegéből adódóan a tagállamok által kielégítő módon nem valósítható meg, ezért ez kizárólag közösségi szinten valósítható meg, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban rendelkezéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem haladhatja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(12) A tagállamoknak elegendő idővel kell rendelkezniük az e rendelet végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedések meghozatalára.

(13) Izlandot és Norvégiát illetően ez a rendelet a schengeni vívmányoknak az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (7) 1. cikkének G. pontjában említett terület hatálya alá tartozó rendelkezései továbbfejlesztését képezi.

(14) Svájcot illetően ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek - e megállapodásnak az Európai Unió, illetve az Európai Közösség nevében történő aláírásról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/860/EK tanácsi határozat (8) 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben - az 1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak.

(15) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elvekre.

(16) Ez a rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló vagy azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.cikk

Az 1990. évi Schengeni Egyezmény IV. címe a következő cikkel egészül ki:

"102A. cikk

(1) A 92. cikk (1) bekezdésétől, a 100. cikk (1) bekezdésétől, a 101. cikk (1) és (2) bekezdésétől, a 102. cikk (1), (4) és (5) bekezdésétől eltérve a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvben (9) említettek szerint kizárólag a célból jogosultak hozzáférni a Schengeni Információs Rendszerben tárolt következő adatokhoz, hogy ellenőrizhessék, hogy az előttük nyilvántartásba vételre bemutatott jármű nem lopott, jogellenesen használt vagy elveszett-e:

a) a lopott, a jogellenesen használt vagy az elveszett, 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművekre vonatkozó adatok;

b) a lopott, a jogellenesen használt vagy az elveszett, 750 kg-nál nagyobb önsúlyú utánfutókra és lakókocsikra vonatkozó adatok;

c) a lopott, a jogellenesen használt, az elveszett vagy az érvénytelenített gépjármű forgalmi engedélyekre és járműrendszámtáblákra vonatkozó adatok.

A (2) bekezdésre is figyelemmel a tagállamok nemzeti jogának kell rendelkeznie ezeknek a szolgálatoknak ezen adatokhoz való hozzáféréséről.

(2) Az (1) bekezdésben említett szolgálatok, amelyek állami szolgálatok, jogosultak közvetlen keresést végezni a Schengeni Információs Rendszerben tárolt, abban a bekezdésben említett adatokra vonatkozóan.

Az (1) bekezdésben említett szolgálatok, amelyek nem állami szolgálatok, a Schengeni Információs Rendszerben tárolt, abban a bekezdésben említett adatokhoz kizárólag a 101. cikk (1) bekezdésében említett valamely hatóság közvetítésével jogosultak hozzáférni. Ez a hatóság jogosult az adatokra vonatkozóan közvetlen keresést végezni és azokat a szóban forgó szolgálatoknak továbbítani. Az érintett tagállam biztosítja, hogy a szóban forgó szolgálatok és alkalmazottai tiszteletben tartják a hatóság által továbbított adat engedélyezett felhasználásának korlátait.

(3) A 100. cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni az e cikkel összhangban végzett keresésre. A Schengeni Információs Rendszerben való kereséssel feltárt, bűncselekmény elkövetésének gyanújára okot adó információnak az (1) bekezdésben említett szolgálatok által a rendőrség vagy az igazságügyi hatóságok számára való átadásáról a nemzeti jog rendelkezik.

(4) Az adatvédelmi szabályokról szóló 115. cikknek megfelelően létrehozott közös ellenőrző hatóság véleményének kikérése után a Tanács minden évben jelentést készít az Európai Parlament részére ennek a cikknek a végrehajtásáról. A jelentés információkat és statisztikákat tartalmaz ezen cikk alkalmazásáról és végrehajtásának eredményeiről, továbbá ismerteti, hogy az adatvédelmi szabályokat hogyan alkalmazták.»

2.cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2006. január 110-től kell alkalmazni.

(3) Azokban a tagállamokban, amelyekben a SIS-hez kapcsolódó schengeni vívmányok rendelkezései még nem alkalmazandók, ezt a rendeletet azt a napot követő hat hónap elteltével kell alkalmazni, amikor az alkalmazandó eljárásokkal összhangban e célból elfogadott, tanácsi határozatban megállapítottak szerint ezek a rendelkezések e tagállamok vonatkozásában hatályba lépnek.

(4) E rendelet rendelkezései Norvégia vonatkozásában az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 270 nap elteltével válnak kötelező erejűvé.

(5) A Norvégiával és Izlanddal fennálló schengeni társulási megállapodás (10) 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított értesítési követelményektől eltérve, Norvégia a (4) bekezdésben említett időpontot megelőzően értesíti a Tanácsot és a Bizottságot az e rendelet tartalmának rá nézve kötelezővé válásához szükséges alkotmányos követelmények teljesüléséről.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2005. július 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW

(1) HL C 110., 2004.4.30., 1. o.

(2) Az Európai Parlament 2004. április 1-jei véleménye (HL C 103. E, 2004.4.29., 794. o.), a Tanács 2004. december 22-i közös álláspontja (HL C 111. E, 2005.5.11., 19. o.). Az Európai Parlament 2005. április 28-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2005. június 2-i határozata.

(3) HL L 138., 1999.6.1., 57. o. A legutóbb a 2003/127/EK bizottsági irányelvvel (HL L 10., 2004.1.16., 29. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 239., 2000.9.22., 19. o. A legutóbb a 871/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 29. o.) módosított egyezmény.

(5) HL L 389., 2004.12.30., 28. o.

(6) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(7) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(8) HL L 370., 2004.12.17., 78. o.

(9) * HL L 138., 1999.6.1., 57. o. A legutóbb a 2003/127/EK bizottsági irányelvvel (HL L 10., 2004.1.16., 29. o.) módosított irányelv.

(10) HL L 176., 1999.10.7., 36. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1160 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1160&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére