Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31999L0037[1]

A Tanács 1999/37/EK irányelve (1999. április 29.) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról

A TANÁCS 1999/37/EK IRÁNYELVE

(1999. április 29.)

a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról

1. cikk

Ezt az irányelvet a tagállamokban a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódóan kiadott okmányokra kell alkalmazni.

Az irányelv nem sérti a tagállamoknak azt a jogát, hogy járművek ideiglenes nyilvántartásba vételéhez olyan okmányokat használjanak, amelyek nem minden szempontból felelnek meg az irányelv követelményeinek.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) a "jármű" az a jármű, amelyet a tagállamok gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikke, és a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) 1. cikke meghatároz;

b) a "nyilvántartásba vétel" egy járműnek a közúti közlekedésben való részvétel céljára történő forgalomba helyezésének hatósági engedélyezése, beleértve a jármű azonosítását és egy rendszám néven ismert sorszám kiadását;

c) a "forgalmi engedély" az az okmány, amely bizonyítja, hogy a járművet egy tagállamban nyilvántartásba vették;

d) a "forgalmi engedély jogosultja" az a személy, akinek a nevére egy járművet nyilvántartásba vesznek;

e) "felfüggesztés" az a korlátozott időtartam, amely alatt a tagállam rendelkezésére a jármű nem vehet részt a közúti forgalomban, amelynek leteltével - amennyiben a felfüggesztés okai megszűnnek - a jármű közúti forgalomban való részvétele újból engedélyezhető, anélkül, hogy újabb nyilvántartásbavételi eljárást kellene lefolytatni;

f) "forgalomban való részvétel jogának törlése" a tagállam jármű közúti közlekedésben való használatára irányuló engedélyének törlése.

3. cikk

A tagállamok felhatalmazhatják az általuk e célból kijelölt szerveket, különösen a gyártókat a forgalmi engedély műszaki részeinek kitöltésére.

A tagállamok a területükön nyilvántartásba vett összes járművel kapcsolatos adatokat elektronikusan rögzítik. Az adatoknak a következőket kell tartalmazniuk:

a) az I. melléklet II.5. pontjával összhangban az összes kötelező tételt, valamint az említett melléklet II.6. pontjának (J), (V.7.) és (V.9.) alpontjában szereplő tételeket, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

b) lehetőség szerint az I. mellékletben felsorolt egyéb nem kötelező adatokat vagy a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ) előírt megfelelőségi nyilatkozat adatait;

c) a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) alapján végzett kötelező időszakos műszaki vizsgálatok eredményét, valamint a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát.

A személyes adatoknak az ezen irányelv keretében való feldolgozását a 95/46/EK ( 5 ) és a 2002/58/EK ( 6 ) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően kell végezni.

3a. cikk

A felfüggesztés mindaddig érvényes, amíg az érintett jármű sikeresen nem teljesíti az újabb műszaki vizsgálatot. A műszaki vizsgálat sikeres teljesítését követően az illetékes hatóság haladéktalanul újból engedélyezi a jármű közúti közlekedésben való használatát. Új nyilvántartásbavételi eljárás nem szükséges.

A tagállamok vagy az illetékes hatóságaik elfogadhatnak az olyan járművek újabb vizsgálatának megkönnyítését célzó intézkedéseket, amelyek közúti forgalomban való részvételének jogát felfüggesztették. Ezen intézkedések közé tartozhat a javítás helye és a vizsgálóállomás között a műszaki vizsgálat céljára történő közúti közlekedés engedélyezése.

4. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az egyik tagállam által kiállított forgalmi engedélyt a többi tagállam elismeri a nemzetközi közlekedésben részt vevő jármű azonosításához vagy a járműnek egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételéhez.

5. cikk

Ha a forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága ahol az új nyilvántartásba vételt kérelmezik, kivételes esetben úgy dönthet, hogy újra nyilvántartásba veszi a járművet, de csak azután, hogy írásban vagy elektronikus eszközök útján megerősítést kapott annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságaitól, amelyben a járművet előzőleg nyilvántartásba vették, arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek joga van újra nyilvántartásba vetetni a járművet egy másik tagállamban.

6. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők módosítása céljából:

- az I. és II. melléklet II.4. pontjának második francia bekezdése és III.1. pontja A. alpontjának b) alpontja az Unió bővülése esetén,

- az I. melléklet nem kötelező tételekhez kapcsolódó II.6. pontja az idevágó uniós típus-jóváhagyási jogszabályok megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos meghatározásainak vagy tartalmának módosulása esetén.

7. cikk

8. cikk

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A Bizottság közli a tagállamokkal a nemzeti hatóságok által használt forgalmi engedélyek összes mintáját.

9. cikk

A tagállamok segítik egymást ennek az irányelvnek a végrehajtásában. Két- és többoldalú szinten cserélhetik ki információikat különösen abból a célból, hogy még mielőtt a jármű bármilyen nyilvántartásba vétele megtörténne, szükség esetén tisztázzák a jármű jogi helyzetét abban a tagállamban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették. E tisztázás különösen magában foglalhatja elektronikus hálózat használatát, amely a nemzeti elektronikus adatbázisokból nyeri ki az adatokat az információcsere megkönnyítése érdekében.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A FORGALMI ENGEDÉLY I. RÉSZE ( 8 )

I.

Ez a rész kétféle formátumban készülhet: papíralapú dokumentumként vagy intelligens kártyaként. A papíralapú dokumentum jellemzőit a II. fejezet, az intelligens kártya jellemzőit a III. fejezet határozza meg.

II.

II.1.

A forgalmi engedély befoglaló méretei nem lehetnek nagyobbak az A4 formátumnál (210 × 297 mm), vagy egy A4 formátumú dossziénál.

II.2.

A forgalmi engedély I. részéhez használt papírnak biztonságot kell nyújtania a hamisítás ellen az alábbi technikák közül legalább kettőnek az alkalmazása útján: - grafika, - vízjel, - fluoreszcens szálak, vagy - fluoreszcens nyomatok.

A tagállamok további biztonsági elemeket alkalmazhatnak.

II.3.

A forgalmi engedély I. része több oldalból állhat. Az oldalak számát a tagállamok határozzák meg, a tartalmazott információtól és annak elrendezésétől függően.

II.4. A forgalmi engedély I. részének első oldala az alábbiakat tartalmazza: - a forgalmi engedély I. részét kiállító tagállam neve, - a forgalmi engedély I. részét kiállító tagállam megkülönböztető jele, nevezetesen: B : Belgium BG : Bulgária CZ : Cseh Köztársaság DK : Dánia D : Németország EST : Észtország GR : Görögország E : Spanyolország F : Franciaország HR : Horvátország IRL : Írország I : Olaszország CY : Ciprus LV : Lettország LT : Litvánia L : Luxemburg H : Magyarország M : Málta NL : Pays Bas A : Ausztria PL : Lengyelország P : Portugália RO : Románia SLO : Szlovénia SK : Szlovákia FIN : Finnország S : Svédország UK : Egyesült Királyság - a hatáskörrel rendelkező hatóság neve, - az "A forgalmi engedély I. része" szavak, vagy ha az engedély csak egy részből áll, a "Forgalmi engedély" szavak nagy betűkkel nyomtatva a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein; ezek, megfelelő hely kihagyásával, kis betűkkel megjelennek az Európai Közösség más nyelvein is, - az "Európai Közösség" szavak a forgalmi engedély I. részét kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, - az okmány száma.

II.5

A forgalmi engedély I. része az alábbi adatokat is tartalmazza; ezeket a megfelelő harmonizált közösségi kódok előzik meg: (A)

rendszám, (B)

a jármű első nyilvántartásba vételének időpontja, (C)

személyi adatok, (C.1.)

a forgalmi engedély jogosultjának: (C.1.1.)

vezetékneve vagy cégneve, (C.1.2.)

további neve(i) vagy kezdőbetűje (kezdőbetűi) (ahol van), (C.1.3.)

címe a nyilvántartásba vevő tagállamban, az okmány kiállításának időpontjában. (C.4.)

Ha a II.6. pont C.2. kódja alatt megadott adatok nem szerepelnek a forgalmi engedélyben, utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosultja: a)

a jármű tulajdonosa, b)

nem a jármű tulajdonosa, c)

a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva. (D)

a jármű: (D.1.)

gyártmánya, (D.2.)

típusa, - típusváltozata (ha van), - felszereltségi változata (ha van), (D.3.)

kereskedelmi leírása(i), (E)

alvázszáma, (F)

tömege: (F.1.)

műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg, a motorkerékpárok kivételével (G)

az üzemelő jármű tömege karosszériával, és vontató jármű esetében a vonószerkezettel együtt, az M1 kategóriától különböző minden más kategória esetében, (H)

az érvényesség időtartama, ha az nem korlátlan, (I)

annak a nyilvántartásba vételnek az időpontja, amelyre ez a forgalmi engedély vonatkozik, (K)

a típus-jóváhagyási szám (ha van), (P)

a motor (P.1.)

hengerűrtartalma (cm3-ben), (P.2.)

legnagyobb leadott teljesítménye (kW-ban) (ha rendelkezésre áll), (P.3.)

a tüzelőanyag vagy az energiaforrás típusa, (Q)

teljesítmény/tömeg arány (kW/kg-ban) (csak motorkerékpároknál), (S)

szállítható személyek száma, (S.1.)

ülések száma, beleértve a vezető ülését is, (S.2.)

állóhelyek száma (ha van).

II.6.

A forgalmi engedély I. része ezenfelül az alábbi adatokat is tartalmazhatja; ezeket a megfelelő harmonizált közösségi kódok előzik meg: (C)

személyi adatok (C.2.)

a jármű tulajdonosának: (C.2.1.)

vezetékneve vagy cégneve, (C.2.2.)

további neve(i) vagy kezdőbetűje (kezdőbetűi) (ahol van), (C.2.3.)

címe a nyilvántartásba vevő tagállamban az okmány kiállításának időpontjában, (C.3.)

a járművet a tulajdonlástól különböző jogcímen használó természetes vagy jogi személy (C.3.1.)

vezetékneve vagy cégneve, (C.3.2.)

további neve(i) vagy kezdőbetűje (kezdőbetűi) (ahol van), (C.3.3.)

címe a nyilvántartásba vevő tagállamban az okmány kiállításának időpontjában, (C.5), (C.6), (C.7), (C.8):

ha a II.5. pont C.1. kódja, a II.6. pont C.2. kódja, illetve a II.6. pont C.3. kódja alatt megadott személyi adatok változása nem indokolja új forgalmi engedély kiállítását, a fenti pontok szerinti új személyi adatok a (C.5.), (C.6.), (C.7.) vagy (C.8.) kódok alatt vehetők fel; ekkor a II.5. pont C.1. kódjában, a II.6. pont C.2. kódjában, a II.6. pont C.3. kódjában és a II.5. pont C.4. kódjában megadott hivatkozások szerint kell azokat csoportosítani. (F)

tömeg: (F.2.)

az üzemelő jármű megengedett legnagyobb terhelt tömege a nyilvántartásba vevő tagállamban, (F.3.)

a teljes üzemelő jármű megengedett legnagyobb terhelt tömege a nyilvántartásba vevő tagállamban, (J)

a jármű kategóriája, (L)

a tengelyek száma, (M)

tengelytáv (mm-ben), (N)

3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: (N.1.)

1. tengely (kg-ban), (N.2.)

2. tengely (kg-ban), ha van, (N.3.)

3. tengely (kg-ban), ha van, (N.4.)

4. tengely (kg-ban), ha van, (N.5.)

5. tengely (kg-ban), ha van, (O)

a pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: (O.1.)

fékezett (kg-ban), (O.2.)

fékezetlen (kg-ban), (P)

motor: (P.4.)

névleges fordulatszám (min-1-ben), (P.5.)

motorszám, (R)

a jármű színe, (T)

legnagyobb sebesség (km/h-ban), (U)

zajszint: (U.1.)

álló helyzetben [dB(A)-ban], (U.2.)

motor fordulatszáma (min-1-ben), (U.3.)

elhaladóban [dB(A)-ban], (V)

szennyezőanyag-kibocsátás: (V.1.)

CO (g/km-ben vagy g/kWh-ban), (V.2.)

HC (g/km-ben vagy g/kWh-ban), (V.3.)

NOx (g/km-ben vagy g/kWh-ban), (V.4.)

HC + NOx (g/km-ben), (V.5.)

dízelmotornál a részecskék (g/km-ben vagy g/kWh-ban), (V.6.)

dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min-1-ben), (V.7.)

szén-dioxid- (g/km-ben) vagy fajlagos szén-dioxid-kibocsátás, amennyiben a nehéz tehergépjárművek (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási rendelet ( 9 ) VIII. mellékletének függelékében meghatározott megfelelőségi nyilatkozatának 49.5. rovatában vagy az említett rendelet III. mellékletének 1. függelékében meghatározott egyedijármű-bizonyítvány 49.5. rovatában fel van tüntetve, (V.8.)

összevont átlagfogyasztás (l/100 km-ben), (V.9.)

az EK-típusjóváhagyás környezeti kategóriájának megjelölése;

utalás a 70/220/EGK irányelv ( 10 ) vagy a 88/77/EGK irányelv ( 11 ) alapján alkalmazandó változatra, (V.10)

az első nyilvántartásba vételkor az 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 12 ) 7ga. cikke (2) bekezdésének megfelelően a nehézgépjárművek tekintetében meghatározott szén-dioxid-kibocsátási osztály, (W)

a tüzelőanyagtartály(ok) térfogata (literben), (X)

a műszaki vizsgálaton való megfelelés igazolása, a következő műszaki vizsgálat időpontja vagy a jelenlegi engedély érvényességének lejárta.

II.7.

A tagállamok kiegészítő információt is adhatnak (a forgalmi engedély I. részében), például az II.5. és a II.6. pontban előírt azonosító kódoknál zárójelben megadhatják a kiegészítő nemzeti kódokat.

III. (a II. fejezetben ismertetett papíralapú minta változata) III.1. Kártyaformátum és szabad szemmel leolvasható adatok Miután ez intelligens mikroprocesszoros kártya, a III.5. fejezetben említett szabványok szerint kell megtervezni. A kártyán tárolt adatoknak (a tachográf-kártyákhoz hasonlóan) szokásos kártyaolvasó berendezéssel olvashatónak kell lenniük. A kártya elő- és hátlapjára legalább a II.4. és II.5. fejezetben meghatározott adatokat kell nyomtatni; az adatoknak szabad szemmel is olvashatónak kell lenniük (minimális betűméret: 6 pont), és azokat a következők szerint kell nyomtatni (a lehetséges kialakítás mintáit e szakasz végén, az 1. ábra mutatja be): A. Alapnyomat Az alapadatok a következőket tartalmazzák: A kártya előlapján a) A chiptől jobbra: a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén (nyelvein) - az "Európai Közösség" szavak, - a forgalmi engedélyt kiállító tagállam neve, - az "A forgalmi engedély I. része" szavak, vagy ha az engedély csak egy részből áll, a "Forgalmi engedély" szavak, nagybetűkkel nyomtatva, - az egyenértékű dokumentum más (például korábbi nemzeti) megjelölése (szabadon választható), - a hatáskörrel rendelkező hatóság neve (szabadon választható megszemélyesítő nyomatként, a B. pont szerint), - a dokumentumnak a tagállamban alkalmazott egyedi, állandó sorszáma (szabadon választható megszemélyesítő nyomatként, a B. pont szerint). b) A chip felett: a forgalmi engedélyt kiállító tagállam megkülönböztető jele, fehér jelzés kék téglalapban, amelyet 12 sárga csillag vesz körül, nevezetesen: B Belgium BG Bulgária DK Dánia D Németország GR Görögország E Spanyolország F Franciaország HR Horvátország IRL Írország I Olaszország L Luxemburg NL Hollandia A Ausztria P Portugália RO Románia FIN Finnország S Svédország UK Egyesült Királyság c) A tagállamok megfontolhatják, hogy a kártya alsó szélén kis betűkkel nemzeti nyelvükön (nyelveiken) is feltüntetik az "Ezt a dokumentumot minden azt kérő, jogosult személy számára ki kell állítani" megjegyzést. d) A kártya alapszíne zöld (Pantone 362); alternatívaként a zöldből fehérbe való átmenet is lehetséges. e) A kártya előlapján, a nyomtatási terület bal alsó sarkába egy kereket ábrázoló szimbólumot kell nyomtatni (a lehetséges kialakítást lásd az 1. ábrán). Egyéb tekintetben a III.13. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. B. Megszemélyesítő nyomat A megszemélyesítő nyomatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: A kártya előlapja a) a hatáskörrel rendelkező hatóság neve - lásd még az Aa) pontot, b) a forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve (szabadon választható), c) a dokumentumnak a tagállamban alkalmazott egyedi, állandó sorszáma - lásd még az Aa) pontot, d) az alábbi adatok a II.5. fejezetből származnak; a II.7. fejezettel összhangban, az előbbiekben megnevezett harmonizált közösségi kódok mellett az egyedi nemzeti kódok is feltüntethetők: Kód Hivatkozás (A) nyilvántartási szám (hatósági rendszám), (B) a jármű első nyilvántartásba vételének időpontja, (I) annak a nyilvántartásba vételnek az időpontja, amelyre ez a forgalmi engedély vonatkozik, személyi adatok (C.1.) a forgalmi engedély jogosultjának: (C.1.1.) vezetékneve vagy cégneve, (C.1.2.) további neve(i) vagy kezdőbetűje (kezdőbetűi) (ahol van), (C.1.3.) címe a nyilvántartásba vevő tagállamban, az okmány kiállításának időpontjában. (C.4.) Ha a II.6. fejezet C.2. kódja alatt megadott adatok nem szerepelnek a forgalmi engedélynek az (A) és (B) pontban meghatározott nyomatában, utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosultja: a) a jármű tulajdonosa, b) nem a jármű tulajdonosa, c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva. A kártya hátlapja A kártya hátlapjának legalább a II.5. fejezetben meghatározott adatokat kell tartalmaznia; a II.7. fejezettel összhangban, az előbbiekben megnevezett harmonizált közösségi kódok mellett az egyedi nemzeti kódok is feltüntethetők. Kód Hivatkozás A jármű adatai (II.5. fejezetben szereplő megjegyzésekre tekintettel) (D.1.) gyártmány, (D.2.) típus (típusváltozat/felszereltségi változat, ha van), (D.3.) kereskedelmi leírás(ok), (E) a jármű alvázszáma, (F.1.) műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg, a motorkerékpárok kivételével (G) az üzemelő jármű tömege (kg-ban) karosszériával, és vontató jármű esetében a vonószerkezettel együtt, az M1 kategóriától különböző minden más kategória esetében, (H) az érvényesség időtartama, ha az nem korlátlan, (K) a típus-jóváhagyási szám (ha van), (P.1.) hengerűrtartalom (cm3-ben), (P.2.) legnagyobb leadott teljesítmény (kW-ban) (ha rendelkezésre áll), (P.3.) a tüzelőanyag vagy az energiaforrás típusa, (Q) teljesítmény/tömeg arány (kW/kg-ban) (csak motorkerékpároknál), (S.1.) ülések száma a vezetőüléssel együtt, (S.2.) állóhelyek száma (ha van). Tetszőlegesen választhatóan további adatok tüntethetők fel a kártya hátoldalán a II.6. fejezetből (a harmonizált kódokkal) és a II.7. fejezetből. C. Az intelligens kártya fizikai biztonsági jellemzői A dokumentumok fizikai biztonságát fenyegetik: - hamis kártyák előállítása: önállóan vagy egy eredeti másolásával létrehozott új dokumentum, amely nagy hasonlóságot mutat az eredetivel vagy, - lényegi módosítás: az eredeti dokumentum valamely tulajdonságának megváltoztatása, például a dokumentumra nyomtatott adatok módosítása. A forgalmi engedély I. részéhez használt anyagnak biztonságot kell nyújtania a hamisítás ellen az alábbi technikák közül legalább kettőnek az alkalmazása útján: - mikronyomat, - rozettás (guilloch-mintás) nyomtatás*, - színváltó festékkel való nyomtatás, - lézergravírozás, - ibolyántúli fényben fluoreszkáló festék, - a megtekintés szögének függvényében színét változtató festék*, - hőmérséklet függvényében színét változtató festék*, - személyre szabott hologramok*, - változó lézerképek, - optikailag változó képek. A tagállamok további biztonsági elemeket alkalmazhatnak. Alapvetően előnyben kell részesíteni a csillaggal jelölt technikákat, mivel ezek lehetővé teszik a bűnüldöző hatóságok számára a kártya valódiságának minden különleges segédeszköz nélküli ellenőrzését. 1. ábra Minták a kötelező adatok lehetséges elrendezésére (További tetszőleges és kiegészítő adatok is feltüntethetők a kártya hátoldalán.) III.2. Adattárolás és adatvédelem A harmonizált közös kódok után (amennyiben helyénvaló, a tagállamok a II.7. fejezet szerinti egyedi kódjaival) a következő adatokat tárolják vagy fogják tárolni kiegészítésként a III.1. fejezetben előírt, szabad szemmel olvasható adatokat tartalmazó kártyafelületen: (A) A II.4. és II.5. fejezet szerinti adatok A II.4. és a II.5. fejezetben meghatározott valamennyi adatot kötelezően tárolni kell a kártyán. (B) A II.6. fejezet szerinti egyéb adatok Ezeken kívül a tagállamok - a II.6. fejezetben előírtak mellett - a szükséges mértékig további adatokat tárolhatnak a kártyán. (C) A II.7. fejezet szerinti egyéb adatok Tetszőlegesen további adatok tárolhatók a kártyán. Az A. és B. pont alatti adatokat két megfelelő, átlátható szerkezetű adatállományban tárolják (lásd ISO/IEC 7816-4). A tagállamok a C. pont szerinti adatok tárolását saját előírásaik szerint határozhatják meg. Ezen adatállományok olvasási joga nem korlátozott. Ezen adatállományok írási joga az intelligens kártyát kiállító tagállam illetékes nemzeti hatóságaira (és ezek felhatalmazott ügynökségeire) korlátozódik. Az írási jog csak a forgalmiengedély-kártya és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok (vagy ezek felhatalmazott ügynökségei) biztonsági modulja (például egy biztonságimodul-kártya) között a hozzáférést védő hálózati kapcsolati kulcs cseréjével megvalósuló aszimmetrikus hitelesítés után megengedett. Következésképpen, az ISO/IEC 7816-8 szerinti hitelesítési folyamatot megelőzően ki kell cserélni a kártyák hitelesítő bizonyítványait. A kártyák hitelesítő bizonyítványai tartalmazzák a megfelelő nyilvános kulcsokat, amelyeket a következő hitelesítési folyamatban le kell hívni, és alkalmazni kell. A bizonyítványokat a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok írják alá, és ezek tartalmazzák az ISO/IEC 7816-9 szerinti hitelesítő objektumot (a bizonyítvány birtokosának engedélyét), hogy titkosíthassák a kártyára vonatkozó szerepspecifikus hozzáférési engedélyt. Ez a szerepspecifikus engedély a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósághoz kötődik (például egy adatmező aktualizálása). A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság megfelelő nyilvános kulcsait nyilvános forráskulcsként (trust anchor) kell tárolni a kártyán. A hitelesítési és az adatbeviteli eljáráshoz szükséges adatok és parancsok meghatározása a tagállamok hatásköre. A biztonsági szintet az EAL4 + közös kritériumértékelés szerint kell jóváhagyni. A kiterjesztések a következők: 1. AVA_MSU.3 Elemzés és tesztelés nem biztonságos körülményekre; 2. AVA_VLA.4 Rendkívül ellenálló. (D) A nyilvántartott adatok valódiságát igazoló hitelesítő adatok A kiállító hatóság az elektronikus aláíráshoz szükséges valamennyi adatot egy adatállományban állítja elő, amely az A. és B. pont szerinti adatokat tartalmazza, és azt egy kapcsolódó adatállományban tárolja. Ezek az aláírások teszik lehetővé a tárolt adatok valódiságának ellenőrzését. A kártyákon az alábbi adatokat tárolják: - az A. pont szerint nyilvántartott adatokra vonatkozó elektronikus aláírás, - a B. pont szerint nyilvántartott adatokra vonatkozó elektronikus aláírás. Ezeknek az elektronikus aláírásoknak az ellenőrzéséhez a kártyán az alábbiakat tárolják: - a kiállító hatóság igazolásai az A. és B. pont szerinti adatokra vonatkozó aláírásai előállításáról. Az elektronikus aláírások és az igazolások korlátozás nélkül olvashatók. Az elektronikus aláírásokra és az igazolásokra vonatkozó írási jog a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságra korlátozódik. III.3. Interfész Az összeköttetéshez az interfészen külső kapcsolódási pontokat kell alkalmazni. A külső kapcsolódási pontok kombinációja egy transzponderrel tetszőlegesen alkalmazható. III.4. A kártya adattárolási kapacitása A kártyának elegendő adattárolási kapacitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy tárolni tudja a III.2. fejezetben említett adatokat. III.5. Szabványok Az intelligens kártyának és a kártyaleolvasó eszközöknek a következő szabványoknak kell megfelelniük: - ISO 7810 : Az azonosító kártyák (műanyagkártyák) szabványai: fizikai jellemzők - ISO 7816-1 és -2 : A chipkártyák fizikai jellemzői, méretei és az érintkezők elhelyezése - ISO 7816-3 : Az érintkezők elektromos jellemzői, adatátviteli protokollok - ISO 7816-4 : Kommunikációs tartalom, chipkártyaadatok struktúrája, biztonsági architektúra, hozzáférési eljárások - ISO 7816-5 : A felhasználóazonosítók struktúrája, a felhasználóazonosítók kiválasztása és végrehajtása, a felhasználóazonosítók regisztrációs eljárása (számozási rendszer) - ISO 7816-6 : Ágazatközi adatelemek a cseréhez - ISO 7816-8 : Kártyák integrált áramkörökkel és érintkezőkkel - biztonsági ágazatközi parancsok - ISO 7816-9 : Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - járulékos ágazatközi parancsok III.6. Műszaki jellemzők és adatátviteli protokollok A formátumnak ID-1-nek kell lennie (szabványos méret, lásd ISO/IEC 7810). A kártyának támogatnia kell az ISO/IEC 7816-3 szerinti T = 1 adatátviteli protokollt. Továbbá, támogathatók más adatátviteli protokollok is, például T = 0, USB vagy érintkező nélküli protokollok. A bitátvitel esetében a "közvetlen konvenció" érvényes (lásd ISO/IEC 7816-3). (A) Tápfeszültség, programozási feszültség A kártyának Vcc = 3V (+/0,3V) vagy Vcc = 5V (+/0,5V) feszültségen kell működnie. A kártya a C6-os érintkezőnél nem igényel programozási feszültséget. (B) Válasz az alaphelyzetbe állításra A kártyán az információs mező méretét tartalmazó byte az ATR-nél a TA3 karakterben jelenik meg. Ennek az értéknek legalább "80h"-nak (= 128 byte) kell lennie. (C) A protokollparaméter kiválasztása Az ISO/IEC 7816-3 szerinti protokollparaméter (PPS) kiválasztásának támogatása kötelező. Ezt alkalmazzák a T = 1 kiválasztására, ha a kártyán a T = 0 járulékosan rendelkezésre áll, és az Fi/Di paraméterek beállítására a magasabb átviteli sebesség eléréséhez. (D) T = 1 adatátviteli protokoll A láncolás támogatása kötelező. A következő egyszerűsítések megengedettek: - NAD-byte: nem használatos (az NAD-ot "00"-ra kell állítani), - S-Block ABORT: nem használatos, - S-Block VPP- állapothiba: nem használatos. A csatoló berendezés információs mező méretét (IFSD) a csatoló berendezés közvetlenül az ATR után jelzi, azaz a csatoló berendezés az S-Block IFS-kérést az ATR után továbbítja, és a kártya az S-Block IFS-t visszaküldi. Az IFSD ajánlott értéke 254 byte. III.7. Hőmérséklettartomány Az intelligens, kártya formátumú forgalmi engedélynek a Közösség területén szokásos minden időjárási körülmény esetén rendeltetésszerűen kell működnie, legalább az ISO 7810-ben meghatározott hőmérsékleti tartományon belül. A kártyáknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a 10-90 %-ig terjedő páratartalom-tartományban rendeltetésszerűen működjenek. III.8. Fizikai élettartam Ha a kártyákat a környezetvédelmi és az elektromos jellemzőiknek megfelelően használják, azoknak 10 évig rendeltetésszerűen működniük kell. A kártya anyagát úgy kell megválasztani, hogy ez az élettartam biztosítható legyen. III.9. Elektromos jellemzők A kártyáknak a működésük során meg kell felelniük az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó, 1995. október 31-ei 95/54/EK bizottsági irányelvnek ( 13 ), és az elektrosztatikus kisülések elleni védelemmel kell rendelkezniük. III.10. Adatállomány-struktúra Az 1. táblázat felsorolja a DF-alkalmazás kötelező alapadat-állományát (EF) (lásd ISO/IEC 7816-4 DF-regisztráció). Valamennyi adatállomány átlátható struktúrával rendelkezik. A hozzáférési követelményeket a III.2. fejezet írja le. Az adatállományok méreteit a tagállamok a saját követelményeik szerint határozzák meg. 1. táblázat Fájlnév Fájlazonosító Leírás EF.Registration_A "D001" Regisztrációs adatok a II.4. és II.5. fejezet szerint. EF.Signature_A "E001" Elektronikus aláírás az EF.Registration_A teljes adattartalmához EF.CIA_A.DS "C001" Az EF.Signature_A-hoz az aláírásokat meghatározó kiállító hatóság X.509v3 igazolása EF.Registration_B "D011" Regisztrációs adatok a II.6. fejezet szerint EF.Signature_B "E011" Elektronikus aláírás az EF.Registration_B teljes adattartalmához EF.CIA_B.DS "C011" Az EF.Signature_B-hez aláírásokat meghatározó kiállító hatóság X.509v3 igazolása III.11. Adatstruktúra Az igazolásokat az ISO/IEC 9594-8 szerint X.509v3 formátumban tárolják. Az elektronikus aláírásokat átlátható módon tárolják. A regisztrációs adatokat BER-TLV adatobjektumokként (lásd ISO/IEC 7816-4) tárolják a megfelelő alapadat-állományokban. Az értékmezőket az ISO/IEC 8824-1-ben meghatározott ASCII karakterként kódolják, a "C0"-"FRF" értékeket az ISO/IEC 8859-1 (Latin1 karakterkészlet), az ISO/IEC 8859-7 (görög karakterkészlet), vagy az ISO/IEV 8859-5 (cirill karakterkészlet) határozza meg. Dátumformátum: ÉÉÉÉHHNN. A 2. táblázat felsorolja a II.4. és II.5. fejezet szerinti regisztrációs adatoknak megfelelő adatobjektumokat azonosító címkéket, együtt a III.1. fejezetből származó további adatokkal. Ezzel ellentétes meghatározás hiányában, a 2. táblában felsorolt adatobjektumok kötelezők. A tetszőlegesen választható adatobjektumok elhagyhatók. A címke oszlopa adja meg a beágyazás szintjét. 2. táblázat Címke Megnevezés "78" A kompatibilis címkét hozzárendelő hatóság, beágyazott objektum "4F" (lásd ISO/IEC 7816-4 és ISO/IEC 7816-6 "4F" Felhasználóazonosító (lásd ISO/IEC 7816-4) "71" Ágazatközi sablon (lásd ISO/IEC 7816-4 és ISO/IEC 7816-6), amely megfelel a forgalmi engedély I. részében szereplő kötelező adatoknak, a következő objektumok beágyazásával "80" A címkedefiníció verziója "9F33" A forgalmi engedély I. részét kiállító tagállam neve "9F34" Az egyenértékű dokumentum másik megjelölése (például korábbi nemzeti megjelölés; szabadon választható) "9F35" A hatáskörrel rendelkező hatóság neve "9F36" A forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve (szabadon választható) "9F37" Alkalmazott karakterkészlet: "00": ISO/IEC 8859-1 (Latin1 karakterkészlet) "01": ISO/IEC 8859-5 (cirill karakterkészlet) "02": ISO/IEC 8859-7 (görög karakterkészlet) "9F38" A dokumentumnak a tagállamban használt egyedi állandó sorozatszáma "81" Nyilvántartási szám "82" Az első nyilvántartásba vétel dátuma "A1" Személyes adatok, beágyazott objektumok "A2" és "86" "A2" A forgalmi engedély tulajdonosa, beágyazott objektumok "83", "84" és "85" "83" Vezetéknév vagy cégnév "84" Egyéb nevek vagy monogramok (szabadon választható) "85" Cím a tagállamban "86" "00": a jármű tulajdonosa "01": nem a jármű tulajdonosa "02": nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva "A3" Jármű, beágyazott objektumok "87", "88" és "89" "87" A jármű gyártmánya "88" A jármű típusa "89" A jármű kereskedelmi leírása "8A" A jármű alvázszáma "A4" Tömeg, beágyazva "8B" "8B" Tömeg, műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg "8C" Az üzemelő jármű tömege karosszériával "8D" Az érvényesség időtartama "8E" Annak a nyilvántartásba vételnek az időpontja, amelyre a forgalmi engedély vonatkozik "8F" Típus-jóváhagyási szám "A5" Motor, beágyazott objektumok "90", "91" és "92" "90" A motor hengerűrtartalma "91" A motor legnagyobb névleges teljesítménye "92" A motorban használt tüzelőanyag típusa "93" Teljesítmény/tömeg arány "A6" Ülőhelyek száma, beágyazott objektumok "94" és "95" "94" Az ülések száma "95" Az állóhelyek száma A 3. táblázat a II.6. fejezetben szereplő regisztrációs adatoknak megfelelő adatobjektumokat azonosító címkéket sorolja fel. A 3. táblázatban felsorolt adatobjektumok tetszőlegesen választhatók. 3. táblázat Címke Megnevezés "78" A kompatibilis címkét hozzárendelő hatóság (Compatible Tag Allocation Authority), beágyazott objektum "4F" (lásd ISO/IEC 7816-4 és ISO/IEC 7816-6) "4F" Felhasználóazonosító (lásd ISO/IEC 7816-4) "71" Ágazatközi sablon (lásd ISO/IEC 7816-4 és ISO/IEC 7816-6), amely megfelel a forgalmi engedély első részében szereplő kötelező adatoknak, a következő objektumok beágyazásával "80" A címkedefiníció verziója "A1" Személyes adatok, beágyazott objektumok "A7", "A8" és "A9" "A7" A jármű tulajdonosa, beágyazott objektumok "83", "84" és "85" ... "A8" A jármű második tulajdonosa, beágyazott objektumok "83", "84" és "85" ... "A9" A járművet a tulajdonlástól különböző jogcímen használó természetes vagy jogi személy, beágyazott objektumok "83", "84" és "85" ... "A4" Tömeg, beágyazva "96" és "97" "96" Az üzemelő jármű megengedett legnagyobb tömege "97" A teljes üzemelő jármű megengedett legnagyobb terhelt tömege "98" Járműkategória "99" Tengelyek száma "9A" Tengelytáv "AD" A műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között, beágyazott objektumok "9F1F2,"9F20", 9F21", "9F22" és "9F23" "9F1F" 1. tengely "9F20" 2. tengely "9F21" 3. tengely "9F22" 4. tengely "9F23" 5. tengely "AE" A pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege, beágyazott objektumok "9B" és "9D" "9B" Fékezett "9C" Fékezetlen "A5" Motor, beágyazott objektumok "9D" és "9E" "9D" Névleges fordulatszám "9E" Motorszám "9F24" A jármű színe "9F25" Legnagyobb sebesség "AF" Zajszint, beágyazott objektumok "DF26", "DF27" és "DF28" "9F26" Álló helyzetben "9F27" Motor fordulatszáma "9F28" Elhaladóban "B0" Szennyezőanyag-kibocsátás, beágyazott objektumok "9F29", "9F2A", "9F28", "9F2C", "9F2D", "9F2E", "9F2F", "9F30" és "9F31" "9F29" CO "9F2A" HC "9F2B" NOX "9F2C" HC + NOX "9F2D" Dízelmotornál a részecskék "9F2E" Dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható "9F2F" C02 "9F30" Összevont átlagfogyasztás "9F31" Az EK-típusjóváhagyás környezetvédelmi kategóriájának a megjelölése "9F32" A tüzelőanyagtartály térfogata A II.7. fejezet szerinti adatok struktúráját és formátumát a tagállamok állapítják meg. III.12. A regisztrációs adatok beolvasása A. Az alkalmazás kiválasztása A "jármű forgalmi engedély" alkalmazás a SELECT DF (név szerint, lásd ISO/IEC 7816-4) által a felhasználóazonosítóval (AID) választható ki. Az AID-értéket az Európai Bizottság által kiválasztott laboratóriumtól kell igényelni. B. Adatok beolvasása adatállományból A II. fejezet A., B. és D. pontjának megfelelő adatállományokat a SELECT-tel (lásd ISO/IEC 7816-4) lehet kiválasztani, ha a P1 parancsparamétert"02"-re, a P2-t "04"-re állítják, és a parancsadatmező tartalmazza az adatállomány-azonosítót (lásd X. fejezet, 1. tábla). A visszaküldött FCP-sablon tartalmazza az adatállomány méretét, amelyet ezeknek az adatállományoknak a beolvasásakor hasznosíthatnak. Ezek az adatállományok a READ BINARY-val (lásd ISO/IEC 7816-4) olvashatók, ha a parancsadatmező hiányzik, és az Le-t a várt adathosszra állították be, egy rövid Le-t alkalmazva. C. Az adatok valódiságának ellenőrzése A forgalmi engedélyben tárolt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében a megfelelő elektronikus aláírást ellenőrizni lehet. Ez azt jelenti, hogy a forgalmi engedély adatai mellett a vonatkozó elektronikus aláírás is olvasható a forgalmiengedély-kártyán. Az aláírás-ellenőrzés nyilvános kulcsa a kiállító hatóság megfelelő igazolásának leolvasásával hívható elő a forgalmiengedély-kártyáról. Az igazolások tartalmazzák a nyilvános kulcsot és a vonatkozó hatósági azonosítót. Az aláírás ellenőrzése egy, a forgalmi engedélyétől eltérő rendszerrel végezhető el. A tagállamok szabadon lehívhatják a nyilvános kulcsokat és igazolásokat a kiállító hatóság igazolásának ellenőrzéséhez. III.13. Különleges előírások E melléklet más rendelkezéseitől eltérően, a tagállamok az Európai Bizottság értesítését követően további színeket, jelzéseket vagy szimbólumokat alkalmazhatnak. Ezen túl, a III.2. fejezet C. pontjának bizonyos adatai esetén a tagállamok engedélyezhetik az XML formátumot és a TCP/IP hozzáférést. Az Európai Bizottság hozzájárulásával a tagállamok a forgalmiengedély-kártyán más alkalmazásokat is megvalósíthatnak, amelyekre az EU szintjén még nem léteznek harmonizált szabályok vagy dokumentumok (például a közúti közlekedésre való alkalmasság), hogy további, a járművel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak.

KÉP HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

A FORGALMI ENGEDÉLY II. RÉSZE ( 14 )

I.

Ez a rész kétféle formátumban készülhet: papíralapú dokumentumként vagy intelligens kártyaként. A papíralapú dokumentum jellemzőit a II. fejezet, az intelligens kártya jellemzőit a III. fejezet határozza meg.

II.

II.1.

A forgalmi engedély külső méretei nem lehetnek nagyobbak az A4 formátumnál (210 × 297 mm), vagy egy A4 formátumú dossziénál.

II.2.

A forgalmi engedély II. részéhez használt papírnak biztonságot kell nyújtania hamisítás ellen az alábbi technikák közül legalább kettőnek az alkalmazása útján: - grafika, - vízjel, - fluoreszcens szálak, vagy - fluoreszcens nyomatok.

A tagállamok további biztonsági elemeket alkalmazhatnak.

II.3.

A forgalmi engedély II. része több oldalból állhat. Az oldalak számát a tagállamok határozzák meg a tartalmazott információtól és annak elrendezésétől függően.

II.4. A forgalmi engedély II. részének első oldala az alábbiakat tartalmazza: - a forgalmi engedély II. részét kiállító tagállam neve, - a forgalmi engedély II. részét kiállító tagállam megkülönböztető jele, nevezetesen: B : Belgium BG : Bulgária CZ : Cseh Köztársaság DK : Dánia D : Németország EST : Észtország GR : Görögország E : Spanyolország F : Franciaország HR : Horvátország IRL : Írország I : Olaszország CY : Ciprus LV : Lettország LT : Litvánia L : Luxemburg H : Magyarország M : Málta NL : Pays Bas A : Ausztria PL : Lengyelország P : Portugália RO : Románia SLO : Szlovénia SK : Szlovákia FIN : Finnország S : Svédország UK : Egyesült Királyság - a hatáskörrel rendelkező hatóság neve, - az "A forgalmi engedély II. része" szavak nagybetűkkel nyomtatva a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein; ezek, megfelelő hely kihagyásával, kisbetűkkel megjelennek az Európai Közösség más nyelvein is, - az "Európai Közösség" szavak a forgalmi engedély I. részét kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, - az okmány száma.

II.5.

A forgalmi engedély II. része az alábbi adatokat is tartalmazza; ezeket a megfelelő harmonizált közösségi kódok előzik meg: (A)

rendszám, (B)

a jármű első nyilvántartásba vételének időpontja, (D)

a jármű: (D.1.)

gyártmánya, (D.2.)

típusa, - típusváltozata (ha van), - felszereltségi változata (ha van), (D.3.)

kereskedelmi leírása(i), (E)

a jármű alvázszáma, (K)

a típus-jóváhagyási szám (ha van),

II.6.

A forgalmi engedély II. része ezenfelül az alábbi adatokat is tartalmazhatja; ezeket a megfelelő harmonizált közösségi kódok előzik meg: (C)

személyi adatok (C.2.)

a jármű tulajdonosának: (C.2.1.)

vezetékneve vagy cégneve, (C.2.2.)

további neve(i) vagy kezdőbetűje (kezdőbetűi) (ahol van), (C.2.3.)

címe a nyilvántartásba vevő tagállamban az okmány kiállításának időpontjában (C.3.)

a járművet a tulajdonlástól eltérő jogcímen használó természetes vagy jogi személy (C.3.1.)

vezetékneve vagy cégneve, (C.3.2.)

további neve(i) vagy kezdőbetűje (kezdőbetűi) (ahol van) (C.3.3.)

címe a nyilvántartásba vevő tagállamban az okmány kiállításának időpontjában (C.5.), (C.6.)

ha a II.6. pont C.2. kódja és/vagy a II.6. pont C.3. kódja alatt megadott személyi adatok változása nem indokolja forgalmi engedély új II. részének a kiállítását, a fenti pontok szerinti új személyi adatok a (C.5.) vagy (C.6.) kód alatt vehetők fel; részletezésük a II.6 pont C.2. kódja és a II.6. pont C.3. kódja szerint történik. (J)

a jármű kategóriája.

II.7.

A tagállamok a forgalmi engedély II. részében kiegészítő információt is megadhatnak, például a II.5. és a II.6. pontban előírt azonosító kódoknál zárójelben megadhatják a kiegészítő nemzeti kódokat.

III. (a II. fejezetben ismertetett papíralapú minta változata) III.1. Kártyaformátum és szabad szemmel leolvasható adatok Miután ez intelligens mikroprocesszoros kártya, a III.5. fejezetben említett szabványok szerint kell megtervezni. A kártya elő- és hátlapjára legalább a II.4. és II.5. fejezetben meghatározott adatokat kell nyomtatni; az adatoknak szabad szemmel is olvashatónak kell lenniük (minimális betűméret: 6 pont), és azokat az alábbiak szerint kell nyomtatni (a lehetséges kialakítás mintáit e szakasz végén, a 2. ábra mutatja be). A. Alapnyomat Az alapadatok az alábbiakat tartalmazzák: A kártya előlapján a) A chiptől jobbra: a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén (nyelvein) - az "Európai Közösség" szavak, - a forgalmi engedélyt kiállító tagállam neve, - a "A forgalmi engedély II. része" szavak, - az egyenértékű dokumentum más (például korábbi nemzeti) megjelölése (tetszőlegesen választható), - a hatáskörrel rendelkező hatóság neve (tetszőlegesen választható megszemélyesítő nyomatként, a B. pont szerint), - a dokumentumnak a tagállamban alkalmazott egyedi, állandó sorszáma (tetszőlegesen választható megszemélyesítő nyomatként, a B. pont szerint). b) A chip felett: a forgalmi engedélyt kiállító tagállam megkülönböztető jele, fehér jelzés kék téglalapban, amelyet 12 sárga csillag vesz körül, nevezetesen: B Belgium BG Bulgária DK Dánia D Németország GR Görögország E Spanyolország F Franciaország HR Horvátország IRL Írország I Olaszország L Luxemburg NL Hollandia A Ausztria P Portugália RO Románia FIN Finnország S Svédország UK Egyesült Királyság c) A tagállamok megfontolhatják, hogy a kártya alsó szélén kis betűkkel nemzeti nyelvükön (nyelveiken) is feltüntetik az "Ezt a dokumentumot minden azt kérő, jogosult személy számára ki kell állítani." megjegyzést. d) A kártya alapszíne vörös (Pantone 194); alternatívaként a vörösből fehérbe való átmenet is lehetséges. e) A kártya előlapján, a nyomtatási terület bal alsó sarkába kereket ábrázoló szimbólumot kell nyomtatni (lásd a bemutatott mintát). Egyéb tekintetben a III.13. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. B. Megszemélyesítő nyomat A megszemélyesítő nyomatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: A kártya előlapja a) a hatáskörrel rendelkező hatóság neve - lásd még az Aa) pontot, b) a forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve (tetszőlegesen választható), c) a dokumentumnak a tagállamban alkalmazott egyedi, állandó sorszáma - lásd még az Aa) pontot, d) az alábbi adatok a II.5. fejezetből származnak; a II.7. fejezettel összhangban, az előbbiekben megnevezett harmonizált közösségi kódok mellett az egyedi nemzeti kódok is feltüntethetők: Kód Hivatkozás (A) nyilvántartási szám (hatósági rendszám), (B) a jármű első nyilvántartásba vételének időpontja, A kártya hátlapja A kártya hátlapjának legalább a II.5. fejezetben meghatározott adatokat kell tartalmaznia; a II.7. fejezettel összhangban, az előbbiekben megnevezett harmonizált közösségi kódok mellett az egyedi nemzeti kódok is feltüntethetők. Kód Hivatkozás A jármű adatai (a II.5. fejezetben szereplő megjegyzésekre tekintettel) (D.1.) gyártmány, (D.2.) típus (típusváltozat/felszereltségi változat, ha van), (D.3.) kereskedelmi leírás(ok), (E) a jármű alvázszáma, (K) a típus-jóváhagyási szám (ha van), Tetszőlegesen választhatóan további adatok tüntethetők fel a kártya hátoldalán a II.6. fejezetből (a harmonizált kódokkal) és a II.7. fejezetből. C. Az intelligens kártya fizikai biztonsági jellemzői A dokumentumok fizikai biztonságát fenyegetik: - hamis kártyák előállítása: önállóan vagy egy eredeti másolásával létrehozott új dokumentum, amely nagy hasonlóságot mutat az eredetivel, vagy - lényegi módosítás: az eredeti dokumentum valamely tulajdonságának megváltoztatása, például a dokumentumra nyomtatott adatok módosítása. A forgalmi engedély II. részéhez használt anyagnak biztonságot kell nyújtania a hamisítás ellen az alábbi technikák közül legalább kettőnek az alkalmazása útján: - mikronyomat, - rozettás (guilloch-mintás) nyomtatás*, - színváltó festékkel való nyomtatás, - lézergravírozás, - ibolyántúli fényben fluoreszkáló festék, - a megtekintés szögének függvényében színét változtató festék*, - hőmérséklet függvényében színét változtató festék*, - személyre szabott hologramok*, - változó lézerképek, - optikailag változó képek. A tagállamok további biztonsági elemeket alkalmazhatnak. Alapvetően előnyben kell részesíteni a csillaggal jelölt technikákat, mivel ezek lehetővé teszik a bűnüldöző hatóságok számára a kártya valódiságának ellenőrzését minden különleges segédeszköz nélkül. 2. ábra Minták a kötelező adatok lehetséges elrendezésére (További tetszőleges és kiegészítő adatok is feltüntethetők a kártya hátoldalán.) III.2. Adattárolás és adatvédelem A harmonizált közös kódok után (adott esetben a II.7. fejezet szerint a tagállamok egyedi kódjaival) az alábbi adatok tárolhatók kiegészítésként a III.1. fejezet szerint szabad szemmel olvasható adatokat tartalmazó kártyafelületen: (A) A II.4. és II.5. fejezet szerinti adatok A II.4. és a II.5. fejezetben meghatározott valamennyi adatot kötelezően tárolni kell a kártyán. (B) A II.6. fejezet szerinti egyéb adatok Ezeken kívül a tagállamok - a II.6. fejezet szerint előírtak mellett - a szükséges mértékig további adatokat tárolhatnak a kártyán. (C) A II.7. fejezet szerinti egyéb adatok Tetszőlegesen további adatok tárolhatók a kártyán. Az A. és B. pont alatti adatokat két megfelelő, átlátható szerkezetű adatállományban tárolják (lásd ISO/IEC 7816-4). A tagállamok a C. pont szerinti adatok tárolását saját előírásaik szerint határozhatják meg. Ezen adatállományok olvasási joga nem korlátozott. Ezen adatállományok írási joga az intelligens kártyát kiállító tagállam illetékes nemzeti hatóságaira (és ezek felhatalmazott ügynökségeire) korlátozódik. Az írási jog csak a forgalmiengedély-kártya és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok (vagy ezek felhatalmazott ügynökségei) biztonsági modulja (például egy biztonságimodul-kártya) között a hozzáférést védő hálózati kapcsolati kulcs cseréjével megvalósuló aszimmetrikus hitelesítés után megengedett. Következésképpen, az ISO/IEC 7816-8 szerinti hitelesítési folyamatot megelőzően ki kell cserélni a kártyák hitelesítő bizonyítványait. A kártyák hitelesítő bizonyítványai tartalmazzák a megfelelő nyilvános kulcsokat, amelyeket a következő hitelesítési folyamatban le kell hívni, és alkalmazni kell. A bizonyítványokat a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok írják alá, és ezek tartalmazzák az ISO/IEC 7816-9 szerinti hitelesítő objektumot (a bizonyítvány birtokosának engedélyét), hogy titkosíthassák a kártyára vonatkozó szerepspecifikus hozzáférési engedélyt. Ez a szerepspecifikus engedély a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósághoz kötődik (például egy adatmező aktualizálása). A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság megfelelő nyilvános kulcsait nyilvános forráskulcsként (trust anchor) kell tárolni a kártyán. A hitelesítési és az adatbeviteli eljáráshoz szükséges adatok és parancsok meghatározása a tagállamok hatásköre. A biztonsági szintet az EAL4 + közös kritériumértékelés szerint kell jóváhagyni. A kiterjesztések a következők: 1. AVA_MSU.3 Elemzés és tesztelés nem biztonságos körülményekre; 2. AVA_VLA.4 Rendkívül ellenálló. (D) A nyilvántartott adatok valódiságát igazoló hitelesítő adatok A hatáskörrel rendelkező kiállító hatóság előállítja az elektronikus aláíráshoz szükséges valamennyi adatot egy adatállományban, amely az A. és B. pont szerinti adatokat tartalmazza, és azt egy megfelelő adatállományban tárolja. Ezek az aláírások teszik lehetővé a tárolt adatok valódiságának ellenőrzését. A kártyákon az alábbi adatokat tárolják: - az A. pont szerint nyilvántartott adatokra vonatkozó elektronikus aláírás, - a B. pont szerint nyilvántartott adatokra vonatkozó elektronikus aláírás. Ezeknek az elektronikus aláírásoknak az ellenőrzéséhez a kártyán az alábbiakat tárolják: - a kiállító hatóság igazolásai az A. és B. pont szerinti adatokra vonatkozó aláírások előállításáról. Az elektronikus aláírások és az igazolások korlátozás nélkül olvashatók. Az elektronikus aláírásokra és az igazolásokra vonatkozó írási jog a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságra korlátozódik. III.3. Interfész Az összeköttetéshez az interfészen külső kapcsolódási pontokat kell alkalmazni. A külső kapcsolódási pontok transzponderrel való kombinációja tetszőlegesen alkalmazható. III.4. A kártya adattárolási kapacitása A kártya elegendő adattárolási kapacitással rendelkezik, hogy tárolni tudja a III.2. fejezetben említett adatokat. III.5. Szabványok A intelligens kártyáknak és a kártyaleolvasó eszközöknek az alábbi szabványoknak kell megfelelniük: - ISO 7810 : Az azonosító kártyák (műanyagkártyák) szabványai: fizikai jellemzők - ISO 7816-1 és -2 : A chipkártyák fizikai jellemzői, méretei és az érintkezők helye - ISO 7816-3 : Az érintkezők elektromos jellemzői, adatátviteli protokollok - ISO 7816-4 : Kommunikációs tartalom, chipkártya adatstruktúrája, biztonsági architektúra, hozzáférési eljárások - ISO 7816-5 : A felhasználóazonosítók struktúrája, a felhasználóazonosítók kiválasztása és végrehajtása, a felhasználóazonosítók regisztrációs eljárása (számozási rendszer) - ISO 7816-6 : Ágazatközi adatelemek - ISO 7816-8 : Kártyák integrált áramkörökkel és érintkezőkkel - biztonsági ágazatközi parancsok - ISO 7816-9 : Kártyák integrált áramkörökkel és érintkezőkkel - továbbfejlesztett ágazatközi parancsok III.6. Műszaki jellemzők és adatátviteli protokollok A formátum ID-1 (szabvány méret, lásd ISO/IEC 7810). A kártyának támogatnia kell az ISO/IEC 7816-3 szerinti T = 1 adatátviteli protokollt. Továbbá, támogathatók más adatátviteli protokollok is, például T = 0, USB vagy érintkező nélküli protokollok. A bitátvitel esetében a "közvetlen konvenció" érvényes (lásd ISO/IEC 7816-3). (A) Tápfeszültség, programozási feszültség A kártyának a Vcc = 3V (+/0,3V) vagy Vcc = 5V (+/0,5V) feszültségen kell működnie. A kártya a C6-os érintkezőnél nem igényel programozási feszültséget. (B) Válasz az alaphelyzetbe állításra A kártyán az információs mező méretét tartalmazó byte az ATR-nél a TA3 karakterben jelenik meg. Ennek az értéknek legalább "80h"-nak (= 128 byte) kell lennie. (C) A protokollparaméter kiválasztása Az ISO/IEC 7816-3 szerinti protokollparaméter (PPS) kiválasztásának támogatása kötelező. Ezt alkalmazzák a T = 1 kiválasztására, ha a kártyán a T = 0 járulékosan rendelkezésre áll, és az Fi/Di paraméterek beállítására a magasabb átviteli sebesség eléréséhez. (D) T = 1 adatátviteli protokoll A láncolás támogatása kötelező. A következő egyszerűsítések megengedettek: - NAD-byte: nem használatos (a NAD-t "00"-ra kell állítani), - S-Block ABORT: nem használatos, - S-Block VPP-állapothiba: nem használatos. A csatoló berendezés információs mező méretét (IFSD) a csatoló berendezés közvetlenül az ATR után jelzi, azaz a csatoló berendezés az S-Block IFS-kérést az ATR után továbbítja, és a kártya az S-Block IFS-t visszaküldi. Az IFSD ajánlott értéke 254 byte. III.7. Hőmérséklettartomány Az intelligens, kártya formátumú forgalmi engedélynek a Közösség területén szokásos minden időjárási körülmény esetén rendeltetésszerűen kell működnie, legalább az ISO 7810-ben meghatározott hőmérsékleti tartományon belül. A kártyáknak képesnek kell lenniük arra, hogy a 10-90 %-ig terjedő páratartalom tartományban rendeltetésszerűen működjenek. III.8. Fizikai élettartam Amennyiben a kártyákat a környezetvédelmi és az elektromos jellemzőiknek megfelelően használják, azoknak 10 évig rendeltetésszerűen működniük kell. A kártya anyagát úgy kell megválasztani, hogy ez az élettartam biztosítható legyen. III.9. Elektromos jellemzők A kártyáknak a működésük során meg kell felelniük az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 1995. október 31-i 95/54/EK bizottsági irányelvnek, és az elektrosztatikus kisülések elleni védelemmel kell rendelkezniük. III.10. Adatállomány-struktúra Az 1. táblázat felsorolja a DF-alkalmazás kötelező alapadat-állományát (EF) (lásd ISO/IEC 7816-4 DF-regisztráció). Valamennyi adatállomány átlátható struktúrával rendelkezik. Az adatállományok méreteit a tagállamok a saját követelményeik szerint határozzák meg. 1. táblázat Fájlnév Fájlazonosító Leírás EF.Registration_A "D001" Regisztrációs adatok a II.4. és II.5. fejezet szerint. EF.Signature_A "E001" Elektronikus aláírás az EF.Registration_A teljes adattartalmához EF.CIA_A.DS "C001" Az EF.Signature_A-hoz az aláírásokat meghatározó kiállító hatóság X.509v3 igazolása EF.Registration_B "D011" Regisztrációs adatok a II.6. fejezet szerint EF.Signature_B "E011" Elektronikus aláírás az EF.Registration_B teljes adattartalmához EF.CIA_B.DS "C011" Az EF.Signature_B-hez aláírásokat meghatározó kiállító hatóság X.509v3-igazolása III.11. Adatstruktúra Az igazolásokat az ISO/IEC 9594-8 szerint X.509v3 formátumban tárolják. Az elektronikus aláírásokat átlátható módon tárolják. A regisztrációs adatokat BER-TLV adatobjektumokként tárolják (lásd ISO/IEC 7816-4) a megfelelő alapadat-állományokban. Az értékmezőket az ISO/IEC 8824-1-ben meghatározott ASCII karakterként kódolják, a "C0"-"FRF" értékeket az ISO/IEC 8859-1 (Latin1 karakterkészlet), ISO/IEC 8859-7 (görög karakterkészlet), vagy ISO/IEV 8859-5 (cirill karakterkészlet) határozza meg. Dátumformátum: ÉÉÉÉHHNN. A 2. táblázat felsorolja a II.4. és II.5. fejezet szerinti regisztrációs adatoknak megfelelő adatobjektumokat azonosító címkéket, együtt a III.1. fejezetből származó további adatokkal. Ezzel ellentétes meghatározás hiányában a 2. táblában felsorolt adatobjektumok kötelezők. A tetszőlegesen választható adatobjektumok elhagyhatók. A címke oszlopa adja meg a beágyazás szintjét. 2. táblázat Címke Megnevezés "78" A kompatibilis címkét hozzárendelő hatóság (Compatible Tag Allocation Authority), beágyazott objektum "4F" (lásd ISO/IEC 7816-4 és ISO/IEC 7816-6) "4F" Felhasználóazonosító (lásd ISO/IEC 7816-4) "73" Ágazatközi sablon (lásd ISO/IEC 7816-4 és ISO/IEC 7816-6), amely megfelel a forgalmi engedély II. részében szereplő kötelező adatoknak, a következő objektumok beágyazásával "80" A címkedefiníció verziója "9F33" A forgalmi engedély II. részét kiállító tagállam neve "9F34" Az egyenértékű dokumentum másik megjelölése (például korábbi nemzeti megjelölés; szabadon választható) "9F35" A hatáskörrel rendelkező hatóság neve "9F36" A forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve (szabadon választható) "9F37" Használt karakterkészlet: "00": ISO/IEC 8859-1 (Latin1 karakterkészlet) "01": ISO/IEC 8859-5 (cirill karakterkészlet) "02": ISO/IEC 8859-7 (görög karakterkészlet) "9F38" A dokumentumnak a tagállamban használt egyedi állandó sorozatszáma "81" Nyilvántartási szám "82" Az első nyilvántartásba vétel dátuma "A3" Jármű, beágyazott objektumok "87", "88" és "89" "87" A jármű gyártmánya "88" A jármű típusa "89" A jármű kereskedelmi leírása "8A" A jármű alvázszáma "8F" Típus-jóváhagyási szám A 3. táblázat a II.6. fejezetben szereplő regisztrációs adatoknak megfelelő adatobjektumokat azonosító címkéket sorolja fel. A 3. táblázatban felsorolt adatobjektumok tetszőlegesen választhatók. 3. táblázat Címke Megnevezés "78" A kompatibilis címkét hozzárendelő hatóság (Compatible Tag Allocation Authority), beágyazott objektum "4F" (lásd ISO/IEC 7816-4 és ISO/IEC 7816-6) "4F" Felhasználóazonosító (lásd ISO/IEC 7816-4) "74" Ágazatközi sablon (lásd ISO/IEC 7816-4 és ISO/IEC 7816-6), amely megfelel a forgalmi engedély I. részében szereplő kötelező adatoknak, a következő objektumok beágyazásával "80" A címkedefiníció verziója "A1" Személyes adatok, beágyazott objektumok "A7", "A8" és "A9" "A7" A jármű tulajdonosa, beágyazott objektumok "83", "84" és "85" "83" Vezetéknév vagy cégnév "84" Egyéb nevek vagy névbetűk (tetszőleges) "85" Cím a tagállamban "A8" A jármű második tulajdonosa, beágyazott objektumok "83", "84" és "85" ... "A9" A járművet a tulajdonlástól különböző jogcímen használó természetes vagy jogi személy, beágyazott objektumok "83", "84" és "85" ... "98" Járműkategória A II.7. fejezet szerinti adatok struktúráját és formátumát a tagállamok állapítják meg. III.12 A regisztrációs adatok beolvasása A. Az alkalmazás kiválasztása A "jármű forgalmi engedély" alkalmazás a SELECT DF (név szerint, lásd ISO/IEC 7816-4) által a felhasználóazonosítóval (AID) választható ki. Az AID-értéket az Európai Bizottság által kiválasztott laboratóriumtól kell igényelni. B. Adatok beolvasása adatállományból A II. fejezet A., B. és D. pontjának megfelelő adatállományokat a SELECT-tel (lásd ISO/IEC 7816-4) lehet kiválasztani, ha a P1 parancsparamétert "02"-re, a P2-t "04"-re állítják, és a parancsadatmező tartalmazza az adatállomány-azonosítót (lásd X. fejezet, 1. tábla). A visszaküldött FCP-sablon tartalmazza az adatállomány méretét, amelyet ezeknek az adatállományoknak a beolvasásakor hasznosíthatnak. Ezek az adatállományok a READ BINARY-val (lásd ISO/IEC 7816-4) olvashatók, ha a parancsadatmező hiányzik, és az Le-t a várt adathosszra állították be, egy rövid Le-t alkalmazva. C. Az adatok valódiságának ellenőrzése A forgalmi engedélyben tárolt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében a megfelelő elektronikus aláírást ellenőrizni lehet. Ez azt jelenti, hogy a forgalmi engedély adatai mellett a vonatkozó elektronikus aláírás is olvasható a forgalmiengedély-kártyán. Az aláírás-ellenőrzés nyilvános kulcsa a kiállító hatóság megfelelő igazolásának leolvasásával hívható elő a forgalmiengedély-kártyáról. Az igazolások tartalmazzák a nyilvános kulcsot és a vonatkozó hatósági azonosítót. Az aláírás ellenőrzése egy, a forgalmi engedélyétől eltérő rendszerrel végezhető el. A tagállamok szabadon lehívhatják a nyilvános kulcsokat és igazolásokat a kiállító hatóság igazolásának ellenőrzéséhez. III.13. Különleges előírások E melléklet más rendelkezéseitől eltérően, a tagállamok az Európai Bizottság értesítését követően további színeket, jelzéseket vagy szimbólumokat alkalmazhatnak. Ezen túl, a III.2. fejezet C. pontjának bizonyos adatai esetén a tagállamok engedélyezhetik az XML formátumot és a TCP/IP hozzáférést. Az Európai Bizottság hozzájárulásával a tagállamok a forgalmiengedély-kártyán más alkalmazásokat is megvalósíthatnak, amelyekre az EU szintjén még nem léteznek harmonizált szabályok vagy dokumentumok (például a közúti közlekedésre való alkalmasság), hogy további, a járművel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak.

KÉP HIÁNYZIK

( 1 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a Bizottság 98/14/EK irányelvével (HL L 91., 1998.3.25., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 225., 1992.8.10., 72. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127, 2014.4.29., 51. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK irányelve az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).

( 8 ) A csupán egy részből álló forgalmi engedély csak a "Forgalmi engedély" feliratot viseli, és szövege nem utal az "I. rész"-re.

( 9 ) A Bizottság (EU) 2020/683 végrehajtási rendelete (2020. április 15.) az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszerei, alkotóelemei és önálló műszaki egységei jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 163., 2020.5.26., 1. o.).

( 10 ) A Tanács 1970. március 20-i 70/220/EGK irányelve a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 76., 1970.4.6., 1. o.). A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 96/69/EK irányelvével (HL L 282., 1996.11.1., 64. o.) módosított irányelv.

( 11 ) A Tanács 1987. december 3-i 88/77/EGK irányelve a járművekben használt dízelmotorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 36., 1988.2.9., 33. o.). A legutóbb a 96/1/EK irányelvvel (HL L 40., 1996.2.17., 1. o.) módosított irányelv.

( 12 ) Az Európai Parlament és Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (HL L 187., 1999.7.20., 42. o.).

( 13 ) A Bizottság 1995. október 31-ei 95/54/EK irányelve a gépjárművek külső gyújtású motorjai által előidézett rádiózavarok szűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 72/245/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról, és a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 266., 1995.11.8., 1. o.).

( 14 ) Ez a melléklet csak olyan forgalmi engedélyekre vonatkozik, amelyek I. és II. részből állnak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0037&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999L0037-20220324 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999L0037-20220324&locale=hu

Tartalomjegyzék