32000R2488[1]

A Tanács 2488/2000/EK rendelete (2000. november 10.) a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról és az 1294/1999/EK rendeletnek, a 607/2000/EK rendeletnek, valamint a 926/98/EK rendelet 2. cikkének hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 2488/2000/EK RENDELETE

(2000. november 10.)

a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról és az 1294/1999/EK rendeletnek, a 607/2000/EK rendeletnek, valamint a 926/98/EK rendelet 2. cikkének hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a demokratikus Jugoszláv Szövetségi Köztársaság támogatásáról és bizonyos korlátozó intézkedések azonnali megszüntetéséről szóló, 2000. október 9-i 2000/599/KKBP közös álláspontra ( 1 ), valamint a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek ellen irányuló egyedi korlátozó intézkedések fenntartásáról szóló, 2000. november 10-i 2000/696/KKBP közös álláspontra ( 2 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A Tanács 1999. június 15-én elfogadta a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságra (JSZK) vonatkozóan a pénzkészletek befagyasztásáról és befektetések tilalmáról szóló 1294/1999/EK rendeletet ( 3 ), mivel az említett ország kormánya továbbra is megsértette az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot.

(2)

A 2000. szeptember 24-i választásokat követően demokratikus módon megválasztották és hivatalba iktatták a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság új elnökét, V. Kostunica urat.

(3)

2000. október 9-én a Tanács jóváhagyott egy, a JSZK-ról szóló nyilatkozatot, amelyben felhívott valamennyi, a JSZK ellen 1998. óta életbe léptetett szankció megszüntetésére, kivéve a JSZK volt elnökét, Slobodan Milosevic urat és a környezetéhez tartozó személyeket érintő rendelkezéseket, mivel ők továbbra is fenyegetik a demokrácia megszilárdulását a JSZK-ban.

(4)

Ezért a JSZK és a Szerb Köztársaság kormánya által külföldön elhelyezett pénzkészletek befagyasztásával összefüggő jelenlegi jogszabályi keretek rendelkezéseinek hatályát Milosevic úrra és a környezetéhez tartozó személyekre kell korlátozni.

(5)

Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak.

(6)

Ezért és a verseny torzulásának elkerülése érdekében közösségi jogalkotás szükséges az említett intézkedések Közösség területén történő végrehajtásához. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe a tagállamok minden olyan területét magában foglalja, amely a Szerződésben megállapított feltételek szerint a Szerződés hatálya alá tartozik.

(7)

A tagállamok illetékes hatóságait - amennyiben ez szükséges - fel kell hatalmazni e rendelet rendelkezései összhangjának biztosítására.

(8)

Szükséges, hogy a Bizottság és a tagállamok tájékoztassák egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről és a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkról az egyes vonatkozó adatokat illetően fennálló kötelezettségek sérelme nélkül.

(9)

Kívánatos, hogy e rendelet hatálybalépésének napjától fogva e rendelet rendelkezéseinek megsértéséért szankciókat lehessen bevezetni.

(10)

Az átláthatóság és az egyszerűség érdekében e rendelet tartalmazza az 1294/1999/EK rendelet fő rendelkezéseit, és ezért ez utóbbi rendelet hatályát veszti. Ugyanezen okból hatályát veszti a 607/2000/EK rendelet ( 4 ) és a 926/98/EK rendelet 2. cikke ( 5 ) is.

(11)

Meg kell határozni az e rendelet mellékleteinek módosításához, valamint a szigorúan emberiességi okok miatt nyújtott különleges mentességek megadásához szükséges eljárást.

(12)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat ( 6 ) szerint kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELET:

1. cikk

(1) Milosevic úrnak és a környezetéhez tartozó természetes személyeknek az I. mellékletben felsorolt, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területén kívül elhelyezett valamennyi pénzkészletét be kell fagyasztani.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő személyek részére vagy javára nem lehet - akár közvetlenül, akár közvetve - pénzkészleteket rendelkezésre bocsátani.

(3) E rendelet alkalmazásában:

- "pénzeszközök": bármely pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve az alábbiakat, de nem feltétlenül csak azokra korlátozva: készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket és üzletrészeket, értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, adósleveleket, saját váltókat, zálogjegyeket, zálogbejegyzés nélküli értékpapírokat, kamatjövedelmeket; vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet vagy kamat, osztalék vagy egyéb bevétel; hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok és az exportfinanszírozás bármilyen más eszköze;

- "pénzkészletek befagyasztása": a pénzeszközök bármely olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának vagy a velük való kereskedéseknek a megakadályozását jelenti, amely azok mennyiségében, összegében, helyében, tulajdonában, birtoklásában, jellegében, rendeltetési helyében bármiféle módosulást vagy bármilyen egyéb olyan változást eredményezne, amely lehetővé teszi a pénzeszközök felhasználását, beleértve a portfólió-kezelést; annak kivételével, hogy bármely pénzalap esedékességekor keletkező kamatot vagy bevételt vagy automatikusan visszafizetendő tőkét a befagyasztott számlára kell befizetni és ott kell tartani.

2. cikk

(1) Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan kapcsolódó tevékenységekben, amelyek - közvetett vagy közvetlen - célja vagy eredménye az 1. cikkben említett ügyletek vagy tevékenységek előmozdítása vagy az e rendeletben foglalt rendelkezések kijátszása.

(2) A II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságokat és/vagy a Bizottságot értesíteni kell minden olyan információról, amely szerint e rendelet rendelkezéseit kijátsszák vagy kijátszották.

3. cikk

(1) A tájékoztatásra, a titoktartási szabályokra és a szakmai titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és a jogi személyek, valamint a szervezetek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságai részére azonnal megadni minden olyan információt, például az 1. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, amely elősegíti e rendelet betartását, és ezt az információt közvetlenül vagy a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b) együttműködni az adott illetékes hatósággal ennek az információnak az ellenőrzése során.

(2) A Bizottság a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére bocsát.

(3) Az e cikkel összhangban átadott és átvett információkat kizárólag azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat átadták vagy átvették.

4. cikk

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges, az alábbiakban említett ügyekkel kapcsolatos intézkedéseket - a c) pontban említettek kivételével - az 5. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárás szerint fogadják el.

(2) A Bizottság az alábbiakra kap felhatalmazást:

a) a 2000/696/KKBP közös álláspont végrehajtásáról szóló határozatok figyelembevételével módosítsa az I. mellékletet;

b) szigorúan humanitárius célból kivételesen mentességet adjon az 1. cikk alól;

c) a tagállamok által adott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

(3) Valamely személy a (2) bekezdés b) pontjában említett mentesség megadására vagy az I. melléklet módosítására irányuló kérelmét a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságok útján terjeszti elő.

A tagállam illetékes hatóságai a lehető legteljesebb mértékben ellenőrzik a kérelmező személy által megadott információt.

5. cikk

(1) A Bizottságot a 2271/96/EK rendelet alapján létrehozott bizottság segíti.

(2) E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időtartam hossza 10 munkanap.

(3) A bizottság eljárási szabályzatot fogad el.

6. cikk

(1) Az 5. cikkben említett bizottság az e rendelet alkalmazásával összefüggő bármely olyan kérdést megvizsgál, amelyet akár az elnök, akár valamely tagállam képviselője vet fel.

(2) A bizottság rendszeresen felülvizsgálja e rendelet rendelkezéseinek eredményességét, és a Bizottság e felülvizsgálat alapján rendszeresen beszámol a Tanácsnak.

7. cikk

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet keretében hozott intézkedésekről és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő lényeges információkat, különösen a 3. cikkel összhangban kapott, továbbá e rendelet megsértésével és végrehajtásával vagy a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkat.

8. cikk

Valamennyi tagállam meghatározza azon szankciókat, amelyeket e rendelet rendelkezéseinek megsértésekor alkalmazni kell. E szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak kell lenniük és visszatartó erővel kell rendelkezniük. Az ehhez szükséges jogszabályok elfogadásáig - adott esetben - az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén a tagállamok által az 1294/1999/EK rendelet 12. cikkével összhangban meghatározott szankciókat kell alkalmazni.

8a. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a 2., 3. és 4. cikkben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik megnevezésüket a II. mellékletben felsorolt weboldalakon. A tagállamok a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról e változások megvalósulását megelőzően értesítik.

(2) A tagállamok 2010. július 15-ig értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról - ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is -, illetve bármilyen későbbi módosításról is haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

9. cikk

Az 1294/1999/EK és 607/2000/EK rendelet, valamint a 926/98/EK rendelet 2. cikke hatályát veszti.

10. cikk

E rendelet alkalmazandó:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét is;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely olyan jogi személyre vagy szervezetre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült;

e) bármely olyan jogi személyre vagy szervezetre, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatja.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Milosevic, SlobodanA Jugoszláv Szövetségi Köztársaság egykori elnöke, született a Szerb Köztársaságban, Pozarevacon, 1941. augusztus 20-án
Gajic-Milosevic, Milicameny, született 1970-ben
Markovic, Mirjanafeleség, született 1942. július 10-én
Milosevic, Borislavfivér, született 1936-ban
Milosevic, Marijaleánygyermek, született 1965-ben
Milosevic, Markofiúgyermek, született 1974. július 2-án
Milutinovic, MilanSzerbia elnöke, született a Szerb Köztársaságban, Belgrádban, 1942. december 19-én
Ojdanic, Dragoljubegykori védelmi miniszter, született a Szerb Köztársaságban, Ravniban, 1941. június 1-jén
Sainovic, Nikolaegykori miniszterelnök-helyettes, született a Szerb Köztársaságban, Borban, 1948. december 7-én
Stojilkovic, Vlajkoegykori belügyminiszter, született a Szerb Köztársaságban, Mala Krsnában, 1937-ben
Mrksic, Milea volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék vádat emelt ellene (IT-95-13a), született Horvátországban, Vriginmost közelében, 1947. július 20-án
Radic, Miroslava volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék vádat emelt ellene (IT-95-13a), született 1961. január 1-jén
Sljivancanin, Veselina volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék vádat emelt ellene (IT-95-13a), született a Montenegrói Köztársaságban, Zabjak közelében, 1953. június 13-án

II. MELLÉKLET

A 2., 3. és 4. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak és az Európai Bizottság címe az értesítések és kérelmek tekintetében

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Az Európai Bizottság címe az értesítések és kérelmek tekintetében:

European Commission (Európai Bizottság)

DG External Relations (Külkapcsolati Főigazgatóság)

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP (A. Igazgatóság - Válságplatform és KKBP politikai koordináció)

Unit A2. (A2. csoport) Crisis Response and PEACE Building (Válsághelyzetek kezelése és békeépítés)

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel) (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

( 1 ) HL L 261., 2000.10.14., 1. o.

( 2 ) HL L 287., 2000.11.14., 1. o.

( 3 ) HL L 153., 1999.6.19., 63. o. A legutóbb az 1440/2000/EK bizottsági rendelettel (HL L 161., 2000.7.1., 68. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 73., 2000.3.22., 4. o. Legutóbb a 2227/2000/EK rendelettel (HL L 261., 2000.10.14., 3. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 130., 1998.5.1.,1. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R2488 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R2488&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000R2488-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000R2488-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék