Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

6/2014. (IV. 30.) OBH utasítás

a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jogi képviseleti tevékenység egységes, hatékony ellátása érdekében szükséges teendőket - a bíróságok véleményét megismerve - az alábbiak szerint szabályozom:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A képviselet jogszabályi alapja

1. § Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) képviseli a bírósági eljárásokban az OBH elnökét és a bíróságokat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 86. § (3) bekezdés b) pontja alapján.

A szabályzat célja

2. § (1) A bíróságok jogi képviseletének ellátásával kapcsolatos tevékenység során szerzett tapasztalatok hatékonyan elősegítik az OBH elnöke stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását, a bíróságok magas színvonalú és időszerű ítélkezését, szervezeti integritásának növelését, a központi igazgatás eredményességét.

(2) Az ítélkezésben mutatkozó eljárási, ügyviteli hibák feltárásával, azok összegző elemzésével, a hibák kiküszöbölésére tett intézkedésekkel, valamint az alkalmazott jogszabályok módosításának szükség szerinti kezdeményezésével lehetővé teszi a bíróságok ellen indított perek számának csökkenését.

A szabályzat hatálya

3. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

a) az ítélőtáblákra,

b)[1] a törvényszékekre (az ítélőtáblák és a törvényszékek a továbbiakban együtt: bíróság) és

c) az OBH-ra.

(2) A Kúriára a 9. §-ban foglaltak vonatkoznak.

(3) A szabályzat tárgyi hatálya alá tartoznak:

a) polgári peres eljárások,

b) büntető ügyekben polgári jogi igény érvényesítése,

c) munkaügyi perek,

d) közigazgatási perek.

A képviselet ellátásának főbb szabályai

4. §[2] (1) A bíróság elnöke dönt abban a kérdésben, hogy az eljárásban félként szereplő bíróság meghatalmazást ad az OBH-nak (a továbbiakban: képviselt bíróság), vagy a képviseletéről saját hatáskörben gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem irányadóak a bírák, illetve igazságügyi alkalmazottak által vagy ellen indított munkaügyi perekre, amelyekben az ellenérdekű felet minden esetben az OBH képviseli.

(3) Az OBH - az 1. melléklet szerinti - meghatalmazás alapján látja el a bíróságok jogi képviseletével kapcsolatos feladatokat. A képviseletet az OBH szervezeti és működési szabályzata által megjelölt szervezeti egység, a Jogi Képviseleti Osztály (a továbbiakban: JKO) látja el.

(4) A képviselt bíróságon a jogi képviselettel kapcsolatos feladatokat a bíróság elnöke, illetve az általa kijelölt bíró vagy bírósági titkár (a továbbiakban: képviseletre jogosult) láthatja el. A képviseletre jogosult a bíróság elnöke által adott, a 2. melléklet szerinti meghatalmazás alapján eljár a perfelvételi tárgyaláson, illetve a perfelvételi tárgyalást közvetlenül követő, azonos határnapon megtartott érdemi tárgyaláson azokban az ügyekben is, amelyekben a képviseletet az OBH látja el.

(5) A képviselt bíróság a 2. melléklet szerinti meghatalmazást legkésőbb a perfelvételi tárgyalást megelőző tizenötödik napig köteles megküldeni az OBH részére.

(6) Ha az OBH elnökének döntése alapján a perfelvételi tárgyaláson a bíróság képviseletében az OBH jár el, erről - az idézés kézbesítését követő 3 munkanapon belül - az OBH értesíti a képviselt bíróságot.

(7) Az 1. melléklet szerinti meghatalmazás nem terjed ki a perköltség behajtásával kapcsolatos intézkedésekre, arról a képviselt bíróság gondoskodik.

II. fejezet

A bíróságok feladatai

A bíróságok feladatai a peres eljárást megelőző egyeztetések, valamint a per során előterjesztett egyezségi ajánlat kapcsán[3]

4/A. §[4] (1) A bíróság a peres eljárást megelőző, valamint a per során előterjesztett egyezségi ajánlatot és az arra vonatkozó jogi álláspontját a közlést követő 5 munkanapon belül tájékoztatásul megküldi az OBH részére.

(2) Azon ügyekben, amelyekben a bíróság képviseletében az OBH jár el, az OBH-val közölt egyezségi ajánlatot az OBH 5 munkanapon belül indokolt javaslattal megküldi a képviselt bíróság részére.

(3) Az egyezségi ajánlatra vonatkozó nyilatkozatot minden esetben a bíróság közli az ellenérdekű féllel, és erről a nyilatkozat egy példányának megküldésével haladéktalanul tájékoztatja az OBH-t.

A képviselt bíróság feladatai az eljárás megindulásakor

5. §[5] A képviselt bíróság az OBH részére a per megindulásáról haladéktalanul tájékoztatást ad, egyidejűleg megküldi

a) a pert tárgyaló bíróságtól érkező iratokat (keresetlevél, idézés stb.),

b) az 1. melléklet szerinti meghatalmazást,

c) az ellenkérelmet [a felperes kereseti kérelmével szemben],

d) a 3. melléklet szerinti adatlapot és kronológiát,

e) a kereseti kérelemre vonatkozó jogi álláspontját, az annak alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait,

f) esetlegesen a bizonyításra vonatkozó indítványokat,

g) a per tárgyát képező ügy releváns iratainak másolatát,

h) a per tárgyát képező eljárással kapcsolatos egyéb iratokat (pl. peren kívüli egyezségi kísérlet levelezései, panasz, eljárás elhúzódása miatti kifogás stb.).

A képviselt bíróság feladatai a per során

6. § (1) A képviselt bíróság haladéktalanul továbbítja az OBH-nak a perbíróság által a részére kézbesített iratokat.

(2)[6] A képviselt bíróság - az OBH felhívására - haladéktalanul megküldi az OBH részére a per során megtenni szükséges nyilatkozatokat, tényelőadásokat, bizonyítási indítványokat és a rendelkezésre álló iratok másolatát.

(3)[7] A képviselt bíróság - az OBH felhívására - a fellebbezési határidő figyelembevételével megküldi az OBH részére az érdemi döntések, illetve a per során hozott végzések ellen benyújtandó fellebbezésekre vonatkozó indítványokat, valamint azok indokait.

(4)[8] A képviselt bíróság a jogerős ítélet kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül megküldi az OBH-nak a felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó indítványt, annak indokaival együtt.

(5) Az OBH-val való együttműködés során előnyben kell részesíteni a személyesen/telefonon/e-mailen történő kapcsolattartást.

(6)[9] A képviselt bíróság az eljárás során köteles az álláspontját egyeztetni az OBH-val.

A képviselt bíróság elnökének a perrel kapcsolatosan a bíróságot érintő intézkedési kötelezettsége

7. § A képviselt bíróság elnöke a per megindításáról a keresetlevél ismertetésével tájékoztatja a kereset alapjául megjelölt perben érintett - a bíróság alkalmazásában álló - bírót, igazságügyi alkalmazottat. A jogerős érdemi határozat tartalmát velük ismerteti. A keresetnek helyt adó jogerős ítélet esetén az abból levonható tapasztalatokról az érintettekkel konzultál. Mérlegeli az alkalmazható szankciók (fegyelmi, kártérítés stb.) lehetőségét. Haladéktalanul intézkedik a per adatai alapján tudomására jutott hiba elhárítása és a helyes gyakorlat kialakítása érdekében. Erről minden esetben írásban tájékoztatja az OBH elnökét.

A képviselt bíróság intézkedései a jogerős határozat alapján

8. § (1) A képviselt bíróság elnöke a fizetésre kötelező vagy az egyéb marasztalást tartalmazó határozat kézhezvételét követően - a jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően - megteszi az annak teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket.

(2) Amennyiben a perbíróság a képviselt bíróság javára perköltséget állapít meg, akkor annak behajtása tárgyában a képviselt bíróságnak kell intézkednie.

(3)[10] A képviselt bíróság a jogerős határozat alapján, a bíróságot megillető perköltség megfizetésére a kötelezettet írásban felszólítja. Nem teljesítés esetén a behajtandó összeg nagyságára figyelemmel dönt a végrehajtási eljárás megindításáról vagy annak mellőzéséről. A képviselt bíróság a megtett intézkedésről, illetve a behajtás eredményéről az OBH részére félévente tájékoztatást ad.

A bíróság feladatai önálló képviselet esetén

9. §[11] (1) A bíróság a képviseletének saját hatáskörben történő ellátása esetén haladéktalanul megküldi az OBH részére a keresetlevelet, az írásbeli ellenkérelmet, egyéb perfelvételi nyilatkozatait vagy a védiratot, az ügyben hozott érdemi vagy befejező határozatokat, a fellebbezést, a felülvizsgálati kérelmet, és bármely egyéb joggyakorlati vagy igazgatási szempontból jelentős peres iratot.

(2) A bíróság képviseletének saját hatáskörben történő ellátása esetén, a bíróság elnöke köteles az adott év január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó adatok tekintetében az adott év július 31. napjáig az adott év július 1. napától december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó adatok tekintetében a következő év január 31. napjáig - a 4. mellékletben foglalt tartalommal - tájékoztatást adni az OBH elnöke részére.

III. fejezet

Az OBH feladatai

Feladatok a bírósági eljárásban

10. § (1)[12] Az OBH

a) a képviselet ellátásához szükséges iratok megküldését, illetve beszerzését követően haladéktalanul bejelenti a képviseletet a pert tárgyaló bíróságnál, és csatolja az 1. melléklet, illetve a 2. melléklet szerinti meghatalmazásokat;

b) a perfelvételi tárgyalás mellőzéséről történt tájékoztatás esetében határidőben perfelvételi tárgyalás tartását kéri, amennyiben azt szükségesnek tartja;

c) a pert tárgyaló bíróság felhívására benyújtja az írásbeli ellenkérelmet, a perfelvételi nyilatkozatokat, illetve védiratot;

d) az eljárás adataira figyelemmel, ha a követelés megalapozottságához kétség nem fér, az esetleges egyezség tartalmára vonatkozó javaslattal - jóváhagyás végett - tájékoztatja a képviselt bíróság elnökét;

e) a 4. § (6) bekezdésében meghatározott esetben részt vesz a perfelvételi tárgyalásokon, illetve szükség szerint a további kitűzött tárgyalásokon;

f) a megadott határidőben teljesíti a bíróság felhívásában foglaltakat;

g) a lényeges perbeli cselekményekről (szünetelés, felfüggesztés, félbeszakadás stb.), a keresetváltoztatásról, másik eljáró bíróság kijelöléséről értesíti a képviselt bíróságot, valamint megküldi az ellenérdekű fél lényeges beadványait és a tárgyalási jegyzőkönyveket;

h) keresetváltoztatás esetén beszerzi a képviselt bíróság erre vonatkozó jogi álláspontját tartalmazó nyilatkozatot;

i) a per során hozott érdemi döntésről haladéktalanul értesíti a képviselt bíróságot és a pertársként képviselt személyt a határozat kiadmányának egyidejű megküldése mellett;

j) marasztalást tartalmazó elsőfokú ítélet esetén fellebbezés, marasztalást tartalmazó jogerős ítélet esetén felülvizsgálati kérelem benyújtására indokolt javaslatot tesz, és beszerzi a képviselt bíróság álláspontját;

k) a teljesítés érdekében soron kívül megküldi a képviselt bíróság elnöke részére a jogerős marasztaló ítéletnek a bíróság által megküldött kiadmányát;

l) a képviselt bíróság kérésére az eljárás során hozott végzések és az érdemi döntés ellen fellebbezést, a jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő;

m) írásban előterjeszti a fellebbezési ellenkérelmet és a csatlakozó fellebbezést.

(2) Az OBH a képviselt bíróságokkal és a pertársakkal való együttműködés során elsősorban az elektronikus kommunikációt és a közvetlen kapcsolattartást alkalmazza, utóbbiról feljegyzést készít.

A JKO által az OBH elnökének nyújtandó tájékoztatás

11. § (1) A JKO a per megindításáról, a lényeges perbeli eseményekről, az érdemi döntésről haladéktalanul tájékoztatást ad az OBH elnökének, ha

a) a felek személye,

b) a per tárgya,

c) az érvényesíteni kívánt jog,

d) valamely új jogintézmény,

e) egyéb ok indokolttá teszi.

(2) Amennyiben az (1) bekezdéssel kapcsolatban intézkedés megtétele válik szükségessé, arra vonatkozóan a JKO javaslatot tesz.

IV. fejezet

Ügyvédi képviselet igénybevétele

Az OBH elnöke által ügyvédi irodának adott meghatalmazás

12. § Az OBH elnöke kivételes esetben meghatalmazást adhat ügyvédi irodának a képviselet ellátására, amelyről tájékoztatja a képviselt bíróság elnökét. Ilyen lehet különösen:

a) ha jelentős többletmunkával járó feladat ellátása, amelyet a rendelkezésre álló humán erőforrás felhasználásával nem lehet megoldani és a létszámbővítés nem gazdaságos,

b) ha a feladat időszakos jellegű,

c) ha a feladat valamely jogterületen az átlagosnál nagyobb szakértelmet igényel,

d) etikai szempontok felmerülése esetén,

e) egyéb, indokolt esetben.

V. fejezet

Tapasztalatok hasznosítása

A perek tapasztalatainak összegzése, hasznosítása

13. § (1) A jogi képviselet, mint alapfeladat ellátása mellett a peres ügyek tapasztalatainak meghatározott szempontok szerinti összegyűjtése és elemzése a JKO feladata. Ennek ki kell terjednie mindazokra a perekre, amelyekben az OBH félként vagy képviselőként járt el, illetve azokra is, amelyekben a bíróságok önállóan látták el a képviseletet.

(2) Szükséges minden olyan anyagi és eljárásjogi, ügyviteli, tárgyalás vezetési, egyéb tárgyalási magatartással kapcsolatos tapasztalat összegyűjtése, az abból levonható tapasztalatok összegzése, amelyek a jövőben hasznosíthatóak, vagy intézkedést igényelnek a bírósági képzés, vizsgálat, jogszabályalkotás stb. területén.

(3) Ennek érdekében a JKO félévente összegzi és különböző szempontok szerint (pl. anyagi, eljárásjogi, ügyviteli kérdés, pervezetési gyakorlat, marasztalás alapjául szolgáló jogerős bírósági eljárás, bírói mulasztás stb.) csoportosítja a fent jelzett, folyamatosan vezetett tapasztalatokat.

14. § (1) A perek tapasztalatairól az OBH elnöke részére a JKO vezetője évente jelentést ad, amely tartalmazza:

a) a beszámolási időszakban érkezett, befejezett, folyamatban levő ügyek és azon tárgyalások számát, amelyeken az OBH részéről képviselő vett részt,

b) a beszámolási időszakban hozott első- és másodfokú ítéletek számát, a keresetet elutasító és marasztaló ítéleteket és az utóbbiak alapján teljesített kifizetések összegét,

c) a levonható tanulságokat, a tapasztalatokat az ügy megjelölésével,

d) a tapasztalatok hasznosítására, esetleges jogszabály módosításra vagy szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatot.

(2) A jelentés kivonatát az intraneten közzé kell tenni.

Az összegzés és jelentés alapján az OBH által hozandó intézkedések

15. § (1) Igazgatási intézkedések:

a) szabályzat kiadása,

b) ajánlás készítése,

c) eseti célvizsgálat elrendelése,

d) vezető-vizsgálat elrendelése,

e) javaslattétel tárgyi, személyi feltételek biztosítására, átcsoportosításra,

f) a perek tapasztalatait összegző jelentésekből levonható, általánosítható megállapítások ismertetése a bírósági vezetőkkel,

g) visszacsatolás a képviselt bíróság elnökének.

(2) Képzéssel, oktatással kapcsolatos intézkedések:

a) fogalmazó-, titkár- és bíróképzés,

b) továbbképzés keretében elméleti és gyakorlati problémák megjelölése,

c) segédanyagok összeállítása,

d) esetlegesen előadások tartása szakmai rendezvényeken.

(3) Jogszabály módosításának vagy új jogszabály alkotásának kezdeményezése.

(4) Jogegységi határozat hozatalára irányuló indítvány megtétele.

(5) Egyéb, a tapasztalatok alapján indokolt javaslattételek (pl. az állampolgároknak a bírósági eljárásokról nyújtandó tájékoztatás körében).

VI. fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a Szabályzat 2014. május 1. napján lép hatályba.

(2) Ezen Szabályzat rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)[13] A szabályzatnak a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV. 30.) OBH utasítás módosításáról szóló 19/2019. (X. 14.) OBH utasítással módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Amennyiben a szabályzat tárgyi hatálya alá tartozó bírósági eljárás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján folyik, a szabályzat 2017. december 31-én hatályos rendelkezéseit a hatályos szabályzat 4/A. §-ában, 5-6. §-ában, 8-9. §-ában és 3-4. mellékletében foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

Dr. Handó Tünde s. k.,

elnök

1. melléklet a 6/2014. (IV. 30.) OBH utasításhoz[14]

Meghatalmazás az OBH részére jogi képviselet ellátására
...................... bíróság elnöke
...................... ügyszám
MEGHATALMAZÁS
............................. felperesnek, ............................... alperes ellen ....................... iránt indult és .................... bíróság
előtt ................ szám alatt folyamatban lévő perében
meghatalmazom
az Országos Bírósági Hivatalt (1055 Budapest, Szalay u. 16.) az alperes jogi képviseletének ellátására azzal, hogy
a meghatalmazás a perköltség behajtására nem terjed ki [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Pp.) 65. § g) pont; a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. §
(3) bekezdés b) pont; Pp. 68. § (3) bekezdés].
........................................... , 20................................................
………………………………………"

2. melléklet a 6/2014. (IV. 30.) OBH utasításhoz[15]

Meghatalmazás bíró/bírósági titkár részére jogi képviselet ellátására
......................bíróság elnöke......................ügyszám
MEGHATALMAZÁS
..................................... felperesnek, ............................. alperes ellen .................... iránt indult és ............... bíróság
előtt................szám alatt folyamatban lévő perében
meghatalmazom
...................................................-t (szolgálati igazolvány azonosítója: ........................................, személyazonosító
okmánya fajtája és azonosítója: ..............................................), bírót/bírósági titkárt az alperes jogi képviseletének
ellátásával azzal, hogy a meghatalmazás a pernek az érdemi tárgyalási szak [a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) XIII. fejezet] megkezdéséig terjedő szakaszára [Pp. 65. § e) pont; Pp.
68. § (3) bekezdés, 75. § (1) bekezdés c) pont], valamint a perfelvételi tárgyalást közvetlenül követő, azzal azonos
határnapon megtartott érdemi tárgyalásra terjed ki.
........................................... , 20................................................
……………………………………"

3. melléklet a 6/2014. (IV. 30.) OBH utasításhoz[16]

4. melléklet a 6/2014. (IV. 30.) OBH utasításhoz[17]

Tájékoztató az OBH Elnöke részére
önálló perképviselet esetén
_____________________________________
Kúria/Ítélőtábla/Törvényszék neve
__________________________
adatszolgáltatási időszak:1
Adatszolgáltatási időszakban érkezett ügyek2
összesen: ____ ügy
sor-
szám
felperes(ek) nevepertárgy értékjogcímperbíróság
(neve és ügyszáma)
Adatszolgáltatási időszakban befejezett ügyek3
összesen: ____ ügy
sor-
szám
felperes(ek) nevepertárgy értékjogcímeljárást befejező határozat
perbíróság
neve és
ügyszáma
tartalmajogerőre
emelkedés
időpontja
Adatszolgáltatási időszak végén folyamatban maradt ügyek4
összesen: ____ ügy
sor-
szám
felperes(ek) nevepertárgy értékjogcímperbíróság
(neve és ügyszáma)
1: Az adatszolgáltatási időszakot naptári félév szerint kell meghatározni.
2: A táblázat fejlécében az érkezett ügyek számát kell feltüntetni, majd a táblázat egyes soraiban az ügyeket egyedileg felsorolni. Azokat az ügyeket is fel kell sorolni,
amelyekről úgy szerez tudomást a bíróság, hogy a perbíróság a keresetlevelet egyidejűleg visszautasította.
3: A táblázat fejlécében a jogerősen befejeződött ügyek számát kell feltüntetni, majd a táblázat egyes soraiban az ügyeket egyedileg felsorolni. Ha az adott ügy
az adatszolgáltatási időszakban érkezett, és be is fejeződött, akkor mindkét helyen fel kell tüntetni.
4: A táblázat fejlécében az időszak végén folyamatban maradt ügyek számát kell feltüntetni, majd a táblázat egyes soraiban az ügyeket egyedileg felsorolni.
Ha az adott ügy az adatszolgáltatási időszakban érkezett, és az időszak végén még nem fejeződött be jogerősen, akkor mindkét helyen fel kell tüntetni."

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[2] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[3] Az alcímet beiktatta a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 3. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[4] Beiktatta a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 3. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[5] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 4. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[6] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.15.

[7] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.15.

[8] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.15.

[9] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.10.15.

[10] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 6. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[11] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 7. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[12] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 8. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[13] Beiktatta a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 9. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[14] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.15.

[15] Megállapította a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.10.15.

[16] Beiktatta a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.10.15.

[17] Beiktatta a 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.10.15.

Tartalomjegyzék