32008L0064[1]

A Bizottság 2008/64/EK irányelve ( 2008. június 27. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-IV. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2008/64/EK IRÁNYELVE

(2008. június 27.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv intézkedéseket ír elő annak megakadályozására, hogy a tagállamokba növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteket hurcoljanak be más tagállamokból vagy harmadik országokból. Az irányelv rendelkezik továbbá egyes övezetek védett övezetként való elismeréséről is.

(2) A tagállamok által szolgáltatott információk alapján megállapítást nyert, hogy csak a Dendranthema (DC.) Des Moul, a Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. és a Solanaceae bizonyos ültetésre szánt növényei vetik fel a Heliothis armigera Hübner elterjedésének kockázatát. Mivel a szóban forgó károsító szervezet elterjedésének kockázata az említett növényekre korlátozódik, a szóban forgó károsító szervezetet el kell hagyni a 2000/29/EK irányelv általános tiltást előíró I. mellékletéből, és helyette az irányelv II. mellékletében kell szerepeltetni, amely csak bizonyos, kockázatot jelentő növények vonatkozásában ír elő tiltást. Továbbá - a tudományos nevének közelmúltban történt felülvizsgálatával összhangban - a Heliothis armigera Hübner elnevezést Helicoverpa armigera (Hübner) elnevezésre kell módosítani.

(3) A tagállamok által szolgáltatott információk alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a Colletotrichum acutatum Simmonds a Közösségben széles körben elterjedt. Ezért ezt a szervezetet már nem kell a 2000/29/EK irányelv szerinti károsító szervezetek között felsorolni, valamint a szervezet vonatkozásában többé nincs szükség az említett irányelv szerinti további védekező intézkedésekre. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Portugália által benyújtott információkból kitűnik, hogy a Citrus tristeza vírus (európai izolátumok) mostanra megtelepedett Madeirán. Ezért Portugália területének ezt a részét a szóban forgó károsító szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni, és a 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Spanyolország által benyújtott információkból kitűnik, hogy a Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.) mostanra megtelepedett Ibizán. Ezért Spanyolország területének ezeket a részeit a szóban forgó károsító szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni, és a 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Szlovénia által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mostanra megtelepedett Koroška és Notranjska régiókban. Ezért ezeket a régiókat az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni, a 2000/29/EK irányelv II., III. és IV. mellékletét pedig ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Olaszország által benyújtott információkból kitűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mostanra megtelepedett Emilia-Romagna, Lombardia és Veneto tartományok egyes részein. Ezért Olaszország területének említett részeit az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni, a 2000/29/EK irányelv II., III. és IV. mellékletét pedig ennek megfelelően módosítani kell.

(8) A svájci növényvédelmi jogszabályok alapján úgy tűnik, hogy Svájcban Bern és Graubünden kantonokat már nem ismerik el védett övezetként az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Az említett térségekből származó, bizonyos védett övezetekbe való behozatalokat különleges körülmények között lehetővé tévő eltéréseket ezért törölni kell, és a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Ezért a 2000/29/EK határozat I-IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I-IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2008. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. A rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A rendelkezéseket 2008. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I-IV. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet A. része II. szakaszának a) pontjában a 3. pontot el kell hagyni.

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész II. szakasza a következőképpen módosul:

i. Az a) címsor alatt a szöveg a 6.1. pont után a következő 6.2. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. A c) címsor alatt a 2. pontot el kell hagyni.

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. Az a) címsor alatt a 10. pontot el kell hagyni.

ii. A b) címsor alatt a 2. pontban a harmadik oszlop (védett övezet) szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megyék); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

iii. A d) címsor alatt az 1. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"EL, F (Korzika), M, P (kivéve Madeirát)".

3. A III. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) Az 1. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenze megyék), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).";

b) Az 2. pontban a védett övezet(ek)et tartalmazó második oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenze megyék), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).";

4. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz 27.1. pontjában, a különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban a "Heliothis armigera Hübner" helyébe a "Helicoverpa armigera (Hübner)" lép.

ii. A II. szakasz 20. pontjában, a különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban a "Heliothis armigera Hübner" helyébe a "Helicoverpa armigera (Hübner)" lép.

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. A 17. pontot el kell hagyni.

ii. A 21. pont a következőképpen módosul:

- A különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban, a c) pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

"c) az alábbi svájci kantonok valamelyikéből származó növények: Fribourg, Vaud, Valais, vagy".

- A védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenze megyék), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

iii. A 21.3. pont a következőképpen módosul:

- A különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban, a b) pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

"b) az alábbi svájci kantonok valamelyikéből származnak: Fribourg, Vaud, Valais, vagy".

- A védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenze megyék), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).";

iv. A 31. pont a következőképpen módosul:

- A védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"EL, F (Korzika), M, P (Madeira kivételével)".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0064 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0064&locale=hu

Tartalomjegyzék