32007L0048[1]

A Bizottság 2007/48/EK irányelve ( 2007. július 26. ) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2007/48/EK IRÁNYELVE

(2007. július 26.)

a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2003/90/EK irányelv (2) elfogadásával kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amennyiben ilyen iránymutatások léteznek. Egyéb fajtákra vonatkozóan az irányelv előírja, hogy az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) iránymutatásait kell alkalmazni.

(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal és az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény azóta számos egyéb faj vonatkozásában is készített iránymutatásokat, illetve már létezőket naprakésszé tett.

(3) A 2003/90/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 2007. november 1-je előtt megkezdett vizsgálatok esetében a tagállamok alkalmazhatják a 2003/90/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítás előtt hatályos szövegét.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

A tagállamoknak az említett rendelkezéseket 2007. november 1-jétől kell alkalmazniuk.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o. A legutóbb az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 254., 2003.10.8., 7. o. A 2005/91/EK irányelvvel (HL L 331., 2005.12.17., 24. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

A közös fajtajegyzékben szereplő fajokCPVO-jegyzőkönyv
TakarmányborsóBorsó, 2003.11.6-i TP 7/1
KáposztarepceOlajrepce, 2004.3.25-i TP 36/1
NapraforgóNapraforgó, 2002.10.31-i TP 81/1
ZabZab, 2003.11.6-i TP 20/1
ÁrpaÁrpa, 2003.11.6-i TP 19/2
RizsRizs, 2004.11.18-i TP 16/1
RozsRozs, 2002.10.31-i TP 58/1
TritikáléTritikálé, 2007.1.22-i TP 121/2
BúzaBúza, 2003.11.6-i TP 3/3
KeménybúzaKeménybúza, 2003.11.6-i TP 120/2
KukoricaKukorica, 2001.11.15-i TP 2/2
BurgonyaBurgonya, 2005.12.1-jei TP 23/2
Len/olajlenLen/olajlen, 2007.3.21-i TP 57/1

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

A közös fajtajegyzékben szereplő fajokUPOV-iránymutatások
TakarmányrépaTakarmányrépa, 1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás
EbtippanTippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Óriás tippanTippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Tarackos tippanTippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
CérnatippanTippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
PrérifűPrérifű, 2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
Alaszkai rozsnokAlaszkai rozsnok, 2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
Csomós ebírCsomós ebír, 2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás
Nádképű csenkeszNádképű csenkesz, 2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
JuhcsenkeszJuhcsenkesz, 2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Réti csenkeszRéti csenkesz, 2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
Vörös csenkeszVörös csenkesz, 2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Olasz perjePerje, 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Évelő perjePerje, 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Hibrid perjePerje, 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Gumós komócsinGumós komócsin 1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
Réti perjeRéti perje, 1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás
Fehér csillagfürtFehér csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Kék csillagfürtKék csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Sárga csillagfürtSárga csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
LucernaLucerna, 2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
VöröshereVöröshere, 2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás
FehérhereFehérhere, 2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás
LóbabLóbab, 2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás
Tavaszi bükkönyTavaszi bükköny, 1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás
KarórépaKarórépa, 2001.4.4-i TG/89/6 iránymutatás
TakarmányretekTakarmányretek, 2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás
FöldimogyoróFöldimogyoró, 1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás
RéparepceRéparepce, 2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás
PórsáfrányPórsáfrány, 1990.10.12-i TG/134/3 iránymutatás
GyapotGyapot, 2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás
MákMák, 1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás
Fehér mustárFehér mustár, 2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás
SzójababSzójabab, 1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás
CirokCirok, 1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0048 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0048&locale=hu

Tartalomjegyzék