XXXV. számú Polgári Elvi Döntés

a XXIII., XXV., XXVII., XXVIII. és XXIX. számú Polgári Elvi Döntés módosításáról

A Legfelsőbb Bíróság polgári elvi döntéseinek meghozatala óta módosultak, illetőleg hatályukat vesztették egyes olyan jogszabályok és polgári kollégiumi állásfoglalások, amelyekre az elvi döntések indokolásában hivatkozás történik. E változásokra tekintettel a Legfelsőbb Bíróság Elnöki Tanácsa a XXIII.,XXV., XXVII., XXVIII. és XXIX. számú Polgári Elvi Döntések indokolását az alábbiak szerint módosítja:

XXIII.,XXV., XXVII., XXVIII. és XXIX. számú Polgári Elvi Döntések indokolását az alábbiak szerint módosítja:

1.[1]

2. A XXV. számú Polgári Elvi Döntés indokolása II. pontja második bekezdésében a "Ptké. 38. §-a (2) bekezdésének a) pontja" szövegrész helyébe a "Ptké. 38. §-ának az 1967. évi 39. törvényerejű rendelet 24. §-ával megállapított (2) bekezdése" szöveg lép.

Az indokolás III/b. pontjának első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Ugyanennek a §-nak az 1967. évi 39. számú tvr. 24. §-ával megállapított (2) bekezdése - amelyből az előbbiekben már szó volt - úgy rendelkezik, hogy ha jogszabály vagy a felek megállapodása a szerződés érvényességéhez írásbeli alakot rendel, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában írásbeli alakban létrejött szerződésnek kell tekinteni a levélváltás, a táviratváltás és a távírógépen történt üzenetváltás útján létrejött megegyezést."

3. A XXVII. számú Polgári Elvi Döntés indokolása hetedik bekezdése első mondatában a "840. számú állásfoglalása" szövegrész helyébe a "260. számú állásfoglalása" szöveg lép.

Az indokolás tizenkettedik bekezdésében az "573. számú állásfoglalása" szövegrész helyébe a "hatályát vesztett 573. számú állásfoglalása" szöveg lép.

4.[2]

5. A XXIX. számú Polgári Elvi Döntés indokolásának harmadik és negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Legfelsőbb Bíróság a tanulmányait folytató gyermek tartási igényének és a tartás mértékének kérdésével már több állásfoglalásában foglalkozott [a hatályát vesztett PK 795/42. sz. állásfoglalás (Bírósági Határozatok, 1961. évf. 4. sz.), valamint a PK 795/45. sz. (Bírósági Határozatok, 1961. évf. 4. sz.) és a PK 829/36. sz. (Bírósági Határozatok, 1962. évf. 9. sz.) állásfoglalás, amely utóbbiak helyébe a PK 128. sz. állásfoglalás lépett]."

Az indokolás tizenhatodik bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A szülőtartás tekintetében a PK 144. számú állásfoglalás ezt megfelelően kifejezésre is juttatja."

Lábjegyzetek:

[1] Az 1. pont a XXIII. számú Polgári Elvi Döntésnek a XXXVIII. számú Polgári Elvi Döntéssel történt hatályon kívül helyezése folytán tárgytalanná vált.

[2] A 4. pont a XXVIII. számú Polgári Elvi Döntésnek a XXXVII. számú Polgári Elvi Döntéssel történt hatályon kívül helyezése folytán tárgytalanná vált.