Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

31991R3357[1]

A Tanács 3357/91/EGK rendelete (1991. november 7.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 3357/91/EGK rendelete

(1991. november 7.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 28. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a legutóbb a 4235/88/EGK [1] rendelettel módosított, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet [2] 27. cikkében a közigazgatási eljárások egyszerűsítését előíró rendelkezéseket, ha azok hatályba lépnek, minden elhanyagolható értékű árut tartalmazó szállítmány behozatala esetén alkalmazni kell;

mivel a 918/83/EGK rendelet 27. cikkének a rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani kell;

mivel a 918/83/EGK rendelet 52., 57., 63a. és 63b., valamint 72-77. cikkeinek a rendelkezéseit a megszerzett tapasztalatok ismeretében felül kell vizsgálni az olyan feltételek törlése vonatkozásában, amelyeknek alkalmazása költséges és bonyolult, és ilyen módon meg kell könnyíteni a kérdéses áruk behozatalát;

mivel a Közösség termékeinek nem helyettesíthetőségét előíró feltételt ezért meg kell szüntetni, mert ahol azt még valójában alkalmazzák, az nem nyújt hatékony védelmet, miután ezeknek az áruknak fejlesztési folyamatába túlságosan későn lép be, és miután annak végrehajtását szakértők vitáinak a sokasága veszi körül, amelyek érzékelhetően csak olyan módon rendezhetők, ha az importőr érdekeit többé-kevésbé szisztematikus módon hagyják érvényesülni, és az általa behozott árukat körülvevő különleges feltételek teljesülése esetén elismerik a mentességre való jogosultságot,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 918/83/EGK rendelet rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

1. A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"27. cikk

A 28. cikktől függően bármely küldemény, melyet a címzett részére levél vagy postai csomag formájában adnak fel és elhanyagolható értékű árukat tartalmaz, importvámoktól mentesen hozható be.

"Elhanyagolható értékű áru" olyan tényleges belső értéket képviselő árut jelent, amelynek értéke szállítmányonként nem haladja meg a 22 ECU összértéket."

2. Az 52., 53. és 54. cikkek helyébe a következő szöveg lép:

"52. cikk

(1) Az 53., 54., 56., 57. és 58. cikktől függően a tudományos műszerek és készülékek, amelyek nem esnek az 51. cikk hatálya alá, behozatali vámoktól mentesen hozhatóak be, ha azokat kizárólag nem kereskedelmi célokra importálták.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség olyan tudományos műszerekre és készülékekre korlátozódik, amelyeknek a szándékok szerinti felhasználása:

- vagy alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak,

- vagy alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagytak, hogy ilyen cikkeket vámmentesen kapjanak.

53. cikk

Szintén mentességet élveznek az alábbiak:

a) a kifejezetten tudományos műszerekhez vagy készülékekhez tartozó tartalék alkatrészek, alkotóelemek vagy tartozékok, feltéve hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket vagy tartozékokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, feltéve hogy azokat azonosíthatóan azokhoz a műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

- amelyeket előzőleg vámmentesen beengedtek, feltéve hogy az ilyen műszerek vagy készülékek akkor még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérik, vagy

- amelyek jogosultak lennének a mentességre akkor, amikor az ilyen mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérik;

b) a tudományos műszerek vagy készülékek karbantartásához, ellenőrzéséhez, kalibrálásához vagy javításához használt szerszámok, feltéve hogy ezeket a szerszámokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, feltéve hogy azokat azonosíthatóan a meghatározott műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

- amelyeket előzőleg vámmentesen beengedtek, feltéve hogy az ilyen műszerek vagy készülékek akkor még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a szerszámokra kérik, vagy

- amelyek jogosultak lennének a mentességre, amikor az ilyen mentességet a szerszámokra kérik.

54. cikk

Az 52. és 53. cikk alkalmazásában:

- "tudományos műszer vagy készülék" bármely olyan műszer vagy készülék, amely objektív műszaki jellemzői alapján és azoknak az eredményeknek az alapján, amelynek elérését lehetővé teszi, főként vagy kizárólag tudományos tevékenységhez alkalmazandó,

- "nem kereskedelmi célra importált" kifejezés a non profit tudományos kutatási vagy oktatási célokra szánt tudományos műszerekre vagy készülékekre alkalmazandó."

3. Az 55. cikket el kell hagyni.

4. Az 56. és 57. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"56. cikk

Ha szükséges, a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárások alkalmazásával bizonyos tudományos műszerek és készülékek kizárhatók a vámmentes behozatal engedélyezése alól olyan esetekben, amikor kiderül, hogy az ilyen műszerek vagy készülékek vámmentes behozatala hátrányos a Közösség érintett termelési ágazatának érdekeire nézve.

57. cikk

(1) Az 51. cikkben említett árucikkek és a tudományos műszerek vagy készülékek, melyeket az 53., 54. és 56. cikkekben szabályozott feltételekkel összhangban vámmentesen beengedtek, nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe vagy nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben egy árucikket kölcsönadnak, bérbe adnak vagy átruháznak olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult az 51. cikk vagy az 52. cikk (2) bekezdésének értelmében a mentességből eredő előnyökre, a mentességet továbbra is kötelesek megadni, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikket, műszert vagy készüléket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentesség nyújtható.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetéséhez kötött, olyan vámtétellel, amely a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó, az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által becsült vagy elfogadott vámérték alapján."

5. A XIVa. címet az alábbi cím váltja fel:

"XIVa. CÍM

AZ ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOKBAN, AZ ORVOSI DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁBAN VAGY A GYÓGYKEZELÉSBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA SZÁNT ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK

63a. cikk

(1) Mentesek a behozatali vámok alól azok az orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis felállításában vagy a gyógykezelésben történő használatra szánt eszközök és berendezések, amelyeket egy jótékonysági vagy emberbaráti szervezet vagy magánszemély adományoz olyan egészségügyi hatóságoknak, kórházi osztálynak vagy orvostudományi kutatóintézetnek, amelyet a tagállamok illetékes hatóságai ezen árucikkek vámmentes fogadására jóváhagytak, továbbá amelyeket ilyen egészségügyi hatóságok, kórházak vagy orvostudományi kutatóintézetek teljes egészében egy jótékonysági vagy emberbaráti szervezettől vagy önkéntes adományozásból származó pénzeszközökkel vásároltak meg, amennyiben az alábbi feltételek minden esetben teljesülnek:

a) az ilyen eszközök és berendezések adományozása mögött nem az adományozó kereskedelmi haszonszerzési szándéka rejlik; és

b) az adományozó semmilyen kapcsolatban sem áll azon eszközök és berendezések gyártójával, amelyekre a mentességet kérték.

(2) A mentesség ugyanezen feltételek mellett alkalmazható a következőkre is:

a) adott eszközökhöz és berendezésekhez tartozó alkatrészekre, elemekre és tartozékokra, amennyiben ezeket az alkatrészeket, elemeket és tartozékokat magukkal az eszközökkel és berendezésekkel együtt hozzák be, vagy - amennyiben utólag importálják - igazolhatóan a korábban vámmentesen behozott eszközökhöz vagy berendezésekhez tartoznak;

b) az eszközök és berendezések karbantartásához, ellenőrzéséhez vagy beállításához használt szerszámokra, amennyiben ezeket a szerszámokat magukkal az eszközökkel és berendezésekkel együtt hozzák be, vagy - amennyiben utólag importálják - igazolhatóan a korábban vámmentesen behozott eszközökhöz vagy berendezésekhez tartoznak.

63b. cikk

A 63a. cikk alkalmazásának és különösen az abban hivatkozott eszközök és berendezések, valamint kedvezményezett szervezetek tekintetében az 56., 57. és 58. cikket megfelelően alkalmazni kell."

6. A 72. és 73. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"72. cikk

(1) A kifejezetten a testi vagy szellemi fogyatékos személyek (a vakok kivételével) oktatási, foglalkoztatási vagy társadalmi fejlődésére tervezett árucikkek behozatali vámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben azokat:

- maguk a fogyatékos személyek a saját használatukra importálták, vagy

- az elsősorban fogyatékos személyek oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen áruk vámmentes átvételére jóváhagyott intézmények vagy szervezetek importálták.

(2) Az első bekezdésben említett mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez tartozó tartalék alkatrészekre, elemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett cikkekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen beengedett árucikkekhez szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérik.

73. cikk

Ha szükséges, a 143. cikk (2) és (3) bekezdéseinek rendelkezéseiben előírt eljárások alkalmazásával bizonyos árucikkek kizárhatók a vámmentes behozatal engedélyezése alól olyan esetekben, amikor kiderül, hogy az ilyen árucikkek vámmentes behozatala hátrányos a Közösség érintett termelési ágazatainak érdekeire nézve."

7. A rendelet szövegéből a 74. cikket el kell hagyni.

8. A 75., 76. és 77. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"75. cikk

A 71. cikk első francia bekezdése, a 72. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése szerinti, a vak vagy egyéb fogyatékos személyek saját használatára megadott mentesség annak a függvénye, hogy a tagállamokban hatályban lévő rendelkezések lehetővé tegyék az érintett személyeknek, hogy igazolják vak vagy egyéb fogyatékos személyként fennálló státusukat, amely jogosulttá teszi őket az ilyen mentességre.

76. cikk

(1) A 71. és 72. cikkekben hivatkozott személyek által vámmentesen importált árucikkek nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsönadják, bérbe adják, vagy átruházzák olyan személy, intézmény vagy szervezet részére, mely jogosult a 71. és 72. cikkek értelmében a mentességre, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, amely a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek vagy berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

77. cikk

(1) A 71. és 72. cikkekben meghatározott feltételeknek megfelelően mentességre jogosult intézmények vagy szervezetek által importált árucikkeket ezek az intézmények vagy szervezetek kölcsönadhatják, bérbe adhatják vagy átruházhatják, akár visszterhesen, akár ingyenesen, nonprofit alapon az általuk gondozott vak és egyéb fogyatékos személyek részére, a vonatkozó vámok megfizetése nélkül.

(2) A kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett lehetséges, hacsak nem tájékoztatják előzőleg az illetékes hatóságokat.

Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsönadják, bérbeadják vagy átruházzák olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult a 71. cikk vagy a 72. cikk (1) bekezdése értelmében a mentességre, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, ami a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó, az árucikkek vagy berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1992. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. november 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Dankert

[1] HL L 373., 1988.12.31., 1. o.

[2] HL L 105., 1983.4.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3357 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3357&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.