32012R0611[1]

A Bizottság 611/2012/EU rendelete ( 2012. július 9. ) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 611/2012/EU RENDELETE

(2012. július 9.)

az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1073/2009/EK rendelet II. melléklete úgy rendelkezik, hogy a közösségi engedély mintája "[p]antone világoskék színű".

(2) Az egyöntetűség, valamint az 1073/2009/EK rendelet egységes értelmezésének és alkalmazásának elősegítése érdekében ezt a színt pontosabban meg kell határozni.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1073/2009/EK rendelet 26. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1073/2009/EK rendelet II. mellékletének negyedik sorában a "Pantone világoskék színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, legalább 100 g/m2" szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"290-es színkódú pantone világoskék vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, legalább 100 g/m2".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 300., 2009.11.14., 88. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0611 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0611&locale=hu