32018R1860[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 rendelete (2018. november 28.) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1860 RENDELETE

(2018. november 28.)

a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az irreguláris migráció visszaszorítására és az irreguláris migránsok visszaküldési arányának növelésére irányuló átfogó erőfeszítéseknek alapvető részét képezi azon harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése - az alapvető jogok és különösen a visszaküldés tilalma elvének maradéktalan tiszteletben tartása mellett, valamint a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően -, akik nem vagy már nem felelnek meg a tagállami beutazási vagy tartózkodási feltételeknek.

(2) A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére szolgáló uniós rendszer hatékonyságát fokozni kell. Ez elengedhetetlen az uniós migrációs és menekültügyi politikába vetett közbizalom megőrzése, valamint a nemzetközi védelemre szoruló személyek támogatása érdekében.

(3) A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok hatékony és arányos módon történő visszaküldése érdekében, a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 (3) és (EU) 2018/1862 rendelete (4) megállapítja a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) létrehozásának, működésének és használatának feltételeit.

(5) Létre kell hozni egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi az(EU) 2018/1861 rendelet alapján a SIS használó tagállamok közötti információmegosztást a területükön jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan hozott kiutasítási határozatokkal kapcsolatban, valamint annak ellenőrzését, hogy az ilyen határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok elhagyták-e a tagállamok területét.

(6) Ez a rendelet nem érinti a harmadik országbeli állampolgároknak a 2008/115/EK irányelvben előírt jogait és kötelezettségeit. A SIS-be bevitt, visszaküldést elrendelő figyelmeztető jelzés önmagában nem jelenti a tagállamok területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár jogállásának megállapítását, különösen nem a SIS-be a visszaküldést elrendelő figyelmeztető jelzést bevitt tagállamtól eltérő tagállamokban.

(7) A SIS-be bevitt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseknek és az azokkal kapcsolatos kiegészítő információk cseréjének segíteniük kell az illetékes hatóságokat a kiutasítási határozatok végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalában. A SIS-nek hozzá kell járulnia az ilyen kiutasítási határozatok hatálya alá tartozó, egy másik tagállamba szökött és ott elfogott harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának megállapításához és a velük kapcsolatos információk tagállamok közötti megosztásához. Az említett intézkedéseknek az irreguláris migráció és a továbbutazás megelőzését és visszaszorítását, valamint a tagállami hatóságok közötti együttműködés javítását kell szolgálniuk.

(8) A visszaküldés hatékonyságának biztosítása és a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések hozzáadott értékének növelése érdekében a tagállamoknak figyelmeztető jelzést kell bevinniük a SIS-be a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok tekintetében a 2008/115/EK irányelvnek megfelelő rendelkezésekkel összhangban általuk hozott kiutasítási határozatokra vonatkozóan. E célból a tagállamoknak akkor is figyelmeztető jelzést kell bevinniük a SIS-be, ha a visszatérési kötelezettséget megállapító vagy kimondó határozat meghozatalára az említett irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében foglalt körülmények között kerül sor, nevezetesen, amennyiben a határozat címzettje olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban megtagadták a beléptetését, vagy akit az illetékes hatóságok valamely tagállam külső határának szárazföldi, tengeri vagy légi úton történő szabálytalan átlépése kapcsán fogtak el vagy tartóztattak fel, és akik ezt követően nem kaptak engedélyt vagy jogot az adott tagállamban való tartózkodásra, illetve olyan harmadik országbeli állampolgár, akit a nemzeti jog szerint büntetőjogi szankcióként vagy büntetőjogi szankció következményeként utasítanak ki, vagy aki kiadatási eljárás alatt áll. Bizonyos körülmények között, amikor alacsony annak kockázata, hogy az érintett nem tesz eleget a kiutasítási határozatnak, vagyis az esetleges őrizet ideje alatt, vagy ha a kiutasítási határozatot a külső határnál hozzák meg és azt azonnal végrehajtják, az adminisztratív terheik csökkentése jegyében a tagállamok eltekinthetnek attól, hogy figyelmeztető jelzést vigyenek be a SIS-be.

(9) E rendeletben meg kell határozni a kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzéseknek a SIS-be történő bevitelére vonatkozó közös szabályokat. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket az alapul szolgáló kiutasítási határozat meghozatalát követő haladéktalanul be kell vinni a SIS-be. A figyelmeztető jelzésben fel kell tüntetni, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár számára megállapítottak-e az önkéntes távozásra vonatkozó határidőt - a határidő esetleges meghosszabbítását is beleértve -, valamint hogy sor került-e a határozat felfüggesztésére vagy a kitoloncolás elhalasztására.

(10) A kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában meg kell határozni azokat az adatkategóriákat, amelyeket be kell vinni a SIS-be. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések csak az érintettek személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat tartalmazhatják, hogy az illetékes hatóságok megalapozottan és késedelem nélkül tudjanak döntést hozni, ugyanakkor adott esetben biztosítva legyen az említett hatóságok védelme, például a fegyvert viselő, erőszakot alkalmazó, szökésben lévő vagy az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 3-14. cikkében említett tevékenységek valamelyikében részt vevő személyekkel szemben. Ezen túlmenően a személyazonosság megállapításának megkönnyítése és a többszörös személyazonosságot használók kiszűrése érdekében a figyelmeztető jelzésnek tartalmaznia kell az érintett személy azonosító okmányára vonatkozó hivatkozást és az okmány másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll.

(11) Tekintettel arra, hogy a személyek személyazonossága az ujjnyomatok, fényképek és arcképmások használatával megbízható módon megállapítható, ezeket minden esetben be kell vinni a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekbe. Amennyiben ezek esetleg nem állnának rendelkezésre, például az érintettek távollétében hozott kiutasítási határozatok esetében, kivételesen lehetővé kell tenni, hogy ilyenkor el lehessen térni ettől az előírástól.

(12) Az illetékes nemzeti hatóságok által a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában rendelkezésre bocsátott kiegészítő információk cseréjét minden esetben a SIRENE-irodáknak hívott tagállami irodák hálózatán keresztül kell elvégezni, az említett irodákat kapcsolattartóként használva, összhangban az (EU) 2018/1861 rendelet 7. és 8. cikkével.

(13) Meg kell határozni azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára a visszatérési kötelezettség teljesítésének ellenőrzését, valamint az érintett harmadik országbeli állampolgár távozásának megerősítését a kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzést a SIS-be bevitt tagállam felé. Ezek az információk várhatóan hozzájárulnak a kiutasítási határozatoknak való megfelelés átfogóbb nyomon követéséhez.

(14) A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket haladéktalanul törölni kell, mihelyt a kiutasítási határozatot meghozó tagállam vagy illetékes hatóság megerősítést kap arról, hogy a kiutasítást foganatosították, vagy ha az illetékes hatóság elegendő és meggyőző információval rendelkezik arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár elhagyta a tagállamok területét. Amennyiben a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést be kell vinni a SIS-be az (EU) 2018/1861 rendelettel összhangban. Ilyen esetekben a tagállamoknak valamennyi szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak érdekében, hogy ne legyen időkülönbség a között, amikor a harmadik országbeli állampolgár elhagyja a schengeni térséget, és a között, amikor a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést aktiválják a SIS-ben. Amennyiben a SIS-ben szereplő adatok alapján a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, biztosítani kell a beutazási tilalom végrehajtását.

(15) A SIS-nek tartalmaznia kell egy olyan mechanizmust, amely értesítést küld a tagállamoknak akkor, ha a harmadik országbeli állampolgárok az önkéntes távozásra előírt határidőn belül nem tettek eleget visszatérési kötelezettségüknek. Ennek a mechanizmusnak elő kell segítenie, hogy a tagállamok teljesítsék a kiutasítási határozatok végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, valamint a beutazási tilalom elrendelésére vonatkozó kötelezettségeiket a 2008/115/EK irányelvvel összhangban azon harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, akik nem tettek eleget visszatérési kötelezettségüknek.

(16) E rendeletnek kötelező erejű szabályokat kell megállapítania a tagállamok közötti, az egymásnak ellentmondó utasítások elkerülését vagy megoldását célzó konzultációra vonatkozóan. Konzultációt kell folytatni abban az esetben, ha érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező, vagy valamely tagállamtól ilyen engedélyt vagy vízumot szerző harmadik országbeli állampolgárok egy másik tagállam által kiadott, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartoznak, különösen ha a kiutasítási határozathoz beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés társul, illetve amennyiben a tagállamok területére való belépéskor ellentmondásos helyzetek adódhatnak.

(17) A figyelmeztető jelzések kizárólag a bevitelük céljának eléréséhez szükséges ideig őrizhetők meg a SIS-ben. Az (EU) 2018/1861 rendelet felülvizsgálati időtartamokról szóló vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket az említett rendeletben említett felülvizsgálati eljárásnak megfelelően azok lejártát követően automatikusan törölni kell.

(18) Az e rendelet értelmében valamely tagállam által megszerzett személyes adatok nem továbbíthatók, illetve nem tehetők hozzáférhetővé harmadik országok részére. E szabálytól eltérve, az ilyen személyes adatok harmadik országok részére történő továbbítását lehetővé kell tenni, ha az adattovábbítás szigorú feltételekhez van kötve, és egyedi esetekben szükséges annak érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár személyazonosítását - visszaküldése céljából - elősegítse. Személyes adatok harmadik országok részére történő továbbítását az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7) összhangban kell végezni, és ahhoz meg kell szerezni a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam hozzájárulását. Meg kell jegyezni azonban, hogy a nem uniós visszaküldési célországok gyakran nem tartoznak a Bizottság által az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikke szerint elfogadott megfelelőségi határozat hatálya alá. Ezenfelül a visszatérési kötelezettség hatálya alá tartozó, jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok fő származási országaival való együttműködés keretében tett kiterjedt uniós erőfeszítések nem voltak eredményesek a tekintetben, hogy nem sikerült elérni, hogy az érintett harmadik országok szisztematikusan eleget tegyenek a nemzetközi jog szerinti azon kötelezettségüknek, hogy saját állampolgáraikat visszafogadják. Az Unió vagy a tagállamok által megkötött, illetve tárgyalás alatt lévő visszafogadási megállapodások - amelyek a harmadik országokba történő adattovábbítás tekintetében az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikke értelmében megfelelő garanciákkal szolgálnak - korlátozott számú ilyen harmadik országot érintenek.

Továbbra is bizonytalan, hogy sor kerül-e újabb megállapodások megkötésére. Ilyen körülmények között, a megfelelőségi határozat vagy a megfelelő garanciák meglétének kötelezettsége alóli kivételként, lehetővé kell tenni a személyes adatok harmadik országbeli hatóságok részére történő, e rendelet szerinti továbbítását az Unió visszaküldési politikájának végrehajtása céljából. Lehetővé kell tenni az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikkében biztosított eltérés alkalmazását az említett cikkben megállapított feltételek teljesülésének függvényében. Az említett rendelet 57. cikke értelmében az említett rendelet végrehajtását - többek között a személyes adatok harmadik országok részére történő, e rendelet szerinti továbbítása tekintetében - a független felügyeleti hatóságoknak nyomon kell követniük.

(19) A visszaküldésért felelős nemzeti hatóságok között tagállamonként jelentős különbségek lehetnek, ráadásul ezek a hatóságok egy adott tagállamon belül is változhatnak a jogellenes tartózkodás okától függően. Az igazságügyi hatóságok is kiadhatnak kiutasítási határozatokat, például a tartózkodási engedély vagy jogosultság megadásának megtagadása elleni fellebbezés eredményeként, vagy büntetőjogi szankcióként. A 2008/115/EK irányelvvel összhangban a kiutasítási határozatok meghozataláért és végrehajtásáért felelős valamennyi nemzeti hatóság számára hozzáférési jogosultságot kell biztosítani a SIS-hez a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések bevitele, frissítése, törlése és lekérdezése céljából.

(20) Az (EU) 2018/1861 rendeletben említett illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának megállapítása és visszaküldése céljából.

(21) Az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) úgy rendelkezik, hogy az Europol támogatja és megerősíti a nemzeti illetékes hatóságok fellépéseit, valamint a terrorizmus és a súlyos bűnözés elleni küzdelemre irányuló együttműködésüket, továbbá elemzéseket és fenyegetésértékeléseket készít. Annak érdekében, hogy az Europol jobban el tudja látni feladatait, különösen a Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központján belül, helyénvaló hozzáférést engedélyezni az Europolnak a figyelmeztető jelzések e rendeletben meghatározott kategóriájához.

(22) Az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) úgy rendelkezik, hogy - az említett rendelet alkalmazásában - a fogadó tagállamnak engedélyeznie kell az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által kiküldött, az említett rendelet 2. cikkének 8. pontjában említett csapatok tagjainak, hogy betekinthessenek az uniós adatbázisokba, amennyiben a betekintés a határforgalom-ellenőrzéssel, a határőrizettel és a visszaküldéssel kapcsolatos műveleti tervben meghatározott műveleti célok megvalósításához szükséges. Az említett rendelet 2. cikkének 8. és 9. pontjában említett csapatok bevetésének célja a technikai és operatív megerősítés biztosítása az ezt kérelmező tagállam számára, különös tekintettel az aránytalanul nagy migrációs kihívásokkal szembesülő tagállamokra. Az említett rendelet 2. cikkének 8. és 9. pontjában említett csapatok feladatainak ellátása szükségessé teszi a SIS kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseihez való hozzáférést az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek a SIS központi rendszerhez kapcsolódó technikai interfészén keresztül.

(23) Az e rendeletnek megfelelően a SIS-be bevitt és a SIS-ben kezelt adatokra az (EU) 2018/1861 rendelet azon rendelkezéseinek is alkalmazandóknak kell lenniük, amelyek az (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (10) létrehozott, a tagállamok és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA) feladataira, a figyelmeztető jelzések bevitelére és kezelésére, a figyelmeztető jelzésekhez való hozzáférésnek és azok megőrzésének a feltételeire, az adatkezelésre, az adatvédelemre, a felelősségre, a nyomon követésre és a statisztikákra vonatkoznak.

(24) mivel e rendelet céljait, nevezetesen a tagállamok által a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozatokkal kapcsolatos információmegosztást szolgáló rendszernek az ilyen határozatok végrehajtásának megkönnyítése, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérési kötelezettségnek való megfelelésének nyomon követése érdekében történő létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(25) Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket.

(26) E rendelet alkalmazása nem érinti az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetéről szóló 1951. július 28-i Genfi Egyezményből fakadó kötelezettségeket.

(27) A tagállamoknak e rendelet végrehajtásakor maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat és a visszaküldés tilalmának elvét, valamint mindenkor figyelembe kell venniük a gyermek mindenek felett álló érdekét, a családi életet és az érintett személyek egészségi állapotát vagy kiszolgáltatott helyzetét.

(28) Az EUSZ-hez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel ez a rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(29) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (11) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(30) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (12) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(31) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (13) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (14) 1. cikkének C. pontjában említett területhez tartoznak.

(32) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (15) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének C. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat (16) 3. cikkével.

(33) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (17) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének C. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2011/350/EU tanácsi határozat (18) 3. cikkével.

(34) Bulgária és Románia tekintetében ez a rendelet a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus, és azt a 2010/365/EU (19), illetve az (EU) 2018/934 tanácsi határozattal (20) összefüggésben kell értelmezni.

(35) Horvátország tekintetében ez a rendelet a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus, és azt az (EU) 2017/733 tanácsi határozattal (21) összefüggésben kell értelmezni.

(36) Ciprus tekintetében ez a rendelet a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(37) Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (22) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak és a biztos 2017. május 3-án véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza azokat a feltételeket és eljárásokat, amelyek a tagállamok által hozott kiutasítási határozatok hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos figyelmeztető jelzéseknek az (EU) 2018/1861 rendelettel létrehozott Schengeni Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SIS) való bevitelére és azon belüli kezelésére, továbbá az ilyen figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos kiegészítő információk cseréjére vonatkoznak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "visszaküldés": a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 3. pontjában meghatározott kiutasítás;

2. "harmadik országbeli állampolgár": a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott harmadik országbeli állampolgár;

3. "kiutasítási határozat": olyan közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés, amely valamely harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának jogellenességét állapítja meg vagy mondja ki, és visszatérési kötelezettséget állapít meg vagy mond ki, a 2008/115/EK irányelvvel összhangban;

4. "figyelmeztető jelzés": az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott figyelmeztető jelzés;

5. "kiegészítő információ": az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott kiegészítő információ;

6. "kitoloncolás": a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 5. pontjában meghatározott kitoloncolás;

7. "önkéntes távozás": a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 8. pontjában meghatározott önkéntes távozás;

8. "figyelmeztető jelzést kiadó tagállam": az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 10. pontjában meghatározott tagállam;

9. "tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam": az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 11. pontjában meghatározott tagállam;

10. "végrehajtó tagállam": az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 12. pontjában meghatározott tagállam;

11. "személyes adat": az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 1. pontjában meghatározott személyes adat;

12. "CS-SIS": a SIS központi rendszer technikai támogatóegysége az (EU) 2018/1861 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint;

13. "tartózkodási engedély": az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 16. pontjában meghatározott tartózkodási engedély;

14. "hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum": a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény (23) 18. cikkének (1) bekezdésében említett, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum;

15. "találat": az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott találat;

16. "közegészségügyi veszély": az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 21. pontjában meghatározott közegészségügyi veszély;

17. "külső határok": az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott külső határok.

3. cikk

A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések bevitele a SIS-be

(1) A tagállamok a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket a visszatérési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint a kiutasítási határozatok végrehajtásának támogatása céljából beviszik a SIS-be. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést a kiutasítási határozat meghozatalát követően haladéktalanul be kell vinni a SIS-be.

(2) A tagállamok eltekinthetnek attól, hogy kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést vigyenek be a SIS-be, ha a kiutasítási határozat olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik kitoloncolás előtti idegenrendészeti őrizetben vannak. Ha az érintett harmadik országbeli állampolgárok az őrizetből a kitoloncolás foganatosítása nélkül szabadulnak, a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést haladéktalanul be kell vinni a SIS-be.

(3) A tagállamok eltekinthetnek attól, hogy kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést vigyenek be, ha a kiutasítási határozat meghozatalára valamely tagállam külső határán kerül sor és a határozatot azonnal végrehajtják.

(4) Az önkéntes távozásra vonatkozóan a 2008/115/EK irányelv 7. cikkének megfelelően megállapított határidőt azonnal rögzíteni kell a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésben. Az említett határidő esetleges meghosszabbítását haladéktalanul rögzíteni kell a figyelmeztető jelzésben.

(5) A kiutasítási határozat végrehajtásának - többek között fellebbezés miatti - bármilyen felfüggesztését vagy elhalasztását azonnal rögzíteni kell a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésben.

4. cikk

Adatkategóriák

(1) Az e rendelet 3. cikkének megfelelően a SIS-be bevitt kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja:

a) vezetéknevek;

b) utónevek;

c) születési nevek:

d) korábban használt nevek és álnevek;

e) születési hely;

f) születési idő;

g) nem;

h) állampolgárságok;

i) az, hogy az érintett személy:

i. visel-e fegyvert;

ii. erőszakos-e;

iii. elmenekült vagy megszökött-e;

iv. fennáll-e esetében az öngyilkosság elkövetésének veszélye;

v. közegészségügyi veszélyt jelent-e; vagy

vi. részt vesz-e az (EU) 2017/541 irányelv 3-14. cikkében említett valamely tevékenységben;

j) a figyelmeztető jelzés oka;

k) a figyelmeztető jelzést létrehozó hatóság;

l) a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló határozatra való hivatkozás;

m) találat esetén foganatosítandó intézkedés;

n) egyéb figyelmeztető jelzésekkel való kapcsolatok, az (EU) 2018/1861 rendelet 48. cikke értelmében;

o) az, hogy a kiutasítási határozatot olyan harmadik országbeli állampolgárral szemben hozták-e, aki veszélyt jelent a közrendre, a közbiztonságra vagy a nemzetbiztonságra;

p) a bűncselekmény típusa;

q) az érintett személy személyazonosító okmányainak típusa;

r) az érintett személy személyazonosító okmányait kiállító ország;

s) az érintett személy személyazonosító okmányainak száma;

t) az érintett személy személyazonosító okmányai kiállításának dátuma;

u) fényképek és arcképmások;

v) daktiloszkópiai adatok;

w) a személyazonosító okmányok - lehetőség szerint színes - másolata;

x) az önkéntes távozásra vonatkozóan kitűzött határidő utolsó napja, ha van ilyen határidő;

y) az, hogy - többek között fellebbezés miatt - a kiutasítási határozatot felfüggesztették-e vagy a határozat végrehajtását elhalasztották-e;

z) az, hogy a kiutasítási határozathoz az (EU) 2018/1861 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló beutazási tilalom is társul-e.

(2) A figyelmeztető jelzés SIS-ben való rögzítéséhez szükséges adatállománynak tartalmaznia kell legalább az (1) bekezdés a), f), j), l), m), x) és z) pontjában említett adatokat. Az említett bekezdésben említett többi adatot, amennyiben rendelkezésre állnak, szintén rögzíteni kell a SIS-ben.

(3) Az (1) bekezdés v) pontjában említett daktiloszkópiai adatok állhatnak:

a) az érintett harmadik országbeli állampolgár egy-tíz sík ujjnyomatából és egy-tíz átforgatott ujjnyomatából;

b) olyan harmadik országbeli állampolgár esetében, akitől lehetetlen az ujjnyomatvétel, legfeljebb két tenyérnyomatból;

c) legfeljebb két tenyérnyomatból azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiket büntetőjogi szankcióként utasítottak ki, vagy akik a kiutasítási határozatot meghozó tagállam területén bűncselekményt követtek el.

5. cikk

A kiegészítő információk cseréjéért felelős hatóság

Az (EU) 2018/1861 rendelet 7. cikke alapján kijelölt SIRENE-irodának az említett rendelet 7. és 8. cikkével összhangban gondoskodnia kell a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos összes kiegészítő információ cseréjéről.

6. cikk

A külső határokon kiutazáskor kapott találatok - a visszatérés tényének megerősítése

(1) Ha a hatóság kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésre vonatkozó találatot kap egy olyan harmadik országbeli állampolgár tekintetében, aki egy tagállam külső határán keresztül elhagyja a tagállamok területét, a végrehajtó tagállam a kiegészítő információk cseréje révén a következő információkat közli a figyelmeztető jelzést kiadó tagállammal:

a) a harmadik országbeli állampolgár személyazonosításának megtörténte;

b) az ellenőrzés helye és ideje;

c) annak ténye, hogy a harmadik országbeli állampolgár elhagyta a tagállamok területét;

d) a harmadik országbeli állampolgár kitoloncolásának megtörténte, amennyiben ez bekövetkezett.

Ha egy kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam külső határán keresztül elhagyja a tagállamok területét, a visszatérésről a nemzeti eljárásokkal összhangban megerősítést kell küldeni az említett tagállam illetékes hatósága számára.

(2) A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a visszatérés megerősítésének kézhezvétele után haladéktalanul törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést. Adott esetben haladéktalanul beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést kell bevinni az (EU) 2018/1861 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

(3) A tagállamok negyedévente statisztikát nyújtanak be a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA) számára, amelyben ismertetik a megerősített visszatérések számát, valamint az olyan megerősített visszatérések számát, amikor a harmadik országbeli állampolgárt kitoloncolták. Az eu-LISA a negyedéves statisztikákat az e rendelet 16. cikkében említett éves statisztikai jelentéssé kell összeállítania. Az említett statisztikák nem tartalmazhatnak személyes adatokat.

7. cikk

A kiutasítási határozatoknak való megfelelés elmulasztása

(1) A CS-SIS automatikus értesítést küld a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamoknak azokról a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekről, amelyek tekintetében lejárt az önkéntes távozásra előírt - adott esetben meghosszabbított - határidő.

(2) A 6. cikk (1) bekezdésében, valamint a 8. és a 12. cikkben említett eljárás sérelme nélkül, kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzésre vonatkozó találat esetén a végrehajtó tagállam kiegészítő információk cseréje révén azonnal kapcsolatba lép a figyelmeztető jelzést kiadó tagállammal a foganatosítandó intézkedések meghatározása érdekében.

8. cikk

A külső határokon beutazáskor kapott találatok

Ha a hatóság kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésre vonatkozó találatot kap a tagállamok területére a külső határokon keresztül beutazó valamely harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan, a következőket kell alkalmazni:

a) amennyiben a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, a végrehajtó tagállam kiegészítő információk cseréje révén azonnal tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot. A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam azonnal törli a kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzést, és beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést visz be az (EU) 2018/1861 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében;

b) amennyiben a kiutasítási határozathoz nem társul beutazási tilalom, a végrehajtó tagállam kiegészítő információk cseréje révén azonnal tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot annak érdekében, hogy a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést haladéktalan törölje.

A harmadik országbeli állampolgár beléptetésére vonatkozó határozatot az (EU) 2016/399 rendelettel összhangban a végrehajtó tagállam hozza meg.

9. cikk

Előzetes konzultáció a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadása vagy meghosszabbítása előtt

(1) Ha egy tagállam tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadását vagy meghosszabbítását mérlegeli olyan harmadik országbeli állampolgár részére, aki egy másik tagállam által bevitt, olyan kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, amelyhez beutazási tilalom is társul, az érintett tagállamok kiegészítő információk cseréje révén konzultálnak egymással a következő szabályok szerint:

a) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadása vagy meghosszabbítása előtt konzultál a figyelmeztető jelzést kiadó tagállammal;

b) a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 10 naptári napon belül válaszol a konzultációs megkeresésre;

c) ha a b) pontban említett határidőn belül nem érkezik válasz, úgy kell tekinteni, hogy a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamnak nincs kifogása a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadása vagy meghosszabbítása ellen;

d) vonatkozó határozatának meghozatala során a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam figyelembe veszi a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam határozatának alapjául szolgáló indokokat, és a nemzeti joggal összhangban mérlegel a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető minden olyan veszélyt, amelyet az érintett harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területén való jelenléte idézhet elő;

e) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam határozatáról értesíti a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot; és

f) ha a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam arról értesíti a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot, hogy szándékában áll a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadása vagy meghosszabbítása, illetve erről határozatot hozott, a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést.

A tartózkodási engedélynek vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumnak a harmadik országbeli állampolgár részére való megadására vonatkozó végleges döntést a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam hozza meg.

(2) Ha egy tagállam tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadását vagy meghosszabbítását mérlegeli olyan harmadik országbeli állampolgár részére, aki egy másik tagállam által bevitt, olyan kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, amelyhez nem társul beutazási tilalom, a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam haladéktalanul tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot, hogy tartózkodási engedélyt vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot kíván adni vagy ilyet adott az említett személynek. A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam haladéktalanul törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést.

10. cikk

Előzetes konzultáció kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés bevitele előtt

Ha valamely tagállam egy másik tagállam által megadott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár tekintetében a 2008/115/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban kiutasítási határozatot hozott és kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés bevitelét mérlegeli, az érintett tagállamok kiegészítő információk cseréje révén konzultálnak egymással a következő szabályok szerint:

a) a kiutasítási határozatot hozó tagállam tájékoztatja határozatáról a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállamot;

b) az a) pont szerinti információcserének elegendő adatot kell tartalmaznia a kiutasítási határozat alapjául szolgáló indokokról;

c) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a kiutasítási határozatot hozó tagállam által szolgáltatott információk alapján megvizsgálja, hogy indokolt-e a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum visszavonása;

d) vonatkozó határozatának meghozatala során a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam figyelembe veszi a kiutasítási határozatot meghozó tagállam határozatának alapjául szolgáló indokokat, és a nemzeti joggal összhangban mérlegel a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető minden olyan veszélyt, amelyet az érintett harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területén való jelenléte idézhet elő; és

e) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a konzultációra vonatkozó kérelem kézhezvételét követő 14 naptári napon belül értesíti a kiutasítási határozatot meghozó tagállamot a határozatáról, illetve ha e határidőn belül nem tudta meghozni határozatát, az indokok megadásával kéri a válaszadási határidőnek a kivételes, legfeljebb további 12 naptári nappal történő meghosszabbítását;

f) ha a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam arról értesíti a kiutasítási határozatot meghozó tagállamot, hogy fenntartja a tartózkodási engedélyt vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot, a kiutasítási határozatot meghozó tagállam nem visz be a SIS-be kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést.

11. cikk

Utólagos konzultáció kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés bevitelét követően

Amennyiben kiderül, hogy valamely tagállam kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzést vitt be a SIS-be egy olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan, aki egy másik tagállam által megadott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam dönthet úgy, hogy visszavonja a kiutasítási határozatot. Visszavonás esetén azonnal törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést. Ha azonban a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam úgy dönt, hogy fenntartja a 2008/115/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozott kiutasítási határozatot, az érintett tagállamok kiegészítő információk cseréje révén konzultálnak egymással a következő szabályok szerint:

a) a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam értesíti a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállamot a kiutasítási határozatról;

b) az a) pont szerinti információcserének elegendő adatot kell tartalmaznia a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló indokokról;

c) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam által szolgáltatott információk alapján megvizsgálja, hogy indokolt-e a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum visszavonása;

d) határozatának meghozatala során a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam figyelembe veszi a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam határozatának alapjául szolgáló indokokat, és a nemzeti joggal összhangban mérlegel a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető minden olyan veszélyt, amelyet az érintett harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területén való jelenléte idézhet elő;

e) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a konzultációra vonatkozó kérelem kézhezvételét követő 14 naptári napon belül értesíti a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot a határozatáról, illetve ha a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam e határidőn belül nem tudta meghozni határozatát, az indokok megadásával kéri a válaszadási határidőnek a kivételes, legfeljebb további 12 naptári nappal történő meghosszabbítását;

f) ha a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam arról értesíti a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot, hogy fenntartja a tartózkodási engedélyt vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot, a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam azonnal törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést.

12. cikk

Konzultáció érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó találat esetén

Ha valamely tagállam egy másik tagállam által megadott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár tekintetében valamely tagállam által bevitt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésre vonatkozó találatot kap, az érintett tagállamok kiegészítő információk cseréje révén konzultálnak egymással a következő szabályok szerint:

a) a végrehajtó tagállam tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot a helyzetről;

b) a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam megindítja a 11. cikkben megállapított eljárást;

c) a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a konzultációt követően értesíti a végrehajtó tagállamot a végeredményről.

13. cikk

Az információcserére vonatkozó statisztikák

A tagállamok évente statisztikákat szolgáltatnak az eu-LISA-nak a 8-12. cikkel összhangban végzett információcserékről és azokról az esetekről, amikor az említett cikkekben előírt határidőt nem tartották be.

14. cikk

A figyelmeztető jelzések törlése

(1) A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést a 6. cikkben és a 8-12. cikkben említett eseteken kívül abban az esetben is törölni kell, ha az illetékes hatóság visszavonta vagy megsemmisítette a figyelmeztető jelzés bevitele alapjául szolgáló határozatot. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést akkor is törölni kell, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár bizonyítani tudja, hogy a vonatkozó kiutasítási határozatnak megfelelően elhagyta a tagállamok területét.

(2) Ha a bevitt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés olyan személyt érint, aki megszerezte valamely tagállam vagy egy olyan állam állampolgárságát, amelynek állampolgárai rendelkeznek a szabad mozgás uniós jog szerinti jogával, a figyelmeztető jelzést haladéktalanul törölni kell, miután a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam tudomást szerez vagy az (EU) 2018/1861 rendelet 44. cikke értelmében értesítést kap arról, hogy az adott személy ilyen állampolgárságot szerzett.

15. cikk

Személyes adatok harmadik országoknak történő továbbítása visszaküldés céljából

(1) Az (EU) 2018/1861 rendelet 50. cikkétől eltérve az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a)-h), q), r), s), t), u), v) és w) pontjában említett adatok és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő információk a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam beleegyezésével továbbíthatók vagy hozzáférhetővé tehetők harmadik országok számára.

(2) Az adatok harmadik országok részére való továbbítását az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek, különösen a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseknek - az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetét is ideértve -, valamint adott esetben a visszafogadási megállapodásokban foglaltaknak és az adatok továbbítását végző tagállam nemzeti jogának megfelelően kell végrehajtani.

(3) A harmadik országok részére történő adattovábbításra csak akkor kerülhet sor, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) az adatok továbbítására, illetve hozzáférhetővé tételére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy visszaküldés céljából azonosítani lehessen egy jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt és részére azonosító vagy úti okmányt lehessen kiállítani;

b) az érintett harmadik országbeli állampolgárt tájékoztatták arról, hogy személyes adatait és a vele kapcsolatos kiegészítő információkat megoszthatják harmadik országbeli hatóságokkal.

(4) A személyes adatok harmadik országok részére történő, e cikk szerinti továbbítása nem sértheti a nemzetközi védelmet kérelmező vagy nemzetközi védelemben részesülő személyek jogait, különösen ami a visszaküldés tilalmát, valamint az információk kiszolgáltatásának és megszerzésének a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (24) 30. cikkében foglalt tilalmát illeti.

(5) Az e rendelet alapján a SIS-ben kezelt adatok és az e rendelet értelmében cserélt kapcsolódó kiegészítő információk nem tehetők harmadik ország számára hozzáférhetővé, amennyiben a kiutasítási határozat végrehajtását - akár fellebbezést követően -azzal az indokkal függesztették fel vagy halasztották el, hogy a visszaküldés sértené a visszaküldés tilalmának elvét.

(6) Az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazását - többek között a személyes adatok harmadik országok részére történő, e cikk szerinti továbbítása tekintetében és különösen ami az említett rendelet 49. cikke (1) bekezdésének d) pontján alapuló adattovábbítás alkalmazását, arányosságát és szükségességét illeti - az említett rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett független felügyeleti hatóságoknak kell ellenőriznie.

16. cikk

Statisztika

Az eu-LISA-nak napi, havi és éves szinten összesített és az egyes tagállamokra vonatkozó statisztikákat kell készítenie a SIS-be bevitt, kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzések számáról. A statisztikák tartalmazzák a 4. cikk (1) bekezdésének y) pontjában említett adatokat, a 7. cikk (1) bekezdésében említett értesítések számát, valamint a törölt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések számát. Az eu-LISA-nak statisztikákat kell készítenie a tagállamok által a 6. cikk (3) bekezdésével és a 13. cikkel összhangban szolgáltatott adatokról. A statisztikák nem tartalmazhatnak semmilyen személyes adatokat.

Ezeket a statisztikákat bele kell foglalni az (EU) 2018/1861 rendelet 60. cikkének (3) bekezdésében előírt éves statisztikai jelentésbe.

17. cikk

Az illetékes hatóságoknak a SIS-ben tárolt adatokhoz való hozzáférési joga

(1) A SIS-ben tárolt adatokhoz való hozzáférés és az ilyen adatok lekérdezésének joga az (EU) 2018/1861 rendelet 34. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok számára van fenntartva.

(2) Az Europol az (EU) 2018/1861 rendelet 35. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban saját hatáskörében jogosult a SIS-ben szereplő adatokhoz való hozzáférésre és az ilyen adatok lekérdezésére, hogy támogassa és megerősítse a tagállami illetékes hatóságok intézkedéseit és kölcsönös együttműködését a migránscsempészéssel és az irreguláris migráció elősegítésével szembeni fellépés terén.

(3) Az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikke 8. és 9. pontjában említett csapatok tagjai az (EU) 2018/1861 rendelet 36. cikkével összhangban saját hatáskörükben jogosultak a SIS-be bevitt adatokhoz való hozzáférésre és az ilyen adatok lekérdezésére határforgalom-ellenőrzés, valamint határőrizeti és visszaküldési műveletek végrehajtása céljából, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által létrehozott és működtetett technikai interfészen keresztül.

18. cikk

Értékelés

A Bizottság az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követő két éven belül értékelést készít e rendelet alkalmazásáról. Ennek az értékelésnek tartalmaznia kell az e rendelet és az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet (25) közötti lehetséges szinergiák értékelését is.

19. cikk

Az (EU) 2018/1861 rendelet rendelkezéseinek alkalmazandósága

Az e rendeletnek megfelelően a SIS-be bevitt és a SIS-ben kezelt adatokra - az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezések hiányában - az (EU) 2018/1861 rendelet 6-19. cikkében, 20. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 21., 23., 32. és 33. cikkében, 34. cikkének (5) bekezdésében és 38-60. cikkében foglalt, a figyelmeztető jelzések bevitelére, kezelésére és frissítésére, a tagállamok és az eu-LISA feladataira, a figyelmeztető jelzésekhez való hozzáférésnek a feltételeire és a felülvizsgálati időtartamokra, az adatkezelésre, az adatvédelemre, a felelősségre, a nyomon követésre és a statisztikákra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet a Bizottság által az (EU) 2018/1861 rendelet 66. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott időponttól alkalmazandó.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 28-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

K. EDTSTADLER

(1) Az Európai Parlament 2018. október 24-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. november 19-i határozata.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 rendelete (2018. november 28.) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 14. oldalát).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről és az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 56. oldalát).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99. o.).

(11) A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(12) A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(13) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(14) A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(15) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(16) A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(17) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(18) A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

(19) A Tanács 2010/365/EU határozata (2010. június 29.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról (HL L 166., 2010.7.1., 17. o.).

(20) A Tanács (EU) 2018/934 határozata (2018. június 25.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről (HL L 165., 2018.7.2., 37. o.).

(21) A Tanács (EU) 2017/733 határozata (2017. április 25.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról (HL L 108., 2017.4.26., 31. o.).

(22) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(23) HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

(24) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).

(25) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1860 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1860&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére