Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32018R1860[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 rendelete (2018. november 28.) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1860 RENDELETE

(2018. november 28.)

a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza azokat a feltételeket és eljárásokat, amelyek a tagállamok által hozott kiutasítási határozatok hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos figyelmeztető jelzéseknek az (EU) 2018/1861 rendelettel létrehozott Schengeni Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SIS) való bevitelére és azon belüli kezelésére, továbbá az ilyen figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos kiegészítő információk cseréjére vonatkoznak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"visszaküldés" : a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 3. pontjában meghatározott kiutasítás;

2.

"harmadik országbeli állampolgár" : a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott harmadik országbeli állampolgár;

3.

"kiutasítási határozat" : olyan közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés, amely valamely harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának jogellenességét állapítja meg vagy mondja ki, és visszatérési kötelezettséget állapít meg vagy mond ki, a 2008/115/EK irányelvvel összhangban;

4.

"figyelmeztető jelzés" : az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott figyelmeztető jelzés;

5.

"kiegészítő információ" : az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott kiegészítő információ;

6.

"kitoloncolás" : a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 5. pontjában meghatározott kitoloncolás;

7.

"önkéntes távozás" : a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 8. pontjában meghatározott önkéntes távozás;

8.

"figyelmeztető jelzést kiadó tagállam" : az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 10. pontjában meghatározott tagállam;

9.

"tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam" : az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 11. pontjában meghatározott tagállam;

10.

"végrehajtó tagállam" : az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 12. pontjában meghatározott tagállam;

11.

"személyes adat" : az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 1. pontjában meghatározott személyes adat;

12.

"CS-SIS" : a SIS központi rendszer technikai támogatóegysége az (EU) 2018/1861 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint;

13.

"tartózkodási engedély" : az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 16. pontjában meghatározott tartózkodási engedély;

14.

"hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum" : a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény ( 1 ) 18. cikkének (1) bekezdésében említett, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum;

15.

"találat" : az (EU) 2018/1861 rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott találat;

16.

"közegészségügyi veszély" : az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 21. pontjában meghatározott közegészségügyi veszély;

17.

"külső határok" : az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott külső határok.

3. cikk

A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések bevitele a SIS-be

(1) A tagállamok a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket a visszatérési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint a kiutasítási határozatok végrehajtásának támogatása céljából beviszik a SIS-be. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést a kiutasítási határozat meghozatalát követően haladéktalanul be kell vinni a SIS-be.

(2) A tagállamok eltekinthetnek attól, hogy kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést vigyenek be a SIS-be, ha a kiutasítási határozat olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik kitoloncolás előtti idegenrendészeti őrizetben vannak. Ha az érintett harmadik országbeli állampolgárok az őrizetből a kitoloncolás foganatosítása nélkül szabadulnak, a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést haladéktalanul be kell vinni a SIS-be.

(3) A tagállamok eltekinthetnek attól, hogy kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést vigyenek be, ha a kiutasítási határozat meghozatalára valamely tagállam külső határán kerül sor és a határozatot azonnal végrehajtják.

(4) Az önkéntes távozásra vonatkozóan a 2008/115/EK irányelv 7. cikkének megfelelően megállapított határidőt azonnal rögzíteni kell a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésben. Az említett határidő esetleges meghosszabbítását haladéktalanul rögzíteni kell a figyelmeztető jelzésben.

(5) A kiutasítási határozat végrehajtásának - többek között fellebbezés miatti - bármilyen felfüggesztését vagy elhalasztását azonnal rögzíteni kell a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésben.

4. cikk

Adatkategóriák

(1) Az e rendelet 3. cikkének megfelelően a SIS-be bevitt kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja:

a) vezetéknevek;

b) utónevek;

c) születési nevek:

d) korábban használt nevek és álnevek;

e) születési hely;

f) születési idő;

g) nem;

h) állampolgárságok;

i) az, hogy az érintett személy:

i. visel-e fegyvert;

ii. erőszakos-e;

iii. elmenekült vagy megszökött-e;

iv. fennáll-e esetében az öngyilkosság elkövetésének veszélye;

v. közegészségügyi veszélyt jelent-e; vagy

vi. részt vesz-e az (EU) 2017/541 irányelv 3-14. cikkében említett valamely tevékenységben;

j) a figyelmeztető jelzés oka;

k) a figyelmeztető jelzést létrehozó hatóság;

l) a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló határozatra való hivatkozás;

m) találat esetén foganatosítandó intézkedés;

n) egyéb figyelmeztető jelzésekkel való kapcsolatok, az (EU) 2018/1861 rendelet 48. cikke értelmében;

o) az, hogy a kiutasítási határozatot olyan harmadik országbeli állampolgárral szemben hozták-e, aki veszélyt jelent a közrendre, a közbiztonságra vagy a nemzetbiztonságra;

p) a bűncselekmény típusa;

q) az érintett személy személyazonosító okmányainak típusa;

r) az érintett személy személyazonosító okmányait kiállító ország;

s) az érintett személy személyazonosító okmányainak száma;

t) az érintett személy személyazonosító okmányai kiállításának dátuma;

u) fényképek és arcképmások;

v) daktiloszkópiai adatok;

w) a személyazonosító okmányok - lehetőség szerint színes - másolata;

x) az önkéntes távozásra vonatkozóan kitűzött határidő utolsó napja, ha van ilyen határidő;

y) az, hogy - többek között fellebbezés miatt - a kiutasítási határozatot felfüggesztették-e vagy a határozat végrehajtását elhalasztották-e;

z) az, hogy a kiutasítási határozathoz az (EU) 2018/1861 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló beutazási tilalom is társul-e.

(2) A figyelmeztető jelzés SIS-ben való rögzítéséhez szükséges adatállománynak tartalmaznia kell legalább az (1) bekezdés a), f), j), l), m), x) és z) pontjában említett adatokat. Az említett bekezdésben említett többi adatot, amennyiben rendelkezésre állnak, szintén rögzíteni kell a SIS-ben.

(3) Az (1) bekezdés v) pontjában említett daktiloszkópiai adatok állhatnak:

a) az érintett harmadik országbeli állampolgár egy-tíz sík ujjnyomatából és egy-tíz átforgatott ujjnyomatából;

b) olyan harmadik országbeli állampolgár esetében, akitől lehetetlen az ujjnyomatvétel, legfeljebb két tenyérnyomatból;

c) legfeljebb két tenyérnyomatból azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiket büntetőjogi szankcióként utasítottak ki, vagy akik a kiutasítási határozatot meghozó tagállam területén bűncselekményt követtek el.

5. cikk

A kiegészítő információk cseréjéért felelős hatóság

Az (EU) 2018/1861 rendelet 7. cikke alapján kijelölt SIRENE-irodának az említett rendelet 7. és 8. cikkével összhangban gondoskodnia kell a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos összes kiegészítő információ cseréjéről.

6. cikk

A külső határokon kiutazáskor kapott találatok - a visszatérés tényének megerősítése

(1) Ha a hatóság kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésre vonatkozó találatot kap egy olyan harmadik országbeli állampolgár tekintetében, aki egy tagállam külső határán keresztül elhagyja a tagállamok területét, a végrehajtó tagállam a kiegészítő információk cseréje révén a következő információkat közli a figyelmeztető jelzést kiadó tagállammal:

a) a harmadik országbeli állampolgár személyazonosításának megtörténte;

b) az ellenőrzés helye és ideje;

c) annak ténye, hogy a harmadik országbeli állampolgár elhagyta a tagállamok területét;

d) a harmadik országbeli állampolgár kitoloncolásának megtörténte, amennyiben ez bekövetkezett.

Ha egy kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam külső határán keresztül elhagyja a tagállamok területét, a visszatérésről a nemzeti eljárásokkal összhangban megerősítést kell küldeni az említett tagállam illetékes hatósága számára.

(2) A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a visszatérés megerősítésének kézhezvétele után haladéktalanul törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést. Adott esetben haladéktalanul beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést kell bevinni az (EU) 2018/1861 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

(3) A tagállamok negyedévente statisztikát nyújtanak be a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA) számára, amelyben ismertetik a megerősített visszatérések számát, valamint az olyan megerősített visszatérések számát, amikor a harmadik országbeli állampolgárt kitoloncolták. Az eu-LISA a negyedéves statisztikákat az e rendelet 16. cikkében említett éves statisztikai jelentéssé kell összeállítania. Az említett statisztikák nem tartalmazhatnak személyes adatokat.

7. cikk

A kiutasítási határozatoknak való megfelelés elmulasztása

(1) A CS-SIS automatikus értesítést küld a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamoknak azokról a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekről, amelyek tekintetében lejárt az önkéntes távozásra előírt - adott esetben meghosszabbított - határidő.

(2) A 6. cikk (1) bekezdésében, valamint a 8. és a 12. cikkben említett eljárás sérelme nélkül, kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzésre vonatkozó találat esetén a végrehajtó tagállam kiegészítő információk cseréje révén azonnal kapcsolatba lép a figyelmeztető jelzést kiadó tagállammal a foganatosítandó intézkedések meghatározása érdekében.

8. cikk

A külső határokon beutazáskor kapott találatok

Ha a hatóság kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésre vonatkozó találatot kap a tagállamok területére a külső határokon keresztül beutazó valamely harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan, a következőket kell alkalmazni:

a) amennyiben a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, a végrehajtó tagállam kiegészítő információk cseréje révén azonnal tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot. A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam azonnal törli a kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzést, és beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést visz be az (EU) 2018/1861 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében;

b) amennyiben a kiutasítási határozathoz nem társul beutazási tilalom, a végrehajtó tagállam kiegészítő információk cseréje révén azonnal tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot annak érdekében, hogy a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést haladéktalan törölje.

A harmadik országbeli állampolgár beléptetésére vonatkozó határozatot az (EU) 2016/399 rendelettel összhangban a végrehajtó tagállam hozza meg.

9. cikk

Előzetes konzultáció a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadása vagy meghosszabbítása előtt

(1) Ha egy tagállam tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadását vagy meghosszabbítását mérlegeli olyan harmadik országbeli állampolgár részére, aki egy másik tagállam által bevitt, olyan kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, amelyhez beutazási tilalom is társul, az érintett tagállamok kiegészítő információk cseréje révén konzultálnak egymással a következő szabályok szerint:

a) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadása vagy meghosszabbítása előtt konzultál a figyelmeztető jelzést kiadó tagállammal;

b) a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam 10 naptári napon belül válaszol a konzultációs megkeresésre;

c) ha a b) pontban említett határidőn belül nem érkezik válasz, úgy kell tekinteni, hogy a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamnak nincs kifogása a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadása vagy meghosszabbítása ellen;

d) vonatkozó határozatának meghozatala során a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam figyelembe veszi a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam határozatának alapjául szolgáló indokokat, és a nemzeti joggal összhangban mérlegel a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető minden olyan veszélyt, amelyet az érintett harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területén való jelenléte idézhet elő;

e) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam határozatáról értesíti a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot; és

f) ha a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam arról értesíti a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot, hogy szándékában áll a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadása vagy meghosszabbítása, illetve erről határozatot hozott, a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést.

A tartózkodási engedélynek vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumnak a harmadik országbeli állampolgár részére való megadására vonatkozó végleges döntést a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam hozza meg.

(2) Ha egy tagállam tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megadását vagy meghosszabbítását mérlegeli olyan harmadik országbeli állampolgár részére, aki egy másik tagállam által bevitt, olyan kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, amelyhez nem társul beutazási tilalom, a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam haladéktalanul tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot, hogy tartózkodási engedélyt vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot kíván adni vagy ilyet adott az említett személynek. A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam haladéktalanul törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést.

10. cikk

Előzetes konzultáció kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés bevitele előtt

Ha valamely tagállam egy másik tagállam által megadott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár tekintetében a 2008/115/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban kiutasítási határozatot hozott és kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés bevitelét mérlegeli, az érintett tagállamok kiegészítő információk cseréje révén konzultálnak egymással a következő szabályok szerint:

a) a kiutasítási határozatot hozó tagállam tájékoztatja határozatáról a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállamot;

b) az a) pont szerinti információcserének elegendő adatot kell tartalmaznia a kiutasítási határozat alapjául szolgáló indokokról;

c) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a kiutasítási határozatot hozó tagállam által szolgáltatott információk alapján megvizsgálja, hogy indokolt-e a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum visszavonása;

d) vonatkozó határozatának meghozatala során a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam figyelembe veszi a kiutasítási határozatot meghozó tagállam határozatának alapjául szolgáló indokokat, és a nemzeti joggal összhangban mérlegel a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető minden olyan veszélyt, amelyet az érintett harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területén való jelenléte idézhet elő; és

e) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a konzultációra vonatkozó kérelem kézhezvételét követő 14 naptári napon belül értesíti a kiutasítási határozatot meghozó tagállamot a határozatáról, illetve ha e határidőn belül nem tudta meghozni határozatát, az indokok megadásával kéri a válaszadási határidőnek a kivételes, legfeljebb további 12 naptári nappal történő meghosszabbítását;

f) ha a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam arról értesíti a kiutasítási határozatot meghozó tagállamot, hogy fenntartja a tartózkodási engedélyt vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot, a kiutasítási határozatot meghozó tagállam nem visz be a SIS-be kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést.

11. cikk

Utólagos konzultáció kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés bevitelét követően

Amennyiben kiderül, hogy valamely tagállam kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzést vitt be a SIS-be egy olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan, aki egy másik tagállam által megadott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam dönthet úgy, hogy visszavonja a kiutasítási határozatot. Visszavonás esetén azonnal törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést. Ha azonban a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam úgy dönt, hogy fenntartja a 2008/115/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozott kiutasítási határozatot, az érintett tagállamok kiegészítő információk cseréje révén konzultálnak egymással a következő szabályok szerint:

a) a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam értesíti a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállamot a kiutasítási határozatról;

b) az a) pont szerinti információcserének elegendő adatot kell tartalmaznia a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló indokokról;

c) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam által szolgáltatott információk alapján megvizsgálja, hogy indokolt-e a tartózkodási engedély vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum visszavonása;

d) határozatának meghozatala során a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam figyelembe veszi a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam határozatának alapjául szolgáló indokokat, és a nemzeti joggal összhangban mérlegel a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető minden olyan veszélyt, amelyet az érintett harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területén való jelenléte idézhet elő;

e) a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam a konzultációra vonatkozó kérelem kézhezvételét követő 14 naptári napon belül értesíti a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot a határozatáról, illetve ha a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam e határidőn belül nem tudta meghozni határozatát, az indokok megadásával kéri a válaszadási határidőnek a kivételes, legfeljebb további 12 naptári nappal történő meghosszabbítását;

f) ha a tartózkodási engedélyt vagy vízumot megadó tagállam arról értesíti a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot, hogy fenntartja a tartózkodási engedélyt vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot, a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam azonnal törli a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést.

12. cikk

Konzultáció érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó találat esetén

Ha valamely tagállam egy másik tagállam által megadott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár tekintetében valamely tagállam által bevitt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésre vonatkozó találatot kap, az érintett tagállamok kiegészítő információk cseréje révén konzultálnak egymással a következő szabályok szerint:

a) a végrehajtó tagállam tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot a helyzetről;

b) a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam megindítja a 11. cikkben megállapított eljárást;

c) a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a konzultációt követően értesíti a végrehajtó tagállamot a végeredményről.

13. cikk

Az információcserére vonatkozó statisztikák

A tagállamok évente statisztikákat szolgáltatnak az eu-LISA-nak a 8-12. cikkel összhangban végzett információcserékről és azokról az esetekről, amikor az említett cikkekben előírt határidőt nem tartották be.

14. cikk

A figyelmeztető jelzések törlése

(1) A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést a 6. cikkben és a 8-12. cikkben említett eseteken kívül abban az esetben is törölni kell, ha az illetékes hatóság visszavonta vagy megsemmisítette a figyelmeztető jelzés bevitele alapjául szolgáló határozatot. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést akkor is törölni kell, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár bizonyítani tudja, hogy a vonatkozó kiutasítási határozatnak megfelelően elhagyta a tagállamok területét.

(2) Ha a bevitt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés olyan személyt érint, aki megszerezte valamely tagállam vagy egy olyan állam állampolgárságát, amelynek állampolgárai rendelkeznek a szabad mozgás uniós jog szerinti jogával, a figyelmeztető jelzést haladéktalanul törölni kell, miután a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam tudomást szerez vagy az (EU) 2018/1861 rendelet 44. cikke értelmében értesítést kap arról, hogy az adott személy ilyen állampolgárságot szerzett.

15. cikk

Személyes adatok harmadik országoknak történő továbbítása visszaküldés céljából

(1) Az (EU) 2018/1861 rendelet 50. cikkétől eltérve az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a)-h), q), r), s), t), u), v) és w) pontjában említett adatok és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő információk a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam beleegyezésével továbbíthatók vagy hozzáférhetővé tehetők harmadik országok számára.

(2) Az adatok harmadik országok részére való továbbítását az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek, különösen a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseknek - az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetét is ideértve -, valamint adott esetben a visszafogadási megállapodásokban foglaltaknak és az adatok továbbítását végző tagállam nemzeti jogának megfelelően kell végrehajtani.

(3) A harmadik országok részére történő adattovábbításra csak akkor kerülhet sor, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) az adatok továbbítására, illetve hozzáférhetővé tételére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy visszaküldés céljából azonosítani lehessen egy jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt és részére azonosító vagy úti okmányt lehessen kiállítani;

b) az érintett harmadik országbeli állampolgárt tájékoztatták arról, hogy személyes adatait és a vele kapcsolatos kiegészítő információkat megoszthatják harmadik országbeli hatóságokkal.

(4) A személyes adatok harmadik országok részére történő, e cikk szerinti továbbítása nem sértheti a nemzetközi védelmet kérelmező vagy nemzetközi védelemben részesülő személyek jogait, különösen ami a visszaküldés tilalmát, valamint az információk kiszolgáltatásának és megszerzésének a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 30. cikkében foglalt tilalmát illeti.

(5) Az e rendelet alapján a SIS-ben kezelt adatok és az e rendelet értelmében cserélt kapcsolódó kiegészítő információk nem tehetők harmadik ország számára hozzáférhetővé, amennyiben a kiutasítási határozat végrehajtását - akár fellebbezést követően -azzal az indokkal függesztették fel vagy halasztották el, hogy a visszaküldés sértené a visszaküldés tilalmának elvét.

(6) Az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazását - többek között a személyes adatok harmadik országok részére történő, e cikk szerinti továbbítása tekintetében és különösen ami az említett rendelet 49. cikke (1) bekezdésének d) pontján alapuló adattovábbítás alkalmazását, arányosságát és szükségességét illeti - az említett rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett független felügyeleti hatóságoknak kell ellenőriznie.

16. cikk

Statisztika

Az eu-LISA-nak napi, havi és éves szinten összesített és az egyes tagállamokra vonatkozó statisztikákat kell készítenie a SIS-be bevitt, kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzések számáról. A statisztikák tartalmazzák a 4. cikk (1) bekezdésének y) pontjában említett adatokat, a 7. cikk (1) bekezdésében említett értesítések számát, valamint a törölt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések számát. Az eu-LISA-nak statisztikákat kell készítenie a tagállamok által a 6. cikk (3) bekezdésével és a 13. cikkel összhangban szolgáltatott adatokról. A statisztikák nem tartalmazhatnak semmilyen személyes adatokat.

Ezeket a statisztikákat bele kell foglalni az (EU) 2018/1861 rendelet 60. cikkének (3) bekezdésében előírt éves statisztikai jelentésbe.

17. cikk

Az illetékes hatóságoknak a SIS-ben tárolt adatokhoz való hozzáférési joga

(1) A SIS-ben tárolt adatokhoz való hozzáférés és az ilyen adatok lekérdezésének joga az (EU) 2018/1861 rendelet 34. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok számára van fenntartva.

(2) Az Europol az (EU) 2018/1861 rendelet 35. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban saját hatáskörében jogosult a SIS-ben szereplő adatokhoz való hozzáférésre és az ilyen adatok lekérdezésére, hogy támogassa és megerősítse a tagállami illetékes hatóságok intézkedéseit és kölcsönös együttműködését a migránscsempészéssel és az irreguláris migráció elősegítésével szembeni fellépés terén.

(3) Az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikke 8. és 9. pontjában említett csapatok tagjai az (EU) 2018/1861 rendelet 36. cikkével összhangban saját hatáskörükben jogosultak a SIS-be bevitt adatokhoz való hozzáférésre és az ilyen adatok lekérdezésére határforgalom-ellenőrzés, valamint határőrizeti és visszaküldési műveletek végrehajtása céljából, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által létrehozott és működtetett technikai interfészen keresztül.

18. cikk

Értékelés

A Bizottság az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követő két éven belül értékelést készít e rendelet alkalmazásáról. Ennek az értékelésnek tartalmaznia kell az e rendelet és az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) közötti lehetséges szinergiák értékelését is.

19. cikk

Az (EU) 2018/1861 rendelet alkalmazandósága

Az e rendeletnek megfelelően a SIS-be bevitt és a SIS-ben kezelt adatokra - az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezések hiányában - az (EU) 2018/1861 rendelet 6-19. cikkében, 20. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 21., 23., 32. és 33. cikkében, 34. cikkének (5) bekezdésében, 36a., 36b. és 36c. cikkében, valamint 38-60. cikkében foglalt, a figyelmeztető jelzések bevitelére, kezelésére és frissítésére, a tagállamok és az eu-LISA feladatkörére, a figyelmeztető jelzésekhez való hozzáférés feltételeire és e jelzések felülvizsgálati időszakára, az adatkezelésre, az adatvédelemre, a felelősségre, a nyomon követésre és a statisztikákra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet a Bizottság által az (EU) 2018/1861 rendelet 66. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott időponttól alkalmazandó.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

( 1 ) HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1860 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1860&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02018R1860-20210803 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02018R1860-20210803&locale=hu