32018R1860

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 rendelete (2018. november 28.) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1860 RENDELETE

(2018. november 28.)

a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az irreguláris migráció visszaszorítására és az irreguláris migránsok visszaküldési arányának növelésére irányuló átfogó erőfeszítéseknek alapvető részét képezi azon harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése - az alapvető jogok és különösen a visszaküldés tilalma elvének maradéktalan tiszteletben tartása mellett, valamint a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően -, akik nem vagy már nem felelnek meg a tagállami beutazási vagy tartózkodási feltételeknek.

(2) A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére szolgáló uniós rendszer hatékonyságát fokozni kell. Ez elengedhetetlen az uniós migrációs és menekültügyi politikába vetett közbizalom megőrzése, valamint a nemzetközi védelemre szoruló személyek támogatása érdekében.

(3) A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok hatékony és arányos módon történő visszaküldése érdekében, a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 (3) és (EU) 2018/1862 rendelete (4) megállapítja a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) létrehozásának, működésének és használatának feltételeit.

(5) Létre kell hozni egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi az(EU) 2018/1861 rendelet alapján a SIS használó tagállamok közötti információmegosztást a területükön jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan hozott kiutasítási határozatokkal kapcsolatban, valamint annak ellenőrzését, hogy az ilyen határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok elhagyták-e a tagállamok területét.

(6) Ez a rendelet nem érinti a harmadik országbeli állampolgároknak a 2008/115/EK irányelvben előírt jogait és kötelezettségeit. A SIS-be bevitt, visszaküldést elrendelő figyelmeztető jelzés önmagában nem jelenti a tagállamok területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár jogállásának megállapítását, különösen nem a SIS-be a visszaküldést elrendelő figyelmeztető jelzést bevitt tagállamtól eltérő tagállamokban.

(7) A SIS-be bevitt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseknek és az azokkal kapcsolatos kiegészítő információk cseréjének segíteniük kell az illetékes hatóságokat a kiutasítási határozatok végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalában. A SIS-nek hozzá kell járulnia az ilyen kiutasítási határozatok hatálya alá tartozó, egy másik tagállamba szökött és ott elfogott harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának megállapításához és a velük kapcsolatos információk tagállamok közötti megosztásához. Az említett intézkedéseknek az irreguláris migráció és a továbbutazás megelőzését és visszaszorítását, valamint a tagállami hatóságok közötti együttműködés javítását kell szolgálniuk.

(8) A visszaküldés hatékonyságának biztosítása és a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések hozzáadott értékének növelése érdekében a tagállamoknak figyelmeztető jelzést kell bevinniük a SIS-be a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok tekintetében a 2008/115/EK irányelvnek megfelelő rendelkezésekkel összhangban általuk hozott kiutasítási határozatokra vonatkozóan. E célból a tagállamoknak akkor is figyelmeztető jelzést kell bevinniük a SIS-be, ha a visszatérési kötelezettséget megállapító vagy kimondó határozat meghozatalára az említett irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében foglalt körülmények között kerül sor, nevezetesen, amennyiben a határozat címzettje olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban megtagadták a beléptetését, vagy akit az illetékes hatóságok valamely tagállam külső határának szárazföldi, tengeri vagy légi úton történő szabálytalan átlépése kapcsán fogtak el vagy tartóztattak fel, és akik ezt követően nem kaptak engedélyt vagy jogot az adott tagállamban való tartózkodásra, illetve olyan harmadik országbeli állampolgár, akit a nemzeti jog szerint büntetőjogi szankcióként vagy büntetőjogi szankció következményeként utasítanak ki, vagy aki kiadatási eljárás alatt áll. Bizonyos körülmények között, amikor alacsony annak kockázata, hogy az érintett nem tesz eleget a kiutasítási határozatnak, vagyis az esetleges őrizet ideje alatt, vagy ha a kiutasítási határozatot a külső határnál hozzák meg és azt azonnal végrehajtják, az adminisztratív terheik csökkentése jegyében a tagállamok eltekinthetnek attól, hogy figyelmeztető jelzést vigyenek be a SIS-be.

(9) E rendeletben meg kell határozni a kiutasításra vonatkozófigyelmeztető jelzéseknek a SIS-be történő bevitelére vonatkozó közös szabályokat. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket az alapul szolgáló kiutasítási határozat meghozatalát követő haladéktalanul be kell vinni a SIS-be. A figyelmeztető jelzésben fel kell tüntetni, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár számára megállapítottak-e az önkéntes távozásra vonatkozó határidőt - a határidő esetleges meghosszabbítását is beleértve -, valamint hogy sor került-e a határozat felfüggesztésére vagy a kitoloncolás elhalasztására.

(10) A kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában meg kell határozni azokat az adatkategóriákat, amelyeket be kell vinni a SIS-be. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések csak az érintettek személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat tartalmazhatják, hogy az illetékes hatóságok megalapozottan és késedelem nélkül tudjanak döntést hozni, ugyanakkor adott esetben biztosítva legyen az említett hatóságok védelme, például a fegyvert viselő, erőszakot alkalmazó, szökésben lévő vagy az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 3-14. cikkében említett tevékenységek valamelyikében részt vevő személyekkel szemben. Ezen túlmenően a személyazonosság megállapításának megkönnyítése és a többszörös személyazonosságot használók kiszűrése érdekében a figyelmeztető jelzésnek tartalmaznia kell az érintett személy azonosító okmányára vonatkozó hivatkozást és az okmány másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll.

(11) Tekintettel arra, hogy a személyek személyazonossága az ujjnyomatok, fényképek és arcképmások használatával megbízható módon megállapítható, ezeket minden esetben be kell vinni a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekbe. Amennyiben ezek esetleg nem állnának rendelkezésre, például az érintettek távollétében hozott kiutasítási határozatok esetében, kivételesen lehetővé kell tenni, hogy ilyenkor el lehessen térni ettől az előírástól.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére