31994R3094[1]

A Tanács 3094/94/EK Rendelete (1994. december 12.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 4045/89/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 3094/94/EK rendelete

(1994. december 12.)

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 4045/89/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a 4045/89/EGK tanácsi rendelet [3] rendelkezik az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által történő vizsgálatáról;

mivel a vizsgálandó vállalkozások kiválasztásának az említett rendelet 2. cikkében megállapított szabályait módosítani kell oly módon, hogy a kockázatelemzési eljárások - egyéb ellenőrzési intézkedések során történő - alkalmazásának fejleményeit figyelembe vegyék, és a tagállamok számára a vállalkozások kiválasztásában nagyobb rugalmasságot biztosítsanak;

mivel elő kell írni, hogy a vizsgálat alá vont kereskedelmi okmányok tartalmazzák a termelésre és a termékek jellegére vonatkozó adatokat, valamint az elektronikus adattároló rendszerekben tárolt nyilvántartásokat;

mivel egyes, a termelőknek nyújtott közvetlen támogatást magukban foglaló intézkedéseket, ideértve a 3508/92/EGK rendelettel [4] létrehozott integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozókat, ki kell zárni a 4045/89/EGK rendelet hatálya alól;

mivel helyénvaló összhangot teremteni a tisztviselőknek a 4045/89/EGK rendelet alapján fennálló, továbbá a közös agrárpolitika finanszírozása keretében tapasztalt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1991. március 4-i 595/91/EGK tanácsi rendelet [5] alapján fennálló jogosítványai és kötelezettségei között;

mivel meg kell határozni a tagállamok intézkedési hatáskörét a nem megfelelő kereskedelmi okmányokra és a Közösség területén kívül található okmányokra vonatkozóan;

mivel a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó, a 4045/89/EGK rendelet 7. cikke szerinti eljárásokat meg kell erősíteni;

mivel az említett rendelet alkalmazásának ötödik évében nagyobb rugalmasságra van szükség a közösségi hozzájárulásnak az említett rendelet 13., 14. és 15. cikke szerinti kiegészítő kiadásokra vonatkozó odaítélésében, rendelkezni kell a 13. és a 14. cikk szerint rendelkezésre álló összegek összesítéséről, és azoknak a különböző kiadástípusokhoz rendelt, megkülönböztetés nélküli elosztásáról;

mivel, amennyiben a vizsgálatokat végző tisztviselőket munkájukban a Bizottság vagy más tagállamok tisztviselői segítik, azok jogállását meg kell határozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 4045/89/EGK rendelet a következőképpen módosul:

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alkalmazásában "kereskedelmi okmány"; a vállalkozás üzleti tevékenységével összefüggő minden könyv, nyilvántartás, elismervény és bizonylat, számla, termelés- és minőség-nyilvántartás, levelezés, valamint a bármilyen típusú kereskedelmi adatok, beleértve az elektronikusan tárolt adatokat, amennyiben ezek az iratok közvetlenül vagy közvetve az (1) bekezdésben említett ügyletekhez kapcsolódnak.";

2. Az 1. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(3) E rendelet alkalmazásában "harmadik fél" minden természetes, illetve jogi személy, aki, illetőleg amely az EMOGA Garanciarészlegének finanszírozási rendszerében végrehajtott ügyletekkel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba hozható.

(4) E rendeletet nem lehet alkalmazni a 3508/92/EGK rendelettel [6] létrehozott integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretébe tartozó intézkedésekre. A 19. cikknek megfelelően a Bizottság jegyzéket állít össze azokról a további intézkedésekről, amelyekre ez a rendelet nem vonatkozik."

3. A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében a "60000 ECU" helyébe "100000 ECU", a "naptári év" helyébe "EMOGA-pénzügyi év" lép;

4. A 2. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdését el kell hagyni;

5. A 2. cikk (2) bekezdése az első albekezdés után a következő albekezdésekkel egészül ki:

"Az 1995/96-os vizsgálati időszaktól kezdve a tagállamok minden egyes vizsgálati időszak tekintetében - az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeik sérelme nélkül - az export-visszatérítés terén és minden más megfelelő intézkedés esetében végzett kockázatelemzés alapján kiválasztják a vizsgálandó vállalkozásokat. A tagállamok megküldik a Bizottságnak a kockázatelemzés felhasználására vonatkozó javaslataikat. A javaslatok minden fontos információt tartalmaznak a követendő megközelítésre, a módszerekre, a feltételekre és a végrehajtási módszerekre vonatkozóan; a javaslatokat a vizsgálati időszakot megelőző azon év december 1-jéig küldik meg, amelyre alkalmazandók. A tagállamok figyelembe veszik a Bizottságnak a javaslatokra tett észrevételeit, amelyeket a kézhezvételtől számított nyolc héten belül kell megtenni.

Az 1995/96-os vizsgálati időszakra szóló kockázatelemzési javaslatokat legkésőbb 1995. február 1-jéig kell megküldeni a Bizottságnak.

Azon intézkedéseknek esetében, amelyekre nézve a tagállam a kockázatelemzés alkalmazását nem tartja ésszerűnek, kötelező azoknak a vállalkozásoknak a vizsgálata, amelyek bevételeinek vagy kifizetéseinek összege, vagy mindkettőnek az összege - az EMOGA Garanciarészlegének finanszírozási rendszere keretében - a 300000 ECU-t meghaladta, és amelyeket a két előző vizsgálati időszak egyikében e rendelet szerinti vizsgálatnak nem vetettek alá.";

6. A 2. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdésében a "10000 ECU" helyébe "30000 ECU" lép;

7. A 2. cikk (4) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vizsgálat legalább az előző vizsgálati időszak alatt véget érő 12 hónapos időszakra terjed ki; ez kiterjeszthető a 12 hónapos időszakot megelőző vagy követő, a tagállam által meghatározandó időszakokra.";

8. A 2. cikk (5) bekezdésében a "283/72/EGK rendelet 6. cikke" helyébe az "595/91/EGK rendelet*"; "6. cikke" lép, és a szöveg a következő lábjegyzettel egészül kiHL L 67., 1991.3.14., 11. o.:

9. A 3. cikk (1) bekezdésében, a francia bekezdéseket megelőző mondat és az első, valamint második francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgálat tárgyát képező elsődleges adatok pontosságáról a felmerülő kockázat mértékéhez igazodó számú - szükség esetén harmadik személyek kereskedelmi okmányaira is kiterjedő - keresztellenőrzéssel kell meggyőződni, amely többek között a következőkből áll:

- a szállítók, ügyfelek, fuvarozók és egyéb harmadik személyek kereskedelmi okmányaival történő összehasonlítások,

- szükség esetén a készletek mennyiségének és jellegének fizikai ellenőrzése, valamint";

10. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ellenőrzendő ügyletek kiválasztása során maradéktalanul figyelembe kell venni a felmerült kockázat mértékét.";

11. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A vállalkozásért felelős személyeknek vagy egy harmadik személynek gondoskodnia kell arról, hogy minden kereskedelmi okmányt és kiegészítő információt a vizsgálatért felelős tisztviselők, illetve az erre felhatalmazott személyek rendelkezésére bocsássanak. Az elektronikusan tárolt adatokat megfelelő adathordozó eszközön kell rendelkezésre bocsátani.";

12. Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Amennyiben az e rendelet szerint végzett vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a vállalkozás által vezetett kereskedelmi okmányok a vizsgálat céljára nem megfelelőek, a vállalkozást utasítani kell arra, hogy a jövőben a vizsgálatért felelős tagállam által előírt módon készítse el az ilyen okmányokat, az érintett ágazatra vonatkozóan más rendeletekben megállapított kötelezettségek sérelme nélkül.

A tagállamok meghatározzák, hogy mely időponttól kell ilyen okmányokat készíteni.

Amennyiben az e rendelet alapján vizsgálandó kereskedelmi okmányok mindegyike vagy azok egy része olyan - akár a Közösség területén belül, akár azon kívül elhelyezkedő - vállalkozásnál található, amely ugyanabba a kereskedelmi csoportba, társaságba vagy egységes alapon irányított vállalkozások társulásába tartozik, mint a vizsgált vállalkozás, az említett kereskedelmi okmányokat a vállalkozás a vizsgálat végrehajtásáért felelős tagállamok által meghatározott helyen és időpontban, a vizsgálatért felelős tisztviselők rendelkezésére bocsátja.";

13. A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A tagállamok a 2. és a 3. cikk szerinti vizsgálat végrehajtásában egymásnak segítséget nyújtanak:

- abban az esetben, ha a vállalkozás vagy a harmadik személy más tagállamban rendelkezik székhellyel, mint ahol a kérdéses összeg kifizetése vagy átvétele történt, illetve történnie kellett volna,

- vagy más tagállamban rendelkezik székhellyel, mint ahol a vizsgálathoz szükséges okmányok és adatok találhatók.

A Bizottság összehangolhatja a két vagy több tagállam közötti kölcsönös segítségnyújtást magukban foglaló közös intézkedéseket. Az összehangolást szabályozó rendelkezéseket a 19. cikknek megfelelően kell megállapítani.

(2) A tagállamok a kifizetés szerinti EMOGA-pénzügyi évet követő első három hónapban az (1) bekezdés első albekezdésében említett vállalkozások jegyzékét minden olyan tagállamnak megküldik, amelyben ilyen vállalkozás székhellyel rendelkezik. A jegyzéknek minden olyan adatot tartalmaznia kell, amely szükséges ahhoz, hogy a rendeltetési hely szerinti tagállam a vállalkozásokat azonosítsa, és vizsgálati kötelezettségeit teljesítse. A rendeltetési hely szerinti tagállam felelős az ilyen vállalkozásoknak a 2. cikkel összhangban történő vizsgálatáért.

Minden jegyzékről másolatot kell küldeni a Bizottság részére.

A kifizetést teljesítő, illetve átvevő tagállam, kérése indoklásának és különösen az azzal összefüggő kockázatoknak a feltüntetése mellett, felkérheti a vállalkozás székhelye szerinti tagállamot, hogy a 2. cikkel összhangban végezze el az említett jegyzéken szereplő vállalkozások közül néhánynak a vizsgálatát.

A kéréssel megkeresett tagállam kellően figyelembe veszi a vállalkozással összefüggő kockázatokat, amelyeket a megkereső tagállam közöl.

A megkeresett tagállam a megkereső tagállamot tájékoztatja a kérés nyomán tett intézkedésekről. Ha egy, a jegyzéken szereplő vállalkozás vizsgálatára sor kerül, a vizsgálatot végző megkeresett tagállam, legkésőbb a vizsgálati időszak végétől számított három hónap elteltével, tájékoztatja a megkereső tagállamot a vizsgálat eredményéről.

Minden ilyen kérésről egy másolatot kell küldeni a Bizottság részére.

(3) A tagállamok a kifizetés szerinti EMOGA-pénzügyi évet követő első három hónap folyamán megküldik a Bizottság részére az olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozások jegyzékét, amelyek tekintetében az adott tagállamban a kérdéses összeg kifizetése vagy átvétele történt, illetve történnie kellett volna.

(4) Ha egy vállalkozásnak a 2. cikkel összhangban történő vizsgálata részeként egy másik tagállamban további információra, különösen a 3. cikknek megfelelő keresztellenőrzésre van szükség, egyedi vizsgálati kérésre kerülhet sor a megkeresés indokainak megjelölésével. Minden ilyen egyedi kérésről másolatot kell küldeni a Bizottság részére.

A vizsgálatra irányuló megkeresést legkésőbb a kérésnek a megkeresett tagállam által történő kézhezvételétől számított hat hónapon belül teljesíteni kell; a vizsgálat eredményeit haladéktalanul közölni kell a megkereső tagállammal és a Bizottsággal.

(5) A Bizottság a 19. cikknek megfelelően meghatározza a (3) és a (4) bekezdésben említett kérések tartalmával kapcsolatos minimumkövetelményeket.";

14. A 9. cikk (5) bekezdésében "1991." helyébe "1996." lép, a második mondatot pedig el kell hagyni;

15. A 10. cikk (3) bekezdésében a "hat" helyébe "nyolc" lép.

16. A 10. cikk (6) bekezdését el kell hagyni.

17. A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendelet alkalmazásának ötödik éve tekintetében a 13. és a 14. cikkben említett közösségi hozzájárulás teljes összegét összesíteni kell. A Közösség ezen összesítés keretein belül a tagállamoknál felmerülő, a 13., 14. és 15. cikk szerinti kiadásokhoz 25 %-os mértékben, megkülönböztetés nélkül járul hozzá.";

18. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) A jelenlegi szöveg (1) bekezdésre változik, és a következő mondattal egészül ki:

"Kérésre azokat megfelelő adathordozó eszközön rendelkezésre kell bocsátani.";

b) A cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(2) A 2. cikkben említett vizsgálatokat a tagállamok tisztviselői hajtják végre.

A Bizottság tisztviselői részt vehetnek ezekben a vizsgálatokban. Ők maguk nem gyakorolhatják a nemzeti tisztviselőkre ruházott vizsgálati hatásköröket; azonban a tagállamok tisztviselőivel azonos jogaik vannak a helyiségekbe való bejutáshoz és az iratokhoz való hozzáféréshez.

(3) A 7. cikk alapján végzett vizsgálatok esetében a megkereső tagállam tisztviselői a megkeresett tagállam hozzájárulásával jelen lehetnek a megkeresett tagállamban folyó vizsgálatnál, és azonos jogaik lehetnek a helyiségekbe való bejutáshoz és az iratokhoz való hozzáféréshez.

A megkereső tagállamnak a megkeresett tagállamban folyó vizsgálatokban jelenlévő tisztviselői kötelesek készen állni arra, hogy hivatalos minőségüket bármikor igazolják. A vizsgálatokat minden esetben a megkeresett tagállam tisztviselői hajtják végre.

(4) Abban az esetben, ha a büntetőeljárásra vonatkozó nemzeti rendelkezések bizonyos jogi aktusokat a nemzeti jog által külön kijelölt tisztviselők számára tartanak fenn, a Bizottság tisztviselői és a tagállam (3) bekezdésben említett tisztviselői ezekben az aktusokban nem vehetnek részt. Semmilyen körülmények között nem vehetnek részt különösen a személyek otthonában a tagállam büntetőjoga szerint végzett házkutatásokban, és a személyeknek a tagállam büntetőjoga szerint történő hivatalos kihallgatásában. Az ezek nyomán szerzett információkhoz azonban hozzáférhetnek."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az 1995/96-os vizsgálati időszaktól kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Borchert

[1] HL C 175., 1994.6.28., 7. o.

[2] 1994. november 18-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 388., 1989.12.30., 18. o.

[4] HL L 355., 1992.12.5., 1. o. A 165/94/EK rendelettel (HL L 24., 1994.1.29., 6. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 67., 1991.3.14., 11. o.

[6] HL L 355., 1992.12.5., 1. o.;

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R3094 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R3094&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.