32010D0661(01)[1]

2010/661/EU: Az Európai Parlament és a Tanács határozata ( 2010. október 20. ) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia "EGF/2009/031 DK/Linak" referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. október 20.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia "EGF/2009/031 DK/Linak" referenciaszámú kérelme)

(2010/661/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak a munkaerőpiacon történő ismételt beilleszkedéshez.

(2) A 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

(3) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(4) Dánia a Linak A/S vállalattól történt elbocsátások miatt az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelem megfelel a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó - az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében meghatározott - követelményeknek. A Bizottság ezért 1 213 508 EUR mobilizálását javasolja.

(5) Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Dánia által benyújtott kérelemre történő pénzügyi támogatás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésében mobilizálni kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), hogy az 1 213 508 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2010. október 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

O. CHASTEL

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0661(01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0661(01)&locale=hu