32006R1927[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1927/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1927/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 159. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére ( 2 ),

a Szerződés 251. cikkében ( 3 ) megállapított eljárásnak megfelelően,

(1)

Bár a globalizációnak kedvező hatása van a növekedésre, a munkahelyteremtésre és a jólétre, valamint arra az igényre, hogy strukturális átalakításokkal tovább kell növelni Európa versenyképességét, a globalizációnak egyes ágazatokban kedvezőtlen következményei is vannak a legkiszolgáltatottabb és legalacsonyabban képzett munkavállalókra nézve. Időszerű ezért egy valamennyi tagállam számára hozzáférhető, európai globalizációs alkalmazkodási alap (a továbbiakban: az Alap) létrehozása, amelyen keresztül a Közösség kimutatná szolidaritását a világkereskedelemben bekövetkezett változások következtében elbocsátásra kerülő munkavállalók iránt.

(2)

Szükség van az európai értékek megőrzésére és a méltányos külkereskedelem fejlesztésének előmozdítására. A globalizáció kedvezőtlen hatásait elsőként a hosszú távú, fenntartható közösségi kereskedelempolitikai stratégiával kellene kezelni, amelynek célja a magas szintű szociális és ökológiai követelmények megvalósítása. Az Alap által biztosított támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és képesnek kell lennie a folyamatosan változó és sokszor előre nem látható piaci körülményekhez való igazodásra.

(3)

Az Alapnak specifikus, egyszeri támogatást kell nyújtania, hogy megkönnyítse a komoly gazdasági zavarok által sújtott területek, ágazatok, körzetek vagy munkaerő-piaci térségek munkavállalóinak munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. Az Alapnak támogatnia kell a vállalkozásokat, például mikrohitelekkel vagy együttműködési projektek létrehozásával.

(4)

Az e rendelet alapján tett intézkedéseket szigorú beavatkozási kritériumok szerint kell meghatározni, a gazdasági zavarok mértékének és egy adott ágazatra vagy földrajzi területre gyakorolt hatásának arányában, hogy az Alapból származó pénzügyi hozzájárulások a Közösség legsúlyosabban érintett régióinak és gazdasági ágazatainak munkavállalóira összpontosuljanak. Az ilyen zavar nem feltétlenül korlátozódik egyetlen tagállamra. Ezért ilyen kivételes helyzetekben a tagállamok közösen is benyújthatják az Alapból származó támogatásra vonatkozó kérelmüket.

(5)

Az Alap tevékenységeinek meg kell felelniük a közösségi vívmányoknak és a többi politikával, és különösen a strukturális alapok beavatkozásaival összeegyeztethetőnek kell lenniük, miközben ténylegesen hozzájárulnak a Közösség szociálpolitikájához.

(6)

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2006. május 17-i intézményközi megállapodás ( 4 ) (a továbbiakban: intézményközi megállapodás) 28. pontja határozza meg az Alap költségvetési keretét.

(7)

Az e rendelet értelmében támogatott specifikus tevékenységek nem részesülhetnek pénzügyi támogatásban más közösségi pénzügyi eszközökből. A regionális fejlesztés keretében szükség van azonban a jelenlegi vagy tervezett modernizációs és szerkezetátalakítási intézkedések összehangolására, ám az ilyen összehangolás nem eredményezheti az Alap által finanszírozott intézkedések esetén párhuzamos vagy további igazgatási struktúrák létrehozását.

(8)

E rendelet végrehajtásának megkönnyítésére a kiadások attól az időponttól jogosultak támogatásra, amelytől kezdődően egy tagállam az érintett munkavállalóknak személyre szabott szolgáltatásokat kezd nyújtani. Az Alap pénzügyi hozzájárulásának felhasználására határidőt kell megállapítani, mivel célzottan a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedéshez kell segítséget nyújtani.

(9)

Továbbra is a tagállamok felelősek a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáért és a közösségi finanszírozás révén támogatott fellépések irányításáért és ellenőrzéséért az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek ( 5 ) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) megfelelően. A tagállamoknak el kell számolniuk azzal, hogyan használták fel az Alapból kapott pénzügyi hozzájárulást.

(10)

Az Alap pénzeszközeire irányuló kérelmek értékelésében az Európai Változásfigyelő Központ minőségi és mennyiségi elemzésekkel segítséget nyújthat a Bizottságnak és az érintett tagállamoknak.

(11)

Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és mivel azokat az intézkedés nagyságrendje és hatásai miatt közösségi szinten jobban meg lehet valósítani, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban. Az abban a cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(12)

Mivel az Alap végrehajtásának időszaka a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő pénzügyi keret időtartamához kapcsolódik, a támogatásnak 2007. január 1-jétől kezdve kell rendelkezésre állnia a kereskedelemhez kapcsolódó elbocsátásokban érintett munkavállalók számára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Azzal a céllal, hogy az Európai Unióban ösztönözze a gazdasági növekedést és több munkahelyet teremtsen, e rendelet létrehozza az Alapot, hogy a Közösség támogatást tudjon nyújtani azoknak a munkavállalóknak, akik a globalizáció miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében kerültek elbocsátásra, ott ahol ezek az elbocsátások erősen negatív hatással voltak a regionális vagy helyi gazdaságra.

Az Alap végrehajtási időszaka kapcsolódik a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszak pénzügyi keretéhez.

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, az Alap támogatást nyújt a globális pénzügyi és gazdasági válság közvetlen következményeként elbocsátott munkavállalóknak is, feltéve hogy a kérelmek megfelelnek a 2. cikk a), b) vagy c) pontjában meghatározott kritériumoknak. Azoknak a tagállamoknak, amelyek ezen eltérés értelmében kérnek hozzájárulást az Alapból, bizonyítaniuk kell, hogy közvetlen és kimutatható kapcsolat van az elbocsátások, valamint a pénzügyi és gazdasági válság között.

Ez az eltérés valamennyi, 2011. december 31. előtt benyújtott kérelemre alkalmazandó.

(2) E rendelet az Alap működésének szabályait határozza meg annak érdekében, hogy megkönnyítse a kereskedelemben bekövetkezett változásokhoz kapcsolódóan elbocsátásra kerülő munkavállalók munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedését.

2. cikk

A beavatkozás kritériumai

Az Alapból olyan esetekben kell pénzügyi hozzájárulást nyújtani, amikor a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások komoly gazdasági zavarokhoz vezettek, úgymint az Európai Unióba irányuló behozatal jelentős növekedése, vagy egy adott ágazatban az EU piaci részesedésének hirtelen csökkenése, vagy egy harmadik országba történő gazdasági delokalizáció, amelyek következtében:

a) legalább 500 főt bocsátanak el négyhónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve annak a beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat is, vagy

b) legalább 500 főt bocsátanak el kilenchónapos időszak alatt, különösen kis- és középvállalkozásoknál, egy NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két egymással határos régióban NUTS II szinten.

c) Kisméretű munkaerőpiacok esetében vagy az érintett tagállam(ok) által kellőképpen alátámasztott kivételes esetekben, ha az elbocsátások súlyos következménnyel járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra nézve, akkor is elfogadható az Alapból származó támogatásra benyújtott kérelem, ha az a) és a b) pontban meghatározott beavatkozási kritériumok nem teljesülnek maradéktalanul. A tagállamnak jeleznie kell, hogy a kérelme nem felel meg teljes mértékben az a) vagy b) pontban meghatározott beavatkozási kritériumoknak. A kivételes körülmények között nyújtott hozzájárulások aggregált összege nem haladhatja meg az Alap éves maximális összegének 15 %-át.

A fenti a), b) és c) pontban említett elbocsátások számának kiszámítása céljából az elbocsátást az alábbi időponttól kell számítani:

- a munkaadó által a munkavállaló elbocsátásáról vagy a munkaszerződésének megszüntetéséről adott egyedi értesítés időpontja,

- a munkaszerződés tényleges, a lejártát megelőző megszűntetésének időpontja, vagy

- ( 6 )az a nap, amelyen a munkaadó - a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban - írásban értesíti az illetékes hatóságot a tervezett csoportos létszámcsökkentésről; ebben az esetben, az e rendelet 10. cikkében előírt értékelés elvégzése előtt a kérelmező tagállam(ok) további tájékoztatást nyújt(anak) a Bizottságnak a fenti a), b) vagy c) pont szerint végrehajtott elbocsátások tényleges számáról és az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag becsült költségeiről.

A tagállam(ok) valamennyi érintett vállalkozásra vonatkozóan feltüntetik a kérelemben, hogy az elbocsátásokat hogyan számítják.

3. cikk

Támogatásra jogosult tevékenységek

Az Alapból pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek az elbocsátásra kerülő munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését célzó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag részét képezik, beleértve:

a) a munkakereséshez nyújtott támogatást, a pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadást, a személyre szabott képzést és átképzést, beleértve az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos ismereteket és a megszerzett tapasztalat igazolását, valamint a kiszervezéshez (outplacement) nyújtott segítséget, a vállalkozásösztönzést vagy az önálló vállalkozóknak nyújtott támogatást;

b) különleges, korlátozott időre szóló intézkedéseket, mint a munkakereséshez nyújtott juttatások, mobilitási támogatás vagy az élethosszig tartó tanulásban és képzésben részt vevő személyek számára nyújtott támogatások; és

c) olyan intézkedéseket, amelyek különösen a hátrányos helyzetű vagy az idősebb munkavállalókat a munkaerőpiacon való maradásra, illetve az oda való visszatérésre ösztönzik.

Az Alap nem finanszíroz passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Az érintett tagállam kezdeményezésére az Alap finanszírozhatja a végrehajtására vonatkozó előkészítő, irányítási, tájékoztatási és népszerűsítési, valamint ellenőrzési tevékenységeket.

3a. cikk

Támogatásra jogosult személyek

A tagállamok az Alapból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat nyújthatnak az érintett munkavállalóknak, akik az alábbiak lehetnek:

a) a 2. cikk a), b) vagy c) pontjában meghatározott időszakon belül elbocsátásra kerülő munkavállalók, és

b) a 2. cikk a) vagy c) pontjában meghatározott időszak előtt vagy után elbocsátásra kerülő munkavállalók, olyan esetekben, amikor a 2. cikk c) pontja alapján benyújtott kérelem eltér a 2. cikk a) pontjában meghatározott kritériumoktól, feltéve hogy az elbocsátásokra a tervezett elbocsátások általános bejelentése után került sor, és egyértelmű okozati összefüggés mutatható ki az elbocsátásokat a referencia-időszak alatt kiváltó eseménnyel.

4. cikk

A pénzügyi hozzájárulás típusai

A Bizottság egy összegben nyújt pénzügyi hozzájárulást, amelynek végrehajtása a tagállamok és a Bizottság közötti megosztott igazgatás keretében történik, a költségvetési rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, valamint az 53. cikke (5) és (6) bekezdésével összhangban.

5. cikk

Kérelmek

(1) A tagállam(ok) a 2. cikkben meghatározott, az Alap mobilizálására vonatkozó feltételek teljesülésének időpontjától számított 10 héten belül kérelmet nyújt(anak) be a Bizottsághoz az Alapból való pénzügyi hozzájárulásra vonatkozóan. A kérelmet később az érintett tagállam(ok) kiegészítheti(k).

(2) A kérelem a következő információkat tartalmazza:

a) érvekkel alátámasztott elemzés az elbocsátások és a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, vagy a pénzügyi és gazdasági válság közötti kapcsolatról, a leépítések számának kimutatása, valamint magyarázat az elbocsátások kiszámíthatatlan jellegéről;

b) az elbocsátó (nemzeti vagy multinacionális) vállalkozások, a beszállítók vagy felhasználói termelői kör, az ágazatok és a célzott munkavállalók csoportjainak azonosítása;

c) az érintett területnek és hatóságainak, illetve egyéb érdekeltek leírása, valamint az elbocsátások várható hatása a helyi, regionális vagy nemzeti foglalkoztatásra;

d) a finanszírozandó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag és annak becsült költség szerinti lebontása, beleértve a strukturális alapok által finanszírozott tevékenységekkel való kiegészítő jelleget; valamint tájékoztatás azokról a fellépésekről, amelyek végrehajtása a nemzeti jog alapján vagy kollektív szerződések értelmében kötelező;

e) időpont(ok), amikor elkezdték vagy tervbe vették az érintett munkavállalók részére a személyre szabott szolgáltatások nyújtását;

f) a szociális partnerekkel való konzultáció során követett eljárás;

g) az irányításért és a pénzügyi ellenőrzésért a 18. cikkel összhangban felelős hatóság.

(3) Tekintettel a tagállam(ok), a régió, a szociális partnerek és a nemzeti jog vagy a kollektív szerződés értelmében érintett vállalatok által végrehajtott intézkedésekre, valamint különös figyelemmel az Európai Szociális Alapból (ESZA) finanszírozott tevékenységekre, a (2) bekezdés értelmében nyújtott információk között szerepelnie kell a nemzeti hatóság és az érintett vállalatok által megtett vagy tervezett intézkedések összefoglaló ismertetésének, becsült költségeik feltüntetésével.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a legmegfelelőbb területi szinten a Bizottság rendelkezésére bocsátják azokat a statisztikai és egyéb információkat, amelyekre a Bizottságnak az intervenciós feltételek teljesülésének felméréséhez szüksége van.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott információk, valamint az érintett tagállam(ok) által benyújtott további információk alapján a Bizottság - a tagállamokkal egyeztetve - megvizsgálhatja, hogy az e rendelet értelmében tett pénzügyi hozzájárulás feltételei teljesülnek-e.

6. cikk

Összeegyeztethetőség, megfelelés és koordináció

(1) Az Alapból nyújtott hozzájárulás nem léphet az olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartoznak.

(2) Az Alapból nyújtott hozzájárulás kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű intézkedéseit, beleértve a strukturális alapok által társfinanszírozott intézkedéseket.

(3) Az Alapból nyújtott hozzájárulás a világkereskedelemben bekövetkező szerkezeti változások miatt elbocsátott munkavállalók számára biztosít szolidaritást és segítséget. Az Alap nem finanszírozza vállalatok vagy ágazatok szerkezetváltását.

(4) Összhangban vonatkozó felelősségi köreikkel, a Bizottság és a tagállam(ok) biztosítják a közösségi alapokból nyújtott támogatások koordinációját.

(5) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Alapból hozzájárulást nyert egyedi cselekvések egyéb közösségi pénzügyi eszközökből nem részesülhetnek támogatásban.

7. cikk

A férfiak és a nők közötti egyenlőség és megkülönböztetés tilalma

A Bizottság és a tagállamok biztosítják a férfiak és a nők közötti egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség elvének integrálását az Alap végrehajtásának különböző szakaszaiban. A Bizottság és a tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket, hogy az Alap működése során, és különösen a támogatáshoz való hozzáférésnél megelőzzenek valamennyi nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést.

8. cikk

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

(1) A Bizottság kezdeményezésére, az Alap éves maximális összegének 0,35 %-a erejéig, az Alap felhasználható az e rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomonkövetés, tájékoztatás, az Alap végrehajtása szempontjából releváns adatbázis létrehozása, adminisztratív és technikai támogatás, pénzügyi ellenőrzés, ellenőrzési és értékelési tevékenységek finanszírozására.

(2) Az 1. cikkben meghatározott felső határra figyelemmel a költségvetési hatóság minden év elején rendelkezésre bocsát egy összeget technikai segítségnyújtás céljára, a Bizottság javaslata alapján.

(3) Az 1. cikkben meghatározott feladatokat a költségvetési rendelettel, valamint a költségvetés végrehajtásának e formájára alkalmazandó végrehajtási szabályokkal összhangban kell végrehajtani.

(4) A Bizottság a technikai segítségnyújtás keretében tájékoztatást és iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az Alap felhasználása, nyomonkövetése és értékelése során. A Bizottság tájékoztatást nyújthat az Alap felhasználásáról az európai és nemzeti szociális partnereknek is.

9. cikk

Tájékoztatás és nyilvánosság

(1) A finanszírozott intézkedésekről az érintett tagállam vagy tagállamok információt szolgáltatnak és tájékoztatják a nyilvánosságot. Az információ az érintett munkavállalóknak, a helyi és regionális hatóságoknak, a szociális partnereknek, a médiának, valamint a nagyközönségnek szól, és kiemeli a Közösség szerepét, illetve biztosítja, hogy az Alapból nyújtott hozzájárulások láthatóak legyenek.

(2) A Bizottság a közösség valamennyi nyelvén rendelkezésre álló internetes oldalt hoz létre, amely információkat tartalmaz az Alapról, útmutatást ad a kérelmek benyújtásához, valamint frissített információkkal szolgál az elfogadott és elutasított kérelmekről, kiemelve a költségvetési hatóság szerepét.

10. cikk

A pénzügyi hozzájárulás meghatározása

(1) Az 5. cikk (5) bekezdésének értelmében elvégzett értékelés alapján, és különös figyelemmel a támogatandó munkavállalók számára, a javasolt intézkedésekre és a becsült költségekre, a Bizottság a lehető leggyorsabban értékeli az adott esetben a rendelkezésre álló források keretein belül adható pénzügyi hozzájárulás összegét és javaslatot tesz arra. Az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett becsült összköltség 50 %-át. Az 1. cikk (1a) bekezdésében említett időpont előtt benyújtott kérelmek esetében az összeg nem haladhatja meg a 65 %-át.

(2) Ha az 5. cikk (5) bekezdése szerint elvégzett értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a pénzügyi hozzájárulás megítélésének feltételei e rendelet értelmében teljesülnek, a Bizottság a 12. cikkben meghatározott eljárást azonnal megindítja.

(3) Ha az 5. cikk (5) bekezdése szerint elvégzett értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi hozzájárulás megítélésének feltételei e rendelet értelmében nem teljesülnek, erről a lehető legrövidebb határidőn belül értesíti az érintett tagállamo(ka)t.

11. cikk

Kiadások támogathatósága

Az Alapból származó hozzájárulásban részesülő kiadások attól vagy azoktól az időpont(ok)tól támogathatók, amikor az érintett tagállam(ok) az 5. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerint az érintett munkavállalóknak személyre szabott szolgáltatást kezd(enek) nyújtani.

A támogatások esetében az átalányként megadott közvetett költségek az Alapból hozzájárulásra jogosult kiadások, a művelet közvetlen költségeinek legfeljebb 20 %-áig, feltéve hogy a közvetett költségek a nemzeti szabályokkal, ideértve a számviteli szabályokat is, összhangban merülnek fel.

12. cikk

Költségvetési eljárás

(1) Az Alapra vonatkozó intézkedéseknek meg kell felelniük az intézményközi megállapodás 28. pontjában foglalt rendelkezéseknek.

(2) Az Alap számára elkülönített előirányzatok az Európai Unió általános költségvetésébe a szokásos költségvetési eljárás keretében kerülnek be, amint a Bizottság azonosította a megfelelő különbözeteket és/vagy megszűnt kötelezettségvállalásokat.

(3) Ha a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az Alapból pénzügyi hozzájárulás adható, a költségvetési hatósághoz benyújtja a 10. cikk alapján meghatározott összegnek megfelelő előirányzatok engedélyezéséhez szükséges javaslatot és az összegnek az Alap költségvetési sorába történő átcsoportosítására vonatkozó kérelmet. A javaslatok csoportokba rendezhetők.

Az Alapra vonatkozó átcsoportosításokat a költségvetési rendelet 24. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani.

(4) A (3) bekezdésben említett javaslatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) az 5. cikk (5) bekezdésének megfelelően elvégzett vizsgálat eredményét, az elbírálás alapjául szolgáló információk összefoglalásával együtt;

b) annak bizonyítékát, hogy a 2. és a 6. cikkben rögzített feltételek teljesülnek; és

c) a javasolt összegek jogosságát igazoló érveket.

(5) A javaslat benyújtásakor a Bizottság - lehetőség szerint egyszerűsített - háromoldalú eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy az Alap és az igényelt összeg felhasználásához a költségvetési hatóság mindkét ágának hozzájárulását megszerezze.

(6) Minden év szeptember 1-jén legalább az Alap éves maximum összege egynegyedének rendelkezésre kell állnia az év végéig felmerülő igények fedezése érdekében.

(7) Azt követően, hogy a költségvetési hatóság rendelkezésre bocsátja az előirányzatokat, a Bizottság elfogadja a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot.

13. cikk

A pénzügyi hozzájárulás kifizetése és felhasználása

(1) A támogatás folyósításáról szóló határozat a 12. cikk (7) bekezdésében előírt elfogadását követően a Bizottság a pénzügyi hozzájárulást elvben 15 napon belül egy összegben fizeti ki az érintett tagállam(ok)nak.

(2) A tagállam(ok)nak a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjában foglalt valamennyi támogatásra jogosult intézkedést végre kell hajtaniuk a lehető leghamarabb, de legkésőbb az 5. cikk szerinti kérelem benyújtásától vagy ezeknek az intézkedéseknek a megkezdésétől számított 24 hónapon belül, feltéve hogy ez utóbbi időpont a kérelem időpontjától számított három hónapon belülre esik.

14. cikk

Az euró szerepe

Az e rendelet alapján megfogalmazott kérelmekben, pénzügyi hozzájárulásokról szóló határozatokban és jelentésekben, valamint a kapcsolódó dokumentumokban szereplő összegeket mindig euróban kell feltüntetni.

15. cikk

Zárójelentés és a támogatási folyamat lezárása

(1) A 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszak végét követő hat hónapon belül az érintett tagállam(ok) jelentésben számol(nak) be a Bizottságnak a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról, beleérte a tevékenységek típusáról és a főbb eredményekről szóló információkat, valamint a kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozatot, adott esetben feltüntetve a cselekvések és az ESZA-ból támogatott cselekvések közötti kiegészítő jelleget.

(2) Legkésőbb hat hónappal azt követően, hogy az (1) bekezdés szerinti információkat hiánytalanul megkapta, a Bizottság megszünteti a pénzügyi hozzájárulás folyósítását az Alapból.

16. cikk

Éves jelentés

(1) Minden év július 1-je előtt és először 2008-ban a Bizottság mennyiségi és minőségi szempontokra egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az e rendelet alapján az előző évben végzett tevékenységekről. A jelentés mindenekelőtt az Alap által elért eredményeket mutatja be és elsősorban a benyújtott kérelmekkel, az elfogadott határozatokkal, a támogatott cselekvésekkel - kitérve arra is, hogy ezek mennyiben egészítik ki a strukturális alapokból, nevezetesen az ESZA-ból finanszírozott tevékenységeket -, valamint a pénzügyi hozzájárulás megszüntetésével kapcsolatban nyújt tájékoztatást. Dokumentálja azokat a kérelmeket is, amelyeket elegendő előirányzat hiányában, illetve jogosulatlanság miatt elutasítottak.

(2) A jelentést tájékoztatás céljából az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják.

17. cikk

Értékelés

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és a tagállamokkal szoros együttműködésben végzi el az alábbiakat:

a) 2011. december 31-ig félidős értékelés elkészítése a kapott eredmények hatékonyságáról és fenntarthatóságáról; és

b) 2014. december 31-ig utólagos értékelés elkészítése külső szakértők közreműködésével az Alap hatásának és hozzáadott értékének felmérése érdekében.

(2) Az értékelés eredményeit tájékoztatásul az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják.

18. cikk

Igazgatás és pénzügyi ellenőrzés

(1) A Bizottságnak a közösségi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségének sérelme nélkül, az Alapból támogatott cselekvések igazgatásáért és a cselekvések pénzügyi ellenőrzéséért elsődlegesen a tagállamok felelősek. E célból a tagállamok intézkedései a következőket tartalmazzák:

a) meggyőződnek arról, hogy az igazgatási és ellenőrzési rendszert oly módon hozták létre, és oly módon működtetik, hogy a közösségi alapok hatékony és szabályszerű felhasználása biztosított legyen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően;

b) meggyőződnek arról, hogy a finanszírozott tevékenységeket megfelelően hajtották végre;

c) biztosítják, hogy a támogatott kiadások alapjául szolgáló ellenőrizhető igazoló dokumentumok helyesek és szabályosak; és

d) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet ( 7 ) 70. cikkében meghatározottak alapján megelőzik, feltárják és kijavítják a szabálytalanságokat, és ugyanezen cikknek megfelelően beszedik a jogtalanul kiosztott összegeket a késedelmi kamatokkal együtt. Ezekről a szabálytalanságokról a tagállamok kellő időben értesítik a Bizottságot, és folyamatosan tájékoztatják a Bizottságot az államigazgatási és a peres eljárások előrehaladásáról.

(2) Szabálytalanság esetén a tagállamok elvégzik az előírt pénzügyi korrekciókat. A tagállam(ok) által végzett korrekció a közösségi hozzájárulás egészének vagy részének visszavonásában áll. A tagállam vagy tagállamok behajtanak minden, feltárt szabálytalanság következtében elveszett összeget, azt visszafizetik a Bizottságnak, és amennyiben az összeget az érintett tagállam vagy tagállamok nem fizetik vissza időben, késedelmi kamatot kell felszámítani.

(3) A Bizottság az Európai Közösségek általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó hatáskörében minden szükséges lépést megtesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a cselekvéseket a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően végezzék el, a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban. Az egyes érintett tagállam(ok) saját feladata, hogy zavartalanul működő igazgatási és ellenőrzési rendszerekkel rendelkezzen(ek). A Bizottság meggyőződik róla, hogy e rendszereket felállították.

E célból, a Számvevőszék hatáskörének, vagy a tagállam(ok) által a nemzeti törvényeikkel, rendeleteikkel, és közigazgatási rendelkezéseikkel összhangban végzett vizsgálatok sérelme nélkül, a Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai legalább egy munkanappal korábban történő értesítés mellett, helyszíni ellenőrzést végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést az Alap által finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban. A Bizottság a szükséges segítség megszerzése érdekében az ellenőrzésről értesíti az érintett tagállamot. Az érintett tagállam köztisztviselői, illetve közalkalmazottai részt vehetnek az ilyen ellenőrzésben.

(4) A tagállam biztosítja, hogy a felmerült kiadásokkal kapcsolatos igazoló dokumentumokat az Alapból kapott pénzügyi hozzájárulás megszüntetését követő három évig a Bizottság és a Számvevőszék számára hozzáférhetővé teszi.

19. cikk

A pénzügyi hozzájárulás visszatérítése

(1) Abban az esetben, ha a tényleges költség összege kevesebb, mint a 12. cikk alapján becsült összeg, a Bizottság a tagállamot a részére folyósított pénzügyi hozzájárulás megfelelő arányú visszatérítésére kötelezi.

(2) Ha egy tagállam vagy tagállamok nem tesznek eleget a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatban megállapított kötelezettségeknek, a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az adott tagállamot vagy tagállamokat a részükre folyósított pénzügyi hozzájárulás teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezze.

(3) Mielőtt az (1) vagy a (2) bekezdés alapján határozatot fogadna el, a Bizottság kellő alapossággal megvizsgálja az ügyet, és különösen ügyel arra, hogy meghatározott időtartamot jelöljön ki a tagállam(ok) részére, amelynek során észrevétel tehető.

(4) Ha a szükséges ellenőrzés elvégzése után a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam vagy tagállamok nem felelnek meg a 18. cikk (1) bekezdésében szereplő kötelezettségeiknek - megállapodás hiányában és amennyiben a tagállam vagy tagállamok a Bizottság által meghatározott időszakon belül nem végezték el a korrekciókat, valamint figyelembe véve a tagállam(ok) által tett észrevételeket - a Bizottság az említett határidő lejártát követő három hónapon belül határoz a szükséges pénzügyi korrekciókról a szóban forgó cselekvésre az Alapból juttatott hozzájárulás részleges vagy teljes eltörlésével. A feltárt szabálytalanság következtében elveszett összeget vissza kell téríteni, és amennyiben az összeget az érintett tagállam(ok) nem fizeti(k) vissza időben, késedelmi kamatot kell felszámítani.

20. cikk

Felülvizsgálati záradék

A 16. cikkben előírt jelentés, valamint a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács felülvizsgálhatja e rendeletet annak biztosítása érdekében, hogy az Alap szolidaritással kapcsolatos célja teljesüljön, és rendelkezései megfelelően vegyék figyelembe a tagállamok gazdasági, társadalmi és területi jellegzetességeit.

A Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács felülvizsgálhatja ezt a rendeletet, beleértve az 1. cikk (1a) bekezdésében foglalt ideiglenes eltérést is.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 31-ig mindenképpen felülvizsgálja ezt a rendeletet.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 318., 2006.12.23., 38. o.

( 2 ) HL C 51., 2007.3.6., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2006. december 13-i véleménye (HL C 317. E, 2006.12.23., 432. o.) és a Tanács 2006. december 19-i határozata.

( 4 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

( 5 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 225., 1998.8.12., 16. o.;

( 7 ) HL L 210., 2006.7.31., 25. o. Az 1989/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 6. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1927 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1927&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1927-20090702 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1927-20090702&locale=hu