Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32008L0005[1]

A Bizottság 2008/5/EK irányelve ( 2008. január 30. ) a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/5/EK IRÁNYELVE

(2008. január 30.)

a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló, 1994. június 30-i 94/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2), és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1) A 79/112/EGK tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről szóló, 1994. november 18-i 94/54/EK bizottsági irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) A megfelelő fogyasztói tájékoztatás biztosítása céljából a 2000/13/EK irányelv 3. cikkében előírt adatokon kívül bizonyos élelmiszerek esetében egyéb adatok kötelező feltüntetésének előírása is szükséges.

(3) A bizonyos élelmiszerek csomagolásához használt csomagoló gázok a 2000/13/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekinthetők összetevőnek és ezért a címkézésen nem kell az összetevők között feltüntetni.

(4) Azonban a fogyasztókat tájékoztatni kell ezen gázok használatáról, amennyiben ez az információ lehetővé teszi számukra annak megértését, hogy az általuk megvásárolt élelmiszer eltarthatósága miért hosszabb, mint az eltérően csomagolt hasonló termékeké.

(5) A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának biztosítása céljából az édesítőszereket tartalmazó élelmiszerek címkézésén erről részletes adatokat kell feltüntetni.

(6) Ezenfelül az édesítőszerek bizonyos kategóriáit tartalmazó élelmiszerek címkézésén figyelmeztetést kell elhelyezni.

(7) Továbbá szükséges olyan címkézés előírása, amely a fogyasztónak világos információt nyújt a glicirrizinsavnak vagy ammóniumsójának az édességben vagy italokban való jelenlétéről. E termékek magas glicirrizinsav- vagy ammóniumsó-tartalma esetén a fogyasztókat, különösen a magas vérnyomásban szenvedőket, tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy a túlzott fogyasztást el kell kerülni. Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára az ilyen információ jól érthető legyen, a jól ismert "desgyökér" kifejezést kell inkább használni.

(8) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(9) Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/13/EK irányelv 3. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül ennek az irányelvnek az I. mellékletében felsorolt élelmiszerek címkézése kiegészítő adatokat tartalmaz a mellékletben meghatározottak szerint.

2. cikk

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 94/54/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2007/68/EK bizottsági irányelvvel (HL L 310., 2007.11.28., 11. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 237., 1994.9.10., 3. o. A legutóbb a 2006/52/EK irányelvvel (HL L 204., 2006.7.26., 10. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 300., 1994.11.23., 14. o. A legutóbb a 2004/77/EK irányelvvel (HL L 162., 2004.4.30., 76. o.) módosított irányelv.

(4) Lásd a II. melléklet A. részét.

I. MELLÉKLET

Azon élelmiszerek listája, amelyek esetében a címkézésen egy vagy több kiegészítő adatot kell feltüntetni

Élelmiszer típusa vagy kategóriájaAdatok
Élelmiszerek, amelyek eltarthatósága a 89/107/EGK tanácsi irányelv (1) alapján engedélyezett védőgázos csomagolás révén meghosszabbodott„Védőgázos csomagolás”
A 94/35/EK irányelv által engedélyezett édesítőszert vagy édesítőszereket tartalmazó élelmiszerek„édesítőszerrel (édesítőszerekkel)”
Ez az adat kíséri a 2000/13/EK irányelv 5. cikke szerinti árumegnevezést
Mind hozzáadott cukrot vagy cukrokat, mind a 94/35/EK irányelv által engedélyezett édesítőszert vagy édesítőszereket tartalmazó élelmiszerek„cukorral (cukrokkal) és édesítőszerrel (édesítőszerekkel)”
Ez az adat kíséri a 2000/13/EK irányelv 5. cikke szerinti árumegnevezést
Aszpartámot tartalmazó élelmiszerek„fenil-alanin-forrást tartalmaz”
Több mint 10 % hozzáadott poliolt tartalmazó élelmiszerek„túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet”
Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 100 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációban tartalmazó édességek vagy italokAz „édesgyökért tartalmaz” kifejezést közvetlenül az összetevők listája után fel kell tüntetni, kivéve, ha az „édesgyökér” kifejezés már az összetevők listájában vagy abban a névben, amely alatt a terméket árusítják, szerepel. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják
Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 4 g/kg koncentrációban tartalmazó édességekAz összetevők listáját követően a következőt kell feltüntetni: „édesgyökért tartalmaz – magas vérnyomásban szenvedők kerüljék a túlzott fogyasztást”. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják
Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 50 mg/l, vagy 1,2 % feletti alkoholtartalmú italok esetén legalább 300 mg/l koncentrációban tartalmazó italok (2).Az összetevők listáját követően a következőt kell feltüntetni: „édesgyökért tartalmaz – magas vérnyomásban szenvedők kerüljék a túlzott fogyasztást”. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják.

(1) HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

(2) Ez a szint a kész vagy a gyártó utasításainak megfelelően elkészített termékekre alkalmazandó.

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(lásd a 2. cikket)

A Bizottság 94/54/EK irányelve(HL L 300., 1994.11.23., 14. o.)
A Tanács 96/21/EK irányelve(HL L 88., 1996.4.5., 5. o.)
A Bizottság 2004/77/EK irányelve(HL L 162., 2004.4.30., 76. o.)

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 2. cikket)

IrányelvÁtültetés határideje
94/54/EK1995. június 30. (1)
96/21/EK1996. június 30. (2)
2004/77/EK2005. május 20. (3)

(1) Összhangban a 94/54/EK irányelv 2. cikke első bekezdésével:

"A tagállamok, amennyiben szükséges, 1995. június 30-a előtt módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket abból a célból, hogy:

- legkésőbb 1995. július 1-jére engedélyezzék az ennek az irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- 1997. január 1-jei hatállyal megtiltsák az ennek az irányelvnek nem megfelelő termékek forgalmazását; azonban a szóban forgó időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni."

(2) Összhangban a 96/21/EK irányelv 2. cikke első bekezdésével:

"A tagállamok adott esetben 1996. július 1. előtt módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket abból a célból, hogy:

- legkésőbb 1996. július 1-jére engedélyezzék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- legkésőbb 1997. július 1-jére megtiltsák az ezen irányelvnek nem megfelelő termékek forgalmazását. Azonban a szóban forgó időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet."

(3) Összhangban a 2004/77/EK irányelv 2. cikkével:

"(1) A tagállamok legkésőbb 2005. május 20-tól az ezen irányelvnek megfelelő termékek kereskedelmét engedélyezik.

(2) A tagállamok 2006. május 20-tól az ezen irányelvnek nem megfelelő termékek kereskedelmét betiltják.

Az ezen irányelvnek nem megfelelő, 2006. május 20. előtt címkézett termékeket azonban engedélyezni kell, amíg a készlet tart."

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

94/54/EK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk
2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk
MellékletI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0005&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék