32004D0545[1]

2004/545/EK : A Bizottság határozata (2004. július 8.) a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról (az értesítés a B(2004) 2591. számú dokumentummal történt)(EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. július 8.)

a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról

(az értesítés a B(2004) 2591. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/545/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat) szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A Tanácshoz és az Európai Parlamenthez 2003. szeptember 15-én idézett, a biztonságos és intelligens járművek számára kifejlesztett információs és kommunikációs technológiákról szóló közleményében (2) a Bizottság közzétette az eBiztonság kezdeményezés néven ismert, az európai közlekedésbiztonság javítását célzó szándéknyilatkozatát. Az ilyen jellegű javulás különösen az új információs és kommunikációs technológiák és intelligens közlekedésbiztonsági rendszerek, mint a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek (a továbbiakban: SRR) alkalmazásával érhető el. A Tanács a közlekedésbiztonságról szóló, 2003. december 5-i következtetéseiben (3) szintén a gépjárműbiztonságnak az új technológiák - mint például az elektronikai biztonság - elősegítése útján megvalósuló fejlesztésére szólított fel.

(2) A Közösségen belül a rövid hatótávolságú radar gyors és összehangolt fejlesztése és alkalmazása megköveteli, hogy a harmonizált rádiófrekvenciás sávok késedelem nélkül, továbbá stabil és állandó jelleggel váljanak elérhetővé annak érdekében, hogy az ipar számára biztos alapul szolgáljanak a szükséges beruházások elvégzésére.

(3) Az ilyen jellegű harmonizációra tekintettel a Bizottság 2003. augusztus 5-én a 676/2002/EK határozat 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően azt a megbízást (4) adta a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (a továbbiakban: CEPT) számára, hogy harmonizálja a rádióspektrumot és segítse elő a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülék-rendszerek (SRR) összehangolt bevezetését.

(4) A megbízás eredményeképpen a CEPT elektronikus hírközlési bizottsága (a továbbiakban: EHB) eljárása során a rövid hatótávolságú radar hosszú távú és tartós fejlesztése és alkalmazása céljából legalkalmasabb tartományként a 79 GHz-es tartománysávot határozta meg. Az EHB megállapítása szerint a Nemzetközi Távközlési Unió által elfogadott rádiószabályzatnak és a műszaki előírásokat tartalmazó, 2004. március 19-i EHB-határozatnak megfelelően a sáv működését interferenciamentes és nem védett alapon kell biztosítani.

(5) A CEPT-nek adott megbízás alapján a rövid hatótávolságú radar számára biztosítható hosszú távú és állandó sáv meghatározására végzett munka eredményei elfogadásra kerültek, és a Közösség számára alkalmazhatóvá kell tenni őket a célból, hogy a belső piac megalapozásához és működéséhez szükséges rádióspektrum elérhetősége és hatékony használata biztosított legyen. Ennélfogva a rövid hatótávolságú radar használatát a 79 GHz-es tartománysávban a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2005. január 1-jéig engedélyezni kell annak érdekében, hogy az iparban megkezdődhessen a érintett sávon működő SRR-készülékek fejlesztése, gyártása és piaci forgalmazása.

(6) A rövid hatótávolságú radart a felhasználó és mások egészségére és biztonságára való tekintettel kell használni, különös tekintettel az elektromágneses mezők (0-300 GHz) lakosságot érő hatásainak korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlásra (5) és a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 3. cikke (1) bekezdése a) pontjára.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek számára biztosított 79 GHz-es tartomány rádióspektrumsávjának elérhetősége és eredményes használata feltételeinek harmonizálását szolgálja.

2. cikk

E határozat értelmezésénél a következő meghatározások alkalmazandók:

a) "79 GHz-es tartomány rádióspektrumsávja" a 77 és 81 gigahertz közötti frekvenciasávot jelenti;

b) a "gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek" olyan berendezések, amelyek gépjárművekre kifejlesztett radarfunkciót látnak el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;

c) az "interferenciamentes és nem védett" kifejezés azt jelenti, hogy a sáv többi használójánál nem lehet veszélyes interferenciát okozni, továbbá nem lehet követeléssel fellépni a sávon működő más rendszerek vagy szolgáltatások által keltett káros interferenciák elleni védelem érdekében.

3. cikk

A 79 GHz-es tartomány rádióspektrumsávját a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek számára a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2005. január 1-jéig interferenciamentes és nem védett alapon kell kijelölni és elérhetővé tenni.

A maximális átlagteljesítmény-denzitás - 3 dBm/MHz tényleges izotróp kisugárzott teljesítmény (e.i.r.p.) lehet, amihez 55 dBm e.i.r.p. csúcsérték társul.

A rövid hatótávolságú radarkészülék működése eredményeképpen kialakult maximális átlagteljesítmény-denzitás a gépjárművön kívül nem haladhatja meg a - 9 dBm/MHz e.i.r.p. értéket.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 8-án.

a Bizottság részéről

Erkki LIIKANEN

a Bizottság tagja

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) COM(2003) 542.

(3) 15058/03 TRANS 307.

(4) A CEPT-nek adott megbízás a rádióspektrum harmonizálására, ami elősegíti a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarrendszereknek az EU-ban megvalósuló, összehangolt bevezetését.

(5) HL L 199., 1999.7.30., 59. o.

(6) HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0545 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0545&locale=hu