Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

137/2020. (XII. 2.) OBT határozat

az új Etikai Kódex bírák általi véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács a bírák új Etikai Kódexének tervezetét elfogadja és közzéteszi a saját honlapján, valamint annak bírósági intraneten történő közzétételére kéri fel az Országos Bírósági Hivatal elnökét.

1. Az Országos Bírói Tanács felkéri Magyarország bíráit, hogy az esetleges véleményeiket az ujetikaikodex@birosag.hu e-mail címre 2021. március 1. napjáig közvetlenül küldjék meg.

2. Az Etikai Kódex tervezett szövege a következő:

Etikai Kódex

Preambulum

Magyarországon a bírói hatalom független, feddhetetlen bírákból álló, átlátható bírósági rendszer útján tölti be alkotmányos szerepét.

A bírói hivatás a bírákkal szemben a társadalomban általánosan elfogadott etikai normákhoz képest szigorúbb követelményeket támaszt.

Az Etikai Kódex célja, hogy a bírósági szervezet iránti közbizalom erősítése érdekében iránymutatásként meghatározza a bírák által követendő etikai normákat, a bírói hivatás etikai követelményeit, támogatást nyújtson az etikai kockázatot rejtő magatartások elkerüléséhez és védelmezze a hivatásukhoz méltó magatartást tanúsító bírákat.

Az Etikai Kódex hatálya a Magyarországon kinevezett bírákra terjed ki.

1. Cikk

Függetlenség és pártatlanság

(1) A bíró az ítélkező tevékenysége során mindenféle befolyástól, nyomástól, fenyegetéstől és egyéb beavatkozástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. Az ügyek eldöntésében - az anyagi és eljárásjogi szabályok keretei között, összhangban a saját lelkiismeretével - szabadságot élvez, döntéseit függetlenül hozza meg.

(2) A bíró a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásoktól tartózkodik, és ennek mindenki számára nyilvánvalónak kell lennie.

2. Cikk

Összeférhetetlenség

(1) A bíró politikai tevékenységet nem folytat, különösen nem vesz részt pártpolitikai gyűléseken és rendezvényeken, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól.

(2) A bíró csak olyan díjat, plakettet, oklevelet vagy más hasonló kitüntetést vesz át, amely -figyelemmel az elismerést adó személyre vagy szervezetre, valamint az adományozott díjra - nem sérti a bírói hivatás tekintélyét, annak méltóságát, valamint a bíró független, pártatlan és befolyásolásmentes működésének látszatát.

(3) A bíró haladéktalanul bejelenti a munkáltatói jogkör gyakorlójának, amennyiben hozzátartozói viszonyba kerül más bíróval vagy valamely társhivatásrend képviselőjével, tagjával.

3. Cikk

Méltóság és egyenlőség

(1) A bíró hivatásának gyakorlása során és a magánéletében is úgy viselkedik, hogy abban más személy ne találhasson kifogást.

(2) A bíró viselkedésében és megelenésében is távol tartja magát a szélsőségektől, kerüli a hivalkodást, megjelenése mindenkor alkalomhoz illő. Nyilvánosság előtt tartózkodik minden olyan helyzettől, amely méltatlan a bírói hivatásához.

(3) A bíró magánéleti kapcsolatait, valamint szabadidejének eltöltését úgy alakítja, hogy az a hivatásának méltóságát, pártatlanságát, illetve annak látszatát se veszélyeztesse. Magánéleti nehézségeinek higgadt, körültekintő és tisztességes rendezésére törekszik.

4. Cikk

Nyilvánosság, közösségi média

(1) A bírót, mint bármely más állampolgárt megilleti a véleménynyilvánítás, a lelkiismeret, a gyülekezés és egyesülés szabadsága, de e jogokkal csak úgy él, hogy azzal megőrizze a bírói hivatás tekintélyét és méltóságát, a bíróságok pártatlan és független működésébe vetett közbizalmat.

(2) A bíró a joggal, jogrendszerrel, a bíróságok igazgatásával és hasonló témákkal kapcsolatban véleményt nyilváníthat, publikálhat, előadást tarthat, oktathat és más hasonló tevékenységet szabadon végezhet.

(3) A bíró a világhálót kellő körültekintéssel használja. Kizárólag olyan információt, hang- és képfelvételt oszt meg vagy minősít, amely nem csorbítja a bírói hivatás tekintélyét és méltóságát, valamint a bíróságok pártatlan és független működésébe vetett közbizalmat.

5. Cikk

Gondosság

(1) A bíró a részére kiosztott ügy célirányos és észszerű határidőn belüli lezárására törekszik, a munkáját felkészülten, szorgalmasan, kellő szakmai elkötelezettséggel végzi.

(2) A bíró gondot fordít a bíróság eszközeinek és erőforrásainak a rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználására.

(3) A bíró munkájában és magánéletében óvja környezetét és arra törekszik, hogy ne veszélyeztesse a jövő nemzedékeinek szükségleteit.

6. Cikk

Szakértelem

(1) A bíró törekszik arra, hogy szakmai tevékenységét más hivatali tevékenysége szükségtelenül ne szorítsa háttérbe.

(2) A bíró törekszik arra, hogy szinten tartsa és fejlessze a bírói feladatok megfelelő ellátásához kapcsolódó tudását, képességeit és személyes készségeit, és e célból bírói irányítás alatt szervezett képzési és egyéb lehetőségeket vegyen igénybe.

7. Cikk

Tisztesség

(1) A bíró tisztségét nem használja fel személyes előnyök szerzésére. Jogai érvényesítése és kötelezettségei teljesítése során a tisztességes és jóhiszemű joggyakorlás követelményének minden körülmények között eleget tesz.

(2) A bíró elkerüli a társ-hivatásrendek tagjaihoz, továbbá az eljárásokban résztvevőkhöz fűződő személyes viszonyában azokat a helyzeteket, amelyek a kivételezés, pártosság gyanúját vagy látszatát kelthetik.

(3) A bíró jogszabályi felhatalmazás hiányában nem szolgáltat és nem kér bizalmas adatokat. Távol tartja magát minden olyan meg nem engedett megnyilvánulástól, amely az ügyek lefolyását vagy eredményét befolyásolhatná.

(4) A bíró a vele szemben megállapított jogerős vagy előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított kötelezettségének önként, határidőn belül eleget tesz.

8. Cikk

Tisztelet, együttműködés

(1) A bíró előítélettől és diszkriminációtól mentesen tiszteletben tartja minden ember méltóságát és ugyanezt megköveteli munkatársaitól, és az eljárásban résztvevő személyektől, valamint azok képviselőitől is.

(2) A bíró hivatása gyakorlása során a hatóságok és társ-hivatásrendek tagjaival, valamint munkatársaival együttműködésre törekszik, kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias magatartást tanúsít.

(3) A bíró az eljárásban résztvevőkkel szemben - a szükséges határozottság mellett - türelmes és udvarias, tartózkodik az indokolatlan megjegyzésektől és minősítésektől. Megköveteli, hogy az eljárásban résztvevők a bíróságnak és egymásnak megadják a kellő tiszteletet.

(4) A bíró eljárása során és a határozataiban tartózkodik más bíróság sértő kioktatásától, a bírói tekintély csorbításától. A más bíró által hozott döntéseket eltérő szakmai álláspontjának kifejtését meghaladóan nem bírálja. Ezeket azonban a tudományos, oktatói vagy egyéb szakmai tevékenységének gyakorlásakor értékelheti, véleményezheti.

(5) A bíró nem használ a felek közti különbségtételt sugalló nyelvi eszközöket, tartózkodik a féllel való részrehajlást mutató vagy leereszkedő megnyilvánulásoktól, mozdulatoktól vagy gesztusoktól.

9. Cikk

Bírósági vezetők

(1) A bírósági vezető a feladatát a munkatársaitól elvárt etikai követelményeknek megfelelően, példamutatóan látja el. Tartózkodik a beosztottai emberi méltóságát sértő magatartástól, kijelentéstől, cselekedettől.

(2) A bírósági vezető igazgatási tevékenysége során a munkatársaival igazságos, következetes és méltányos. Vezetői feladatainak ellátása során egyenlő mércét alkalmaz minden beosztottjával szemben.

(3) A bírósági vezető tiszteletben tartja munkatársai önérzetét, szakmai önállóságát, ügyel arra, hogy a bírótársai hivatásukhoz méltó magatartást tanúsítsanak, és megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az etikai szabályokat a vezetése alatt állók betartsák.

(4) A bírósági vezető tartózkodik attól, hogy a saját véleményét a szervezeti egységébe tartozó bírók véleményeként jelenítse meg, képviseleti jogával egyéb módon sem él vissza.

(5) A bírósági vezető a szolgálati bírósági eljárással érintett ügyekben az eljárás befejezéséig tartózkodik az ezzel kapcsolatos véleménynyilvánítástól, fokozottan ügyel az eljárással érintett személyiségi jogainak megóvására.

(6) A bírósági vezető tartózkodik a bírói önigazgatási és érdekképviseleti szerv nyilvános minősítésétől, a bírói önigazgatási és érdekképviseleti szerveket támogatja, működésük és jogaik gyakorlásának akadálytalanságát biztosítja.

(7) A bírósági vezető tartózkodik minden olyan magatartástól, amellyel bírói önigazgatási vagy érdekképviseleti szerv tagat - ilyen szervben fennálló tagsága vagy a szerv érdekében kifejtett tevékenysége miatt - hátrányosan megkülönböztetné, tevékenységét akadályozná vagy lehetetlenné tenné, tagjait lemondásra vagy kilépésre ösztönözné.

(8) Az a bírósági vezető, aki az ügyelosztásban részt vesz, ezen tevékenysége során biztosítja, hogy a bíró tényleges terhelése a tárgyalási kötelezettség mértékéhez igazodjon, ügyel arra, hogy a kezdő kollégát fokozatosan terhelje.

(9) A bírósági vezetőkre vonatkozó etikai szabályok vonatkoznak az igazgatási feladatokkal megbízott bírákra is.

Dr. Fázsi László s. k.,

az Országos Bírói Tanács elnöke

Tartalomjegyzék