Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat

a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról

A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít a vállalkozói bürokratikus terhek csökkentésére a gazdaság versenyképességének javítása és a hazai vállalkozások növekedésének, termelékenységének ösztönzése érdekében. Az adminisztráció visszaszorítása és a vállalkozásokra nehezedő bürokratikus terhek radikális csökkentése egy egyszerűbb és gyakorlatiasabb szabályozási háttér megteremtését szolgálják. Ennek érdekében a Kormány konkrét lépésekkel kívánja a téma iránti elkötelezettségét megerősíteni. Az intézkedéscsomag értelmében a vállalkozások 100 milliárd forintos bürokratikus tehertől mentesülnek és további célként egy 400 milliárd forintos csomag elkészítését tűzi ki.

A vállalkozások adminisztratív költségeinek csökkentése érdekében a Kormány:

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a vállalkozások számára egyetlen fizetési tranzakcióval több adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesíthetőségét, annak érdekében, hogy az új fizetési rendszer által csökkenjen a vállalkozások adóátutalásaira fordított idő és pénz;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. június 30.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a vállalkozások adó- és járulékadminisztrációval összefüggő terheinek csökkentése érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére a következőkről:

a) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási tevékenységével összefüggő bevételi és beszedési számláinak - számla összevonásokkal, illetve megszüntetésekkel történő - 50%-os csökkentéséről, annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak egyszerűbbé és átláthatóbbá váljanak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő kifizetések és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt kevesebb számla olcsóbbá tegye az adminisztrációt.

b) A szakképzési hozzájárulás, az innovációs járulék, a rehabilitációs hozzájárulás, a játékadó, az agrártermelési költség, valamint a cégautó adó éves fizetési kötelezettséggé történő alakításáról a költségvetési egyensúly és bevételek sérelmével nem járó, az egyes elkülönített állami pénzalapok likviditását nem veszélyeztető módon, hogy az eddig sok esetben havi és negyedéves rendszerességgel történő bevallások ne terheljék a vállalkozásokat;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. június 30.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a jelenleg nettó 100 millió forintos kötelező könyvvizsgálati értékhatár emeléséről az alábbiak szerint:

a) a 2012-2013-as évekre vonatkozóan nettó 200 millió forintos;

b) 2014-re vonatkozó vizsgálatok esetében nettó 300 millió forintos értékhatár rögzítendő annak érdekében, hogy a vállalkozó saját felelősségére dönthessen a szolgáltatás igénybevételéről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. június 30.

4. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek a Kormány részére előterjesztést, amely a vonatkozó törvényi szabályozás módosításával biztosítja, hogy az egészségbiztosítási ellátásokra vonatkozó jogosultság, valamint az ellátások összegszerűsége a jogosult, illetve foglalkoztató egyedi nyilatkozata helyett más, már létező - elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé teljesítendő - adatszolgáltatásból kerüljön meghatározásra annak érdekében, hogy ne legyen szükség járulékos adatlapokra, melyek az egészségbiztosítási ellátás (pl. táppénz, GYED, TGYÁS stb.) igénybevételekor kitöltendőek;

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. június 30.

5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány részére a szükséges kormányzati intézkedésekről és azok ütemezéséről a közhiteles nyilvántartások közötti elektronikus adatcsere, illetve adatkezelés hatékonyságának fokozása, valamint az adattartalmak közötti párhuzamosságok és átfedések kiiktatása érdekében;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011. július 30.

6. felhívja az érintett minisztereket, hogy biztosítsák a Központi Statisztikai Hivatal által már alkalmazott előremutató, a vállalkozások adminisztratív költségeinek csökkentését és az állami döntéshozatalt támogató adatigények pontos és hiteles biztosítását egyaránt szolgáló adatgyűjtési gyakorlatokra építve a 2012-re vonatkozó, illetve a következő években készülő Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program megalkotása során a következő elvek érvényesítését rendeli alkalmazni a vállalkozásoktól gyűjtött adatokat illetően:

a) a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai által statisztikai célból végzett adatgyűjtések kerüljék - a válaszadó beazonosítását szolgáló adatok, vagy más módszertanilag indokolt, a Központi Statisztikai Hivatal által jóváhagyott, a vállalkozói szervezetekkel egyeztetett és nyilvános közleményben indokolt esetek kivételével -a tartalmi átfedést;

b) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program a különböző szervezetek által gyűjtött adatok közötti átfedések megszüntetését és az adatszolgáltatók terheinek mérséklését célzó évenkénti felülvizsgálata során nem támogatja olyan információk bekérését, amelyet más statisztikai célú adatfelvétel, nyilvános, illetőleg hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartás tartalmaz. Ez alól kivételt képeznek a Központi Statisztikai Hivatal által jóváhagyott, a vállalkozói szervezetekkel egyeztetett és nyilvános közleményben indokolt esetek;

c) fogalmazódjon meg javaslat az olyan adatigények korszerűsítésére vonatkozóan, amely adatátvétellel jelenleg nem kielégíthető, de a nyilvántartott adatok körének átalakításával az adatgyűjtés az érintettek és az állam számára egyaránt egyszerűbb és költségkímélőbb módon oldható meg. Ennek során törekedni kell az állami és önkormányzati adatforrások - egyedi beazonosítást biztosító módon történő - kizárólag statisztikai célú feldolgozásának biztosítására, az adatfelvételek tartalmának és módszertanának összehangolására;

d) az Európai Unió szerveinek tevékenységét szolgáló adatgyűjtések csak külön indoklással haladhatják meg a tagállami adatszolgáltatást elrendelő jogi aktusban előírt gyakoriságot, lefedettséget és tartalmat;

e) a tárcák tekintsék át statisztikai adatgyűjtéseik szervezését és hátterét, és folytassanak egyeztetéseket a feladatok a Központi Statisztikai Hivatal részére történő, a feladat ellátásának színvonalát megőrző módon történő átadására vonatkozóan annak érdekében, hogy az állami adatgyűjtések a lehető legalacsonyabb költséggel és leghatékonyabb módon kerüljenek lefolytatásra;

f) biztosítani kell továbbá, 2012. január elsejétől a bekért statisztikai adatlapok felének, 2013. január 1-jétől minden bekért statisztikai adatlap elektronikus kitölthetőségét;

g) kerüljön kialakításra és bevezetésre az adatgyűjtések olyan egységesített hatásvizsgálati módszertana és rendszere, amely

ga) számszerűsítve megbecsüli a vállalkozásoktól bekért adatszolgáltatásokhoz szükséges időt és ráfordítási szintet;

gb) a vállalkozói szférával együttműködésben készül;

gc) javaslatokat fogalmaz meg az adott évben készülő Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program számára;

gd) alapelveket jelöl ki a következő évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program vállalkozói lekérdezéseinek előkészítéséhez és szervezéséhez;

ge) eredményei nyilvánosak, azokat az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program mellékletben mutatja be;

Felelős: az a)-b), d)-e) és g) feladatok tekintetében: a közigazgatási és igazságügyi miniszter a hivatalos statisztikai szolgálat minden szervezeti vezetőjének bevonásával

a c) és f) feladatok tekintetében: a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter a hivatalos statisztikai szolgálat minden szervezeti vezetőjének bevonásával

Határidő: az a)-e) feladatok tekintetében - az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program évenkénti felülvizsgálatának részeként folyamatosan

az f) feladat tekintetében: 2012. január 1., illetve 2013. január 1.

a g) feladat tekintetében: 2011. október 3.

7. elrendeli, hogy a hatóságok ellenőrzési és szankcionálási gyakorlatának fejlesztése és a vállalkozások számára követhető, betartható és kevésbé irritáló gyakorlat kidolgozása érdekében:

a) készüljön áttekintés a Kormány részére a tárcák hatáskörébe tartozó hatóságok jelenlegi ellenőrzési és bírságolási gyakorlatáról, valamint ehhez kapcsolódóan kerüljön megvizsgálásra a hatósági határozatok 2012. január 1-jétől történő nyilvánossá tételének lehetősége;

b) készüljön szakértői javaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ellenőrzési és bírságolási szabályozásának felülvizsgálatára, különös figyelemmel a hatóságok

ellenőrzési gyakorlatának összehangolására, az ellenőrzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírására és a bírságolási keretszabályok meghatározására; c) készüljön továbbá javaslat:

ca) a bírságolási gyakorlat kiszámíthatóságának biztosítására, ennek keretében a vállalkozás méretét és bevételeit is figyelembe vevő differenciált ellenőrzési, valamint bírságkiszabási és beszedési gyakorlat kialakítása érdekében lehetséges intézkedésekre,

cb) a bírságolási rendszer anyagi jogi szabályozásának felülvizsgálatára;

Felelős: az a) feladat tekintetében - a koordinációért felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter minden feladatkörrel rendelkező miniszter bevonásával

a b) feladat tekintetében - a közigazgatási és igazságügyi miniszter

a c) feladat tekintetében - a nemzetgazdasági miniszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter minden feladatkörrel rendelkező miniszter bevonásával

Határidő: 2011. szeptember 30.

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a munkahelyteremtés ösztönzése, valamint a foglalkoztatás adminisztratív terheink csökkentése érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére annak érdekében, hogy

a) a tárgyhónapban megfizetett, levont járulékokról, valamint az év során fennálló biztosítási időtartamról szóló munkáltatói igazolás kinyomtatására csak a munkavállaló kifejezett kérésére kerüljön sor havonta. Egyéb esetekben a munkáltató által ténylegesen befizetett összegeket csak az adóévet követő hó január 31-ig vagy a munkaviszony megszűnéséig kelljen az éves összesített igazolás keretében kinyomtatva átadni a munkavállalónak annak érdekében, hogy a havi kimutatás a munkabérről és az azzal összefüggésben kifizetett közterhekről és járulékokról kinyomtatása és adminisztrációja csak évente váljon kötelezettségévé a munkáltatónak;

b) az egyszerűsített foglalkoztatással járó munkáltatói adminisztrációs terhek (különösen az azokkal kapcsolatos bevallási, illetve a munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolásadási kötelezettségekből fakadóakat) a lehető legkisebb mértékűre csökkenjenek;

c) a munkavállaló munkaviszonyának állam felé történő regisztrációja a munkavállaló egyetlen adatának, valamint a munkavállalás alapadatainak (munkavállalás helye, ideje) megadásával megvalósulhasson;

d) a rugalmasabb foglalkoztatás érdekében a vállalkozások a lehető legalacsonyabb adminisztratív költséggel, illetve legkisebb kockázattal vehessenek fel és bocsáthassanak el munkavállalókat, különös figyelemmel a kis- és középvállalkozások általi legális foglalkoztatás ösztönzésére;

e) a többéves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalókat megillető jogosultságok (így: a kötelező szabadság, felmondási idő, végkielégítés) csökkentésével a foglalkoztatási lehetőségek javulhassanak;

f) a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a munkavállaló egyetértése esetén a munkaidő beosztást csak a vonatkozó európai uniós szabályozásokban a napi és heti munkavégzés időtartamára vonatkozó előírások határozzák meg;

g) az üzemi tanácsok és a szakszervezetek hatás- és feladatköre közötti átfedések megszüntetésre kerüljenek;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. június 30.

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a munkaerőpiac minél több munkavállaló számára történő kinyitása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére az egyes tevékenységek vagy munkakörök gyakorlásához szükséges képesítési követelmények teljes áttekintéséről és azoknak a szakmailag indokolt és a munkavégzéshez életszerűen szükséges szintben történő meghatározásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

minden feladatkörrel rendelkező miniszter

Határidő: 2011. június 30.

10. elrendeli, hogy biztosítani kell a minden vállalkozás számára kötelező általános előírások, valamint az egyes tevékenységekre jellemző speciális kötelezettségek áttekinthetőségét és elektronikus úton történő kereshetőségét, annak érdekében, hogy a szabálykövető magatartást könnyebben hozzáférhető információkkal lehessen segíteni;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

minden feladatkörrel rendelkező miniszter

Határidő: 2012. január 1.

11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen előterjesztést a nemzeti szabályozásból fakadó adminisztratív ráfordítások további jelentős csökkentése érdekében szükséges további, a kormányzat egészét érintő cselekvési tervről, valamint a vállalkozási környezet versenyképességét javító egyéb középtávú intézkedésekről. A cselekvési terv és az intézkedések

a) biztosítsák a következő célok elérést:

aa) az évente jelentkező vállalkozói adminisztratív ráfordítások további 400 milliárd forinttal történő csökkentése;

ab) a mikro- és kisvállalkozások, illetve a nagyvállalatok árbevételhez viszonyított adminisztrációs teherszintje közötti különbség jelentős - a jelenlegi harmadára - csökkentése;

ac) a vállalkozások növekedését akadályozó adminisztrációs előírások kiiktatása;

ad) az üzleti környezet javítása annak érdekében, hogy a Magyarország ebből a szempontból a közép-európai térség legversenyképesebb országa legyen;

b) feleljenek meg a következő alapelveknek:

ba) A vállalkozókat irritáló adminisztrációs előírások és gyakorlatok visszaszorítása;

bb) Az állami adminisztrációból származó gazdasági kockázatok csökkentése;

bc) A vállalkozókat érintő állami adminisztráció stabil és megbízható voltának erősítése;

bd) A gazdasági tevékenységek legális szervezésének, kifehérítésének ösztönzése;

be) A legális foglalkoztatás növelése;

bf) A költségvetési egyenleg stabilan tartása;

bg) A gazdasági működés biztonságának, rendezettségének szinten tartása;

c) kidolgozásába a vállalkozások érdemben kapcsolódhassanak be az ezt lehetővé tévő konzultációs eljárásokon keresztül, illetve a vállalkozói szervezeteken keresztül;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

minden feladatkörrel rendelkező miniszter

Határidő: 2011. augusztus 31.

12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a hosszabb távú, rendszer szintű adminisztrációs költségcsökkentést lehetővé tevő kormányzati intézkedések megalapozása érdekében az érintett tárcák bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére

a) az előzetes vállalkozói adminisztratív tehermérés szervezeti és módszertani rendjéről, igazodva a jogszabálytervezetek előzetes és utólagos hatásvizsgálatát szabályozó háttérhez,

b) a vállalkozói adminisztratív terhek újratermelődését megakadályozni képes intézkedésről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

minden feladatkörrel rendelkező miniszter

Határidő: 2011. augusztus 31.

13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy kísérje figyelemmel az e határozatban meghatározott feladatok végrehajtását, és

a) a végrehajtásról tájékoztassa a Kormányt minden hónap első Kormányülésén,

b) az esetleges véleményeltérések feloldása érdekében szükség szerint kezdeményezzen megfelelő szintű egyeztetést, ennek eredménytelensége esetén pedig kérje a Kormány állásfoglalását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök