32015L1127[1]

A Bizottság (EU) 2015/1127 irányelve (2015. július 10.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1127 IRÁNYELVE

(2015. július 10.)

a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 38. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/98/EK irányelv II. melléklete tartalmazza a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját.

(2) A 2008/98/EK irányelv II. mellékletében említett R1 művelet olyan hulladékokra vonatkozik, amelyeket fűtőanyagként vagy más módon történő energia-előállítás céljából használnak fel. Ide tartoznak a kommunális szilárd hulladék feldolgozására szolgáló hulladékégető létesítmények, amennyiben energiahatékonyságuk megfelel a 2008/98/EK irányelv II. mellékletében (az R1 pontnál) szereplő energiahatékonysági képlet alkalmazásával megállapított küszöbértéknek.

(3) Ez az arra vonatkozó műszaki adatokon alapul, hogy az Unióban a helyi éghajlati feltételek befolyásolják a kommunális szilárd hulladék feldolgozására szolgáló hulladékégető létesítmények által a villamos energia, fűtés, hűtés vagy technológiai gőz formájában műszakilag felhasználható vagy előállítható energia mennyiségét.

(4) Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának jelentése szerint az Unióban az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében indokolt a helyi éghajlati feltételek által érintett hulladékégető létesítményeknek az R1 pontnál szereplő képlet esetében alkalmazott éghajlati korrekciós tényezővel (climate correction factor, CCF) való kompenzálása. Ennek a tényezőnek a hulladékégetés esetében elérhető legjobb technikákról szóló referenciadokumentumon kell alapulnia.

(5) Éghajlati korrekciós tényező alkalmazásával egyes hulladékégető berendezések megfelelnének az R1 pontnál szereplő küszöbértéknek, így automatikusan hasznosító hulladékégető létesítménnyé válnának. Ettől függetlenül egy ilyen korrekciós tényező alkalmazása ösztönözné a hulladékégető művet arra, hogy a hulladékból nyert energia-előállítás magas hatékonyságát a 2008/98/EK irányelvben meghatározott célokkal és hulladékhierarchiával összhangban biztosítsa.

(6) Az R1 pontnál szereplő képlet esetében alkalmazandó éghajlati korrekciós tényezőnek a hulladékégető létesítmény helyének éghajlati körülményein kell alapulnia.

(7) A 2008/98/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az ezen irányelvben biztosított intézkedések összhangban vannak a Bizottságnak a 2008/98/EK irányelv 39. cikkében kifejezett véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/98/EK irányelv II. melléklete a mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2016. július 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

MELLÉKLET

A 2008/98/EK irányelv II. mellékletének (*) lábjegyzete az alábbi szöveggel egészül ki:

"Az energiahatékonysági képlet eredményét meg kell szorozni egy éghajlati korrekciós tényezővel (climate correction factor, CCF) az alábbi módon:

1. A CCF a működő és az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban 2015. szeptember 1. előtt engedélyezett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350

CCF = 1,25, amennyiben HDD <= 2 150

CCF = - (0,25/1 200) × HDD + 1,698, amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

2. A CCF a 2015. szeptember 1-jét követően engedélyezett létesítmények esetében, és 2029. december 31-ét követően az 1. pontban említett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350

CCF = 1,12, amennyiben HDD <= 2 150

CCF = - (0,12/1 200) × HDD + 1,335, amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

(Az ebből adódó CCF-értéket három tizedesjegyre kell kerekíteni.)

A HDD értéke (fűtési foknap) a hulladékégető létesítmény helye szerinti átlagos éves HDD értékének a CCF kiszámítását megelőző 20 egymást követő év alapján számított átlaga. A HDD értékének kiszámítására az Eurostat által meghatározott alábbi módszert kell alkalmazni: A HDD egyenlő (18 °C - Tm) × d-vel, amennyiben a Tm legfeljebb 15 °C (fűtési küszöb), és 0 akkor, amikor a Tm magasabb 15 °C-nál; ahol a Tm a kültéri hőmérséklet középértéke (Tmin + Tmax/2) egy d napig tartó időszakban. A számításokat naponta el kell végezni (d = 1), és azokat éves szinten összegezni kell."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015L1127 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015L1127&locale=hu

Tartalomjegyzék