Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31996L0009[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 96/9/EK IRÁNYELVE

(1996. március 11.)

az adatbázisok jogi védelméről

I. FEJEZET

TÁRGYI HATÁLY

1. cikk

Tárgyi hatály

(1) Ez az irányelv a bármilyen formában létrehozott adatbázisok jogi védelméről szól.

(2) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában "adatbázis" az önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek elemeihez elektronikus eszközökkel vagy bármely más módon egyedileg hozzá lehet férni.

(3) Az ebben az irányelvben biztosított védelem nem vonatkozik az elektronikus eszközökkel hozzáférhető adatbázisok előállításához, illetve működtetéséhez felhasznált számítógépi programokra.

2. cikk

A tárgyi hatályra vonatkozó korlátozások

Ez az irányelv nem érinti a:

a) számítógépi programok jogi védelmére;

b) a bérleti jogra és a haszonkölcsönzési jogra, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó egyes jogokra;

c) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejére vonatkozó közösségi rendelkezéseket.

II. FEJEZET

SZERZŐI JOG

3. cikk

A védelem tárgya

(1) Ezen irányelv értelmében azok az adatbázisok, amelyek tartalmuk összeválogatása, illetve elrendezése miatt a szerző önálló szellemi alkotásai, szerzői jogi védelemben részesülnek. Annak megállapításához, hogy fennállhat-e ilyen védelem, más feltétel nem alkalmazható.

(2) Az adatbázisok irányelv által biztosított szerzői jogi védelme nem terjed ki azok tartalmi elemeire, és nem érinti a tartalmi elemeken fennálló egyéb jogokat.

4. cikk

Az adatbázis szerzője

(1) Az adatbázis szerzője az adatbázist létrehozó természetes személy, vagy természetes személyek csoportja, illetve a tagállami jogszabályok értelmében amennyiben azt a tagállami jogszabályok lehetővé teszik jogosultnak minősülő jogi személy.

(2) Amennyiben valamely tagállam jogszabályai elismerik az együttesen létrehozott művet, a vagyoni jogok a szerzői jogi jogosultat illetik.

(3) A természetes személyek csoportja által közösen létrehozott adatbázis tekintetében a kizárólagos jogok együttesen illetik meg őket.

5. cikk

Engedélyhez kötött cselekmények

A szerzői jogi védelem alatt álló adatbázis tekintetében az adatbázis szerzőjének kizárólagos joga, hogy:

a) az adatbázis egy részét vagy egészét időlegesen vagy véglegesen bármilyen eszközzel és bármilyen formában többszörözze;

b) az adatbázist lefordítsa, átdolgozza, elrendezze, vagy bármilyen más módon átalakítsa;

c) az adatbázist vagy az adatbázis többszörözött példányait bármilyen formában nyilvánosan terjessze. Az adatbázis valamely példányának a jogosult által vagy az ő hozzájárulásával a Közösségen belül történő első eladása kimeríti az adott példány Közösségen belüli viszonteladásának ellenőrzésére vonatkozó jogot;

d) az adatbázist bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetítse, nyilvánosan megjelenítse vagy nyilvánosan előadja;

e) a b) pontban említett cselekmények eredményét bármilyen módon többszörözze, terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse, nyilvánosan megjelenítse vagy nyilvánosan előadja, vagy erre másnak engedélyt adjon.

6. cikk

Az engedélyhez kötött cselekmények alóli kivételek

(1) Nem szükséges az adatbázis szerzőjének engedélye ahhoz, hogy az adatbázis vagy az adatbázis többszörözött példányának jogszerű felhasználója az 5. cikkben felsorolt, az adatbázis tartalmához való hozzáféréshez és az adatbázis tartalmának rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket elvégezze. Ha a jogszerű felhasználó csak az adatbázis egy részének felhasználására jogosult, az előző rendelkezést csak erre a részre kell alkalmazni.

(2) A tagállamok a következő esetekben rendelkezhetnek az 5. cikkben meghatározott jogok korlátozásáról:

a) nem elektronikus adatbázis magáncélra történő többszörözése esetén;

b) a forrás megjelölésével és a nem kereskedelmi cél által indokolt mértékben, kizárólag oktatás szemléltetése vagy tudományos kutatás céljából történő felhasználás esetében, az (EU) 2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) foglalt kivételek és korlátozás sérelme nélkül;

c) a közbiztonság, illetve közigazgatási vagy bírósági eljárás érdekében történő felhasználás esetében;

d) a tagállami jog által hagyományosan meghatározott szerzői jog alóli kivételek esetében, az a), b) és c) pont sérelme nélkül.

(3) Az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezménnyel összhangban e cikk nem értelmezhető úgy, hogy lehetővé váljon oly módon történő alkalmazása, ami indokolatlanul károsítaná a jogosult jogos érdekeit, illetve sérelmes lenne az adatbázis rendes felhasználására.

III. FEJEZET

SUI GENERIS JOG

7. cikk

A védelem tárgya

(1) Azon adatbázisok előállítói számára, amelyek tartalmának megszerzése, ellenőrzése, illetve előállítása minőségileg vagy mennyiségileg jelentős ráfordítással járt, a tagállamok biztosítják a jogot arra, hogy az adatbázis egész tartalmának vagy minőségi és/vagy mennyiségi szempontból jelentős részének kimásolását és/vagy újrahasznosítását megakadályozzák.

(2) E fejezet alkalmazásában:

a) "kimásolás" az adatbázis tartalma egészének vagy egy jelentős részének más hordozóra bármilyen eszközzel, illetve bármilyen formában történő végleges vagy ideiglenes átvitele;

b) "újrahasznosítás" az adatbázis tartalma egészének vagy egy jelentős részének a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele bármilyen módon a mű példányainak terjesztése, bérbeadás, on-line közvetítés vagy egyéb módon történő közvetítése útján. Az adatbázis valamely példányának a jogosult által vagy az ő hozzájárulásával a Közösségen belül történő első eladása kimeríti az adott példány Közösségen belüli viszonteladásának ellenőrzésére vonatkozó jogot;

A nyilvános haszonkölcsönzés nem minősül kimásolásnak, illetve újrahasznosításnak.

(3) Az (1) bekezdésben említett jog átruházható, átengedhető és felhasználási szerződés tárgya lehet.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jog attól függetlenül alkalmazandó, hogy az adott adatbázis szerzői vagy más jogi védelemben részesül-e. Továbbá attól függetlenül alkalmazandó, hogy az adott adatbázis tartalma szerzői vagy más jogi védelemben részesül-e. Az adatbázisoknak az (1) bekezdésben meghatározott jog alapján fennálló védelme nem érinti az azok tartalmán fennálló jogokat.

(5) Az adatbázis tartalmának jelentéktelen része ismételten és rendszeresen nem másolható ki, és/vagy nem hasznosítható újra, ha ez sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának jogos érdekeit.

8. cikk

A jogszerű felhasználók jogai és kötelezettségei

(1) A nyilvánosság számára bármilyen módon hozzáférhetővé tett adatbázis előállítója nem akadályozhatja meg, hogy az adatbázis jogszerű felhasználója az adatbázis tartalmának minőségileg és/vagy mennyiségileg jelentéktelen részeit bármely célra kimásolja és/vagy újrahasznosítsa. Ha a jogszerű felhasználó csupán az adatbázis valamely részének kimásolására és/vagy újrahasznosítására jogosult, e bekezdést csak az adatbázis e részére kell alkalmazni.

(2) A nyilvánosság számára bármilyen módon hozzáférhetővé tett adatbázis jogszerű felhasználója nem valósíthat meg olyan cselekményeket, amelyek sérelmesek az adatbázis rendes felhasználására, illetve indokolatlanul károsítják az adatbázis előállítójának jogos érdekeit.

(3) A nyilvánosság számára bármilyen módon hozzáférhetővé tett adatbázis jogszerű felhasználója nem okozhat kárt az adatbázisba felvett egyes műveken, illetve más teljesítményeken fennálló szerzői, illetve kapcsolódó jogok jogosultjának.

9. cikk

Kivételek a sui generis jog alól

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a nyilvánosság számára bármilyen módon hozzáférhetővé tett adatbázis jogszerű felhasználói az adatbázis előállítójának hozzájárulása nélkül kimásolhatják, illetve újrahasznosíthatják az adatbázis tartalmának jelentős részét:

a) nem elektronikus adatbázis tartalmának magáncélra történő kimásolása esetében;

b) az oktatás szemléltetése vagy tudományos kutatás céljából történő kimásolás esetében a forrás megjelölésével, és a nem kereskedelmi cél által indokolt mértékben, az (EU) 2019/790 irányelvben foglalt kivételek és korlátozás sérelme nélkül;

c) a közbiztonság, illetve közigazgatási vagy bírósági eljárás érdekében történő kimásolás és/vagy újrahasznosítás esetében.

10. cikk

Védelmi idő

(1) A 7. cikkben meghatározott jog az adatbázis elkészítésének napján keletkezik. A jog az adatbázis elkészítésének napját követő év január elsejétől számított tizenöt év múlva szűnik meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védelmi idő lejárta előtt a nyilvánosság számára bármilyen módon hozzáférhetővé tett adatbázis esetében a védelmi idő az adatbázis nyilvánosság számára történő első hozzáférhetővé tételét követő év január elsejétől számított tizenöt év múlva szűnik meg.

(3) Az adatbázis tartalmának bármilyen minőségileg, illetve mennyiségileg jelentős megváltoztatása beleértve minden, az egymást követő bővítések, elhagyások, illetve módosítások halmozódásából eredő jelentős változást, amelyek alapján feltételezhető, hogy minőségileg, illetve mennyiségileg jelentős új ráfordítás valósult meg a ráfordítás eredményképpen létrejövő adatbázis tekintetében önálló védelmi időt keletkeztet.

11. cikk

A sui generis jog szerinti védelem kedvezményezettjei

(1) A 7. cikkben meghatározott jog azokra az adatbázisokra alkalmazandó, amelyeknek előállítói, illetve jogosultjai valamely tagállam állampolgárai, illetve akiknek szokásos tartózkodási helye a Közösség területén van.

(2) Az (1) bekezdés kiterjed a valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott gazdasági társaságokra is, amelyeknek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye a Közösségen belül van; amennyiben a gazdasági társaságnak csak a létesítő okirat szerinti székhelye található a Közösség területén, működésének ténylegesen és folyamatosan valamely tagállam gazdaságához kell kapcsolódnia.

(3) A Tanács a 7. cikkben meghatározott jognak a harmadik országokban előállított, és az (1) és (2) bekezdés rendelkezésein kívül eső adatbázisokra történő kiterjesztésére a Bizottság javaslata alapján megállapodásokat köt. Az adatbázisokra az ilyen eljárás keretében kiterjesztett védelem időtartama nem haladhatja meg a 10. cikkben foglalt időtartamot.

IV. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Jogkövetkezmények

A tagállamok rendelkeznek az irányelvben biztosított jogok megsértése esetén alkalmazandó megfelelő jogkövetkezményekről.

13. cikk

Egyéb jogszabályi rendelkezések alkalmazása

Ez az irányelv nem érinti a különösen a szerzői jogra, a szerzői joghoz kapcsolódó jogokra, illetve bármilyen más, az adatbázisba felvett adatokon, műveken vagy más tartalmi elemeken fennálló jogokra, illetve kötelezettségekre, a szabadalmi jogokra, védjegyekre, formatervezési mintákra, a nemzeti kincsek védelmére, a versenykorlátozó magatartások jogára és a tisztességtelen versenyre, az üzleti titokra, a biztonságra, a titokvédelemre, a személyes adatok és a magánélet védelmére, a közérdekű dokumentumokhoz való hozzáférésre és a szerződési jogra vonatkozó rendelkezéseket.

14. cikk

Időbeli hatály

(1) Az ezen irányelv értelmében vett szerzői jogi védelem megilleti azokat az adatbázisokat is, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően hoztak létre, amennyiben ebben az időpontban megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket ez az irányelv az adatbázisok szerzői jogi védelmére vonatkozóan meghatároz.

(2) Ha ezen irányelv kihirdetése napján egy tagállamban szerzői jogilag védett valamely adatbázis nem felel meg a szerzői jogi védelem 3. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeinek, ez az irányelv az (1) bekezdést nem érintve nem eredményezi az érintett tagállamban a fenti szabályozás alapján biztosított védelem hátralévő időtartamának lerövidülését.

(3) Az ezen irányelv rendelkezései alapján biztosított védelem a 7. cikkben meghatározott jog tekintetében azokra az adatbázisokra is kiterjed, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően legfeljebb tizenöt évvel készítettek el, és amelyek ebben az időpontban megfelelnek a 7. cikkben meghatározott követelményeknek.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott védelem nem érinti az ezekben a bekezdésekben említett időpontok előtt végzett cselekményeket és szerzett jogokat.

(5) Olyan adatbázisok esetében, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően legfeljebb tizenöt évvel készítettek el, a 7. cikkben meghatározott védelem az ezt az időpontot követő év január elsejétől számított tizenöt év múlva szűnik meg.

15. cikk

Egyes rendelkezések kötelező ereje

Minden, a 6. cikk (1) bekezdésével és a 8. cikkel ellentétes szerződéses kikötés semmis.

16. cikk

Záró rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. január 1. előtt megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) Legkésőbb az (1) bekezdésben említett időponttól számított harmadik év végén és azt követően háromévenként a Bizottság az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak ezen irányelv alkalmazásáról jelentést nyújt be, amelyben többek között a tagállamoktól származó különleges információk alapján megvizsgálja különösen a sui generis jog érvényesülését ideértve a 8. és a 9. cikket -, és ellenőrzi, hogy ennek a jognak az alkalmazása nem vezetett-e erőfölénnyel való visszaéléshez vagy nem befolyásolta-e egyébként hátrányosan a szabad versenyt oly módon, hogy az megfelelő intézkedések foganatosítását, így például kényszerengedélyek bevezetését indokolná. Szükség esetén javaslatokat készít ennek az irányelvnek az adatbázisok területén bekövetkezett fejlődésnek megfelelő kiigazítására.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról (HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0009 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0009&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996L0009-20190606 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996L0009-20190606&locale=hu