Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31991R3922[1]

A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról

A TANÁCS 3922/91/EGK RENDELETE

(1991. december 16.)

a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel, ahogy a Szerződés 8a. cikkében szerepel, intézkedéseket kell hozni a belső piac fokozatos létrehozása érdekében az 1992. december 31-ével záruló időszakban; mivel a belső piac belső határoktól mentes térséget képez, amelyben szavatolják az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását;

mivel Európában fenn kell tartani a polgári repülés magas biztonsági szintjét és a tagállamokban a jelenlegi műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat a Közösségben már elért legmagasabb szintre kell emelni;

mivel a biztonság a Közösség légi közlekedésének kulcsfontosságú eleme; mivel figyelembe kell venni a Chicagóban 1944. december 7-én aláírt, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezményt, amely a légi járművek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges intézkedések bevezetéséről rendelkezik;

mivel a légi járművek, légi közlekedési termékek és a légi közlekedés terén egyes szolgáltatások átruházásának jelenlegi megszorításai a tagállamok között a belső piacon torzulásokhoz vezethetnek;

mivel az Egyesült Európai Légügyi Hatóság (JAA), amely az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) társszerve, intézkedéseket dolgozott ki az egységes légügyi előírások kidolgozásában és bevezetésében való együttműködésre a légi járművek és az üzemeltetésük biztonságát érintő valamennyi területen;

mivel a közös közlekedéspolitika keretében a légi járművek és az üzemeltetésük biztonságával kapcsolatos műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat a JAA JAR-előírásai alapján össze kell hangolni;

mivel a tagállamok csatlakozása a JAA-hoz és a Bizottság részvétele ebben a folyamatban megkönnyítené e harmonizációt;

mivel annak érdekében, hogy a Bizottság elérhesse céljait a személyek és az áruk szabad mozgásának szavatolása, valamint a közös közlekedéspolitika terén, a tagállamoknak el kell fogadniuk a gyártmányok tervezésével, gyártásával, karbantartásával és működésével kapcsolatban a termékek, szervezetek és személyek minősítését minden további műszaki munka vagy értékelés nélkül, ha a termék, a szervezet vagy a személy megfelelt a közös műszaki előírásoknak és közigazgatási eljárásoknak;

mivel biztonsági problémák merülhetnek fel, és ilyen esetekben a tagállamoknak haladéktalanul meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket; mivel az ilyen intézkedéseket megfelelő módon igazolni kell, és amennyiben a közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások hiányosságokat mutatnak, a Bizottság feladata, hogy végrehajtó hatalmát gyakorolva elfogadja a szükséges módosításokat;

a repülési és szolgálati időre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos rendelkezések alkalmazása jelentős zavarokat okozhat a szolgálati beosztási rendszerekben a kizárólag éjszakai üzemeltetésen alapuló üzemtípusoknál. A Bizottságnak felmérést kellene végeznie az érintettek által szolgáltatott bizonyítékok alapján, továbbá javaslatot kellene tennie a repülési és szolgálati időkre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos rendelkezések kiigazítására annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni e különleges üzemtípusokat is;

mivel kívánatos, hogy a légi közlekedés biztonsága növelését célzó kutatások tagállamok általi finanszírozását összehangolják az anyagi források optimális felhasználása és a lehető legnagyobb haszon elérése érdekében;

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek 2009. január 16-ig be kell fejeznie a III. melléklet Q. és adott esetben O. részének tudományos és egészségügyi értékelését. Ezen értékelés alapján, és a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a Bizottságnak szükség esetén haladéktalanul javaslatokat kell készítenie és benyújtania az adott technikai szabályozások módosítására;

a 8a. cikkben említett egyes rendelkezések értékelésével kapcsolatban továbbra is követni kell a folyamatot a légiutas-kísérő személyzet képzésének összehangolása irányában, hogy könnyebbé váljon a légiutas-kísérők szabad mozgása a Közösségen belül. Ennek során újra meg kell vizsgálni a légiutas-kísérő személyzet képzése további összehangolásának lehetőségét;

az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 4 ) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendeletet kell alkalmazni a polgári légi közlekedés biztonsága területén a műszaki előírások és közigazgatási eljárások összehangolására, a légi járművek üzemben tartásával és karbantartásával, valamint az e feladatokban érintett személyekkel és szervezetekkel kapcsolatban.

(2) Az (1) bekezdésben említett, összehangolt műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni a 2. cikk a) pontjában meghatározott üzemeltetők által forgalomban tartott légi járművekre, akár egy tagállamban, akár egy harmadik államban lajstromozták azokat.

(3) E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazása nem sértheti a Spanyol Királyságnak, illetve az Egyesült Királyságnak a repülőteret is magában foglaló terület feletti szuverenitással kapcsolatos jogvitával kapcsolatban kialakított jogi álláspontját.

(4) E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság külügyminiszterei által 1987. december 2-án kiadott közös nyilatkozatban foglalt szabályok alkalmazásáig fel kell függeszteni. Spanyolország és az Egyesült Királyság kormánya tájékoztatja a Tanácsot az említett szabályok alkalmazása megkezdésének időpontjáról.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) az "üzemeltető" egy tagállamban lakó természetes személy, vagy egy tagállamban székhellyel rendelkező jogi személy, aki, illetve amely egy vagy több légi járművet használ az abban a tagállamban érvényes rendelkezéseknek megfelelően, vagy egy közösségbeli légi fuvarozó, ahogy azt a közösségi jogszabályok meghatározzák;

b) a "termék" polgári légi jármű, hajtómű, légcsavar vagy berendezés;

c) a "berendezés" egy repülőgép repüléséhez alkalmazott vagy alkalmazható bármilyen műszer, felszerelési tárgy, mechanizmus, készülék vagy szerelvény, függetlenül attól, hogy azt felszerelték vagy fel akarják szerelni egy polgári légi járműre, vagy annak fedélzetén akarják elhelyezni, de nem része a légi jármű sárkányszerkezetének, hajtóművének vagy légcsavarjának;

d) az "alkatrész" a polgári légi járművön, hajtóművein, légcsavarjain vagy berendezésein alkalmazott olyan anyag, (gép)alkatrész vagy szerkezeti részegység, amely nem esik a b) vagy a c) pont meghatározása alá;

e) a (terméknek, szolgáltatásnak, szervezetnek vagy személynek kiadott) "bizonyítvány" hivatalos elismerése annak, hogy az ilyen termék, szolgáltatás, szervezet vagy személy megfelel a vonatkozó előírásoknak. Az ilyen alkalmassági bizonyítvány kétféle igazolást foglal magában:

i. azt az igazolást, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a termék, a szolgáltatás, a szervezet vagy a személy műszakilag megfelel az érvényes előírásoknak; ennek az igazolásnak "műszaki ténymegállapítás" a neve;

ii. a nemzeti törvényeknek és eljárásoknak megfelelő bizonyítvány, engedély, jóváhagyás vagy más dokumentum kibocsátásával annak a ténynek a hivatalos elismerését, hogy az említettek megfelelnek az érvényes előírásoknak; ennek az igazolásnak "jogi ténymegállapítás" a neve;

f) a "karbantartás" jelenti egy légi jármű élettartama során mindazon ellenőrzéseket, szervizmunkákat, módosításokat és javításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a légi jármű továbbra is megfeleljen a típusalkalmassági előírásoknak, és minden körülmények között a magas szintű biztonsági követelményeknek; ezek közé tartoznak különösen mindazok a módosítások, amelyeket a hatóságok a légi alkalmasság ellenőrzése elveinek megfelelően a h) pontban említett intézkedésekre vonatkozóan írnak elő;

g) a "nemzeti változat" olyan nemzeti követelmény vagy előírás, amelyet egy ország a JAR-előírások kiegészítéseként, vagy azok helyett ír elő;

h) az "intézkedések" olyan intézkedések, amelyeket az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) felügyelete alatt hoztak meg a közös követelmények kidolgozása és megvalósítása terén való együttműködés érdekében a légi járművek biztonságos üzemeltetéséhez és biztonságához kapcsolódó valamennyi területen. Ezeket az intézkedéseket az I. melléklet tartalmazza;

i) "a Hatóság" a III. mellékletben az az illetékes hatóság, amely a légijármű üzembentartási engedélyét (AOC) kiadta.

3. cikk

(1) A 11. cikk sérelme nélkül, a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra a Közösségben alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások a III. mellékletben foglalt követelmények és eljárások.

(2) A III. melléklet M. részére vagy annak bármely rendelkezésére történő hivatkozások a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet ( 5 ) M. részére vagy annak megfelelő rendelkezéseire vonatkoznak.

4. cikk

(1) A III. mellékletben nem említett területekre a közös műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat a Szerződés 80. cikkének (2) bekezdése alapján kell elfogadni. A Bizottság szükség esetén és a lehető legrövidebb időn belül megfelelő javaslatokat nyújt be e területekre vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett javaslatok elfogadásáig a tagállamok a saját, hatályos nemzeti szabályozásuk megfelelő rendelkezéseit alkalmazhatják.

5. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes polgári légügyi hatóságaik megfeleljenek a JAA által meghatározott tagsági követelményeknek, és fenntartás nélkül írják alá az említett rendelkezéseket 1992. január 2. előtt.

6. cikk

Az egyik tagállam által a közös műszaki előírásokkal és közigazgatási eljárásokkal összhangban kiadott engedély alapján működő légi járművek ugyanazon feltételek mellett üzemben tarthatók a többi tagállamban, anélkül, hogy a többi tagállam további műszaki követelményeket alkalmazna vagy vizsgálatokat végezne.

7. cikk

A tagállamok elismerik az olyan bizonyítványt, amelyet másik tagállam vagy a nevében eljáró szerv e rendelettel összhangban bocsátott ki olyan, a joghatósága vagy fennhatósága alá tartozó szervezetek vagy személyek részére, amelyek, illetve akik termékek karbantartásával és légi járművek üzemben tartásával foglalkoznak.

8. cikk

(1) A 3-7. cikk rendelkezései nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy azonnal reagáljanak egy, az e rendelet hatálya alá tartozó termékkel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatban felmerült biztonsági problémára.

Amennyiben a biztonsági probléma a közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások által előírt, nem megfelelő biztonsági szintből, vagy az ilyen előírásokban és eljárásokban rejlő hiányosságokból ered, akkor a tagállam köteles haladéktalanul értesíteni a Bizottságot és a többi tagállamot a meghozott intézkedésekről és azok indokáról.

A Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően dönt arról, hogy a közös műszaki előírásokban és közigazgatási eljárásokban jelentkező elégtelen biztonsági szint vagy hiányosság indokolja-e az e bekezdés első albekezdése szerint elfogadott intézkedések alkalmazásának folytatását. Ebben az esetben a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket, hogy módosítsák az érintett közös műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat a 4. vagy a 11. cikkel összhangban. Ha a tagállam intézkedéseit nem találják indokoltnak, a tagállam köteles visszavonni a szóban forgó intézkedéseket.

(2) A tagállamok kivételeket engedélyezhetnek az e rendelet által előírt műszaki követelmények és közigazgatási eljárások alól előre nem látható sürgős üzemeltetési körülmények vagy korlátozott ideig fennálló üzemeltetési igények esetén.

A Bizottságot és a többi tagállamot tájékoztatni kell az engedélyezett kivételekről, ha ezek ismétlődő jellegűek, vagy ha két hónapnál hosszabb időtartamra engedélyezték őket.

Amikor a Bizottságot és a többi tagállamot tájékoztatják arról, hogy egy tagállam a második albekezdés szerint engedélyezett kivételeket, a Bizottság megvizsgálja, hogy a kivételek megfelelnek-e e rendelet vagy más irányadó közösségi jogszabály biztonsági céljainak.

Ha a Bizottság úgy találja, hogy az engedélyezett kivételek nem felelnek meg e rendelet vagy más irányadó közösségi jogszabály biztonsági céljainak, a Bizottság a 12a. cikkben említett eljárás szerint dönt a védintézkedésekről.

Ebben az esetben az érintett tagállam visszavonja a kivételt.

(3) Azon esetekben, ha más eszközökkel a III. mellékletben foglalt közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások alkalmazásával elérttel egyenértékű biztonsági szintet tudnak elérni, a tagállamok a kérelmezők állampolgársága, illetve honossága szerinti megkülönböztetés nélkül és azon követelmény figyelembevételével, hogy a verseny ne torzuljon, engedélyezhetik az eltérést e rendelkezésektől.

Ezen esetekben az érintett tagállam értesíti a Bizottságot az engedélyezés szándékáról, annak indokairól, valamint azon feltételekről, amelyek előírásával biztosítani szándékozik, hogy egyenértékű biztonsági szintet érjenek el.

A Bizottság a tagállam általi értesítéstől számított 3 hónapon belül megindítja a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárást, hogy eldöntse, az intézkedésre vonatkozó javasolt engedély megadható-e.

Ilyen esetben a Bizottság döntéséről értesíti a tagállamokat, amelyek mind jogosultak alkalmazni ezt az intézkedést. A III. melléklet megfelelő rendelkezései a 11. cikkel összhangban ugyancsak módosíthatók, hogy tükrözzék az intézkedésben foglaltakat.

Az adott intézkedésre a 6. és a 7. cikk alkalmazandó.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés rendelkezései ellenére a tagállamok elfogadhatnak vagy fenntarthatnak rendelkezéseket az e rendelet III. mellékletének Q. részében található OPS 1.1105 6. pont, OPS 1.1110 1.3 és 1.4.1. pont, OPS 1.1115 és OPS 1.1125 2.1. pont vonatkozásában, amíg a tudományos ismereteken és a legjobb gyakorlaton alapuló közösségi szabályok meg nem születnek.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a rendelkezésekről, amelyek fenntartásáról döntenek.

Az első albekezdésben említett OPS 1 rendelkezésektől eltérő nemzeti rendelkezésekre, amelyeket a tagállamok a III. melléklet alkalmazásának időpontját követően kívánnak elfogadni, a Bizottság a tagállam általi értesítést követő három hónapon belül megindítja a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárást, hogy eldöntse, e rendelkezések megfelelnek-e e rendelet és más közösségi jogszabályok biztonsági céljainak, és hogy alkalmazhatóak-e.

Ilyen esetben a Bizottság döntéséről értesíti a tagállamokat, amelyek mind jogosultak alkalmazni ezt az intézkedést. A III. melléklet megfelelő rendelkezései a 11. cikkel összhangban ugyancsak módosíthatók, hogy tükrözzék az intézkedésben foglaltakat.

Az adott intézkedésre a 6. és a 7. cikk alkalmazandó.

8a. cikk

(1) 2009. január 16-ig az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség elvégzi a III. melléklet Q. része és adott esetben O. része rendelkezéseinek tudományos és egészségügyi értékelését.

(2) A polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) 7. cikkének serelme nélkül, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség segítséget nyújt a Bizottságnak azon javaslatok elkészítésében, amelyek a III. melléklet O. és Q. részében található alkalmazandó műszaki előírások módosítására irányulnak.

9. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket azért, hogy kutatási programjaikat összehangolják a polgári légi járművek és üzemeltetésük biztonságának növelése érdekében, és hogy erről értesítsék a Bizottságot. A tagállamokkal való egyeztetések után a Bizottság megtehet minden hasznos kezdeményezést e nemzeti kutatási programok elősegítése érdekében.

10. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a) minden olyan új vagy módosított előírásról vagy eljárásról, amelyet az intézkedésekben megállapított eljárásoknak megfelelően dolgoztak ki vagy fogadtak el; és

b) az intézkedések bármely módosításáról; és

c) az iparral vagy más érintett fórumokkal lebonyolított megbeszélésekről.

11. cikk

(1) A III. mellékletben foglalt közös műszaki előírásoknak és közigazgatási eljárásoknak a tudományos és műszaki előrehaladás miatt szükségessé vált, e rendelet nem lényegi elemeinek a rendelet kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 12. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

(2) Amikor az (1) bekezdésben említett módosítások egy tagállamban érvényes nemzeti változatot foglalnak magukban, akkor a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a Bizottság eldönti, hogy ezt a nemzeti változatot belefoglalja-e a közös műszaki előírásokba és közigazgatási eljárásokba.

12. cikk

(1) A Bizottságot a repülésbiztonsági bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

12a. cikk

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 6. cikkében meghatározott védintézkedési eljárást kell alkalmazni.

Határozatának elfogadása előtt a Bizottság konzultál a bizottsággal.

Az 1999/468/EK határozat 6. cikkének b) pontjában említett határidő három hónap.

Ha egy tagállam a Tanács elé terjeszti a Bizottság valamely határozatát, a Tanács minősített többséggel, három hónapon belül attól eltérő döntést hozhat.

13. cikk

(1) A tagállamok segítséget nyújtanak egymásnak e rendelet végrehajtásához, illetve annak ellenőrzéséről.

(2) Az (1) bekezdésben említett közös segítségnyújtás részeként a tagállamok illetékes hatóságai rendszeresen kicserélik az összes rendelkezésre álló tapasztalatot a következőkre vonatkozóan:

- e rendeletnek a nem honos személyek részéről történt megsértése, illetve az ilyen jogsértések miatt alkalmazott szankciók,

- egy tagállamban honos személyekre az általuk más tagállamban elkövetett ilyen jogsértések miatt a saját államuk által alkalmazott szankciók.

14. cikk

Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdés h) pontjában említett intézkedések

"Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements" (az egységes légügyi előírások (JAR) kidolgozására, elfogadására és bevezetésére vonatkozó intézkedések), amelyeket 1990. szeptember 11-én fogadtak el Cipruson.

( 1 ) HL C 270., 1990.10.26., 3. o.

( 2 ) HL C 267., 1991.10.14., 154. o.

( 3 ) HL C 159., 1991.6.17., 28. o.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 5 ) HL L 315., 2003.11.28., 1. o..

( 6 ) HL L 240., 2002.9.7. 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3922 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3922&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R3922-20120408 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R3922-20120408&locale=hu

Tartalomjegyzék