31987R3906[1]

A Tanács 3906/87/EGK rendelete (1987. december 22.) a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló 2759/75/EGK és a zsilipáras termékek listáját létrehozó, valamint a hasított sertések zsilipárai meghatározásának részletes szabályairól szóló 2766/75/EGK rendeletek módosításáról

A Tanács 3906/87/EGK rendelete

(1987. december 22.)

a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló 2759/75/EGK és a zsilipáras termékek listáját létrehozó, valamint a hasított sertések zsilipárai meghatározásának részletes szabályairól szóló 2766/75/EGK rendeletek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Közösség részese Az áruk vámtarifában történő osztályozására vonatkozó nómenklatúráról szóló 1950. december 15-i egyezményt felváltó A harmonizált áruazonosítási és kódrendszerről szóló nemzetközi egyezménynek (a továbbiakban: "harmonizált rendszer");

mivel a Tanács 2658/87/EGK rendelete [3] 1988. január 1-jétől létrehozta a harmonizált rendszer alapján az áruk kombinált nómenklatúráját, amely megfelel mind a Közös Vámtarifa, mind a Közösség külkereskedelmi statisztikái követelményeinek;

mivel ennek eredményeképpen a legutóbb az 1475/86/EGK rendelettel [4] módosított 2759/75/EGK rendeletben [5] megjelenő áruk és vámtarifaszámok leírását a harmonizált rendszeren alapuló kombinált nómenklatúrának megfelelően kell kifejezni;

mivel a 2759/75/EGK rendelet alá tartozó élelmezési célra alkalmas húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült lisztek és őrlemények a jelenleg hatályos Közös Vámtarifa 02.06 vámtarifaszámai alá vannak besorolva; mivel a harmonizált rendszeren alapuló kombinált nómenklatúrában, egyszerűsítésképpen, minden élelmezési célra alkalmas húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült lisztre és őrleményre önálló alszámot hoztak létre; mivel kívánatos, hogy az említett lisztekre és ételekre a legutóbb a 3905/87/EGK rendelettel [6] módosított, a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 805/68/EGK tanácsi rendelet [7] terjedjen ki; mivel ennek eredményeképpen ezekre a 2759/75/EGK rendeletnek már nem kell kiterjednie;

mivel azért, mert a csontokból vagy hulladékból származó sertészsiradékok nem szerepelnek a Szerződés II. mellékletében, így ki vannak zárva az ottani, mezőgazdasággal kapcsolatos előírások alkalmazásából, míg a disznózsír és az állat más részeiből nyert sertészsiradék azok tárgyát képezi; mivel a harmonizált rendszerben a csontokból vagy hulladékból származó sertészsiradékok a nómenklatúra ugyanazon vámtarifaszáma alá vannak besorolva, mint a disznózsír és az egyéb sertészsiradék; mivel az állati zsiradékok feldolgozásában bekövetkezett technikai fejlődés miatt lehetetlen különbséget tenni a csontokból vagy hulladékból származó sertészsiradékok, valamint a disznózsír és a sertésből nyert egyéb zsiradékok között; mivel a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a disznózsírra és egyéb sertészsiradékra elfogadott intézkedéseket, valamint a disznózsírra és egyéb sertészsiradékra elfogadott forgalmazási szabványokat ki kell terjeszteni a sertéscsontokból vagy -hulladékból nyert zsiradékokra;

mivel a húsból, vágási melléktermékből vagy vérből készült homogenizált készítmények, az állati vérből készült készítmények, valamint a 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló termék-, illetve bármely fajta hús- vagy belsőségtartalommal - beleértve a bármely fajta és eredetű zsírral - töltött tészta alapvető jellemzőiknek megfelelően a jelenleg hatályos Közös Vámtarifa 16.02 vámtarifaszámának különböző alszámai alá sorolhatók be; mivel a kombinált nómenklatúrában önálló alcímeket hoztak létre minden homogenizált készítmény, állati vérből készült termék, valamint a 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló bármely fajta hús- vagy belsőségtartalommal - beleértve a bármely fajta és eredetű zsírral - töltött tészta lefedésére; mivel kívánatos, hogy a kombinált nómenklatúra korábban említett vámtarifaalszámai alá tartozó készítményekre a 2759/75/EGK rendelet terjedjen ki;

mivel a kombinált nómenklatúrának megfelelő áruleírás és tarifaszámok megszövegezése magában foglalja többek között a legutóbb az 1905/83/EGK rendelettel [8] módosított 2766/75/EGK rendelet [9] kiigazítását, akárcsak a legutóbb az 1906/83/EGK rendelettel [10] módosított, a sertéshúsra vonatkozó kiegészítő összegek meghatározását lehetővé tevő "mintatermékek és utótermékek" rendszere részletes szabályainak megállapításáról szóló 1975. október 29-i 2767/75/EGK tanácsi rendeletet [11]; mivel a 2767/75/EGK rendelet a kiegészítő összegek tekintetében már nem tükrözi a gazdasági realitást; mivel következésképpen, helyénvaló zsilipárakat meghatározni mindazokra a termékekre, amelyekre a 2759/75/EGK rendelet vonatkozik, és a 2767/75/EGK rendeletet hatályon kívül helyezni;

mivel az új nómenklatúra figyelembevétele érdekében a sertéshúságazat számos rendeletét ki kell igazítani; mivel a 2658/87/EGK rendelet 15. cikke értelmében a változtatások kizárólag technikai természetűek lehetnek; mivel, ennek megfelelően, egy olyan rendelkezést kell bevezetni, amely értelmében a sertéshús piacának közös szervezésére vonatkozó tanácsi és bizottsági rendeleteket illető minden egyéb kiigazítást a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell megtenni, feltéve hogy ilyen kiigazításokra egyedül a harmonizált rendszer bevezetése eredményeképpen van szükség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/75/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A sertéshús piacának közös szervezése egy árrendszert és egy kereskedelmi rendszert foglal magában, és a következő termékekre vonatkozik:

KN-kód | Áruleírás |

| Élő sertés, háziasított fajtákból, kivéve a fajtiszta tenyészállatokat |

| Házisertés húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva |

ex0206 | Házisertés élelmezési célra alkalmas belsősége, kivéve amelyet gyógyászati termékek gyártására használnak, frissen, hűtve vagy fagyasztva |

ex020900 | Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (nem olvasztott), frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve |

ex0210 | Házisertés élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve |

1501001115010019 | Disznózsír és egyéb sertészsiradék, kipréseléssel, extrakcióval vagy más módon kiolvasztva |

| Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek |

16021000 | Homogenizált készítmények húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből |

16022090 | Készítmények vagy tartósított élelmiszerek állatok májából, kivéve liba- és kacsamájból |

-től-ig | Más elkészített és konzervált élelmiszerek, házisertés húsából, vágási melléktermékéből vagy belsőségéből |

16029010 | Állati vérből készült termékek |

16029051 | Más elkészített és konzervált élelmiszerek, házisertés húsából, vágási melléktermékéből vagy belsőségéből |

19022030 | Tészta töltve, főzve vagy főzés nélkül vagy másképp elkészítve 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló termék-, illetve bármely fajta hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta és eredetű zsírt is" |

2. A 3. cikk harmadik albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az intervenciós ügynökségek a kombinált nómenklatúra 02031110 vámtarifaalszáma alá tartozó friss vagy hűtött hasított testeket, illetve hasított féltesteket vásárolnak fel; felvásárolhatnak az ex02031915 vámtarifaalszám alá tartozó friss vagy hűtött oldalast és dagadót, valamint az ex02090011 vámtarifaalszám alá tartozó friss vagy hűtött ki nem olvasztott sertészsiradékot."

3. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés (b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) egy második alkotóelem, amely egyenlő a minden év május 1-jét megelőző 12 hónap során teljesített behozatal alapján meghatározott átlagos kínálati ár 7 %-ával. Mindazonáltal, a Közös Vámtarifa ex 16.02 és ex 19 02 vámtarifaszáma alá tartozó termékek esetében a fent említett hányad 10 %.

Ezt az alkotóelemet évente egyszer kell kiszámítani az augusztus 1-jével kezdődő 12 hónapos időszakra."

c) A (3) bekezdést a következő rendelkezés váltja fel:

"(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a 02063021, 02063031, 02064191, 02064991, 15010011, 16010010 és 16022090 vámtarifaalszám alá tartozó termék esetében, amelyekre vonatkozóan a vám mértékét a GATT keretében rögzítették, a lefölözések az abból a kötelezettségből eredő összegre korlátozódnak."

4. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) A (3) bekezdést a következő rendelkezés váltja fel:

"(3) Az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt termékek esetében, kivéve a hasított sertéseket, a zsilipárakat a hasított sertések zsilipárából kell származtatni, az ilyen termékek tekintetében a 10. cikk (4) bekezdése szerint rögzített arány alapján."

b) A (4) bekezdés második francia bekezdését el kell hagyni.

5. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdését el kell hagyni;

b) a (4) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

A 2766/75/EGK rendelet 1. cikke és melléklete hatályát veszti.

3. cikk

A 2767/75/EGK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

A Bizottság a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében előírt eljárásnak megfelelően a sertéshús piacának közös szervezését érintő tanácsi vagy bizottsági jogszabályokban megteszi az 1. cikk alkalmazásának eredményeként szükségessé vált kiigazításokat.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1., 2. és 3. cikk 1988. január 1-jétől hatályos.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. Wilhjelm

[1] Az 1987. december 18-án kinyilvánított (a Hivatalos Lapban még nem közölt) vélemény.

[2] Az 1987. december 16-án kinyilvánított (a Hivatalos Lapban még nem közölt) vélemény.

[3] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

[4] HL L 133., 1986.5.21., 39. o.

[5] HL L 282., 1975.11.1., 1. o.

[6] HL L 370., 1987.12.30., 7. o.

[7] HL L 148., 1968.6.28., 24. o.

[8] HL L 190., 1983.7.14., 1. o.

[9] HL L 282., 1975.11.1., 25. o.

[10] HL L 190., 1983.7.14., 4. o.

[11] HL L 282., 1975.11.1., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R3906 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R3906&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.