32009D1023[1]

A Tanács határozata ( 2009. szeptember 21. ) egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és e megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. szeptember 21.)

egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és e megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

(2009/1023/IB)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 24. és 38. cikkére,

mivel:

(1) Izland a Tanács elnökének címzett, 2008. szeptember 24-i levelében és Norvégia a Tanács elnökének címzett, 2008. július 7-i levelében kérte, hogy vehessen részt az uniós tagállamok közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat (1), valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB határozat (2) és annak melléklete által létrehozott igazságügyi és rendőrségi együttműködésben.

(2) Az elnökségnek adott felhatalmazást követően, a Bizottság és a soron következő elnökséget betöltő tagállamot képviselő delegáció közreműködésével 2008. október 24-én lezárultak a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról Izlanddal és Norvégiával folytatott tárgyalások (továbbiakban: a megállapodás).

(3) A megállapodás egy későbbi időpontban történő megkötésének függvényében a 2008. november 28-án Brüszszelben parafált megállapodást alá kell írni.

(4) A megállapodás rendelkezik egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról. Ezeket a rendelkezéseket a megállapodás formális megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig és a hatálybalépésig ideiglenes jelleggel alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás aláírását az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az e határozathoz csatolt nyilatkozatot az Európai Unió nevében jóváhagyja.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. BILLSTRÖM

(1) HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2) HL L 210., 2008.8.6., 12. o.

MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ,

egyrészről, és

IZLAND

és

NORVÉGIA,

másrészről,

a továbbiakban: "a Szerződő Felek",

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az egyéni szabadság védelmét szolgáló szabályok sérelme nélkül javítsák az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti rendőrségi és igazságügyi együttműködést,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a Szerződő Felek között jelenleg fennálló kapcsolatok, különösen az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság által megkötött, ez utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás szoros együttműködést tettek lehetővé a bűnözés elleni küzdelem területén,

RÁMUTATVA ARRA, hogy a Szerződő Felek közös érdeke annak biztosítása, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia között a rendőrségi együttműködés gyors és hatékony módon valósuljon meg, amely összeegyeztethető nemzeti jogrendszerük alapelveivel, és amely összhangban van az 1950. november 4-én Rómában aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosított egyéni jogokkal és elvekkel,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információk és bűnüldözési operatív információk cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározat (1) már tartalmaz olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia bűnüldöző hatóságai számára, hogy a nyomozások vagy bűnüldözési operatív műveletek végrehajtása céljából hatékonyan és gyorsan kicseréljék a meglévő információkat és bűnüldözési operatív információkat,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a nemzetközi együttműködés e területen történő élénkítése szempontjából alapvető fontosságú, hogy gyorsan és hatékonyan kerülhessen sor pontos információk kicserélésére. A cél olyan eljárások bevezetése, amelyek révén elősegíthető a gyors, hatékony és költségkímélő adatcsere-eszközök alkalmazása. Az adatok közös felhasználása keretében ezen eljárásoknak meg kell határozniuk a felek kötelezettségeit, valamint megfelelő garanciákat kell tartalmazniuk az adatok pontosságára és biztonságára vonatkozóan a továbbítás és tárolás során, továbbá tartalmazniuk kell az adatcsere rögzítésére és az átadott információk felhasználási korlátozásaira vonatkozó eljárásokat.

FIGYELEMBE VÉVE, hogy Izland és Norvégia kifejezte azon szándékát, hogy megállapodást kössön a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek egymás között és az Európai Unió tagállamaival fennálló kapcsolataikban történő alkalmazásáról,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió szintén szükségesnek tartja egy ilyen megállapodás megkötését,

KIFEJTVE, hogy a fentiek értelmében ez a megállapodás a 2008/615/IB határozat, valamint a 2008/616/IB határozat és melléklete fő rendelkezésein alapuló rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az információk cseréjének megkönnyítését szolgálják, és lehetővé teszik, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia hozzáférést biztosítsanak egymás számára automatizált DNS-elemzési állományaikhoz, automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszereikhez és gépjármű-nyilvántartási adataikhoz. A nemzeti DNS-elemzési állományokból és automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszerekből származó adatok esetében a "találat/nincs találat" rendszernek lehetővé kell tennie a keresést végző állam számára, hogy - második lépésként - az adott dokumentációhoz kapcsolódó személyes adatokat kérjen az azt kezelő államtól, és szükség esetén a kölcsönös segítségnyújtási eljárások - többek között a 2006/960/IB kerethatározat alapján elfogadott eljárások - révén további információkat kérjen,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy ezek a rendelkezések jelentősen felgyorsítják a jelenlegi eljárásokat azáltal, hogy a tagállamok, Izland és Norvégia számára láthatóvá válik, hogy van-e olyan másik állam - és ha van, melyik az -, amely rendelkezik a számára szükséges információkkal,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a határokon átnyúló adatösszehasonlítás új dimenziót nyit majd a bűnözéssel szembeni küzdelemben. Az adatok összehasonlítása révén szerzett információk új nyomozási megközelítéseket nyitnak majd meg, és így kulcsfontosságú szerepet játszanak majd az állami bűnüldöző szervek és igazságügyi hatóságok segítésében,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a szabályok az államok nemzeti adatbázisainak hálózatba kapcsolásán alapulnak,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni az államok számára a személyes és nem személyes adatok átadását a határon átnyúló dimenzióval rendelkező nagyszabású eseményekkel kapcsolatos, a bűncselekmények megelőzése, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása céljából való információcsere javítása érdekében,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az információcsere javítása mellett szükség van a rendőri szervek közötti szorosabb együttműködés egyéb formáinak szabályozására is, különösen közös biztonsági műveletek (pl. közös járőrszolgálatok) révén,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a büntetőügyekben folytatott szorosabb rendőrségi és igazságügyi együttműködéshez szorosan kapcsolódnia kell az alapvető jogok tiszteletben tartásának, különösen a magánélet és a személyes adatok védelme tiszteletben tartása jogának, amelyet különleges adatvédelmi szabályokkal kell garantálni, amelyeknek igazodniuk kell az adatcsere különböző formáinak egyedi jellegéhez. Az ilyen adatvédelmi rendelkezéseknek figyelembe kell venniük különösen az adatbázisokhoz való, határokon átnyúló, on-line hozzáférés egyedi jellegét. Mivel az on-line hozzáférés esetében a dokumentációt kezelő államnak nem áll módjában előzetes ellenőrzést végezni, gondoskodni kell egy utólagos ellenőrzést biztosító rendszerről.

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a "találat/nincs találat" rendszer struktúrát ad az anonim profilok összehasonlításához, amelynek esetében a további személyes adatok cseréjére csak találatot követően kerül sor, és amely adatok átadására és átvételére a nemzeti jog az irányadó, a jogsegélyre vonatkozó szabályokat is beleértve. Ez a megoldás megfelelő adatvédelmi rendszert biztosít, leszögezve, hogy a személyes adatok más államnak való átadása megfelelő szintű adatvédelmet igényel a fogadó állam részéről,

TEKINTETTEL a szorosabb rendőrségi és igazságügyi együttműködésből következő jelentős információ- és adatcserére ez a megállapodás megfelelő szintű adatvédelem biztosítására törekszik. Figyelembe veszi a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan az Európa Tanácsnak az egyének személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, 1981. január 28-i egyezményében és az egyezmény 2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyvében megállapított védelmi szintet, valamint az Európa Tanácsnak a személyes adatoknak a rendőrségi ágazatban való felhasználása szabályozására irányuló R(87)15. ajánlásában megfogalmazott elveket,

ANNAK ALAPJÁN, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia között kölcsönös bizalom áll fenn jogrendszerük felépítése és működése iránt,

FELISMERVE, hogy a két- és többoldalú egyezmények rendelkezései továbbra is alkalmazandók az e megállapodás által nem érintett valamennyi kérdés tekintetében,

ÚGY HATÁROZTAK, HOGY MEGKÖTIK E MEGÁLLAPODÁST:

1. cikk

Tárgy és cél

(1) E megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat 1-24. cikkének, 25. cikke (1) bekezdésének, 26-32. cikkének és 34. cikkének tartalma alkalmazandó az Izland vagy Norvégia és az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú kapcsolatokban, valamint az Izland és Norvégia közötti kapcsolatokban is.

(2) E megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat 1-19. cikkének és 21. cikkének és mellékletének - kivéve annak 4. fejezete 1. pontját - tartalma alkalmazandó az (1) bekezdésben említett kapcsolatokban is.

(3) A 2008/615/IB és a 2008/616/IB határozatokkal összhangban a tagállamok által tett nyilatkozatok alkalmazandók a tagállamoknak az Izlanddal és Norvégiával fennálló kapcsolataiban is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

(1) "Szerződő Felek": az Európai Unió, Izland és Norvégia;

(2) "tagállam": az Európai Unió valamely tagállama.

(3) "állam": valamely tagállam, Izland vagy Norvégia;

3. cikk

Egységes alkalmazás és értelmezés

(1) A Szerződő Felek az 1. cikk rendelkezéseinek a lehető legegységesebb alkalmazása és értelmezése érdekében folyamatosan figyelik az Európai Közösségek Bíróságának, valamint Izland és Norvégia hatáskörrel rendelkező bíróságainak az e rendelkezésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlata alakulását. E célból egy olyan eljárást hoznak létre, amely biztosítja az ilyen ítélkezési gyakorlat rendszeres kölcsönös továbbítását.

(2) Izland és Norvégia jogosult beadványokat vagy írásbeli észrevételeket benyújtani a Bírósághoz olyan esetekben, amelyekben egy tagállam bírósága előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult hozzá az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével kapcsolatban.

4. cikk

A jogviták rendezése

Az Izland vagy Norvégia és valamely tagállam között e megállapodás vagy az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével vagy alkalmazásával, valamint módosításaival kapcsolatosan felmerülő jogvitát a felek az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia kormányképviselőinek ülésén történő megbeszélésre terjeszthetik fel annak gyors rendezése céljából.

5. cikk

Módosítások

1. Amennyiben szükségessé válik a 2008/615/IB határozat e megállapodás 1. cikke (1) bekezdésében említett rendelkezéseinek és/vagy a 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat és melléklete e megállapodás 1. cikke (2) bekezdésében említett rendelkezéseinek módosítása, és amennyiben a módosítás érinti Izlandot és Norvégiát, az Európai Unió a lehető leghamarabb értesíti őket a módosításról, és begyűjti esetleges észrevételeiket.

2. A letéteményes a módosítások elfogadását követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti Izlandot és Norvégiát a 2008/615/IB határozat e megállapodás 1. cikke (1) bekezdésében említett rendelkezéseinek, valamint a 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat és melléklete e megállapodás 1. cikke (2) bekezdésében említett rendelkezéseinek bárminemű módosításáról.

Izland és Norvégia önállóan dönt a módosítások tartalmának elfogadásáról és belső jogrendjébe történő átültetésükről. Erről a döntéséről a letéteményest az értesítésétől számított három hónapon belül tájékoztatja.

3. Amennyiben a módosítás tartalma Izland vagy Norvégia számára csak az alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Izland vagy Norvégia az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről a letéteményest. Izland és Norvégia haladéktalanul és írásban tájékoztatja a letéteményest legkésőbb az értesítéstől számított hat hónapon belül valamennyi alkotmányos követelmény teljesítéséről. A módosítás Izland és Norvégia számára megállapított hatálybalépésének időpontjától az alkotmányos követelmények teljesítéséről szóló értesítésig Izland és Norvégia - amennyiben lehetséges - ideiglenesen alkalmazza az ilyen jogi aktus vagy rendelkezés tartalmát.

4. Amennyiben Izland vagy Norvégia, vagy egyikük sem fogadja el a módosítást, e megállapodást a tagállamok általi alkalmazás kezdeteként megjelölt időponttól kezdve hat hónapra fel kell függeszteni a módosítást elutasító állam vagy államok vonatkozásában. A Szerződő Felek megbeszélést tartanak a megállapodás folytatására vonatkozó minden lehetőség megvizsgálása céljából, szükség szerint figyelembe véve a jogszabályok megfelelését is. A felfüggesztés megszűnik, amenynyiben az érintett állam vagy államok értesítést küldenek a módosítás elfogadásáról vagy amennyiben a Szerződő Felek egymás között megállapodnak abban, hogy ismét alkalmazni fogják ezt a megállapodást.

5. Amennyiben a megállapodás felfüggesztésére előírt hathónapos időszak lejár, és a Szerződő Felek nem állapodnak meg annak újbóli alkalmazásában, e megállapodás megszűnik a módosítást elutasító állam vonatkozásában.

6. A (4) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a 2008/615/IB határozat 3., 4. és 5. fejezetének vagy a 2008/616/IB határozat 17. cikkének azon módosításaira, amelyekről Izland vagy Norvégia vagy mindkét állam jelezte a letéteményesnek, hogy elfogadhatatlanok, és ezt meg is indokolta. Ilyen esetben és a 10. cikk sérelme nélkül, az értesítést küldő állam vagy államok tekintetében a vonatkozó rendelkezések módosítást megelőző változatukban foglalt tartalma továbbra is alkalmazandó.

6. cikk

Felülvizsgálat

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy e megállapodást annak hatálybalépését követően legkésőbb öt éven belül együttesen felülvizsgálják. A felülvizsgálat különösen a megállapodás gyakorlati végrehajtását, értelmezését és fejlesztését célozza, és olyan kérdésekre is kiterjed, mint az Európai Unió további fejlődésének e megállapodás tárgyával kapcsolatos következményei.

7. cikk

Más jogi eszközökkel való kapcsolat

(1) Izland és Norvégia továbbra is alkalmazhat a határon átnyúló együttműködésre vonatkozóan a tagállamokkal kötött, e megállapodás elfogadásának időpontjában érvényben lévő két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket, amenynyiben e megállapodások vagy egyezmények nem összeegyeztethetetlenek e megállapodás célkitűzéseivel. Izland és Norvégia értesíti a letéteményest az érvényben maradó megállapodásokról és egyezményekről.

(2) Izland és Norvégia e megállapodás hatálybalépését követően köthet vagy hatályba léptethet a tagállamokkal határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó, egyéb két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket, amennyiben ezek e megállapodás céljainak kiterjesztéséről vagy kibővítéséről rendelkeznek. Izland és Norvégia ezekről az új megállapodásokról vagy egyezményekről az aláírásuktól, vagy amennyiben aláírásukra e megállapodás hatálybalépése előtt került sor, a hatálybalépésüktől számított három hónapon belül értesíti a letéteményest.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett megállapodások és egyezmények nem befolyásolhatják az e megállapodásokban vagy egyezményekben nem részes államokkal fennálló kapcsolatokat.

(4) E megállapodás nem érinti a jogsegélyre, illetve a bírósági határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozóan fennálló megállapodásokat.

8. cikk

Értesítések, nyilatkozatok és hatálybalépés

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást az annak kifejezéséhez szükséges eljárások teljesítéséről, hogy e megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

(2) Az Európai Unió e megállapodást magára nézve kötelezőnek ismerheti el abban az esetben is, ha a 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdésében említett határozatokat még hozták meg nem minden olyan tagállam tekintetében, melyre e rendelkezés alkalmazandó.

(3) Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése e megállapodás aláírásának időpontjától kezdődően ideiglenesen alkalmazandó.

(4) Az 5. cikk (2) bekezdésének utolsó mondatában megállapított, az e megállapodás aláírását követő, de a hatálybalépést megelőző módosításokra vonatkozó három hónapos időtartam e megállapodás hatálybalépésének napján kezdődik.

(5) Izland és Norvégia az (1) bekezdésben említett értesítés időpontjában, vagy amennyiben úgy rendelkeztek, bármely későbbi időpontban megteszi az e megállapodás által előírt nyilatkozatokat.

(6) Ez a megállapodás az Európai Unió és Izland között azt a napot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amelyen az Európai Unió Tanácsának főtitkára megállapította, hogy az e megállapodás kötelező erejének az Európai Unió és Izland által - vagy a nevükben - történő elismerésére vonatkozó valamennyi formai követelmény teljesült.

(7) Ez a megállapodás az Európai Unió és Norvégia között azt a napot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amelyen az Európai Unió Tanácsának főtitkára megállapította, hogy az e megállapodás kötelező erejének az Európai Unió és Norvégia által - vagy a nevükben - történő elismerésére vonatkozó valamennyi formai követelmény teljesült.

(8) Amint ez a megállapodás az Európai Unió és Izland között, valamint az Európai Unió és Norvégia között hatályba lép, egyúttal Izland és Norvégia között is hatályba lép.

(9) Személyes adatok e megállapodás értelmében történő továbbítására csak azt követően kerülhet sor, hogy az adattovábbításban érintett államok nemzeti jogukban hatályba léptették a 2008/615/IB határozat 6. fejezetének rendelkezéseit.

(10) Annak ellenőrzésére, hogy ez Izland és Norvégia esetében így történik, értékelő látogatást és teszteket kell végezni az ezen államok által elfogadott feltételeknek és szabályoknak megfelelően, amelyek megegyeznek a 2008/616/IB határozat mellékletének 4. fejezete szerint a tagállamok tekintetében alkalmazott feltételekkel és szabályokkal.

A Tanács egy átfogó jelentés alapján egyhangúlag határoz arról vagy azokról az időpontokról, amelytől kezdődően a tagállamok személyes adataikat Izland és Norvégia számára e megállapodás szerint kiszolgáltathatják.

9. cikk

Csatlakozás

Új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozása e megállapodás alapján jogokat és kötelezettségeket keletkeztet ezen új tagállamok, valamint Izland és Norvégia között.

10. cikk

A megállapodás felmondása

(1) Ezt a megállapodást a Szerződő Felek bármikor felmondhatják. Az akár Izland, akár Norvégia által történő felmondás esetén a megállapodás hatályban marad az Európai Unió és azon állam között, amelyre vonatkozóan a felmondás nem történt meg. Az Európai Unió által történő felmondás esetén a megállapodás megszűnik.

(2) E megállapodás (1) bekezdés szerinti felmondása a felmondásról szóló értesítés letétbe helyezésétől számított hat hónap múlva lép hatályba.

11. cikk

Letéteményes

(1) E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

(2) A letéteményes közzéteszi a megállapodásra vonatkozó értesítéseket.

Készült Stockholmban, 2009. november 26-án és Brüsszelben, 2009. november 30-án, egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, izlandi, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, norvég, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Thar ceann an Aontais Eorpaigh

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Fyrir hönd Evrópusambandsins

For Den europeiske union

За Република Исландия

Por la República de Islandia

Za Islandskou republiku

For Republikken Island

Für die Republik Island

Islandi Vabariigi nimel

Για την Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Thar ceann Phoblacht na hĺoslainne

Per la Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas vārdā

Islandijos Respublikos vardu

Az Izlandi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Islanda

Voor de Republiek Ijsland

W imieniu Republiki Islandii

Pela República da Islândia

Pentru Republica Islanda

za Islandskú republiku

Za Republiko Islandijo

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

For Republikken Island

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Thar ceann Ríocht na hIorua

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Novegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

(1) HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

A MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁNAK ALKALMÁVAL ELFOGADANDÓ NYILATKOZAT

Az Európai Unió, Izland és Norvégia, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírói

kijelentik, hogy:

A DNS-profilok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjének végrehajtása megköveteli, hogy Izland és Norvégia valamennyi tagállammal kétoldalú kapcsolatokat alakítson ki mindezen kategóriákra vonatkozóan.

Ezt elősegítendő, az összes rendelkezésre álló dokumentumot, vonatkozó szoftvert és a hasznos elérhetőségek jegyzékét megküldik Izland és Norvégia részére.

Izlandnak és Norvégiának lehetősége nyílik majd arra, hogy - a tapasztalatok megosztása, valamint gyakorlati és technikai támogatás megszerzése érdekében - informális partnerségeket alakítson ki azokkal a tagállamokkal, amelyek ilyen adatcserét már végrehajtottak. Ezen partnerségek kialakítása az érintett államok közvetlen megállapodásának tárgyát képezi.

Az izlandi és norvég szakértők tájékozódás, kérdések tisztázása vagy egyéb segítségkérés céljából bármikor felvehetik a kapcsolatot a Tanács elnökségével és/vagy a Bizottsággal és/vagy az adott terület vezető szakembereivel. Hasonlóképpen a Bizottság olyan javaslatok vagy közlemények készítésekor, amelynek során felveszi a kapcsolatot a tagállamok képviselőivel, Izland és Norvégia képviselőivel is felveheti a kapcsolatot.

Az izlandi és norvég szakértők részt vehetnek olyan ad hoc munkacsoporti üléseken, amelyek keretében a tagállamok szakértői a DNS-profilok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjének azon különböző technikai vonatkozásait beszélik meg, amelyek a fent említett tanácsi határozatok Izland és/vagy Norvégia általi alkalmazásával közvetlenül kapcsolatosak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D1023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D1023&locale=hu