32007R0334[1]

A Bizottság 334/2007/EK rendelete ( 2007. március 28. ) a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 334/2007/EK RENDELETE

(2007. március 28.)

a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1592/2002/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 16. mellékletében szereplő környezetvédelmi követelményeknek, kivéve a 16. melléklet függelékeit; az említett 16. melléklet I. kötetét 2002 márciusában, II. kötetét 1999 novemberében adták ki.

(2) A Chicagói Egyezmény és annak mellékletei az 1592/2002/EK rendelet elfogadása óta módosultak.

(3) Ezért az 1592/2002/EK rendeletet ki kell igazítani a rendelet 54. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1592/2002/EK rendelet 54. cikkével létrehozott, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1592/2002/EK rendelet 6. cikkében az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a 2005. november 24-i formájában hatályos Chicagói Egyezmény 16. mellékletének I. kötetének 8. módosításában és II. kötetének 5. módosításában foglalt környezetvédelmi előírásoknak, kivéve a 16. melléklet függelékeit."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 28-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök

(1) HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0334 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0334&locale=hu