31990L0544[1]

A Tanács irányelve (1990. október 9.) a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról

A Tanács irányelve

(1990. október 9.)

a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról

(90/544/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Tanács a 84/549/EGK ajánlásban [4] a távközlés terén összehangolt közös szemléletre épülő szolgáltatások bevezetésére szólít fel;

mivel a modern távközlőhálózatok által kínált erőforrásokat a Közösség gazdasági fejlődése érdekében teljes mértékben ki kell használni;

mivel a rádiós személyhívó szolgáltatás a megfelelő frekvenciák kiosztásától és hozzáférhetőségétől függ annak érdekében, hogy adás és vétel jöhessen létre a helyhez kötött bázisállomások, illetve a rádiós személyhívó vevőkészülékek között;

mivel a Közösségben általában használt frekvenciák és a nyilvános földi rádiós személyhívó rendszerek nagymértékben eltérnek egymástól, és nem teszik lehetővé valamennyi, mozgásban lévő felhasználó részére a páneurópai szolgáltatások és piacok előnyeinek kihasználását;

mivel az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) által meghatározott európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) elnevezésű fejlettebb rádiós személyhívó rendszer bevezetése egyedülálló alkalmat biztosít a valóban páneurópai rádiós személyhívó szolgáltatás megteremtésére;

mivel a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) a 169,4-169,8 MHz páratlan frekvenciasávjait határozta meg mint a nyilvános rádiós személyhívó rendszer számára legmegfelelőbb sávot; mivel ez a döntés összhangban van a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) rádiós szabályzatának rendelkezéseivel;

mivel a CEPT T/R 25-07. számú, az európai rádiós személyhívó rendszer frekvenciáinak összehangolásáról szóló ajánlása kijelölte az európai csatornákat az ERMES rendszer számára;

mivel a frekvenciasáv egyes részeit egyes tagállamok egyéb rádiós szolgáltatások céljára használják, vagy kívánják felhasználni;

mivel a fentiekben meghatározott frekvenciasáv feltétlenül szükséges részének folyamatos elérhetősége elengedhetetlen a valóban páneurópai rádiós személyhívó rendszer megvalósításához;

mivel szükség lesz bizonyos rugalmasságra a különböző tagállamokban jelentkező eltérő frekvenciaigények figyelembevétele érdekében; mivel biztosítani kell, hogy ez a rugalmasság ne lassítsa le a páneurópai rendszer kiépítését;

mivel a szomszédos országok között adott esetben összehangoló eljárásokat kell megállapítani;

mivel a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséről szóló, 1990. október 9-i 90/543/EGK tanácsi ajánlás [5] végrehajtása biztosítja a páneurópai rendszer legkésőbb 1992. december 31-ig történő elindítását;

mivel a jelenlegi műszaki és piaci trendek alapján reálisnak látszik előirányozni a 169,4-169,8 MHz frekvenciasáv kijelölését azon sávnak, amelyből a frekvenciák a páneurópai rádiós személyhívó rendszer megvalósítása és kiterjesztése érdekében a kereskedelmi igényeknek megfelelően kiválaszthatók;

mivel a távközlő végberendezések típusjóváhagyása kölcsönös elismerésének kezdeti szakaszáról szóló, 1986. július 24-i 86/361/EGK tanácsi irányelv [6] lehetővé teszi a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszer számára a közös megfelelési előírások gyors megállapítását;

mivel a Vezető Tisztviselők Távközlési Csoportja (SOG-T) részére az Elemzési és Előrejelzési Csoport (GAP) által a nyilvános mobiltávközlésről készített jelentés határozottan ajánlja, hogy a távközlési igazgatások kössenek megállapodást arról, hogy a rádiós személyhívó számára ugyanazokat a rádiófrekvenciákat használják;

mivel az említett jelentésről kedvező állásfoglalást adtak a távközlési igazgatások, a CEPT és a távközlési berendezések tagállamokon belüli gyártói;

mivel a rádiós személyhívó különösen hatékony kommunikációs módszer riasztásra, illetve üzenetek küldésére a mozgásban lévő felhasználók számára,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a "nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszer" a tagállamokon belüli földi infrastruktúrára épülő, nyilvános rádiós személyhívó szolgáltatás, olyan közös előírásoknak megfelelően, amelyek lehetővé teszik mindazok számára, akik ezt kívánják, hogy riasztást és/vagy numerikus vagy alfanumerikus üzeneteket küldjenek, illetve fogadjanak bárhol a Közösségben, a szolgáltatás által lefedett területen.

2. cikk

(1) A tagállamok a CEPT T/R 25-07. ajánlásának megfelelően legkésőbb 1992. december 31-ig a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó szolgáltatás részére kijelölnek négy, prioritást élvező, védett csatornát a 169,4-169,8 MHz-ig terjedő hullámsávon belül, amelyek lehetőség szerint az alábbiak:

- 169,6 MHz,

- 169,65 MHz,

- 169,7 MHz,

- 169,75 MHz.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a tervek a lehető legrövidebb időn belül elkészüljenek annak érdekében, hogy a nyilvános páneurópai rádiós személyhívó szolgáltatás a kereskedelmi igényeknek megfelelően a 169,4-169,8 MHz-ig terjedő hullámsáv egészét elfoglalhassa.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1991. október 18-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

A Bizottság legkésőbb 1996 végéig jelentést nyújt be a Tanácshoz ennek az irányelvnek a végrehajtásáról.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1990. október 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Romita

[1] HL C 43., 1990.2.23., 6. o.

[2] HL C 15., 1990.1.22., 84. o. és HL C 231., 1990.9.17., 86. o.

[3] HL C 298., 1989.11.27., 27. o.

[4] HL L 298., 1984.11.16., 49. o.

[5] HL L 310., 1990.11.9., 23. o.

[6] HL L 217., 1986.8.5., 21. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0544 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0544&locale=hu