31970L0222[1]

A Tanács 70/222/EGK irányelve (1970. március 20.) a gépjárművek és pótkocsijuk hátsó rendszámtábláinak elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS 70/222/EGK IRÁNYELVE

(1970. március 20.)

a gépjárművek és pótkocsijuk hátsó rendszámtábláinak elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(70/222/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel azok a műszaki előírások, amelyeknek az egyes országok jogszabályai szerint a gépjárműveknek meg kell felelniük, többek között a hátsó rendszámtáblák elhelyezésére és a rögzítés módjára is vonatkoznak;

mivel ezek az előírások tagállamonként eltérőek; mivel ezért szükséges, hogy az összes tagállam a meglévő szabályozása kiegészítéseként vagy azt felváltva ugyanazokat a követelményeket vezesse be, hogy lehetővé tegye különösen a legutóbb a 93/81/EGK bizottsági irányelvvel módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156 EGK irányelvvel ( 1 ) meghatározott EGK-típusjóváhagyási eljárás további alkalmazását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a "jármű" bármely olyan, karosszériával rendelkező vagy nem rendelkező jármű, amelyet közutakon való rendeltetésszerű használatra szántak, rendelkezik legalább négy kerékkel, és legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/órát, kivéve a sínen közlekedő járműveket, a mezőgazdasági traktorokat és gépeket, valamint a közművek munkagépeit.

2. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg egy járműtípus EGK-típusjóváhagyásának vagy nemzeti típusjóváhagyásának megadását a hátsó rendszámtáblák elhelyezése és az elhelyezés módja miatt, ha ezek eleget tesznek az irányelv mellékletében meghatározott előírásoknak.

2a. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg és nem tilthatják egy jármű eladását, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését és használatát a hátsó rendszámtábla elhelyezésére és felszerelésére vonatkozó indokokkal, ha e tekintetben a jármű megfelel a mellékletben megállapított előírásoknak.

3. cikk

A melléklet rendelkezéseinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében szükséges módosításokat a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i irányelv 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

1. HÁTSÓ RENDSZÁMTÁBLA ELHELYEZÉSÉRE ÉS RÖGZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ HELY ALAKJA ÉS MÉRETEI

Az elhelyezésre és rögzítésre szolgáló hely sík, vagy csaknem sík téglalap alakú felület, amely legalább az alábbi méretekkel rendelkezik:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A RENDSZÁMTÁBLA ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ HELY ÉS FELERŐSÍTÉSÉNEK MÓDJA

Az elhelyezésre szolgáló helyet úgy kell kialakítani, hogy a szakszerűen felerősített rendszámtábla az alábbi jellemzőkkel rendelkezzen:

2.1. A rendszámtábla helyzete a jármű hosszirányú tengelyéhez viszonyítva

A rendszámtábla közepe a jármű hosszirányú szimmetriasíkjához képest nem helyezkedhet el jobbra.

A rendszámtábla baloldali széle nem helyezkedhet el attól a függőleges járműsíktól balra, amely párhuzamos a hosszirányú szimmetriasíkkal, és amely érinti a jármű legkülső szélességi pontját.

2.2. A rendszámtábla helyzete a jármű hosszirányú szimmetriasíkjához viszonyítva

A rendszámtáblának a jármű hosszirányú szimmetriasíkjához viszonyítva merőlegesen vagy csaknem merőlegesen kell elhelyezkednie.

2.3. A rendszámtábla helyzete a függőleges síkhoz viszonyítva

A rendszámtáblának függőlegesen kell elhelyezkednie, ettől legfeljebb 5° eltérés engedélyezett. Amennyiben a jármű alakja miatt szükséges, a rendszámtábla a függőlegeshez viszonyítva megdönthető, mégpedig:

2.3.1.

legfeljebb 30°-kal, ha a számozott hordozó oldal felfelé döntött, és ha a rendszámtábla felső széle és az úttest közötti távolság nem több, mint 1,20 m;

2.3.2.

legfeljebb 15°-kal, ha a számozott oldal lefelé döntött, és ha a rendszámtábla felső széle és az úttest közötti távolság több, mint 1,20 m.

2.4. A rendszámtábla távolsága a talajszinttől

A rendszámtábla alsó széle és a talajszint közötti távolság legalább 0,30 m; a rendszámtábla felső széle és a talajszint közötti távolság nem lehet több, mint 1,20 m. Amennyiben ez az utóbbi rendelkezés a gyakorlatban nem tartható be, a távolság 1,20 m-nél nagyobb is lehet, de akkor ehhez az értékhez olyan közel kell elhelyezkednie, amennyire ezt a jármű szerkezeti jellemzői lehetővé teszik, és semmiképp nem lépheti túl a 2 m-t.

2.5. Térbeli láthatósági feltételek

A rendszámtáblának az alábbi négy sík által határolt teljes térben felismerhetőnek kell lennie: a rendszámtábla két oldalsó széle által határolt két függőleges sík, amelyek a jármű hosszirányú szimmetriasíkjával kifelé 30°-os szöget zárnak be; a rendszámtábla felső széle által határolt sík, amely a vízszintes síkkal felfelé 15°-os szöget zár be; és a rendszámtábla alsó széle által határolt vízszintes sík (ha a rendszámtábla felső széle és a talajszint közötti távolság több, mint 1,20 m, akkor az utóbbi sík a vízszintes síkkal lefelé 15°-os szöget zár be).

2.6. A rendszámtábla talajszinttől mért távolságának megállapítása

A 2.3., 2.4. és 2.5. pontban megadott távolságokat terheletlen járművön kell mérni.

( 1 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31970L0222 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31970L0222&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01970L0222-19730101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01970L0222-19730101&locale=hu

Tartalomjegyzék