31993L0081[1]

A Bizottság 93/81/EGK irányelve (1993. szeptember 29.) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

A Bizottság 93/81/EGK irányelve

(1993. szeptember 29.)

a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb a 92/53/EGK tanácsi irányelv [1] által módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel a 91/542/EGK tanácsi irányelv [3] által módosított, a járművekben használt dízelmotorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. december 3-i 88/77/EGK tanácsi irányelv [4], amely 1993. október 1-jétől csökkentette az értékesített, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett új gépjárművek esetén a dízelmotorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátásának szintjeit;

mivel a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének b) pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok korlátozott időn keresztül a kifutó gyártási sorozatokból származó járművek kis mennyiségeinél a megadott rendelkezésektől eltérhessenek;

mivel ezt az eltérést a 70/156/EGK irányelv XII. B. melléklete az M1 kategóriába sorolt járművekre korlátozza;

mivel a legutóbbi előrejelzések szerint a nehéz haszongépjárművek eladása a Közösségben az 1993. évben az 1992. évihez viszonyítva összesen 13 %-kal csökkenni fog; mivel ez azt jelenti, hogy az utóbbi négy évben az eladások száma 25 %-kal visszaesett;

mivel a tapasztalatok szerint várható, hogy a súlyos recesszió következtében a 88/77/EGK irányelv hatálya alá eső dízelmotoros járművek közösségi piacán nem kerül eladásra 1993. október 1. előtt számos olyan jármű, amely a típusjóváhagyást az irányelv korábbi változata alapján kapta meg;

mivel a XII. B. melléklet megváltoztatására nincs irányelv, az ilyen járművek gyártói ezekből a járművekből álló raktárkészleteiket vagy nem tudják többé értékesíteni, vagy arra kényszerülnek, hogy költséges intézkedéseket foganatosítsanak az irányelv követelményeinek teljesítése érdekében;

mivel ez a gyártók járulékos gazdasági megterheléséhez vezetne, jelentősen rontaná azt a képességüket, hogy műszakilag korszerű termékek kifejlesztésébe fogjanak, ráadásul egy olyan időpontban, amikor az ilyen járművek közösségi piaca komolyan meggyengült;

mivel a piaci viszonyok kedvezőtlen alakulása miatt valószínűleg hasonló probléma fog előállni a dízelmotorral felszerelt könnyű haszonjárművek területén is;

mivel a kereskedelemre gyakorolt fent említett gazdaságtalan hatások elkerülése érdekében szükséges a 70/156/EGK irányelv módosítása, az eltérés kiterjesztése valamennyi járműosztály kifutó szériáira, nem csak az M1 osztályra;

mivel a szabályozás értelmében a kifutó szériákból származó járművek engedélyezett darabszáma nem lehet több az egyes tagállamok által előző évben forgalomba helyezett, adott típusú járművek 10 %-ánál; mivel ennek a módosításnak a környezetre egészében véve csak jelentéktelen és átmeneti hatása lesz;

mivel a 70/156/EGK irányelvnek a "kifutó szériákra" vonatkozó rendelkezéseit pontosítani kell annak érdekében, hogy az összes járműkategória számára, beleértve ebbe a több fokozatban gyártott járműveket is, végérvényes megoldást lehessen találni; a Bizottság 1994. március 31-ig megvizsgálja ezt a kérdést, hogy az említett időpontig a tagállamoknak alkalmas javaslatokat tehessen;

mivel az irányelv rendelkezési megfelelnek a 70/156/EGK irányelv alapján létrehozott műszaki fejlődéshez való igazodással foglalkozó bizottság állásfoglalásának,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/156/EGK irányelv XII. mellékletének B. szakasza az "M1 kategóriánál" szavak elhagyásával módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1993. október 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkoznak erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

alelnök

[1] HL L 225., 1992.8.10., 1. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 295., 1991.10.25., 1.o..

[4] HL L 36., 1988.2.9, 33. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0081 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0081&locale=hu