31996R0788[1]

A Tanács 788/96/EK rendelete (1996. április 22.) a tagállamok által benyújtandó, az akvakultúra-termelésre vonatkozó statisztikákról

A TANÁCS 788/96/EK RENDELETE

(1996. április 22.)

a tagállamok által benyújtandó, az akvakultúra-termelésre vonatkozó statisztikákról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel az akvakultúra a halászat gyorsan fejlődő ágazata, és kiegészítheti a hagyományos halászat korlátozott ellátási lehetőségeit;

mivel folyamatosan figyelemmel kell kísérni, illetve adott esetben ellenőrizni kell az akvakultúra-termelést oly módon, hogy a kielégítő piaci értékesítési feltételek biztosítottak legyenek;

mivel az akvakultúra hatása a regionális fejlődésre és a környezetre egyre nagyobb mértékben igényli a statisztikákat, annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék ezen ágazat fejlődését;

mivel a Közösség halászatra vonatkozó strukturális politikájának végrehajtása ugyancsak statisztikákat igényel az akvakultúra-ágazat termeléséről;

mivel a javasolt intézkedés célkitűzéseit csak a Közösség jogszabályai alapján lehet megvalósítani, amelyek lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy közösségi szinten koordinálja a statisztikai információk szükségszerű összehangolását, miközben az akvakultúra termelési statisztikáinak összegyűjtése és ezeknek a statisztikáknak az ellenőrzéséhez és megbízhatóságuk növeléséhez szükséges infrastruktúra biztosítása elsősorban és mindenekelőtt a tagállamok felelőssége;

mivel az akvakultúra-termelésre vonatkozó közösségi statisztikák kialakításának módszere, amit a meglévő nemzeti statisztikák felhasználásával fejlesztettek ki a jelenlegi nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően, a Bizottság és a tagállamok között igen szoros együttműködést követel meg, különösen az Agrárstatisztikai Állandó Bizottságon belül, amelyet a 72/279/EGK határozat hozott létre ( 2 ),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános rendelkezések

Évenként minden tagállam benyújtja a Bizottsághoz az akvakultúra-termelésére vonatkozó statisztikákat az adott tagállam valamennyi vízterületére vonatkozóan.

2. cikk

Adatok benyújtása

A tagállamok az 1. cikkben említett adatokat az I. mellékletben megadott formában továbbítják a Bizottsághoz annak a naptári évnek a végétől számított kilenc hónapon belül, amelyik évre azok vonatkoznak, azokkal az adatokkal együtt, amelyeket a tagállamok a hazai jogszabályok alapján vagy a statisztikai adatok titkos jellegére vonatkozó gyakorlat alapján, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom-EGK tanácsi rendelettel ( 3 ) összhangban titkosnak nyilvánítottak.

Az adatokat mágneses adathordozón, vagy az I. mellékletben megadottól eltérő formában is be lehet nyújtani, ha az ilyen benyújtás formátumában a tagállamok és a Bizottság (Eurostat) megállapodtak.

Azon intézkedésekre figyelemmel, amelyek a statisztikák titkos kezelésének biztosításához szükségesek, a Bizottság (Eurostat) hozzáférhetővé teszi az e rendelet értelmében benyújtott adatokat a tagállamok számára.

3. cikk

Fogalommeghatározás

Az adatok benyújtásánál használandó meghatározások a II. mellékletben találhatók. Ahol a nemzeti gyakorlat vagy a közigazgatási eljárások nem teszik lehetővé ezeknek a meghatározásoknak a szigorú alkalmazását, ott az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot (az Eurostatot) a használatban lévő meghatározásokról.

4. cikk

Adatok összeállítása

Egy tagállam mintavételes felméréseket vagy egyéb megfelelő forrásokat használhat az akvakultúra-termelés főbb elemeire vonatkozó adatok megadására; a fennmaradó elemek adatai megbecsülhetők.

Egy olyan tagállam, amelynek évi termelése kevesebb mint 1000 tonna, becsült adatokat nyújthat be a teljes termelésre vonatkozóan.

Egy tagállam egyenként azonosítja a III. mellékletben felsorolt fajokat. Ugyanakkor azoknak a fajoknak a termelése, amelyek egyenként nem érik el az 1000 tonnát és a teljes termelés 10 tömegszázalékánál nem képviselnek többet, megbecsülhetők és összevonhatók.

5. cikk

Átmeneti időszak és eltérések

1. Ha egy tagállam nem képes e rendelet követelményeinek megfelelni, a Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb hároméves átmeneti időszakot állapíthat meg, amelynek folyamán a rendelet végrehajtását meg kell valósítani.

Az átmeneti időszak alatt a tagállamot e rendelet alkalmazása alól mentesítő átmeneti eltérések megengedhetők. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az ilyen eltérések részleteiről.

2. Azokban az esetekben, ahol egy adott akvakultúra-ágazat bevonása aránytalan nehézségeket okozna a nemzeti hatóságoknak az adott ágazat által érintett tagállamokban betöltött jelentőségéhez viszonyítva, a 7. cikkben meghatározott eljárással összhangban olyan eltérések tehetők, amelyek megengedik egy tagállamnak, hogy annak az ágazatnak az adatait kizárja a benyújtott nemzeti adatok közül.

3. A (2) bekezdés alapján megengedett eltérések legfeljebb három évre szólnak, de további hároméves időtartamra meghosszabbíthatók. A hosszabbítás iránti kérelemben a tagállam egy mintavételes felmérés eredményeit nyújtja be a Bizottsághoz, kimutatva az e rendelet alkalmazása során felmerült problémákat. Ezután a kérelemre a 7. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

6. cikk

A bizottság

E rendelet végrehajtására vonatkozó intézkedéseket, beleértve az I. mellékletben szereplő adatátviteli formátumot, a II. mellékletben szereplő meghatározások, valamint a III. mellékletben szereplő fajok listájának módosításait is, a Bizottság határozza meg az Agrárstatisztikai Állandó Bizottsággal folytatott konzultációt követően a 7. cikkben meghatározott eljárással összhangban.

7. cikk

1. A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

2. Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 4 ) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

3. A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

8. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az akvakultúra-ágazat által termelt halak, rákok, puhatestűek és tengeri moszatok mennyisége

KÉP HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- "akvakultúra": a vízben élő szervezetekkel, úgymint halakkal, rákokkal, puhatestűekkel és vízi növényekkel való gazdálkodás. A gazdálkodás magában foglalja a tenyésztési folyamatba való beavatkozás néhány formáját is, ami a termelt mennyiség növelését célozza, mint például az ivadékkal való rendszeres betelepítést, etetést és a ragadozókkal szembeni védelmet. A gazdálkodás magában foglalja még a tenyésztés alatt lévő állomány természetes vagy jogi személy általi tulajdonlását vagy annak szerződésen alapuló jogát. Statisztikai értelemben az olyan, vízben élő szervezetek, amelyeket olyan természetes vagy jogi személyek halásznak le, amelyek a teljes nevelési időszak alatt birtokolták azokat, az akvakultúrához tartoznak, míg azok a vízben élő szervezetek, amelyeket a közösség mint köztulajdont képező természetes halállományt hasznosít megfelelő engedélyekkel vagy anélkül, a halászatok zsákmányának minősül,

- "édesvíz": a folyók, patakok, kisebb és nagyobb tavak és egyéb víztestek, amelyekben a víz állandó sótartalma elhanyagolható,

- "egyéb vizek": olyan vizek, amelyek sótartalma nem elhanyagolható egész éven keresztül. A sótartalom lehet állandóan magas (például a tengervízé), vagy lehet időszakos változásoknak kitéve (például dagálynak vagy szezonális hatásoknak),

- "tengervíz": olyan víz, amelynek sótartalma magas, és nincs kitéve jelentős változásoknak,

- "kissé sós víz": olyan víz, amelynek sótartalma elég nagy, de nem állandóan magas. A sótartalom jelentős változásnak lehet kitéve édesvizek vagy tengervíz beáramlása miatt,

- "akvakultúra-termelés": a végső fogyasztásra kerülő mennyiség, beleértve az extenzív vagy intenzív tenyésztési módszereket, valamint az ipari célokra szolgáló vízi növényeket is. A halkeltetők kibocsátásai (termékei), amelyek az akvakultúra-termelés folyamatába kapcsolódnak be ebbe nem tartoznak bele. A termelést az állatok esetén élőtömegtonnában, míg a vízinövények esetében nedves tömegben kell nyilvántartani.

III. MELLÉKLET

Akvakultúra-termékek, amelyekre vonatkozóan termelési statisztikákat kell közölni

Angol név
(magyar megfelelője)
Francia névTudományos névHárom karakterből álló betűkód
HALAK
AmurCarpe herbivoreCtenopharyngodon idellaFCG
Nemes pontyCarpe communeCyprinus carpioFCP
CsukaGrand brochetEsox luciusFPI
Pettyes busaCarpe à grosse tèteHypophthalmichthyes nobilisBIC
Fehér busaCarpe argentéeHypophthalmichthys molitrixSVC
Édesvízi halakPoissons d'eau douce n.c.a.OsteichthyesFRF
RájákGardonsRutilus spp.FRX
CompóTancheTinca TincaFTE
Tilapia fajok m.n.sz.Tilapias n.c.a.Oreochromis spp.TLF
Észak-afrikai harcsaPoissons-chats d'AfriqueClarius gariepinusCLZ
Fekete csipegetőhalPoisson-chat d'AmériqueIctalurus melasITM
LesőharcsaSilure glaneSiluris glanisSOM
Tokhal m.n.sz.Corégones n. Esturgeons n.c.aAcipenseridaeSTU
Európai angolnaAnguille d'EuropeAnguilla anguillaELE
Keszegfélék m.n.sz.c.aCoregonus n.e.i.WHF
EzüstlazacSaumon cohoOncorhynchus kisutchCOH
Szivárványos pisztrángTruite arc-en-cielOncorhynchus mykissTRR
Csendes-óceáni lazac m.n.sz.Saumons du Pacifique n.c.aOncorhynchus spp.ORC
Atlanti-óceáni lazacSaumon de l'AtlantiqueSalmo salarSAL
Pisztráng m.n.sz.Truites n.c.a.Salmo spp.TRO
Tengeri pisztrángTruite de merSalmo truttaTRS
Sarkvidéki szemlingOmble chevalierSalvelinus alpinusACH
Pataki pisztrángOmble de fontaineSalvelinus fontinalisSVF
Szemling m.n.sz.Ombles n.c.a.Salvelinus spp.CHR
Óriás rombuszhalTurbot communPsetta maximaTUR
NyelvhalSole communeSolea vulgarisSOL
Atlanti-óceáni tőkehalCabillaudGadus morhuaCOD
Tengeri süllőBarDicentrarchus labraxBSS
Tengeri keszeg m.n.sz.Dorades n.c.aSparidaeSBX
Aranyfejű keszegDorade royaleSparus auratusSBG
Laposfejű szürke pérhalMulet cabotMugil cephalusMUF
Tengeri pérhal m.n.sz.Muges n.c.aMugilidaeMUL
Óriás borostyáncsukaSérioleSeriola dumeriliAMB
Északi kék tonhalThon rougeThynnus thynnesBFT
RÁKOK
Folyami rákEcrevissesAstacus spp. Cambarus spp.AYS
Óriás garnélarákCrevette géanteMacrobrachium rosenbergiiPRF
Kuruma rákCrevette kurumaPenaeus japonicusKUP
Vörös mocsári rákEcrevisse rouge des maraisProcambarus clarkiiRCW
Tengeri pókAraignée de merMaja squinadoSCR
Tüskés homár m.n.sz.Langoustes n.c.aPalinurus spp.CRW
Fűrészes garnélarákBouquet communPalaemon serratusCPR
Óriás tigrisrákCrevette géante tigréePenaeus monodonGIT
Csendes-óceáni homárPacifastacus leninsculusPCL
PUHATESTŰEK
Csendes-óceáni, tölcséres osztrigaHuître creuse japonaiseCrassostrea gigasOYG
Tölcséres osztrigaHuîtres creusesCrassostrea spp.OYC
Európai lapos osztrigaHuître plateOstrea edulisOYF
Kék éti kagylóMoule communeMytilus edulisMUS
Mediterrán kagylóMoule méditerranéenneMytilus galloprovincialisMSM
KirálynőkagylóVanneauChlamys opercularisQSC
Közönséges kagylóCoquille Saint-JacquesPecten maximusSCE
Közönséges szívkagylóCoqueCardium eduleCOC
Barázdált kagylóPalourdeRuditapes decussatusCTG
Japán (Manilla) kagylóPalourde japonaiseRuditapes philippinarumCLJ
Szőnyegkagyló m.n.sz.Clovisses n.c.aTapes spp.TPS
Vénusz-kagylóPrairesVeneridaeCLV
Közönséges tintahalSeicheSepia officinalisCTC
Kemény kagylóPraireMercenaria mercenariaCLH
TENGERI MOSZAT
Wakame m.n.sz.Wakame n.c.aUndaria spp.UDS
n.c.a. = non compris ailleurs
m.n.sz. = másutt nem szerepel

( 1 ) 1996. március 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

( 3 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 4 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R0788 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R0788&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996R0788-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996R0788-20031120&locale=hu

Tartalomjegyzék