31996R0788[1]

A Tanács 788/96/EK rendelete (1996. április 22.) a tagállamok által benyújtandó, az akvakultúra-termelésre vonatkozó statisztikákról

A Tanács 788/96/EK rendelete

(1996. április 22.)

a tagállamok által benyújtandó, az akvakultúra-termelésre vonatkozó statisztikákról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel az akvakultúra a halászat gyorsan fejlődő ágazata, és kiegészítheti a hagyományos halászat korlátozott ellátási lehetőségeit;

mivel folyamatosan figyelemmel kell kísérni, illetve adott esetben ellenőrizni kell az akvakultúra-termelést oly módon, hogy a kielégítő piaci értékesítési feltételek biztosítottak legyenek;

mivel az akvakultúra hatása a regionális fejlődésre és a környezetre egyre nagyobb mértékben igényli a statisztikákat, annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék ezen ágazat fejlődését;

mivel a Közösség halászatra vonatkozó strukturális politikájának végrehajtása ugyancsak statisztikákat igényel az akvakultúra-ágazat termeléséről;

mivel a javasolt intézkedés célkitűzéseit csak a Közösség jogszabályai alapján lehet megvalósítani, amelyek lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy közösségi szinten koordinálja a statisztikai információk szükségszerű összehangolását, miközben az akvakultúra termelési statisztikáinak összegyűjtése és ezeknek a statisztikáknak az ellenőrzéséhez és megbízhatóságuk növeléséhez szükséges infrastruktúra biztosítása elsősorban és mindenekelőtt a tagállamok felelőssége;

mivel az akvakultúra-termelésre vonatkozó közösségi statisztikák kialakításának módszere, amit a meglévő nemzeti statisztikák felhasználásával fejlesztettek ki a jelenlegi nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően, a Bizottság és a tagállamok között igen szoros együttműködést követel meg, különösen az Agrárstatisztikai Állandó Bizottságon belül, amelyet a 72/279/EGK határozat hozott létre [2],

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános rendelkezések

Évenként minden tagállam benyújtja a Bizottsághoz az akvakultúra-termelésére vonatkozó statisztikákat az adott tagállam valamennyi vízterületére vonatkozóan.

2. cikk

Adatok benyújtása

A tagállamok az 1. cikkben említett adatokat az I. mellékletben megadott formában továbbítják a Bizottsághoz annak a naptári évnek a végétől számított kilenc hónapon belül, amelyik évre azok vonatkoznak, azokkal az adatokkal együtt, amelyeket a tagállamok a hazai jogszabályok alapján vagy a statisztikai adatok titkos jellegére vonatkozó gyakorlat alapján, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom-EGK tanácsi rendelettel [3] összhangban titkosnak nyilvánítottak.

Az adatokat mágneses adathordozón, vagy az I. mellékletben megadottól eltérő formában is be lehet nyújtani, ha az ilyen benyújtás formátumában a tagállamok és a Bizottság (Eurostat) megállapodtak.

Azon intézkedésekre figyelemmel, amelyek a statisztikák titkos kezelésének biztosításához szükségesek, a Bizottság (Eurostat) hozzáférhetővé teszi az e rendelet értelmében benyújtott adatokat a tagállamok számára.

3. cikk

Fogalommeghatározás

Az adatok benyújtásánál használandó meghatározások a II. mellékletben találhatók. Ahol a nemzeti gyakorlat vagy a közigazgatási eljárások nem teszik lehetővé ezeknek a meghatározásoknak a szigorú alkalmazását, ott az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot (az Eurostatot) a használatban lévő meghatározásokról.

4. cikk

Adatok összeállítása

Egy tagállam mintavételes felméréseket vagy egyéb megfelelő forrásokat használhat az akvakultúra-termelés főbb elemeire vonatkozó adatok megadására; a fennmaradó elemek adatai megbecsülhetők.

Egy olyan tagállam, amelynek évi termelése kevesebb mint 1000 tonna, becsült adatokat nyújthat be a teljes termelésre vonatkozóan.

Egy tagállam egyenként azonosítja a III. mellékletben felsorolt fajokat. Ugyanakkor azoknak a fajoknak a termelése, amelyek egyenként nem érik el az 1000 tonnát és a teljes termelés 10 tömegszázalékánál nem képviselnek többet, megbecsülhetők és összevonhatók.

5. cikk

Átmeneti időszak és eltérések

1. Ha egy tagállam nem képes e rendelet követelményeinek megfelelni, a Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb hároméves átmeneti időszakot állapíthat meg, amelynek folyamán a rendelet végrehajtását meg kell valósítani.

Az átmeneti időszak alatt a tagállamot e rendelet alkalmazása alól mentesítő átmeneti eltérések megengedhetők. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az ilyen eltérések részleteiről.

2. Azokban az esetekben, ahol egy adott akvakultúra-ágazat bevonása aránytalan nehézségeket okozna a nemzeti hatóságoknak az adott ágazat által érintett tagállamokban betöltött jelentőségéhez viszonyítva, a 7. cikkben meghatározott eljárással összhangban olyan eltérések tehetők, amelyek megengedik egy tagállamnak, hogy annak az ágazatnak az adatait kizárja a benyújtott nemzeti adatok közül.

3. A (2) bekezdés alapján megengedett eltérések legfeljebb három évre szólnak, de további hároméves időtartamra meghosszabbíthatók. A hosszabbítás iránti kérelemben a tagállam egy mintavételes felmérés eredményeit nyújtja be a Bizottsághoz, kimutatva az e rendelet alkalmazása során felmerült problémákat. Ezután a kérelemre a 7. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

6. cikk

A bizottság

E rendelet végrehajtására vonatkozó intézkedéseket, beleértve az I. mellékletben szereplő adatátviteli formátumot, a II. mellékletben szereplő meghatározások, valamint a III. mellékletben szereplő fajok listájának módosításait is, a Bizottság határozza meg az Agrárstatisztikai Állandó Bizottsággal folytatott konzultációt követően a 7. cikkben meghatározott eljárással összhangban.

7. cikk

Eljárás

1. Ahol az e cikkben meghatározott eljárás követendő, ott az elnök akár saját kezdeményezésére, akár egy tagállam képviselőjének kérelmére az üggyel az Agrárstatisztikai Állandó Bizottsághoz fordul (továbbiakban "a bizottság").

2. A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottsághoz a meghozandó intézkedésekről. A bizottság határidőn belül véleményezi a tervezetet, amelyet az elnök határozhat meg az ügy sürgősségére való tekintettel. A véleményt az Alapszerződés 148. cikke (2) bekezdésében meghatározott többséggel hozzák meg olyan döntések esetében, amelyek elfogadásához a Tanácsra van szükség a Bizottság véleménye alapján. A tagállamok képviselőinek szavazatait a bizottság a fenti cikkben meghatározott módon súlyozza. Az elnök nem szavaz.

3. A Bizottság elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek azonnal alkalmazandók. Ugyanakkor, ha ezen intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, azt a Bizottság haladéktalanul közli a Tanáccsal. Ilyen esetben:

- a Bizottság a közlés időpontjától számított két hónapos időszakra elhalasztja azoknak az intézkedéseknek a végrehajtását, amelyekről így döntött,

- a Tanács minősített többséggel az első bekezdésben említett határidőn belül eltérő döntést hozhat.

8. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. Luchetti

[1] 1996. március 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

[3] HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az akvakultúra-ágazat által termelt halak, rákok, puhatestűek és tengeri moszatok mennyisége

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- "akvakultúra": a vízben élő szervezetekkel, úgymint halakkal, rákokkal, puhatestűekkel és vízi növényekkel való gazdálkodás. A gazdálkodás magában foglalja a tenyésztési folyamatba való beavatkozás néhány formáját is, ami a termelt mennyiség növelését célozza, mint például az ivadékkal való rendszeres betelepítést, etetést és a ragadozókkal szembeni védelmet. A gazdálkodás magában foglalja még a tenyésztés alatt lévő állomány természetes vagy jogi személy általi tulajdonlását vagy annak szerződésen alapuló jogát. Statisztikai értelemben az olyan, vízben élő szervezetek, amelyeket olyan természetes vagy jogi személyek halásznak le, amelyek a teljes nevelési időszak alatt birtokolták azokat, az akvakultúrához tartoznak, míg azok a vízben élő szervezetek, amelyeket a közösség mint köztulajdont képező természetes halállományt hasznosít megfelelő engedélyekkel vagy anélkül, a halászatok zsákmányának minősül,

- "édesvíz": a folyók, patakok, kisebb és nagyobb tavak és egyéb víztestek, amelyekben a víz állandó sótartalma elhanyagolható,

- "egyéb vizek": olyan vizek, amelyek sótartalma nem elhanyagolható egész éven keresztül. A sótartalom lehet állandóan magas (például a tengervízé), vagy lehet időszakos változásoknak kitéve (például dagálynak vagy szezonális hatásoknak),

- "tengervíz": olyan víz, amelynek sótartalma magas, és nincs kitéve jelentős változásoknak,

- "kissé sós víz": olyan víz, amelynek sótartalma elég nagy, de nem állandóan magas. A sótartalom jelentős változásnak lehet kitéve édesvizek vagy tengervíz beáramlása miatt,

- "akvakultúra-termelés": a végső fogyasztásra kerülő mennyiség, beleértve az extenzív vagy intenzív tenyésztési módszereket, valamint az ipari célokra szolgáló vízi növényeket is. A halkeltetők kibocsátásai (termékei), amelyek az akvakultúra-termelés folyamatába kapcsolódnak be ebbe nem tartoznak bele. A termelést az állatok esetén élőtömegtonnában, míg a vízinövények esetében nedves tömegben kell nyilvántartani.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Akvakultúra-termékek, amelyekre vonatkozóan termelési statisztikákat kell közölni

n.c.a. = non compris ailleurs

m.n.sz. = másutt nem szerepel

Angol név (magyar megfelelője) | Francia név | Tudományos név | Három karakterből álló betűkód |

HALAK

Amur | Carpe herbivore | Ctenopharyngodon idella | FCG |

Nemes ponty | Carpe commune | Cyprinus carpio | FCP |

Csuka | Grand brochet | Esox lucius | FPI |

Pettyes busa | Carpe à grosse tète | Hypophthalmichthyes nobilis | BIC |

Fehér busa | Carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix | SVC |

Édesvízi halak | Poissons d'eau douce n.c.a. | Osteichthyes | FRF |

Ráják | Gardons | Rutilus spp. | FRX |

Compó | Tanche | Tinca Tinca | FTE |

Tilapia fajok m.n.sz. | Tilapias n.c.a. | Oreochromis spp. | TLF |

Észak-afrikai harcsa | Poissons-chats d'Afrique | Clarius gariepinus | CLZ |

Fekete csipegetőhal | Poisson-chat d'Amérique | Ictalurus melas | ITM |

Lesőharcsa | Silure glane | Siluris glanis | SOM |

Tokhal m.n.sz. | Corégones n. Esturgeons n.c.a | Acipenseridae | STU |

Európai angolna | Anguille d'Europe | Anguilla anguilla | ELE |

Keszegfélék m.n.sz. | c.a | Coregonus n.e.i. | WHF |

Ezüstlazac | Saumon coho | Oncorhynchus kisutch | COH |

Szivárványos pisztráng | Truite arc-en-ciel | Oncorhynchus mykiss | TRR |

Csendes-óceáni lazac m.n.sz. | Saumons du Pacifique n.c.a | Oncorhynchus spp. | ORC |

Atlanti-óceáni lazac | Saumon de l'Atlantique | Salmo salar | SAL |

Pisztráng m.n.sz. | Truites n.c.a. | Salmo spp. | TRO |

Tengeri pisztráng | Truite de mer | Salmo trutta | TRS |

Sarkvidéki szemling | Omble chevalier | Salvelinus alpinus | ACH |

Pataki pisztráng | Omble de fontaine | Salvelinus fontinalis | SVF |

Szemling m.n.sz. | Ombles n.c.a. | Salvelinus spp. | CHR |

Óriás rombuszhal | Turbot commun | Psetta maxima | TUR |

Nyelvhal | Sole commune | Solea vulgaris | SOL |

Atlanti-óceáni tőkehal | Cabillaud | Gadus morhua | COD |

Tengeri süllő | Bar | Dicentrarchus labrax | BSS |

Tengeri keszeg m.n.sz. | Dorades n.c.a | Sparidae | SBX |

Aranyfejű keszeg | Dorade royale | Sparus auratus | SBG |

Laposfejű szürke pérhal | Mulet cabot | Mugil cephalus | MUF |

Tengeri pérhal m.n.sz. | Muges n.c.a | Mugilidae | MUL |

Óriás borostyáncsuka | Sériole | Seriola dumerili | AMB |

Északi kék tonhal | Thon rouge | Thynnus thynnes | BFT |

RÁKOK

Folyami rák | Ecrevisses | Astacus spp. Cambarus spp. | AYS |

Óriás garnélarák | Crevette géante | Macrobrachium rosenbergii | PRF |

Kuruma rák | Crevette kuruma | Penaeus japonicus | KUP |

Vörös mocsári rák | Ecrevisse rouge des marais | Procambarus clarkii | RCW |

Tengeri pók | Araignée de mer | Maja squinado | SCR |

Tüskés homár m.n.sz. | Langoustes n.c.a | Palinurus spp. | CRW |

Fűrészes garnélarák | Bouquet commun | Palaemon serratus | CPR |

Óriás tigrisrák | Crevette géante tigrée | Penaeus monodon | GIT |

Csendes-óceáni homár | - | Pacifastacus leninsculus | PCL |

PUHATESTŰEK

Csendes-óceáni, tölcséres osztriga | Huître creuse japonaise | Crassostrea gigas | OYG |

Tölcséres osztriga | Huîtres creuses | Crassostrea spp. | OYC |

Európai lapos osztriga | Huître plate | Ostrea edulis | OYF |

Kék éti kagyló | Moule commune | Mytilus edulis | MUS |

Mediterrán kagyló | Moule méditerranéenne | Mytilus galloprovincialis | MSM |

Királynőkagyló | Vanneau | Chlamys opercularis | QSC |

Közönséges kagyló | Coquille Saint-Jacques | Pecten maximus | SCE |

Közönséges szívkagyló | Coque | Cardium edule | COC |

Barázdált kagyló | Palourde | Ruditapes decussatus | CTG |

Japán (Manilla) kagyló | Palourde japonaise | Ruditapes philippinarum | CLJ |

Szőnyegkagyló m.n.sz. | Clovisses n.c.a | Tapes spp. | TPS |

Vénusz-kagyló | Praires | Veneridae | CLV |

Közönséges tintahal | Seiche | Sepia officinalis | CTC |

Kemény kagyló | Praire | Mercenaria mercenaria | CLH |

TENGERI MOSZAT

Wakame m.n.sz. | Wakame n.c.a | Undaria spp. | UDS |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R0788 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R0788&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére