32009L0153[1]

A Bizottság 2009/153/EK irányelve ( 2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a hidrolizált fehérjék hatóanyag közhasználatú neve és tisztasága tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/153/EK IRÁNYELVE

(2009. november 30.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a hidrolizált fehérjék hatóanyag közhasználatú neve és tisztasága tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/127/EK bizottsági irányelv (2) egyes hidrolizált fehérjék felvétele érdekében módosította a 91/414/EGK irányelvet.

(2) A referens tagállamhoz további információk érkeztek a hidrolizált fehérjékkel kapcsolatban. Ennek megfelelően úgy tűnik, hogy hidrolizált fehérjék sok különböző szerves agyagból származhatnak. Ezért esetükben utalni kell a hidrolizált fehérjékre vonatkozó felülvizsgálati jelentésben szereplő közhasználatú névre és a tisztasági fokra abban megállapított előírásokra.

(3) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. február 28-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2010. március 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 344., 2008.12.20., 89. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 240. sora helyébe a következő szöveg lép:

SorszámKözhasználatú név, azonosító számIUPAC-névTisztaság (1)HatálybalépésA felvétel lejárataKülönleges rendelkezések
„240Hidrolizált proteinek
CAS-szám: nincs
CIPAC-szám: nincs
NincsFelülvizsgálati jelentés (SANCO/2615/2008)2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként engedélyezhető. Az állati eredetű hidrolizált fehérjéknek meg kell felelniük az 1774/2002/EK rendeletnek.
B. RÉSZ
A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a hidrolizált fehérjékről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2615/2008) és különösen annak I. és II. függeléke következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.”

(1) A hatóanyagok azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0153 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0153&locale=hu

Tartalomjegyzék