32001L0001[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/1/EK irányelve (2001. január 22.) a gépjárművek kibocsátása által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről szóló 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/1/EK irányelve

(2001. január 22.)

a gépjárművek kibocsátása által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről szóló 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelv [4] egyike a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben [5] megállapított típusjóváhagyási eljárás szerinti külön irányelveknek.

(2) A 70/220/EGK irányelv a hatálya alá tartozó gépjárművek kibocsátásának vizsgálatára vonatkozó műszaki előírásokat rögzíti. A legfrissebb tapasztalatok és a korszerű fedélzeti diagnosztikai rendszerek gyors fejlődése indokolttá teszi a műszaki előírások ennek megfelelő módosítását.

(3) A fedélzeti diagnosztikai rendszerek (on-board diagnostics, OBD) kevésbé fejlettek a külső gyújtású motorokkal rendelkező gépjárművek esetén, amelyek állandó jelleggel vagy időszakosan cseppfolyós PB-gázzal vagy földgázzal üzemelnek, és ezeknél az új gépjárműtípusoknál nem követelhetők meg 2003 előtt.

(4) A 70/220/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.1. Külső gyújtású motorral felszerelt gépjárművek

8.1.1. Benzinüzemű motorok

2000. január 1-jétől az új típusú gépjárműveket és 2001. január 1-jétől valamennyi típusú, M1 kategóriájú gépjárművet - kivéve azokat a gépjárműveket, amelyek legnagyobb össztömege meghaladja a 2500 kg-ot - továbbá az N1 kategória I. osztályába tartozó gépjárműveket a szennyezőanyag-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerrel kell felszerelni, a XI. mellékletnek megfelelően.

2001. január 1-jétől az új típusú gépjárműveket és 2002. január 1-jétől valamennyi típusú, N1 kategóriájú, II. és III. osztályba tartozó gépjárműveket, továbbá az M1 kategóriában a 2500 kg-ot meghaladó legnagyobb össztömegű gépjárműveket a szennyezőanyag-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerrel kell felszerelni, a XI. mellékletnek megfelelően.

8.1.2 PB-gázüzemű és földgázüzemű gépjárművek

2003. január 1-jétől az új típusú gépjárműveket és 2004. január 1-jétől valamennyi típusú, M1 kategóriájú gépjárművet - kivéve azokat a gépjárműveket, amelyek legnagyobb össztömege meghaladja a 2500 kg-ot - és az N1 kategória I. osztályába tartozó gépjárműveket, amelyek állandó jelleggel vagy időszakosan PB-gáz vagy földgáz tüzelőanyaggal üzemelnek, a szennyezőanyag-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerrel kell felszerelni, a XI. mellékletnek megfelelően.

2006. január 1-jétől az új típusú gépjárműveket és 2007. január 1-jétől valamennyi típusú, N1 kategóriájú, II. és III. osztályba tartozó gépjárművet, valamint az M1 kategóriában a 2500 kg-ot meghaladó legnagyobb össztömegű gépjárműveket, amelyek állandó jelleggel vagy időszakosan PB-gáz vagy földgáz tüzelőanyaggal üzemelnek a szennyezőanyag-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerrel kell felszerelni a XI. mellékletnek megfelelően"

.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2002. február 6-tól kezdődő hatállyal megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. január 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

A. Lindh

[1] HL C 365. E, 2000.12.19, 268. o.

[2] HL C 204, 2000.7.18, 1. o.

[3] Az Európai Parlament 2000. május 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2000. október 10-i közös álláspontja (HL C 329, 2000.11.20, 1. o.) és az Európai Parlament 2000. december 13-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 76, 1970.4.6., 1. o. A legutóbb az 1999/102/EK bizottsági irányelvvel (HL L 334, 1999.12.28., 43. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 42, 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 98/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 11, 1999.1.16., 25. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0001&locale=hu