32007R1569[1]

A Bizottság 1569/2007/EK rendelete ( 2007. december 21. ) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról

A BIZOTTSÁG 1569/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésének i. pontjára,

(1)

A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottságnak létre kell hoznia az irányelv által előírt információk - többek között a pénzügyi kimutatások és harmadik országok megfelelő jogszabályi, rendeleti vagy adminisztratív rendelkezései - egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárást. A hivatkozott cikk szerint a Bizottság köteles a harmadik országbeli kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségével kapcsolatban döntést hozni, illetve ugyanazon cikk felhatalmazza a Bizottságot, hogy egy megfelelő átmeneti időszakra engedélyezze a harmadik országbeli számviteli standardok használatát. Tekintettel arra, hogy a 2004/109/EK irányelv szerint szolgáltatandó információ szorosan kapcsolódik a 2003/71/EK irányelv szerinti információkhoz, ezért helyénvaló, hogy az egyenértékűség megállapítására mindkét irányelv esetében ugyanazon feltételeket alkalmazzák.

(2)

Tekintettel arra, hogy a 2003/71/EK irányelv célkitűzése, hogy a befektetők tájékozottan értékelhessék a kibocsátó eszközeit és forrásait, pénzügyi helyzetét, nyereségét, illetve veszteségét, kilátásait; a 2004/109/EK irányelv célkitűzése pedig, hogy lehetővé tegye a befektetők számára a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói pénzügyi helyzetének tájékozott értékelését, helyénvaló, hogy az egyenértékűséget ahhoz képest állapítsák meg, hogy a befektetők a kibocsátó pénzügyi helyzetét és kilátásait hasonló módon tudják-e értékelni, tekintet nélkül arra, hogy a pénzügyi kimutatások egy harmadik ország számviteli standardjai vagy pedig a nemzetközi beszámolókészítési standardokkal (a továbbiakban: IFRS) összhangban készültek.

(3)

Annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi piacok szempontjából lényeges valamennyi esetben elvégzik a harmadik országok számviteli standardjai egyenértékűségének megállapítását, a Bizottságnak egy tagállam illetékes hatósága, egy számviteli standardokért vagy piacfelügyeletért felelős hatóság, egy harmadik ország, illetve saját kezdeményezésére értékelnie kell a harmadik országbeli számviteli standardok egyenértékűségét. A Bizottság elsőként az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságával (CESR) konzultál a vonatkozó számviteli standardok egyenértékűségének értékelése kérdésében. A Bizottság emellett tevékenyen felügyeli az adott harmadik országbeli hatóságoknak abbéli eredményeit, hogy megszüntessék a harmadik ország pénzügyi piacára belépő közösségi kibocsátók számára előírt, a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) értelmében elfogadott IFRS-sel összhangban készített pénzügyi kimutatások összehangolására vonatkozó követelményeket. A Bizottságnak úgy kell döntést hoznia, hogy a közösségi kibocsátóknak engedélyezze az 1606/2002/EK rendelet értelmében elfogadott IFRS-nek az érintett harmadik országban történő alkalmazását.

(4)

Az Európai Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és az Amerikai Egyesült Államok elnöke 2007 áprilisában megállapodott abban, hogy előmozdítják és biztosítják az egyesült államokbeli GAAP és az IFRS mindkét jogrendszerbeli elismerésének feltételeit anélkül, hogy 2009-ben vagy azelőtt szükség lenne azok összeegyeztetésére. A Bizottság és a US Securities and Exchange Commission (SEC, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága) folytatta párbeszédét az 1606/2002/EK rendelet értelmében elfogadott IFRS egyesült államokbeli elfogadásáról, amely mentesítené az IFRS-t alkalmazó kibocsátókat a költséges egyeztetési követelmények teljesítésétől. Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy más olyan országokkal is hasonló megállapodások szülessenek, amelyek tőzsdéin 2008 vége előtt uniós vállalatok jegyzik értékpapírjaikat. A Japán Számviteli Standard Testület (ASBJ) folytatja a Nemzetközi Számviteli Standardok Testülettel (IASB) közös munkaprogramjának végrehajtását, amelynek végső célja a japán GAAP és az IFRS közötti konvergencia elérése. A Kanadai Számviteli Standard Testület (AcSB) végrehajtási tervet tett közzé az IFRS a kanadai GAAP-ba 2011. január 1-jétől történő beemeléséről.

(5)

Az 1606/2002/EK rendelet célkitűzéseinek elősegítése, illetve az IFRS használatának nemzetközi pénzpiacokon való elősegítése, továbbá a közösség(bel)i piacokon okozott zavaroknak a lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében helyénvaló, hogy figyelembe vegyék az IFRS-sel való konvergenciát célul kitűző bármely programot, illetve az adott harmadik országnak a kérdésben illetékes hatósága által az IFRS elfogadására tett kötelezettségvállalását. Ezért további pontosításra szorul, hogy milyen feltételek mellett tekinthető egy konvergenciaprogram elegendő alapnak ahhoz, hogy a Bizottság engedélyezze a harmadik országbeli kibocsátók számára a nemzeti számviteli standardjaik átmeneti időszakra történő alkalmazását. A Bizottság elsőként a CESR-rel fog konzultálni a konvergenciaprogramról vagy, az esettől függően az IFRS elfogadásához vezető folyamatról.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy harmadik ország általánosan elfogadott számviteli elveit a nemzetközi beszámolókészítési standardokkal (a továbbiakban: IFRS) egyenértékűnek lehet tekinteni, és létrehozza az ilyen egyenértékűség megállapítására szolgáló eljárást.

2. cikk

Egyenértékűség

Egy harmadik ország általánosan elfogadott számviteli elvei az 1606/2006/EK rendelet értelmében elfogadott IFRS-sel egyenértékűnek tekinthetők, ha az ezen elveknek megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások révén a befektetők a kibocsátók eszközeit és forrásait, pénzügyi helyzetét, nyereségét és veszteségét, valamint pénzügyi kilátásait hasonlóan értékelni tudják, mint az IFRS-nek megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások esetében, ezáltal pedig a befektetők a kibocsátó értékpapírjainak megszerzéséről, tartásáról vagy elidegenítéséről valószínűleg hasonló döntéseket hoznak.

3. cikk

Egyenértékűségi eljárás

A bármely harmadik ország általánosan elfogadott számviteli elvei egyenértékűségének megállapításáról szóló határozatot a Bizottság saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam illetékes hatósága, vagy egy harmadik országbeli, a számviteli standardokért, illetve a piacfelügyeletért felelős hatóság kérelmére hozhatja meg.

Amennyiben a Bizottság határozatot hoz az egyenértékűség megállapításáról, tekintet nélkül arra, hogy ezt kérelemre vagy saját kezdeményezésére teszi, határozatát közzé kell tennie.

4. cikk

Harmadik ország számviteli standardjai korlátozott időszakra szóló elfogadásának feltételei

(1) A Bizottság engedélyezheti valamely harmadik ország kibocsátói számára, hogy azok egy harmadik ország számviteli standardjainak megfelelően készítsék el pénzügyi kimutatásaikat, hogy megfeleljenek a 2004/109/EK irányelvben foglalt kötelezettségeknek és hogy - a 809/2004/EK rendelet 35. cikke (5) bekezdésétől eltérve - a 2008. december 31-ét követően kezdődő, de legfeljebb 2016. március 31-i tartó időszakban az első rendelet szerinti korábbi pénzügyi információkat adjanak a következő esetekben:

a) az érintett nemzeti számviteli standardokért felelős harmadik országbeli hatóság kötelezettséget vállalt arra, hogy e standardokat legkésőbb 2016. március 31-i összhangba hozza a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal, továbbá a következő két feltétel mindegyike teljesül:

i. az érintett nemzeti számviteli standardokért felelős harmadik országbeli hatóság elkészítette átfogó konvergenciaprogramját, amely alkalmas arra, hogy azt 2016. március 31-i megelőzően végre is hajtsák;

ii. a konvergenciaprogram végrehajtása ténylegesen folyik, késedelem nélkül, és a befejezéséhez szükséges forrásokat már előirányozták a végrehajtására;

b) az érintett nemzeti számviteli standardokért felelős harmadik országbeli hatóság kötelezettségvállalást tett a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 2016. március 31-i megelőző elfogadására, valamint eredményes intézkedéseket tesz a harmadik országban, hogy az adott határidőre biztosítsa a standardok kellő időben történő és teljes körű végrehajtását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, valamely harmadik ország számviteli standardjaival összhangban elkészített pénzügyi kimutatások folyamatos elfogadását engedélyező határozatokat a 2003/71/EK irányelv 24. cikkében és a 2004/109/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghozni.

(3) Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdéssel összhangban engedélyezi a valamely harmadik ország számviteli standardjainak megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások folyamatos elfogadását, rendszeresen felül kell vizsgálnia, hogy (az esettől függően) az a) vagy a b) pontban meghatározott feltételek továbbra is teljesülnek-e, és erről jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírt feltételek többé nem teljesülnek, a Bizottság a 2003/71/EK irányelv 24. cikkében és a 2004/109/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozatot hoz az (1) bekezdésben szereplő határozatnak a szóban forgó számviteli standardok tekintetében történő módosításáról.

(5) E cikk rendelkezésének teljesítésekor a Bizottság elsőként az EÉPH-val konzultál a konvergenciaprogramról, vagy - az esettől függően - az IFRS elfogadásához vezető folyamatról.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

( 2 ) HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

( 3 ) HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1569 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1569&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R1569-20150101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R1569-20150101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére