32006R1508[1]

A Bizottság 1508/2006/EK rendelete ( 2006. október 11. ) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 71. alkalommal történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 1508/2006/EK RENDELETE

(2006. október 11.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 71. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2) 2006. október 4-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan a pénzügyi alapok és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I. mellékletet ennek megfelelően tehát módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 11-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1286/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 235., 2006.8.30., 14. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A "Természetes személyek" pontban az "Aris Munandar. Születési idő: 1962 és 1968 között. Születési hely: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia" bejegyzés helyébe a következő kerül:

"Aris Munandar. Születési ideje: a) 1971.1.1.; b) 1962 és 1968 között. Születési helye: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia".

2. A "Természetes személyek" pontban az "Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Al-Libi). Címe: Ganzour Sayad Mehala Al Far kerület. Születési ideje: 1966. Születési helye: al Aziziyya. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 203037 (Tripoliban kibocsátott líbiai útlevél). Egyéb információ: a) együttműködik az Afghan Support Committee (ASC) és a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) szervezettel; b) családi állapota: elvált (algériai volt felesége Manuba Bukifa)" bejegyzés helyébe a következő kerül:

"Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al-Rahman; i) Al-Libi). Címe: Ganzour Sayad Mehala Al Far kerület. Születési ideje: 1966. Születési helye: al Aziziyya. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 203037 (Tripoliban kibocsátott líbiai útlevél). Egyéb információ: a) együttműködik az Afghan Support Committee (ASC) és a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) szervezettel; b) családi állapota: elvált (algériai nemzetiségű, volt felesége Manuba Bukifa)".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1508 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1508&locale=hu

Tartalomjegyzék