31993D0704[1]

A Tanács határozata (1993. november 30.) a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis létrehozásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(1993. november 30.)

a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis létrehozásáról

(93/704/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

mivel az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást a közúti balesetek csökkentése érdekében hozott közös intézkedések elfogadásáról ( 2 );

mivel a Tanács és a tagállamok kormányainak képviselői a Tanács 1991. június 21-i ülésén elfogadtak egy állásfoglalást, amelyben felkérik a Bizottságot egy gyakorlati intézkedésekre vonatkozó közösségi program létrehozására és végrehajtására azzal a szándékkal, hogy új közös kezdeményezéseket léptessenek életbe és a meglévő nemzeti tapasztalatokat összehasonlítsák a közúti balesetekkel kapcsolatos kampány és ezeknek az áldozatokra gyakorolt hatásával kapcsolatos cselekvések és kutatások területén ( 3 );

mivel a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis létrehozása az egyik olyan kérdés, amelynek elsőbbséget szavazott a tagállamok kormányainak képviselőiből álló magas szintű munkacsoport;

mivel a közös közlekedéspolitika jövőbeni fejlesztéséről szóló Fehér Könyvében és a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó akcióprogramról szóló közleményében a Bizottság annak a véleménynek ad hangot, hogy - nem megfeledkezve a különböző tagállamokban a közúti közlekedésbiztonság szintjének jelentős eltéréseiről - ezen a területen feltétlen elsőbbsége van az információk és tapasztalatok cseréje elősegítésének egy közösségi adatbázis létrehozása révén;

mivel a tagállamok statisztikákat gyűjtenek a területükön előfordult közúti balesetekről és központi számítógépes fájlokban tartják nyilván ezeket; mivel jelenleg nincs olyan közös adatbázis, amely lehetővé tenné a hozzáférést ezekhez az egyedi fájlokhoz vagy az azokban található adatok felhasználását;

mivel a közösségi szinten létrehozott és kezelt adatbázis lehetővé tenné a problémák meghatározását és mennyiségi értékelését, az intézkedések hatékonyságának értékelését és a közösségi cselekvések jelentőségének megállapítását;

mivel a tagállamok külön-külön nem tudnak létrehozni és kezelni ilyen típusú adatbázist; mivel ezért a Közösség a szubszidiaritás elvével összhangban csak annak érdekében jár közben, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok statisztikai fájljaiban lévő adatokat csoportosítsák, és hogy szoros együttműködést garantáljon a tagállamok között annak érdekében, hogy a közösségi adatbázis működése zavartalan legyen;

mivel ajánlatos döntést hozni a tagállamok statisztikai fájljaiban tárolt statisztikai adatok továbbításának gyakorlati szempontjairól, különösen az időközökről, határidőkről és azokról az adathordozókról, amelyeket az ilyen adatátvitelre használnak;

mivel a közúti közlekedésbiztonsági problémák bármely elemzésének elsődlegesen a halállal vagy sérüléssel járó balesetekre kell koncentrálnia és nem az anyagi károkra és mivel az ilyen elemzéshez nem szükséges azonosítani a résztvevő személyeket;

mivel a Bizottság lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a bizalmas statisztikai adatok védelmet élvezzenek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1. A tagállamok statisztikát készítenek azokról a közúti balesetekről, amelyek halállal vagy sérüléssel járnak és amelyek saját területükön fordulnak elő.

2. Ezen irányelv alkalmazásában "halállal vagy sérüléssel járó baleset" bármely olyan összeütközést jelent a közutat használók között, amiben legalább egy, a forgalom számára rendszerint nyitott közúton mozgásban lévő jármű vett részt és ez a közutat használó egy vagy több személy halálával és/vagy sérülésével jár.

2. cikk

1. A tagállamok statisztikai egységekben közlik a legnagyobb mértékben központosított, számítógépeikben tárolt, halállal vagy sérüléssel járó balesetek egy évre vonatkozó adatait az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalával (a továbbiakban Eurostat). Ezen határozat alkalmazásában a "statisztikai egység" halállal vagy sérüléssel járó balesetet jelent.

2. Az (1) bekezdésben említett adatokat legelőször 1994. március 31. előtt közlik 1991-re és 1992-re vonatkozóan és a következő évekre vonatkozóan nem később, mint kilenc hónappal a kérdéses év vége után.

3. Bármely olyan adatot, amely a statisztikai adatok bizalmas jellegéről szóló nemzeti jogszabályok értelmében védelmet élvez, ugyancsak meg kell küldeni az Eurostatnak, amely az 1588/90/Euratom, EGK rendeletnek ( 4 ) megfelelően kezeli ezeket.

4. Az 5. cikkben megállapított eljárással összhangban a Bizottság határozza meg, hogy milyen információkat nem kell az átadott fájloknak tartalmazniuk.

3. cikk

1. Amennyire lehetséges, az adatok olvasható adathordozókon keresztül továbbítandók, amelynek típusára és formájára a Bizottság tesz javaslatot.

2. Amennyiben egy tagállam az Eurostat részére történt továbbítást követően kijavítja a statisztikai adatokat, a naprakész fájl egy teljes másolatát is megküldi a Eurostatnak.

3. Amennyiben egy tagállam meg kívánja változtatni adatfájljainak formáját vagy tartalmát, ezt először a Bizottsággal közli. Amennyiben egy tagállam olyan fájlokban végez változtatást, amelyeket már elküldött az Eurostatnak, a kérdéses fájlok módosított verzióit ugyancsak megküldi az Eurostatnak.

4. Minden tagállam felelős az általa megadott statisztikai adatok minőségéért.

5. A Bizottság a kapott adatok feldolgozásáért felelős.

4. cikk

1. A Bizottság felelős a kapott adatok nyilvánosságra hozataláért. Az 5. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározza a Bizottság által begyűjtött, a halállal vagy sérüléssel járó balesetek statisztikai adataihoz való hozzáférés eljárásait, határoz az adatok közzétételéről, valamint azon más információkról, amelyek elősegítik a Közösségi adatbázis zavartalan működését.

2. A Bizottság és a tagállamok megvizsgálják, milyen módszertani vagy műszaki problémák merülnek fel a statisztikai adatok létesítésével és továbbításával kapcsolatban vagy annak módjában, ahogy ezeket gyűjtik, annak érdekében, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek fokozatosan vezetnek ahhoz, hogy a tagállamok adatai olyan megbízhatóak és összehasonlíthatók legyenek, amennyire csak lehetséges.

Ezen vizsgálat alapján a Bizottság - amennyiben szükséges - megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak.

5. cikk

1. A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat által létrehozott statisztikai programbizottság - a továbbiakban: a bizottság - segíti.

2. Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 5 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

3. A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

Három évvel ennek a határozatnak az alkalmazási dátuma után a Bizottság a Tanács elé terjeszt:

a) egy értékelő jelentést a 2., 3. és 4. cikkben foglalt intézkedések végrehajtásának eredményeiről, beleértve azt, hogy kívánatos-e folytatni az intézkedéseket;

b) az ebből a jelentésből levont következtetést az ezen határozat által biztosított projekt folytatásának megvalósíthatóságára vonatkozóan.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 225., 1993. 8.20., 6. o.

( 2 ) HL C 68., 1986.3.24., 35. o.

( 3 ) HL C 178., 1991.7.9., 1. o.

( 4 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 5 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993D0704 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993D0704&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993D0704-20031120 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993D0704-20031120&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére