122/2004. (IX. 2.) OVB határozat

Novák Imre Josua választópolgár által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 61. § (2) bekezdése által alkalmazni rendelt, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Novák Imre Josua választópolgár által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.

Az aláírásgyűjtő íveket az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének jogerőre emelkedésétől számított két hónapon belül egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottsághoz. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

A határozat ellen az annak közzétételét követő 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

INDOKOLÁS

I.

Novák Imre Josua 2004. augusztus 16-án országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését kérte az Országos Választási Bizottságtól. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepel:

"A magyarországi hunok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: kisebbségi törvény) 61. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a kisebbségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a hun kisebbséghez tartozónak valljuk magunkat!"

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 61. § (2) bekezdése szerint: "Amennyiben az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül további kisebbség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000, magát e kisebbséghez tartozónak valló választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezést az Országgyűlés elnökéhez nyújthatja be. Az eljárás során a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, továbbá hogy az aláírásgyűjtő ív megfelel a Ve. 131. §-a által alkalmazni rendelt 118. § (3)-(5) bekezdésében foglalt alaki feltételeknek, illetve az Nsztv. 17. §-ában a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, Nek. tv. 61. § (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és 17-18. §-ain,aVe. 117. §-án, 118. § (3)-(5) bekezdésén és a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnöke

Tartalomjegyzék