32005L0030[1]

A Bizottság 2005/30/EK irányelve (2005. április 22.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 97/24/EK és 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításuk érdekébenEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2005/30/EK IRÁNYELVE

(2005. április 22.)

a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 97/24/EK és 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításuk érdekében

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló, 1997. június 17-i 97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 17. cikkére,

(1)

A 97/24/EK irányelv a 2002/24/EK irányelvben megállapított EK-típus-jóváhagyási eljárás alkalmazása szempontjából egyike a külön irányelveknek.

(2)

A cserekatalizátoroknak mint önálló műszaki egységeknek a típusjóváhagyására szolgáló intézkedéseket kell bevezetni azért, hogy biztosítani lehessen a megfelelő kibocsátási teljesítményt. Intézkedéseket kell bevezetni a tagállamokban történő végrehajtás segítésére oly módon, hogy megjelölik a cserekatalizátorokat és csomagolásukat.

(3)

Málta és Ciprus tagállami típus-jóváhagyási kódját a 2002/24/EK irányelv V. mellékletében frissíteni kell.

(4)

Ennek megfelelően módosítani kell a 97/24/EK és a 2002/24/EK irányelvet.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 97/24/EK irányelv melléklete ezen irányelv I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2002/24/EK irányelv II. és V. melléklete ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

(1) 2006. május 18-tól kezdődő hatállyal az ezzel az irányelvvel módosított 97/24/EK irányelv követelményeinek megfelelő, a 97/24/EK irányelv értelmében típusjóváhagyást kapott járművekbe beszerelendő új cserekatalizátorok tekintetében a tagállamok:

a) nem tagadhatják meg az EK-típusjóváhagyás megadását a 2002/24/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint; illetve

b) nem tilthatják meg eladásukat vagy járműre történő felszerelésüket.

(2) 2006. május 18-tól kezdődő hatállyal a tagállamok már nem adhatnak EK-típusjóváhagyást a 2002/24/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint egy új cserekatalizátorra a levegőszennyezés elleni intézkedések, megengedhető zajszint vagy a meghamisítás elleni intézkedések alapján, ha az nem felel meg az ezen irányelvvel módosított 97/24/EK irányelv rendelkezéseinek.

(3) 2009. január 1-jétől kezdődő hatállyal a tagállamok megtagadják a cserekatalizátorok eladását vagy gépjárműre történő felszerelését, ha azok nem olyan típusúak, amelyekre az ezen irányelvvel módosított 97/24/EK irányelvnek megfelelően megadták a típusjóváhagyást.

4. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. május 17-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az azok és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. május 18-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A 97/24/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI

2.

A 97/24/EK irányelvhez illesztett 7. fejezet a következőképpen módosul:

a) Az 1.10. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"1.10. »kipufogórendszer«: a kipufogócső, a hőtágulási szakasz, a hangtompító és a katalizátor (ha van) együttese."

b) Egy új 3.10.1.3.7.a. szakasszal egészül ki a következők szerint:

"3.10.1.3.7a. katalizátor(ok) (csak ha nincsenek beépítve a hangtompítóba)"

II. MELLÉKLET

A 2002/24/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI

A 2002/24/EK irányelv a következőképpen módosul:

a) A II. melléklet 3.2.12. szakaszának helyébe a következő szakasz lép:

"3.2.12. Levegőszennyezés elleni intézkedések

3.2.12.1.

Kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés, kizárólag csak négyütemű motoroknál (leírás és rajzok):

3.2.12.2. További szennyezés elleni berendezések (ha vannak ilyenek, és ha nem egy másik címsorhoz tartoznak):

3.2.12.2.1. Katalizátor: igen/nem ( 7 ):

3.2.12.2.1.1.

katalizátorok és elemek száma:

3.2.12.2.1.2.

A katalizátor(ok) méretei, alakja és térfogata:

3.2.12.2.1.3.

A katalitikus hatás típusa:

3.2.12.2.1.4.

Összes értékes fémtöltés:

3.2.12.2.1.5.

Viszonylagos koncentráció:

3.2.12.2.1.6.

Szubsztrátum (szerkezet és anyag):

3.2.12.2.1.7.

Cellasűrűség:

3.2.12.2.1.8.

Katalizátor(ok) házának típusa:

3.2.12.2.1.9.

Katalizátorok elhelyezése (hely és referenciatávolság a kipufogóvezetékben):

3.2.12.2.2. Oxigénérzékelő: igen/nem (7) :

3.2.12.2.2.1.

Típus:

3.2.12.2.2.2.

Hely:

3.2.12.2.2.3.

Vezérlőtartomány:

3.2.12.2.3. Levegőbefúvás: igen/nem (7) :

3.2.12.2.3.1.

Típus (kipufogógáz-levegő bevezetés, levegőszivattyú stb.):

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: igen/nem (7) :

3.2.12.2.4.1.

Jellemzők (áramlási sebesség stb.):

3.2.12.2.5.

Egyéb rendszerek (leírás és működés):

b) Az V. melléklet a következőképpen módosul:

i. Az V. melléklet "A" részének 1. pontjában, az 1. szakaszban található listában a "CY - Ciprus esetében" és a "MT - Málta esetében" szöveg helyébe a "49 - Ciprus esetében" és az "50 - Málta esetében" szöveg lép.

ii. Az V. melléklet "B" részében az 1.1. pontban található listában a "CY - Ciprus esetében" és a "MT - Málta esetében" szöveg helyébe a "49 - Ciprus esetében" és az "50 - Málta esetében" szöveg lép.

( 1 ) HL L 226., 1997.8.18., 1. o. A legutóbb a 2003/77/EK irányelvvel (HL L 211., 2003.8.21., 24. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 124., 2002.5.9., 1. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 3 ) Az irányelv azon változata szerint, amelyet a jármű típusjóváhagyására kellett alkalmazni.

( 4 ) Az irányelv azon változata szerint, amelyet a jármű típusjóváhagyására kellett alkalmazni.

( 5 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 6 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 7 ) A nem kívánt rész törlendő."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0030 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0030&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005L0030-20061128 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005L0030-20061128&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére