31976L0767[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/767/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a tagállamokban kötelező rendelkezések határozzák meg a nyomástartó edények gyártásának, ellenőrzésének és/vagy üzemeltetésének műszaki jellemzőit; mivel ezek a követelmények tagállamonként különböznek; mivel ezek a különbségek akadályozzák a kereskedelmet és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek a Közösségen belül;

mivel ezek a közös piac létrehozását és működését gátló akadályok mérsékelhetők vagy valóban meg is szüntethetők, ha a tagállamokban saját létező jogszabályaik mellett vagy azok helyett azonos követelmények érvényesek;

mivel az említett műszaki követelmények teljesítésének ellenőrzése feltétele a felhasználó és harmadik fél hatékony védelmének; mivel a létező ellenőrzési eljárások az egyes tagállamokban különböznek; mivel a nyomástartó edények közös piacon belüli szabad mozgásának megvalósulása érdekében, és az edények szabad mozgását akadályozó többszörös ellenőrzés elkerülése céljából intézkedéseket kell hozni az ellenőrzési eljárások tagállamok általi kölcsönös elismerésére;

mivel az ellenőrzési eljárások kölcsönös elismerésének elősegítése céljából létre kell hozni edények vonatkozásában az alkalmas EGK-típus-jóváhagyási és EGK-ellenőrzési eljárásokat, és össze kell hangolni az ellenőrzések végrehajtásáért felelős szervezetek kijelölésének kritériumait;

mivel a megfelelő ellenőrzések végrehajtását igazoló EGK-jelölések feltüntetése a nyomástartó edényen jelzi, hogy az edény megfelel a vonatkozó műszaki követelményeknek, ily módon behozatala és üzembe helyezése során szükségtelenné válik a már elvégzett ellenőrzések megismétlése;

mivel a nyomástartó edényekre vonatkozó nemzeti szabályok széles körben változó rendeltetésű, sokféle űrtartalmú és nyomású nyomástartóedény-kategóriát ölelnek fel; mivel ezen irányelvnek általános rendelkezéseket kell megállapítania, különösen az EGK-típus-jóváhagyási és -ellenőrzési eljárásokra vonatkozóan; mivel minden edénykategóriára külön irányelvek fogják megállapítani az ilyen edények tervezésére és ellenőrzésére vonatkozó műszaki követelményeket, és megfelelő esetben azokat a feltételeket is, amelyek között a közösségi műszaki követelmények a korábbi nemzeti rendelkezések helyébe lépnek;

mivel a nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek műszaki követelményeit a műszaki fejlődés eredményeinek figyelembevételével haladéktalanul ki kell igazítani; mivel az ehhez szükséges intézkedések végrehajtásának elősegítése érdekében elő kell írni egy, a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést létrehozó eljárást, a nyomástartóedény-kereskedelem műszaki akadályainak felszámolására vonatkozó irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság keretén belül;

mivel a forgalomba hozott nyomástartó edények, bár a rájuk vonatkozó külön irányelv követelményeinek megfelelnek, bizonyos esetekben biztonsági kockázatot jelenthetnek; mivel ezért rendelkezni kell egy olyan eljárásról, amellyel ez a veszély csökkenthető,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Fogalommeghatározások és alapelvek

1. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában "nyomástartó edény" minden helyhez kötött vagy mobil edény vagy tartály, amelyben a töltet (gáz, gőz vagy folyadék) 0,5 bart meghaladó túlnyomása állhat fenn vagy alakulhat ki.

(2) Nem tartoznak ide a következők:

- azok az edények, amelyeket kifejezetten nukleáris célokra terveztek és amelyek meghibásodása esetén radioaktív anyag szabadulhat ki,

- kifejezetten hajóba vagy repülőgépekbe történő beépítésre szánt vagy azok meghajtására szánt edények,

- szállításra és elosztásra szolgáló csővezetékek.

2. cikk

(1) Külön irányelvek állapítják meg a nyomástartó edények egyes kategóriáinak, és adott esetben, az ahhoz kapcsolódó segédberendezések tervezési és kivitelezési követelményeit, ellenőrzését, vizsgálatát és, ha szükséges, üzemeltetési módjait.

Minden nyomástartóedény-kategóriára ezek az irányelvek határozzák meg, hogy az edények EGK-típus-jóváhagyási és EGK-ellenőrzési eljárás alá tartoznak-e, csak az eljárások egyike vonatkozik-e rájuk, vagy egyik sem.

Meghatározhatják a következőket:

- az EGK-típusjóváhagyásra vonatkozó bármely feltételt vagy időbeli korlátozást, és minden olyan jelölést, amelyet ilyen esetben a nyomástartó edényeken fel kell tüntetni,

- az egyes nyomástartó edények azonosító jelöléseit,

- azokat a feltételeket, amelyeknek egy jóváhagyott edény különböző modelljeinek meg kell felelniük, hogy megkaphassák ugyanazt az EGK-típusjóváhagyást.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában "EGK-típusú nyomástartó edény" minden olyan edény, amelynek tervezése és gyártása a saját kategóriájára vonatkozó külön irányelv követelményeinek megfelelően történt.

3. cikk

Ezen irányelv és a vonatkozó külön irányelv értelmében vett edény tervezésével vagy ellenőrzésével kapcsolatos okokra hivatkozva egyik tagállam sem tagadhatja meg, nem tilthatja és nem korlátozhatja olyan EGK-típusú nyomástartó edény forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, amely megfelel ezen irányelv és a rá vonatkozó külön irányelv követelményeinek.

4. cikk

A tagállamok az EGK-típusjóváhagyást és az EGK-ellenőrzést saját nemzeti eljárásaikkal egyenértékűként kezelik.

5. cikk

Az EGK-típus-jóváhagyási tanúsítványt kibocsátó hatóság és az edény ellenőrzését végrehajtó ellenőrző szervezet feladatai a vonatkozó külön irányelv követelményeinek megfelelően végrehajtott vizsgálatokra, és az ezen irányelvben számukra előírt tevékenységekre korlátozódnak.

II. FEJEZET

EGK-típusjóváhagyás

6. cikk

(1) Amennyiben a külön irányelv úgy rendelkezik, az EGK-típusjóváhagyás megelőzi:

- az EGK-ellenőrzést, ha ezt előírták,

- a forgalomba hozatalt és üzembe helyezést, ha az EGK-ellenőrzés nincs előírva.

(2) A tagállamok a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője kérésére megadják az EGK-típusjóváhagyást minden olyan nyomástartóedény-típusra, amely megfelel az adott nyomástartóedény-kategóriára vonatkozó külön irányelv követelményeinek.

(3) Egy adott nyomástartóedény-típusra vonatkozó EGK-típus-jóváhagyási kérelem csak egy tagállamban nyújtható be.

(4) A tagállamok ezen fejezet és az I. melléklet 1., 2. és 4. pontja rendelkezéseinek megfelelően megadják, elutasítják vagy visszavonják az EGK-típusjóváhagyást.

7. cikk

(1) Ha az I. melléklet 2. pontjában elrendelt vizsgálat eredményei megfelelőek, a vizsgálatot végrehajtó tagállam kiállítja az EGK-típus-jóváhagyási tanúsítványt, amelyet eljuttat a kérelmezőhöz.

Ha ez a jóváhagyás olyan edényre vonatkozik, amely EGK-ellenőrzés alá esik, a gyártónak még az ellenőrzés előtt el kell helyeznie az edényen az I. melléklet 3.1. pontjában említett jóváhagyási jelölést.

(2) A tanúsítványra és a jóváhagyási jelölésre vonatkozó követelményeket az I. melléklet 3. és 5. pontja tartalmazza.

8. cikk

Ha egy nyomástartóedény-kategória, amely a külön irányelv követelményeinek megfelel, nem tartozik EGK-típusjóváhagyás alá, de benyújtották az EGK-ellenőrzési kérelmet, a gyártó saját felelősségére még az ellenőrzés előtt elhelyezi az ebbe a kategóriába tartozó nyomástartó edényeken az I. melléklet 3.2. pontjában előírt különleges jelölést.

9. cikk

(1) Az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam köteles azt visszavonni, ha a 2. cikk (1) bekezdése szerinti külön irányelvben meghatározott feltételek nem teljesülnek.

(2) Ha az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam megállapítja, hogy az a nyomástartó edény, amelyre a jóváhagyást megadták, nem felel meg a típusnak:

a) fenntarthatja a jóváhagyást, ha a megállapított különbségek minimálisak, vagy ha nincsenek alapvető hatással az edény tervezésére vagy a gyártási eljárásokra, és semmiképpen nem jelentenek biztonsági veszélyt;

b) vissza kell vonnia a jóváhagyást, ha a változtatások biztonsági veszélyt jelentenek;

c) ha úgy látja, hogy a gyártott tétel nem felel meg a jóváhagyott mintának, felszólítja a gyártót, hogy a lehető leghamarabb végezze el a szükséges gyártási változtatásokat. Vissza kell vonnia a jóváhagyást, ha a gyártó nem tesz eleget a felszólításnak.

(3) Az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállamnak ugyancsak vissza kell vonnia a jóváhagyást, ha megállapítja, hogy azt nem kellett volna megadnia.

(4) Továbbá, ha az említett tagállamot egy másik tagállam az (1), (2) vagy (3) bekezdésben említett esetek valamelyikének előfordulásáról tájékoztatja, a tagállam a másik tagállammal történő konzultációt követően az említett bekezdések rendelkezéseinek megfelelően jár el.

(5) Ha az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam és egy másik tagállam illetékes hatóságai között vita van arról, hogy ajánlatos vagy szükséges-e a jóváhagyás visszavonása, erről tájékoztatni kell a Bizottságot. Szükség esetén a Bizottság egyeztetéseket folytat a megoldásra jutás érdekében.

(6) Csak az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam vonhatja vissza a jóváhagyást. Ilyen döntés esetén haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

III. FEJEZET

EGK-ellenőrzés

10. cikk

Az EGK-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a nyomástartó edény megfelel-e a rá vonatkozó külön irányelv követelményeinek; ennek tanúsítására az EGK-ellenőrzési jelölés szolgál.

11. cikk

(1) Amikor egy nyomástartó edényt EGK-ellenőrzésre bemutatnak, az ellenőrző szervezet megvizsgálja a következőket:

- ha a nyomástartó edény EGK-típusjóváhagyás alá esik, megfelel-e a jóváhagyott típusnak és viseli-e az EGK-típus-jóváhagyási jelet;

- ha a nyomástartó edény olyan kategóriába tartozik, amely mentes az EGK-típusjóváhagyás alól, teljesíti-e a külön irányelvben meghatározott követelményeket;

- a vizsgálatok végrehajtása és a kötelező jelölések és feliratok megfelelő elhelyezése tekintetében megfelel-e a nyomástartó edény a külön irányelv követelményeinek.

(2) A gyártó nem tagadhatja meg az ellenőrző szervezettől a gyártás helyének bejárását, ha a bejárás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezet megfelelően végre tudja hajtani a rábízott feladatokat.

12. cikk

A III. melléklet meghatározza azokat a minimális követelményeket, amelyeket a tagállamoknak be kell tartaniuk a 13. cikk szerinti ellenőrző szervezet kijelölésekor, a tagállam arra vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül, hogy nemzeti szinten meghozza azokat az intézkedéseket és megállapítsa azokat a feltételeket, amelyeket szükségesnek ítél ahhoz, hogy a kijelölt ellenőrző szervezetek hatékonyan, összehangoltan és feddhetetlen módon működjenek.

13. cikk

(1) A tagállamok eljuttatják a többi tagállamhoz és a Bizottsághoz az ellenőrzés végrehajtásért felelős ellenőrző szervezetek listáját és ennek a listának minden későbbi módosítását, külön feltüntetve azt, ha ezek a szervezetek csak bizonyos felülvizsgálatok végrehajtására jogosultak.

(2) Az ellenőrző szervezetet kijelölő tagállam köteles visszavonni a kijelölést, ha megállapítja, hogy az nem felel meg a III. mellékletben meghatározott követelményeknek vagy alkalmatlanná vált a követelmények teljesítésére. Erről azonnal tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, és jelzi azt is, hogy a kijelölést teljesen vagy csak bizonyos ellenőrzések tekintetében vonták vissza.

(3) A kijelölés visszavonására vagy korlátozására csak az ellenőrző szervezetet kijelölő tagállam jogosult.

14. cikk

(1) Miután a nyomástartó edény EGK-ellenőrzése a 11. cikkben meghatározott feltételekkel és a II. mellékletben leírt módon megtörtént, az ellenőrző szervezet az említett melléklet 3. pontjában megállapított intézkedéseknek megfelelően elhelyezi a részleges vagy teljes EGK-ellenőrzési jelöléseket az edényen.

(2) A II. melléklet 3. pontja tartalmazza az EGK-ellenőrzési jelölések alakjára és jellemzőire vonatkozó követelményeket.

(3) Amennyiben valamely külön irányelv ilyen rendelkezést tartalmaz, az ellenőrző szervezet tanúsítványt bocsát ki, amely jelzi az elvégzett ellenőrzéseket és azok eredményeit.

15. cikk

Ha valamely nyomástartóedény-kategóriára vonatkozó külön irányelv nem rendelkezik az EGK-ellenőrzésről, a gyártó, miután meggyőződik arról, hogy minden nyomástartó edény megfelel a külön irányelv követelményeinek és, adott esetben, megfelel a jóváhagyott mintának, saját felelősségére elhelyezi:

a) vagy az I. melléklet 5.3. pontjában előírt különleges jelölést, ha EGK-típusjóváhagyás szükséges;

b) vagy az I. melléklet 5.4. pontjában előírt különleges jelölést, ha azok mentesek az EGK-típusjóváhagyás alól.

IV. FEJEZET

Az EGK-típusjóváhagyásra és az EGK-ellenőrzésre vonatkozó közös rendelkezések

16. cikk

(1) Az edényre és annak segédberendezésére vonatkozóan ezen irányelvben és bármely külön irányelvben előírt jelöléseket jól láthatóan, olvashatóan és kitörölhetetlen módon kell elhelyezni minden edényen és annak segédberendezésén.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy megtiltsák az EGK-jelölésekkel összetéveszthető jelöléseknek és feliratoknak a nyomástartó edényeken történő feltüntetését.

V. FEJEZET

Eltérési záradék

17. cikk

(1) Anélkül, hogy a 3. cikk érvényessége az adott edényre megszűnne, a nyomástartó edény tervezése és a gyártási eljárása nem kell, hogy megfeleljen a külön irányelvek rendelkezéseinek, ha az elvégzett módosítások az eredetivel egyenértékű biztonságot nyújtanak.

(2) Minden külön irányelv egyértelműen meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyeknél engedélyezett az eltérés, vagy azokat a rendelkezéseket, amelyektől eltérni nem lehet.

Ebben az esetben a következő eljárást kell követni:

a) a tagállam eljuttatja az edény leírását tartalmazó dokumentumokat és az eltérésre irányuló kérelmét alátámasztó dokumentumokat az elvégzett bármely vizsgálat eredményével együtt a többi tagállamhoz, amelyeknek négy hónap áll rendelkezésükre, hogy kifejezzék egyetértésüket vagy véleményeltérésüket, előterjesszék megjegyzéseiket, kérdéseiket, megfogalmazzanak további követelményeket vagy kérjék további vizsgálatok elvégzését, továbbá lehetőségük van arra, hogy az ügyet véleményezés céljából a 20. cikk (1) bekezdésében meghatározott bizottság elé utalják. A dokumentumok másolatát elküldik a Bizottságnak. Az ilyen levelezés bizalmasnak minősül;

b) ha a megállapított határidő végéig egyetlen tagállam sem nyilvánít véleményeltérést és nem kezdeményezi az ügy bizottság elé vitelét, a tagállam az a) pontban meghatározott eljárásban eljuttatott kérések megtárgyalását követően engedélyezi a kérelmezett eltérést, és erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot;

c) ha valamely tagállam nem válaszol a törvényes határidő elteltéig, ezt beleegyezésnek kell tekinteni; ebben az esetben azonban a származási országnak kérnie kell a Bizottságtól annak megerősítését, hogy nem érkezett válasz;

d) ha az ügyet a bizottság elé utalják, és a bizottság döntése kedvező, a tagállam a bizottság által javasolt feltételekkel engedélyezheti az eltérést;

e) a kapcsolódó dokumentumokat a rendeltetési ország nyelvén vagy nyelvein, vagy általa elfogadott más nyelven terjesztik elő.

VI. FEJEZET

Az irányelvek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása

18. cikk

A Bizottság a műszaki fejlődéshez hozzáigazítja az ezen irányelv I. és II. mellékletét és a külön irányelveknek azon rendelkezéseit, amelyeket ezen irányelvek megjelölnek. Az ezen irányelv és a külön irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 20. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

19. cikk

(1) Megalakul a nyomástartó edények kereskedelme műszaki akadályainak megszüntetéséről szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság, a továbbiakban "bizottság". A bizottság a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság képviselője.

20. cikk

(1) A Bizottságot nyomástartó edények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

VII. FEJEZET

Védzáradék

21. cikk

(1) Ha egy tagállam megalapozottan feltételezi, hogy egy vagy több nyomástartó edény, bár megfelel ezen irányelv és a külön irányelvek követelményeinek, biztonsági veszélyt jelent, saját területén ideiglenesen megtilthatja az edény vagy edények forgalomba hozatalát, vagy különleges feltételekhez kötheti azt. A tagállam erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság hat héten belül konzultációt folytat az érintett tagállamokkal, majd haladéktalanul véleményt nyilvánít, és meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(3) Ha a Bizottság szükségesnek látja az irányelv műszaki módosítását, az ilyen módosításokat a Bizottság vagy a Tanács fogadja el a 20. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően; ebben az esetben az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, ezeket az említett módosítások elfogadásáig fenntarthatja.

VIII. FEJEZET

Különös rendelkezések

22. cikk

(1) Ez a cikk azokra az edényekre vonatkozik, amelyek az 1. cikk értelmében ezen irányelv hatálya alá esnek, ha külön irányelv nem vonatkozik rájuk.

(2) Ebben az esetben a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságai a IV. mellékletben megállapított eljárásnak megfelelően kiválasztott ellenőrző szervezet által ellenőrzött és vizsgált nyomástartó edényeket úgy tekintik, hogy azok megfelelnek a tervre vonatkozó saját nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiknek;

b) ezeket a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a IV. mellékletben leírt eljárásnak megfelelően és a rendeltetési országban hatályban levő vagy annak közigazgatási hatóságai által egyenértékűként elismert módszereket alkalmazva kell végrehajtani.

A fentiekben említett vizsgálatok és ellenőrzések közé tartoznak mindazok, amelyeket az edények gyártási helyén végre lehet hajtani.

(3) A tagállamok a nyomástartó edény származási országának ellenőrző szervezete által kiadott jegyzőkönyveket és tanúsítványokat a megfelelő nemzeti dokumentumokkal egyenértékűként kezelik.

IX. FEJEZET

Záró rendelkezések

23. cikk

Ha egy tagállam vagy az ezen irányelv és a külön irányelvek értelmében vett ellenőrző szervezet olyan döntést hoz, hogy elutasítja az EGK-típusjóváhagyást vagy az EGK-ellenőrzési jelölés feltüntetését, visszavonja a jóváhagyást, megtiltja az EGK-típusú nyomástartó edények forgalomba hozatalát vagy használatát, pontosan megjelölve a döntése alapjául szolgáló indokokat. Ilyen döntéséről a lehető leghamarabb értesíti az érintett felet, aki egyidejűleg tájékoztatást kap a tagállamban hatályban levő jogszabályok alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és ezek benyújtásának határidejéről.

24. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

25. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET ( 3 )

EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

1. EGK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

1.1.

A kérelmet és a vele kapcsolatos levelezést annak az államnak a hivatalos nyelvén kell megfogalmazni, amelyhez a kérelem az állam jogszabályainak megfelelően benyújtásra kerül. A tagállamnak joga van előírni, hogy a mellékelendő dokumentumok ugyancsak a hivatalos nyelven készüljenek.

1.2.

A kérelem a következő adatokat tartalmazza:

- a gyártó vagy a cég neve és címe, meghatalmazott képviselője vagy a kérelmező neve és címe, és az edények gyártási helye vagy helyei,

- az edény kategóriája,

- rendeltetési cél vagy tiltott használati módok,

- műszaki jellemzők,

- kereskedelmi név, ha van ilyen, vagy típus.

1.3. A kérelemhez az előírt dokumentumokat kell mellékelni két példányban, különös tekintettel a következőkre:

1.3.1.

leírás, amely tartalmazza:

- az anyagok jellemzőit, a gyártási módszereket és az edény szilárdsági számításait,

- a beépített biztonsági berendezéseket,

- azon helyek leírását, ahova az ezen irányelvben meghatározott jóváhagyási és ellenőrzési jelöléseket és a külön irányelvekben meghatározott egyéb jelöléseket elhelyezik.

1.3.2.

általános tervek és adott esetben a lényeges tervezési jellemzők részletes rajzai.

1.3.3.

minden más, a külön irányelvekben előírt információ.

1.3.4.

olyan nyilatkozat, amely tanúsítja, hogy ugyanarra az edénytípusra nem került benyújtásra más EGK-típus-jóváhagyási kérelem.

2. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL KAPCSOLATOS VIZSGÁLAT

2.1.

Az EGK-típusjóváhagyással kapcsolatos vizsgálatot a tervek alapján és, adott esetben, edénymintákon hajtják végre.

A vizsgálat a következőket foglalja magában:

a) a tervezési számítások, a gyártási eljárás, a kivitel és az anyagok ellenőrzése;

b) adott esetben, a biztonsági berendezések és mérőeszközök, valamint a telepítés módszereinek ellenőrzése.

3. AZ EGK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI TANÚSÍTVÁNY ÉS JELÖLÉS

3.1.

A 7. cikkben említett tanúsítvány tartalmazza a típus-jóváhagyási vizsgálat eredményét, és feltüntet minden olyan feltételt, amely a 2. cikk (1) bekezdésének alapján a jóváhagyásra vonatkozhat. A tanúsítványhoz mellékelik a típus azonosításához és működésének magyarázatához szükséges leírásokat és rajzokat. A 7. cikkben előírt EGK-jóváhagyási jelölés egy stilizált ε betű, amely a következőket tartalmazza:

- felső részében a külön irányelv száma, amely az elfogadás időrendi sorrendjének megfelelően kerül kiosztásra, az EGK-típusjóváhagyást megadó állam azonosítására szolgáló nagybetű(k) (B Belgium esetében, D Németország esetében, DK Dánia esetében, E Spanyolország esetében, F Franciaország esetében, EL Görögország esetében, I Olaszország esetében, IRL Írország esetében, L Luxemburg esetében, NL Hollandia esetében, P Portugália esetében és UK az Egyesült Királyság esetében , A Ausztria esetében, S Svédország esetében, FI Finnország esetében , BG Bulgária esetében, RO Románia esetében) és az EGK-típusjóváhagyás éve; a külön irányelvnek a száma, amelyre az EGK-típusjóváhagyás hivatkozik, és amelyet a Tanács állapít meg annak elfogadásakor,

- alsó részén az EGK-típus-jóváhagyási szám.

E jelölésre példa az 5.1. pontban található.

3.2.

A 8. cikkben említett jelölés, amely a függőleges tengelyre tükrözött stilizált ε betű, felső részén a 3.1. pont első francia bekezdésében említett adatokat tartalmazza, alsó részében pedig az EGK-típusjóváhagyás alá nem tartozó kategória hivatkozási száma van feltüntetve, ha a külön irányelv így rendelkezik.

E jelölésre példa az 5.2. pontban található.

3.3.

A 15. cikk a) pontjában említett jelölés megegyezik az EGK-típus-jóváhagyási jelöléssel, azzal a különbséggel, hogy egy szabályos hatszögben van elhelyezve.

E jelölésre példa az 5.3. pontban található.

3.4.

A 15. cikk b) pontjában említett jelölés az EGK-típusjóváhagyás alóli mentesség jelével egyezik meg annyi különbséggel, hogy egy szabályos hatszögben van elhelyezve.

E jelölésre példa az 5.4. pontban található.

4. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KÖZZÉTÉTELE

4.2.

A kérelmező értesítésével egyidejűleg a tagállam elküldi az EGK-típus-jóváhagyási tanúsítványok másolatát a Bizottságnak és a többi tagállamnak, amelyek rendelkezésére áll az edényre vonatkozó végleges műszaki dokumentáció és az elvégzett ellenőrzésekről és vizsgálatokról készült jegyzőkönyvek másolata is.

4.3.

Az EGK-típusjóváhagyás visszavonását a ----- 4.2. pontot megállapított eljárásnak megfelelően kell közzétenni.

4.4.

Ha a tagállam elutasítja az EGK-típusjóváhagyást, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ JELÖLÉSEK

5.1. EGK-típus-jóváhagyási jelölés (lásd 3.1. pont)

Példa:A Németországi Szövetségi Köztársaság által, az első külön irányelv értelmében 1979-ben megadott EGK-típusjóváhagyás.
EGK-típus-jóváhagyási szám.

5.2. EGK-típusjóváhagyás alóli mentesség jelölése (lásd 3.2. pont)

Példa:A Németországi Szövetségi Köztársaságban 1979-ben gyártott edény, amely az első külön irányelv értelmében nem tartozik EGK-típusjóváhagyás alá.
EGK-típusjóváhagyás alá nem tartozó kategória hivatkozási száma a külön irányelv rendelkezésének megfelelően.

5.3. Az EGK-típusjóváhagyás és az EGK-ellenőrzés alóli mentesség együttes jelölése (lásd 3.3. pont)

Példa:A Németországi Szövetségi Köztársaság által, az első külön irányelv értelmében 1979-ben megadott EGK-típusjóváhagyás.
EGK-típus-jóváhagyási szám.

5.4. Az EGK-típusjóváhagyás alóli és az EGK-ellenőrzés alóli mentesség jelölése (lásd 3.4. pont)

Példa:A Németországi Szövetségi Köztársaságban 1979-ben gyártott edény, amely az első külön irányelv értelmében nem tartozik EGK-típusjóváhagyás alá.
Az EGK-típusjóváhagyás alá nem tartozó kategória hivatkozási száma a külön irányelv rendelkezésének megfelelően.

5.5.

A külön irányelvek meghatározhatják az EGK-típusjóváhagyásra vonatkozó jelölések elhelyezését és méreteit.

Ha a külön irányelvek másképp nem rendelkeznek, a betűk és számok magasságának minden jelölésben legalább 5 mm-nek kell lennie.

II. MELLÉKLET ( 4 )

EGK-ELLENŐRZÉS

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.

Az EGK-ellenőrzés egy vagy több szakaszban hajtható végre.

1.2. A külön irányelvek követelményeire is figyelemmel:

1.2.1.

az EGK-ellenőrzés csak olyan edények esetében hajtható végre egy lépésben, amelyek a gyár elhagyásakor egyetlen egészet képeznek, azaz azok az edények tartoznak ide, amelyek elméletileg előzetes szétszerelés nélkül szállíthatók a telepítés helyére;

1.2.2.

a nem egy darabban szállított edények ellenőrzését két vagy több pontban hajtják végre;

1.2.3.

az ellenőrzésnek különösen azt kell biztosítania, hogy az edény megfeleljen a jóváhagyott mintának, vagy ha az edény mentességet élvez az EGK-típusjóváhagyás alól, akkor azt, hogy a vonatkozó külön irányelvben megállapított követelményeknek megfeleljen.

2. AZ EGK-ELLENŐRZÉS JELLEGE

2.1.

A külön irányelvekben meghatározott követelményekre is figyelemmel az ellenőrzés a következőket foglalja magában:

- az anyagok jellemzőinek vizsgálata,

- a tervezési számítások, a gyártási eljárás, a kivitel és a felhasznált anyagok ellenőrzése,

- a belső felületek vizsgálata, amely a belső részek és a hegesztés ellenőrzését tartalmazza,

- a nyomáspróba,

- a felszerelt biztonsági szerelvények és mérőberendezések vizsgálata,

- az edény különböző részeinek külső vizsgálata,

- ha a külön irányelvek előírják, egy teljesítményvizsgálat.

3. EGK-ELLENŐRZÉSI JELÖLÉSEK

3.1. Az EGK-ellenőrzési jelölések leírása

3.1.1. A külön irányelvek követelményeire is figyelemmel a 3.3. pontnak megfelelően elhelyezett EGK-ellenőrzési jelölések a következők:

3.1.1.1. A teljes EGK-ellenőrzési jelölés két jelölésből áll:

3.1.1.1.1.

Az első egy "e" betű, ami a következőket tartalmazza:

- a felső félben annak az államnak az azonosítására szolgáló nagybetű(k), ahol az ellenőrzést elvégezték (B Belgium esetében, D Németország esetében, DK Dánia esetében, E Spanyolország esetében, F Franciaország esetében, EL Görögország esetében, I Olaszország esetében, IRL Írország esetében, L Luxemburg esetében, NL Hollandia esetében, P Portugália esetében és UK az Egyesült Királyság esetében , A Ausztria esetében, S Svédország esetében, FI Finnország esetében , BG Bulgária esetében, RO Románia esetében), és ha szükséges, a területi bontás azonosítására szolgáló egy vagy két számjegy,

- az alsó félben az ellenőrző szervezet jele, amelyet az ellenőrzést végző képviselő helyez el, adott esetben saját jelével együtt;

3.1.1.1.2.

a második jelölés az ellenőrzés időpontját tartalmazza egy hatszögben a külön irányelvekben előírt részletességgel;

3.1.1.2.

A részlegesen elvégzett EGK-ellenőrzés jelölése csak az első jelölést tartalmazza ( 5 ).

3.2. A jelölések alakja és méretei

3.2.1.

A 3.1.1.1.1. és 3.1.1.1.2. pontban leírt jelekre példát az alább bemutatott 1. és 2. ábra ismertet.

A külön irányelvek meghatározhatják az EGK-ellenőrzési jelölések elhelyezését és méreteit.

Ha a külön irányelvek másképpen nem rendelkeznek, a számok és betűk magasságának minden jelölésben legalább 5 mm-nek kell lennie.

3.2.2.

A tagállamok ellenőrző szervezetei kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják az EGK-ellenőrzési jelölések rajzainak másolatát.

3.3. A jelölések elhelyezése

3.3.1.

A teljes EGK-ellenőrzési jelölést akkor helyezik el az edényen az előírt helyre, amikor megtörtént az edény végleges ellenőrzése, és az EGK követelményeknek történő megfelelőségét elismerték.

3.3.2.

Ha az ellenőrzés két vagy több szakaszból áll, az ellenőrzési eljárás adott szakaszában az EGK-követelményeknek megfelelő edényre vagy edényrészre a részlegesen elvégzett EGK-ellenőrzés jelölését a gyártás helyszínén helyezik rá az edényen e célra kialakított helyre vagy bármely, a külön irányelvekben meghatározott helyre.

1. ábra

2. ábra

Függelék az I. és II. melléklethez

Az EGK-típusjóváhagyás és az EGK-ellenőrzés különböző lehetséges kombinációit szemléltető táblázat

III. MELLÉKLET

Az EGK-ellenőrzés elvégzésével megbízott ellenőrző szervezetek tagállamok által történő kijelölésére minimális vonatkozó minimális követelmények

1.

Az ellenőrző szervezet, annak igazgatója és az ellenőrzések elvégzéséért felelős személyzet nem lehet az ellenőrizendő edények vagy berendezések tervezője, gyártója, szállítója vagy telepítője, sem e felek bármelyikének meghatalmazott képviselője. Nem vehet részt közvetlenül az edények vagy berendezések tervezésében, kivitelezésében, forgalomba hozatalában, eladásra felkínálásában vagy karbantartásában, és nem lehet az ilyen tevékenységekben érdekelt felek képviselője. Ez nem zárja ki a gyártó és az ellenőrző szervezet közötti műszaki információcsere lehetőségét.

2.

Az ellenőrző szervezet és személyzete az ellenőrző vizsgálatokat a legmagasabb fokú szakmai tisztességgel és műszaki szakértelemmel hajtja végre, és mentes marad mindenféle, különösen pénzügyi jellegű nyomásgyakorlással vagy ösztönzéssel szemben, ami befolyásolhatja ítéletalkotását vagy az ellenőrzés eredményét, különösen olyan személyek vagy csoportok részéről, amelyek érdekeltek az ellenőrzés kimenetelében.

3.

Az ellenőrző szervezet rendelkezésére áll a szükséges személyzet és birtokában vannak szükséges eszközök az ellenőrzésekkel kapcsolatos adminisztratív és műszaki feladatok megfelelő elvégzéséhez; ugyancsak hozzáfér a különleges ellenőrzésekhez szükséges berendezésekhez.

4.

Az ellenőrzésért felelős személyzet:

- alapos műszaki és szakmai képzettséggel rendelkezik,

- az elvégzendő vizsgálatok követelményeit kielégítően ismeri, és megfelelő tapasztalata van az ilyen vizsgálatok végrehajtásában,

- képes a vizsgálatok ellenőrzéséhez megkívánt tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések elkészítésére.

5.

Biztosítani kell az ellenőrzést végző személyzet pártatlanságát. Díjazásuk nem függhet az általuk elvégzett ellenőrzések számától, sem az ilyen ellenőrzések eredményeitől.

6.

Az ellenőrző szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve ha a nemzeti jogszabályoknak megfelelően az adott államban polgári jogi felelősség van érvényben, vagy ha a tagállam közvetlenül felel az ellenőrzésekért.

7.

Az ellenőrző szervezethez tartozó személyzetet ezen irányelv és a külön irányelvek értelmében, illetve az ezeknek hatályt adó bármely nemzeti jogszabályi rendelkezés értelmében a feladatai végrehajtása során megszerzett valamennyi információ tekintetében szakmai titoktartási kötelezettség terheli (kivéve annak az államnak a hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságával szemben, amelyben a tevékenységeket végzik).

IV. MELLÉKLET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Származási ország: az a tagállam, ahol a nyomástartó edényt gyártották.

Rendeltetési ország: Az a tagállam, ahova a nyomástartó edényt importálják, vagy amelyben forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik.

Származási hatóság: A származási ország hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságai.

Rendeltetési hatóság: A rendeltetési ország hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságai.

ELJÁRÁS

1.

Ha egy gyártó egy vagy több azonos típusú nyomástartó edényt kíván exportálni, közvetlenül vagy a rendeltetési országban levő importőrön keresztül, ő vagy képviselője a 22. cikket idézve elküldi kérelmét a rendeltetési hatósághoz, és kéri az ellenőrzési vizsgálatok végrehajtását a rendeltetési országban meghatározott módszerek szerint, olyan ellenőrző szervezet által, amely nem a rendeltetési ország szervezete.

Kérelmében a gyártó vagy képviselője feltünteti az általa kiválasztott ellenőrző szervezetet. A kiválasztás alapja a származási ország által küldött 13. cikk szerinti lista. Ettől az eljárástól eltérően, olyan edények esetén, amelyeket egyetlen megrendelésre nagyon kis számban állítanak elő, vagy a komplex berendezésekhez gyártott, a fogyasztó, illetve az általa kijelölt tanácsadó iroda által rendelkezésre bocsátott információknak és előírásoknak megfelelően gyártott edények esetén a fogyasztó a származási tagállamból választja az ellenőrző szervezetet, függetlenül attól, hogy az szerepel-e a 13. cikkben említett listán, feltéve hogy a rendeltetési hatóság elfogadja a választást.

A rendeltetési hatóság az ügyben hozott döntéséről tájékoztatja a származási hatóságot.

Ha a fogyasztó vagy az importőr neve ismert, azt feltünteti a kérelemben.

A kérelemhez mellékeli az edényre vagy a típusra vonatkozó tervrajzokat és számításokat, az anyagok előírásait, az alkalmazott gyártási eljárásokra vonatkozó információkat, valamint a gyártás közben alkalmazott ellenőrzési módszerek részletezését, továbbá minden olyan információt, amely a gyártó vagy képviselőjének megítélése szerint elősegíti a rendeltetési hatóság számára annak eldöntését, hogy a nyomástartó edény vagy azonos típusú nyomástartó edények megfelelnek-e a tervnek, és a nyomástartó edényekre a rendeltetési országban érvényes hatósági követelményeknek.

A dokumentumokat négy példányban, a rendeltetési ország hivatalos nyelvén vagy nyelvein, illetve az általa elfogadott nyelven kell benyújtani.

2.

2.1.

Beérkezéskor a rendeltetési ország hatósága igazolja a dokumentáció átvételét.

2.2.

2.2.1.

Ha a rendeltetési hatóság úgy véli, hogy az átvett dokumentáció minden, az 1. pontban előírt információt tartalmaz, a dokumentáció átvételétől számítva három hónap áll rendelkezésére az anyagban szereplő dokumentumok érdemi vizsgálatának elvégzésére.

2.2.2.

Ha a rendeltetési hatóság úgy véli, hogy az átvett dokumentáció nem tartalmazza az 1. pontban előírt összes információt, a dokumentáció átvételétől számítva egy hónap áll rendelkezésére, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a kiegészítésként benyújtandó információkról. A megfelelően kiegészített dokumentáció átvételekor a 2.2.1. pontban leírt eljárást követi.

2.3.

2.3.1.

Ha a dokumentáció érdemi vizsgálata alapján nyilvánvalóan megállapítható, hogy az edényt vagy az azonos típusú edényeket a vonatkozó dokumentumoknak megfelelően állították elő, illetve azoknak megfelelően szándékoznak előállítani, és azok megfelelnek a rendeltetési országban a nyomástartó edényekre vonatkozó érvényes követelményeknek, vagy elfogadhatók, ha a követelményektől való eltérést engedélyezték, a rendeltetési hatóság a 2.2.1. pontban megállapított időtartamon belül értesíti a kérelmezőt.

Ha a kérelemben foglalt edényre vagy azonos típusú edényekre a rendeltetési országban nincsen érvényes szabályok, a rendeltetési hatóság előírhatja, hogy az edények feleljenek meg a származási ország nyomástartó edényekre vonatkozó szabályainak.

2.3.2.

Ha a dokumentáció érdemi vizsgálata alapján nyilvánvalóan megállapítható, hogy az edényt vagy az azonos típusú edényeket a vonatkozó dokumentumoknak megfelelően állították elő, illetve azoknak megfelelően szándékoznak előállítani, de azok nem felelnek meg a rendeltetési országban a nyomástartó edényekre vonatkozó érvényes követelményeknek, és a követelményektől való eltérés engedélyezése nem lehetséges, a rendeltetési hatóság a 2.2.1. pontban megállapított időtartamon belül ennek megfelelően értesíti a kérelmezőt, és megjelöli azokat a rendelkezéseket, amelyek nem teljesültek, valamint azokat, amelyeknek meg kell felelnie ahhoz, hogy az edényt vagy az azonos típusú edényeket elfogadják. Ugyancsak tájékoztatja a kérelmezőt a rendeltetési országban hatályban levő, a nyomástartó edényekre vonatkozó szabályok által előírt gyártási követelményekről és az elvégzendő ellenőrzésekről, vizsgálatokról és felülvizsgálatokról.

Ha a kérelmező a megkívánt feltételek teljesítése céljából kész végrehajtani a nyomástartó edény vagy az azonos típusú nyomástartó edények tervezésére, gyártási eljárására és/vagy ellenőrzési módszereire vonatkozó módosításokat, ennek megfelelően módosítja a dokumentációt. A módosított dokumentáció átvételekor a 2.2.1. pontban leírt eljárás követendő azzal a különbséggel, hogy a vizsgálatra rendelkezésre álló idő két hónapra csökken.

2.3.3.

A rendeltetési hatóság a 2.3.1. és 2.3.2. pontban említett eltérések engedélyezése vagy elutasítása tekintetében ugyanazokat a feltételeket alkalmazza, mint a rendeltetési országban székhellyel rendelkező gyártók esetében.

2.4.

A dokumentáció vizsgálata kapcsán a rendeltetési országban érvényes szabályokban megállapított díjak, adók vagy más költségek alkalmazandók.

3.

Az 1. pontnak megfelelően választott ellenőrző szervezet elvégzi a rendeltetési hatóság által előírt műveleteket.

4.

Miután elvégezte a rendeltetési ország hatósága által megkívánt ellenőrzéseket, vizsgálatokat és hitelesítéseket, és megállapította, hogy az eredmények kielégítők, az ellenőrző szervezet a gyártó vagy képviselője és a rendeltetési hatóság részére kiadja az ellenőrzésekről, vizsgálatokról és hitelesítésekről készült jelentéseket és azokat a tanúsítványokat, amelyek igazolják, hogy az alkalmazott ellenőrzési, vizsgálati és hitelesítési módszerek, valamint a kapott eredmények megfelelnek a rendeltetési ország követelményeinek.

Ha az ellenőrzések eredményei nem kielégítők, az ellenőrző szervezet tájékoztatja a kérelmezőt és a rendeltetési hatóságot.

Ezeket a dokumentumokat a rendeltetési ország hivatalos nyelvén vagy más, általa elfogadott nyelven kell kiállítani.

5.

Az ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtásának díjait, adóit vagy költségeit az ellenőrző szervezet szabályainak megfelelően állapítják meg.

6.

A rendeltetési hatóság biztosítja minden hozzá eljuttatott terv és dokumentum bizalmas jellegének megőrzéséért.

( 1 ) HL C 2., 1974.1.9., 64. o.

( 2 ) HL C 101., 1973.11.23., 25. o.

( 3 ) Lásd az I. és II. melléklet függelékét.

( 4 ) Lásd az I. és II. mellékletek függelékét.

( 5 ) Magyarázó megjegyzés a teljes EGK-ellenőrzési jelöléssel és a részleges EGK-ellenőrzési jelöléssel kapcsolatban

Ha az edény nem szerelhető össze a gyártás helyén, vagy ha valószínűsíthető, hogy a szállítás befolyásolja működési jellemzőit, az EGK-ellenőrzést a következőképpen kell elvégezni:

- az edényt a gyártás helyén ellenőrzi a származási ország ellenőrző szervezete, és amennyiben az edény megfelel az EGK-követelményeknek, elhelyezi a 3.1.1.1.1. pontban leírt, részleges ellenőrzési jelölésként azonosított "e" jelet,

- az edény végső ellenőrzését a telepítés helyén a rendeltetési ország ellenőrző szervezete hajtja végre, és amennyiben az edény megfelel az EGK-követelményeknek, elhelyezi a 3.1.1.1.2. pontban leírt jelet, amely a részleges EGK-ellenőrzési jellel együtt képezi a teljes EGK-ellenőrzési jelölést.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0767 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0767&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0767-20081211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0767-20081211&locale=hu

Tartalomjegyzék