31999R1783[1]

Az Európai Parlament És A Tanács 1783/1999/EK Rendelete (1999. július 12.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról

Az Európai Parlament és a Tanács 1783/1999/EK rendelete

(1999. július 12.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról [1]

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 162. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [4],

a Szerződés 251. cikkében [5] megállapított eljárásnak megfelelően,

(1) mivel a Szerződés 160. cikkének rendelkezése szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) célja, hogy elősegítse a Közösségben előforduló főbb regionális egyenlőtlenségek orvosolását; mivel az ERFA ezért hozzájárul a különböző régiók fejlettségi szintje közötti különbségek csökkentéséhez és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók és szigetek, beleértve a vidéki térségeket, felzárkózásának előmozdításához;

(2) mivel a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet [6] 2. cikkének (2) bekezdése szerint az ERFA fő feladata, hogy hozzájáruljon az 1260/1999/EK rendelet 1. cikke első albekezdésének 1. és 2. pontjában említett 1. és 2. célkitűzés megvalósításához (a továbbiakban: "1. és 2. célkitűzés"); mivel az említett rendelet 20. és 21. cikke szerint az ERFA-nak hozzá kell járulnia a határokon átnyúló, nemzetek és régiók közötti együttműködés finanszírozásához, valamint a válságban lévő városok és városkörnyékek közösségi kezdeményezésekkel összhangban történő gazdasági és társadalmi megújulásához; mivel a szóban forgó rendelet 22. és 23. cikke szerint támogatnia kell a közösségi szintű innovatív és a technikai segítségnyújtási intézkedéseket;

(3) mivel az 1260/1999/EK rendelet meghatározza a strukturális alapokra vonatkozó közös rendelkezéseket; mivel meg kell határozni az ERFA által az 1. és 2. célkitűzés alapján finanszírozható intézkedéstípusokat, közösségi kezdeményezéseket és innovatív intézkedéseket;

(4) mivel a regionális fejlesztés elősegítésével kapcsolatos feladatával összefüggésben meg kell határozni az ERFA-nak a gazdasági tevékenység harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődéséhez, a nagyfokú versenyképességhez, a magas szintű foglalkoztatottsághoz, a nők és férfiak közötti egyenlőséghez, valamint a környezet nagyfokú védelméhez és fejlesztéséhez való hozzájárulását;

(5) mivel az ERFA köteles egy átfogó és összehangolt stratégia keretén belül támogatást nyújtani a fenntartható fejlődés érdekében, és biztosítani az egyéb strukturális alapoktól érkező támogatásokkal való együttműködést;

(6) mivel feladatai részeként az ERFA támogatja a termelési környezetet és a vállalkozások versenyképességét, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra; a helyi gazdasági fejlődést és foglalkoztatást, beleértve a kultúra és az idegenforgalom területét, ahol hozzájárulnak a tartós munkahelyek teremtéséhez; a kutatást és a technológiai fejlesztést; a helyi, regionális és transzeurópai hálózatok fejlesztését, beleértve a közlekedési infrastruktúra, távközlési és energiaágazatban lévő említett hálózatokhoz való megfelelő hozzáférés biztosítását; a környezet védelmét és fejlesztését, figyelembe véve az elővigyázatosság és a megelőző intézkedések megtétele elvét, továbbá figyelembe véve, hogy a környezeti kárt elsősorban a forrásnál kell kiküszöbölni, valamint a szennyező fizet elvet, továbbá az energia tiszta és hatékony hasznosításának és a megújuló energiaforrások fejlesztésének elősegítését; valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséget a foglalkoztatás területén;

(7) mivel az ERFA-nak sajátos szerepe van a helyi gazdasági fejlődés előmozdításában az életminőség javításával és a területfejlesztéssel összefüggésben, különösen a területi foglalkoztatási paktumok és új foglalkoztatási források előmozdításával;

(8) mivel az ERFA a feladatai részeként támogatja az elhagyott területek rehabilitációja érdekében történő beruházásokat helyi, vidéki vagy városi gazdasági fejlesztési célból;

(9) mivel a Bizottság kezdeményezésére vállalt, közösségi érdeket szolgáló intézkedéseknek fontos szerepük van az 1260/1999/EK rendelet 1. cikkében említett közösségi strukturális intézkedés általános célkitűzéseinek megvalósításában; mivel ezért a közösségi szinten hozzáadott értékét figyelembe véve fontos, hogy az ERFA továbbra is elősegítse a határokon átnyúló, nemzetek és régiók közötti együttműködést, beleértve a Szerződés értelmében az Unió külső határain elhelyezkedő régiók területét, a legkedvezőtlenebb helyzetű szigeteket és a legkülső régiókat, tekintettel különleges jellemzőikre és nehézségeikre; mivel ezen együttműködés keretében az egész Közösség területének, beleértve a térségi tervezést is, a harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítését célzó intézkedéshez kapcsolódó hozzáadott értéket jelent; mivel az ERFA e fejlődéshez történő hozzájárulását folytatni és növelni kell; mivel kívánatos továbbá támogatni a válságban lévő városok és városkörnyékek gazdasági és társadalmi megújulását a fenntartható városi fejlődés elősegítése érdekében;

(10) mivel meg kell állapítani a végrehajtási rendelkezések elfogadására vonatkozó hatásköröket és az átmeneti rendelkezéseket;

(11) mivel hatályon kívül kell helyezni a 2052/88/EGK rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4254/88/EGK tanácsi rendeletét [7],

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Feladatok

A Szerződés 160. cikke és az 1260/1999/EK rendelet értelmében az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) hozzájárul a támogatás finanszírozásához az említett rendelet 9. cikkében meghatározottak szerint a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése érdekében a fő regionális egyenlőtlenségek kiküszöbölésével és a régiók fejlesztésében és átalakításában való részvétellel.

Ezért az ERFA hozzájárul a fenntartható fejlődés elősegítéséhez és a tartós munkahelyek teremtéséhez is.

2. cikk

Hatókör

(1) Az 1. cikkben meghatározott feladatai részeként az ERFA hozzájárul a következők finanszírozásához:

a) tartós munkahelyek teremtését és megőrzését szolgáló termelékeny beruházások;

b) infrastrukturális beruházások:

i. amelyek az 1. célkitűzés hatálya alá tartozó régiókban segítik a gazdasági potenciál megnövelését, a fejlődést, a szerkezetátalakítást és a tartós munkahelyek teremtését, illetve fenntartását, beleértve a transzeurópai hálózatok létrehozásához és fejlesztéséhez hozzájáruló infrastrukturális beruházásokat a közlekedés, a távközlés és az energiaágazat területén, figyelembe véve a szigetjellegüknél fogva, a tengerpart-nélküliségük vagy a peremterületen való fekvésük miatt szerkezeti hátránytól szenvedő közösségi régiók és a központi régiók összekapcsolásának szükségességét;

ii. amelyek az 1. és 2. célkitűzés vagy az 1260/1999/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett közösségi kezdeményezések hatálya alá tartozó régiókban és térségekben a következőkkel kapcsolatosak: hanyatló gazdasági térségek és ipari területek diverzifikációja, a válságban lévő városi területek megújítása és a vidéki területek, valamint a halászattól függő területek újjáélesztése, és az ezekhez történő jobb hozzáférés biztosítása; infrastrukturális beruházások, amelyek modernizálása vagy felújítása előfeltétele a munkahelyteremtő gazdasági tevékenységek létrehozásának vagy fejlesztésének, beleértve azokat az infrastrukturális kapcsolatokat, amelyektől az ilyen tevékenységek függenek;

c) a helyi potenciál fejlesztése olyan intézkedések révén, amelyek ösztönzik és támogatják a helyi fejlesztési és a foglalkoztatási kezdeményezéseket, valamint a kis- és középvállalkozások tevékenységeit, és amelyek magukban foglalják különösen a következőket:

i. a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások támogatása, különösen a vezetés, piaci tanulmányok és kutatás, valamint több vállalkozásnak közösen nyújtott szolgáltatások területén;

ii. a technológia átvitelének finanszírozása, beleértve különösen az információgyűjtést és -terjesztést, a vállalkozások és kutatási intézmények közös szervezeteit és a vállalkozásfejlesztés végrehajtásának finanszírozását;

iii. a vállalkozások finanszírozáshoz és hitelekhez való hozzáférésének javítása a megfelelő pénzügyi eszközök létrehozásával és fejlesztésével az 1260/1999/EK rendelet 28. cikkében említettek szerint;

iv. közvetlen beruházási támogatás az 1260/1999/EK rendelet 28. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint, ha nincs támogatási rendszer;

v. infrastruktúra biztosítása a helyi és foglalkoztatási fejlesztésnek megfelelő mértékben;

vi. a városkörnyékeken szolgáltatást nyújtó struktúrák támogatása új munkahelyek teremtése céljából az Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott intézkedések kivételével;

d) technikai segítségnyújtási intézkedések az 1260/1999/EK rendelet 2. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említettek szerint.

Az 1. célkitűzés alapján kijelölt régiókban az ERFA hozzájárulhat az olyan oktatási és egészségügyi beruházások finanszírozásához, amelyek a régiók szerkezetátalakítását szolgálják.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ERFA pénzügyi hozzájárulása többek között a következőket támogatja:

a) a termelési környezet, különösen a vállalkozások, főként a kis- és középvállalkozások, versenyképességének és fenntartható beruházásainak növelése és a régiók vonzóbbá tétele érdekében, különösen infrastrukturális helyzetük javítása révén;

b) kutatási és technológiai fejlesztés az új technológiák és innovációk bevezetésének ösztönzése és a regionális fejlesztéshez hozzájáruló kutatási és technológiai fejlesztési kapacitások erősítése érdekében;

c) az információs társadalom fejlesztése;

d) az idegenforgalom és a kulturális befektetések fejlesztése, beleértve a kulturális és természeti örökség védelmét, feltéve hogy tartós munkahelyeket teremtenek;

e) a környezet védelme és fejlesztése, különös tekintettel a gondoskodás és a gazdasági fejlődés támogatása során végrehajtandó megelőző intézkedések elvére, az energia tiszta és hatékony hasznosítására és a megújuló energiaforrások fejlesztésére;

f) a nők és férfiak közötti egyenlőség a foglalkoztatás területén, főként olyan vállalkozások létrehozása és olyan infrastruktúrák vagy szolgáltatások révén, amelyek lehetővé teszik a családi élet és a hivatás összeegyeztetését;

g) nemzetek közötti, határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés a fenntartható regionális és helyi fejlesztés terén.

3. cikk

Közösségi kezdeményezés

(1) Az 1260/1999/EK rendelet 20. cikke alapján az ERFA a rendelet 21. cikkének megfelelően hozzájárul az egész Közösség területének harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztésének ösztönzésére szánt, határokon átnyúló, nemzetek és régiók közötti együttműködéséről szóló közösségi kezdeményezés végrehajtásához ("Interreg"), valamint a válságban lévő városok és városkörnyékek gazdasági és társadalmi megújulásáról szóló közösségi kezdeményezés végrehajtásához a fenntartható városi fejlődés elősegítése érdekében ("URBAN").

(2) Az 1260/1999/EK rendelet 21. cikke (2) bekezdésének megfelelően az e cikk (1) bekezdésében megállapított hatókört kiterjesztik az alapoknak az 1784/1999/EK [8], az 1257/1999/EK [9] és az 1263/1999/EK [10] rendelet alapján támogatható intézkedések finanszírozásához való hozzájárulásáról szóló határozattal az érintett közösségi kezdeményezési programban meghatározott intézkedések végrehajtása érdekében.

4. cikk

Innovatív intézkedések

(1) Az 1260/1999/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének megfelelően az ERFA a következők finanszírozásához is hozzájárulhat:

a) a Bizottság által kezdeményezett tanulmányok a regionális fejlesztési problémák és megoldások azonosítása és elemzése céljából, különösen a Közösség egész területének harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztése érdekében, beleértve az Európai Térségfejlesztési Koncepciót;

b) kísérleti programok új regionális és helyi fejlesztési megoldások azonosítása vagy tesztelése céljából annak érdekében, hogy a megvalósíthatóságuk bizonyítása után be lehessen ezeket építeni a támogatásba;

c) innovációval kapcsolatos tapasztalatcsere a regionális vagy helyi fejlesztés területén nyert tapasztalatok eredményes felhasználása és átvitele céljából.

(2) Az 1260/1999/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően az e cikk (1) bekezdésében megállapított hatókört az 1784/1999/EK, az 1257/1999/EK és az 1263/1999/EK rendelet alapján az alapok hozzájárulásával támogatható intézkedések finanszírozásáról szóló határozattal kiterjesztik az érintett kísérleti programban meghatározott intézkedések végrehajtása érdekében.

5. cikk

Végrehajtási szabályok

E rendelet részletes végrehajtási szabályait a Bizottság az 1260/1999/EK rendelet 48. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 4254/88/EGK rendelet 2000. január 1-jével kezdődően hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni.

7. cikk

Felülvizsgálati záradék

A Bizottság javaslatára az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 31-ig felülvizsgálja ezt a rendeletet.

E javaslatról a Szerződés 162. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően határoznak.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az 1260/1999/EK rendelet 52. cikkében említett átmeneti rendelkezéseket értelemszerűen kell erre a rendeletre alkalmazni.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

S. Niinistö

[1] Ez a közzététel törli a HL L 161. számában (1999.6.26, 43. o.) megjelent közzétételt, és annak helyébe lép.

[2] HL C 176., 1998.6.9., 35. o. ésHL C 52., 1999.2.23., 12. o.

[3] HL C 407., 1998.12.28., 74. o.

[4] HL C 51., 1999.2.22., 1. o.

[5] Az Európai Parlament 1998. november 19-i véleménye (HL C 379., 1998.12.7., 178. o.), a Tanács 1999. április 14-i közös álláspontja (HL C 134., 1999.5.14., 1. o.) és az Európai Parlament 1999. május 6-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 1999. június 21-i határozata.

[6] HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

[7] HL L 374., 1988.12.31., 15. o. A legutóbb a 2083/93/EGK rendelettel (HL L 193., 1993.7.31., 34. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 213., 1999.8.13., 5. o.

[9] Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

[10] A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1783 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1783&locale=hu