31999R1784[1]

Az Európai Parlament És A Tanács 1784/1999/EK rendelete (1999. július 12.) az Európai Szociális Alapról

Az Európai Parlament és a Tanács 1784/1999/EK rendelete

(1999. július 12.)

az Európai Szociális Alapról [1]

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 148. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [4],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [5],

(1) mivel a 2052/88/EGK rendelet [6] és a 4253/88/EGK rendelet helyébe a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/99/EK tanácsi rendelet [7] lép; mivel a 2052/88/EGK [8] rendeletnek az Európai Szociális Alap tekintetében történő végrehajtására irányuló rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet [9] helyébe is másik rendeletnek kell lépnie;

(2) mivel az 1260/99/EK rendelet határozza meg a strukturális alapok egészét szabályozó általános rendelkezéseket, és meg kell határozni, hogy mely tevékenységek felelnek meg az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: Alap) általi finanszírozhatóság követelményeinek az említett rendelet 1. cikke első bekezdésének 1., 2. és 3. pontjában említett 1., 2. és 3. célkitűzés keretében (a továbbiakban: 1., 2. és 3. célkitűzés), a munkaerőpiaccal kapcsolatban a hátrányos megkülönböztetés és az egyenlőtlenség bármely megnyilvánulása elleni küzdelem terén a közösségi kezdeményezés keretében, valamint az innovációs tevékenységek és technikai segítségnyújtás keretében;

(3) mivel meg kell határozni az Alap rendeltetését a Szerződésben előírt feladatokra vonatkozólag és a Közösség által a humánerőforrás-fejlesztés és a foglalkoztatás terén elfogadott prioritások összefüggésében;

(4) mivel az 1997. júniusi amszterdami Európai Tanács következtetései, valamint a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló, 1997. június 16-i állásfoglalása [10] megkezdte az európai foglalkoztatási stratégia végrehajtását, a foglalkoztatással kapcsolatos éves irányvonalak követését és a foglalkoztatásra irányuló nemzeti cselekvési tervek kidolgozásának megvalósítását;

(5) mivel újra meg kell határozni az Alap feladatkörét, különösen a strukturális alapok céljainak átszerkesztését és egyszerűsítését követően, az európai foglalkoztatási stratégia és az ahhoz kapcsolódó, a foglalkoztatásra irányuló nemzeti cselekvési tervek támogatásának érdekében;

(6) mivel közös keretrendszert kell meghatározni az Alap támogatásai számára a strukturális alapok három célkitűzésében annak érdekében, hogy ezáltal biztosítsák az e célkitűzések alapján végzett tevékenységek következetes és egymást kiegészítő jellegét a munkaerőpiac működésének javítása és a humánerőforrás-fejlesztés érdekében;

(7) mivel a tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az Alap által e valamennyi célkitűzés címén finanszírozott tevékenységek programozása és végrehajtása hozzájáruljon a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség elősegítéséhez, valamint a munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű csoportok és személyek integrációjának és megtartásának elősegítéséhez;

(8) mivel a tagállamok és a Bizottság azt is biztosítják, hogy az információs társadalom szociális dimenzióját és foglalkoztatási szempontját kellő mértékben figyelembe vegyék az Alap által finanszírozott tevékenységek végrehajtása során;

(9) mivel biztosítani kell, hogy az ipari alkalmazkodáshoz kapcsolódó műveletek, amelyek nem egyetlen vállalkozás vagy egyes iparágak javát hivatottak szolgálni, figyelembe vegyék mindkét nem munkavállalóinak a gazdasági változásokból és a termelési rendszerek megállapított vagy előrejelzett változásából származó általános igényeit; mivel különös figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozásokra, a képzéshez való hozzáférés és a munkaszervezés javítására;

(10) mivel biztosítani kell, hogy az Alap - lehetőség szerint - előzetes, tanácsadói, hálózatba szervezési és képzési tevékenységek útján az egész Közösségben folyamatosan erősítse a foglalkoztatást és szakképesítések megszerzését, és hogy ennek következtében a támogatásra jogosult tevékenységek horizontálissá váljanak és átfogják az egész gazdaságot, ne korlátozódjanak eleve egyes ipari vagy egyéb ágazatokra;

(11) mivel újra meg kell határozni a támogatható tevékenységeket annak érdekében, hogy javítsák a politikai célkitűzések végrehajtásának hatékonyságát mindazon célok összességének a keretében, amelyek érdekében az Alap intézkedést tesz; mivel a partnerség keretében meg kell határozni azokat a kiadásokat, amelyeket az Alap támogathat;

(12) mivel ki kell egészíteni és pontosan meg kell határozni a tervek tartalmát és a támogatási formákat, különösen a 3. célkitűzés újrafogalmazását követően;

(13) mivel az Alaptól származó támogatás nyújtásának minden szinten a Közösség szociális és foglalkoztatáspolitikai prioritásain és a nemzeti cselekvési tervekben megállapított prioritásokon kell alapulnia;

(14) mivel olyan rendelkezéseket lehet bevezetni, amelyek alapján helyi csoportok, beleértve a nem kormányzati szervezeteket is, egyszerűen és gyorsan hozzáférhetnek az Alapból a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységükre irányuló támogatáshoz, és ezáltal e téren növelhetik cselekvési teljesítményüket;

(15) mivel a Bizottság kezdeményezésére hozott, a Közösség számára nagy jelentőségű intézkedések fontos szerepet játszanak az 1260/1999/EK rendelet 1. cikkében említett közösségi strukturális program általános célkitűzéseinek a megvalósítása során; mivel ezeknek a kezdeményezéseknek elsősorban a politikák megújítását és a nemzetközi együttműködést kell elősegíteniük;

(16) mivel az Alap hozzájárul a technikai segítségnyújtás és az innovatív tevékenységek, továbbá az előkészítő, felügyeleti és értékelő intézkedések támogatásához is az 1260/1999/EK rendelet 22. és 23. cikkének megfelelően;

(17) mivel célszerű meghatározni a végrehajtási rendelkezések elfogadására irányuló jogkört és megalkotni az átmeneti rendelkezéseket;

(18) mivel a 4255/88/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Feladatok

A Szerződés 146. cikke által az Európai Szociális Alapra (Alap) ruházott feladatok és a Szerződés 159. cikke alapján a strukturális alapokra ruházott feladatokon belül és az 1260/1999/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően az Alap a munkanélküliség megelőzésére és a munkanélküliség elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket támogat, valamint a humán erőforrások és a munkaerőpiacba történő társadalmi beilleszkedés fejlesztésére irányuló intézkedéseket annak érdekében, hogy elősegítsék a foglalkoztatás magas szintjét, a férfiak és nők közötti egyenlőséget, a fenntartható fejlődést, valamint a társadalmi és gazdasági kohéziót. Az Alap különösen az európai foglalkoztatási stratégia és az éves foglalkoztatási irányvonalak alapján vállalt tevékenységekhez járul hozzá.

2. cikk

Hatály

(1) Az Alap támogatja és kiegészíti a tagállamoknak a munkaerőpiac és a humán erőforrások fejlesztésére irányuló tevékenységét a következő politikák terén, különösen a foglalkoztatással kapcsolatos többéves nemzeti cselekvési tervek keretében:

a) aktív munkaerő-piaci politikák kidolgozása és elősegítése annak érdekében, hogy küzdjenek a munkanélküliség ellen, és megelőzzék azt, valamint hogy megakadályozzák mind a nők, mind a férfiak tartós munkanélküliségét, és hogy megkönnyítsék a hosszú ideje munkanélküliek visszailleszkedését a munkaerőpiacba, és hogy támogassák a fiatalok és a munkaerőpiacra távollét után visszatérő személyek szakmai beilleszkedését;

b) az esélyegyenlőség elősegítése mindenki számára a munkaerőpiacra lépés során, különös figyelemmel a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett személyekre;

c) a következők elősegítése és fejlesztése:

- szakképzés,

- oktatás, és

- tanácsadás

az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként, hogy:

- megkönnyítsék és javítsák a munkaerőpiacra való bejutást és a beilleszkedést,

- javítsák és fenntartsák a foglalkoztathatóságot, és

- elősegítsék a szakmai mobilitást;

d) a munkaerő hozzáértésének, képzettségének és alkalmazkodóképességének ösztönzése, a munkaszervezésben az újítás és az alkalmazkodóképesség elősegítése, a vállalkozó szellem és a munkahelyteremtést megkönnyítő feltételek fejlesztése, valamint a képzettség növelése és a munkaerő teljesítőképességének a fokozása a kutatás, a tudomány és a technológia terén;

e) egyedi intézkedések, hogy javítsák a nők belépését a munkaerőpiacra és az ottani részvételüket, beleértve a szakmai előmeneteli lehetőségüket, hozzáférésüket az új munkalehetőségekhez, és hogy vállalkozást hozzanak létre, továbbá egyedi intézkedések, hogy csökkentsék a munkaerőpiacon a nemen alapuló vertikális és horizontális elkülönülést.

(2) Az (1) bekezdésben említett politikai területeken az Alap a következőket veszi figyelembe:

a) a foglalkoztatásra vonatkozó helyi kezdeményezések támogatása, különösen a helyi foglalkoztatási és a területi foglalkoztatási megállapodások támogatására irányuló kezdeményezések;

b) az információs társadalom szociális és munkaerő-piaci dimenziói, nevezetesen az információs társadalom foglalkoztatási potenciáljának hasznosítására irányuló politika és programok kidolgozása, valamint az egyenlő hozzáférés biztosítása az információs társadalom lehetőségeihez és előnyeihez;

c) az esélyegyenlőség politikáinak összevonása értelmében a nők és a férfiak közötti egyenlőség.

3. cikk

Támogatható tevékenységek

(1) Az Alap pénzügyi támogatását főként személyeknek nyújtott támogatásként ítélik oda, a humán erőforrások fejlesztésére irányuló következő tevékenységekhez, amelyek a munkaerő-piaci beilleszkedés integrált koncepciója részét képezhetik:

a) oktatás és szakképzés - beleértve a kötelező iskolai oktatással egyenértékű szakképzést is - gyakorlati képzés, előképzés, különösen az alapismeretek megszerzése és bővítése, foglalkoztatási rehabilitáció, a munkaerőpiacon a foglalkoztathatóság elősegítésére irányuló intézkedések, iránymutatás, tanácsadás és továbbképzés;

b) foglalkoztatási támogatás és támogatás önálló vállalkozói tevékenységhez;

c) a kutatás, a tudomány és a technológiai fejlesztés terén posztgraduális képzés, valamint kutatási létesítmények és vállalkozások vezetőinek és műszaki szakembereinek képzése;

d) a foglalkoztatás új forrásainak fejlesztése, beleértve a szociális gazdasághoz tartozókat is (harmadik rendszer).

(2) Az (1) bekezdésben említett tevékenységek hatékonyságának javítása érdekében támogatás nyújtható a következők számára is:

a) struktúrák és rendszerek:

i. a képzés, az oktatás és a szaktudás megszerzésének fejlesztése és javítása, beleértve a tanárok, az oktatók és a személyzet képzését is, és a munkavállalók hozzáférésének javítása a képzéshez és képesítések megszerzéséhez;

ii. a foglalkoztatási szolgálatok korszerűsítése és eredményesebbé tétele;

iii. a munka világa és az oktatási, képzési és kutatási létesítmények közötti kapcsolatok fejlesztése;

iv. amennyire csak lehet, a foglalkoztatási tendenciák és a képesítési igények változásait előrejelző rendszerek fejlesztése, különösen az új munkavégzési módszerekkel és a munkaszervezés új formáival összefüggésben, figyelembe véve a család és a hivatás összeegyeztetésének szükségességét és lehetővé téve az idősebb munkavállalóknak, hogy nyugdíjazásukig megfelelő munkájuk legyen. Ez azonban nem foglalja magában a korkedvezményes nyugdíjazási programok finanszírozását;

b) kísérő intézkedések:

i. támogatás a kedvezményezettek számára nyújtott szolgáltatások keretében, beleértve az eltartott személyek számára nyújtott szolgáltatásokat és ellátásokat is;

ii. szociálpedagógiai kísérő intézkedések támogatása, hogy megkönnyítsék a munkaerő-piaci beilleszkedés integrált megközelítését;

iii. tudatosítás, tájékoztatás és nyilvánosság.

(3) Az Alap az 1260/99/EK rendelet 2. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján tevékenységeket finanszírozhat.

4. cikk

A támogatás koncentrálása

(1) A foglalkoztatásra irányuló nemzeti cselekvési tervekben megállapított prioritások és az előzetes értékelések figyelembevételével olyan stratégiát kell kidolgozni, amely tekintettel van az összes releváns politikára és különös figyelmet szentel a 2. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontjában említett területeknek. Az Alap általi támogatás hatékonyságának maximalizálása érdekében az Alap az e stratégián belüli támogatásait, a 2. cikk (1) bekezdésében említett területek figyelembevételével, korlátozott számú területre vagy témára és a legfontosabb igényekre, valamint a leghatékonyabb cselekvésekre összpontosítja.

Az Alap által nyújtott támogatásokhoz engedélyezett hiteleket illetően, a prioritást élvező politikák területeit a partnerség szerint kell kiválasztani. A 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseket a nemzeti prioritásoknak megfelelően kell figyelembe venni.

(2) Az Alap által nyújtott támogatások programozásának arról kell rendelkeznie, hogy az 1. és a 3. célkitűzés címén juttatott támogatásokhoz engedélyezett hitelek ésszerű összege álljon rendelkezésre, az 1260/99/EK rendelet 27. cikkének megfelelően, hogy kisösszegű támogatások formájában oszthassák szét, a nem kormányzati szervek és a helyi partnerség számára egyedi hozzáférési lehetőségeket biztosítva. A tagállamok e bekezdést az 1260/99/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében megállapított finanszírozási szabályoknak megfelelően hajthatják végre.

5. cikk

Közösségi kezdeményezés

(1) Az 1260/99/EK rendelet 20. cikke értelmében az Alap, az említett rendelet 21. cikke (2) bekezdésének megfelelően, hozzájárul a munkaerőpiachoz kapcsolódó megkülönböztetés ellen és az egyenlőtlenségek legyőzésére irányuló közösségi kezdeményezés (EQUAL) végrehajtásához.

(2) Az 1260/99/EK rendelet 21. cikke (2) bekezdésének megfelelően a közösségi kezdeményezéshez való hozzájárulásáról szóló határozatok kiterjeszthetik az Alapnak az e rendelet 3. cikkében említett támogatható tevékenységeinek a hatályát az 1783/99/EK [11], 1257/99/EK [12] és az 1263/99/EK [13] rendelet által finanszírozható fellépések anyagi megsegítésére, annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a kezdeményezésben előírt valamennyi intézkedés végrehajtását.

6. cikk

Innovációs intézkedések és technikai segélynyújtás

(1) Az 1260/99/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság a tagállamokban vagy közösségi szinten finanszírozhat az e rendeletben említett tevékenységek végrehajtásához szükséges előkészítő, felügyelő és értékelő tevékenységeket. Ezek a következők lehetnek:

a) a munkaerőpiacra, a foglalkoztatásra és a szakmai képzésre vonatkozó innovatív jellegű tevékenységek és kísérleti projektek;

b) multiplikátor hatású tanulmányok, szakmai segélynyújtás és tapasztalatcsere;

c) az Alap által finanszírozott előkészítő, végrehajtó, felügyelő és értékelő, valamint ellenőrző tevékenységekkel kapcsolatos technikai segélynyújtás;

d) két vagy több tagállamban a társadalmi párbeszéd keretén belül a vállalkozások személyi állományát célzó és az Alap által támogatott területekre vonatkozó különleges ismeretek átadásával kapcsolatos tevékenységek;

e) a különböző résztvevő partnereknek, az Alaptól származó támogatás végső kedvezményezettjeinek és a széles nyilvánosságnak a tájékoztatása.

(2) Az 1260/99/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően az e cikk (1) bekezdése a) pontjában említett tevékenységek hatályát egy, az Alap részvételéről szóló határozat útján kiterjeszthetik azokra az intézkedésekre, amelyeket az 1783/99/EK, 1257/99/EK és az 1263/99/EK rendelet értelmében lehet finanszírozni úgy, hogy átfogják az érintett innovációs tevékenységek végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést.

7. cikk

Támogatási kérelmek

Az Alaptól származó támogatások iránti kérelmekhez egy, a partnerség keretében kidolgozott számítógépes formanyomtatványt kell csatolni, amely felsorolja a tevékenységeket az egyes támogatási formák tekintetében, hogy azok a költségvetési kötelezettségvállalástól egészen a végső kifizetésig követhetőek legyenek.

8. cikk

Végrehajtási rendelkezések

E rendelet valamennyi végrehajtási szabályát a Bizottság fogadja el az 1260/99/EK rendelet 49. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az 1260/99/EK rendelet 52. cikkében rögzített átmeneti rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell erre a rendeletre.

10. cikk

Felülvizsgálati záradék

A Bizottság javaslatára az Európai Parlament és a Tanács ezt a rendeletet 2006. december 31-ig felülvizsgálja.

E javaslatról a Szerződés 148. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően határoznak.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 4255/88/EK rendelet 2000. január 1-jétől hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

S. Niinistö

[1] Ez a közzététel hatályon kívül helyezi a HL 161. számban, 1999.6.16 - i nappal a 48. oldalon megjelent közzétételt, és annak helyébe lép.

[2] HL C 176., 1998.6.9, 39. o. ésHL C 74., 1999.3.18, 7. o.

[3] HL C 407., 1998.12.28., 74. o.

[4] HL C 51., 1999.2.22, 48. o.

[5] Az Európai Parlament 1998. november 19-i véleménye (HL C 379., 1998.12.7, 186. o.), az 1999. április 14-i közös tanácsi álláspont (HL C 134., 1999.6.14, 9. o.) és az Európai Parlament 1999. május 6-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az 1999. június 21-i tanácsi határozat.

[6] HL L 185., 1988.7.15, 9. o. A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 161., 1999.6.26, 1. o.

[8] HL L 374., 1988.12.31., 1. o. A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított rendelet.

[9] HL L 374., 1988.12.31., 21. o. A legutóbb a 2084/93/EK rendelettel (HL L 193., 1993.7.31, 39. o.) módosított rendelet.

[10] HL C 236., 1997.8.2, 3. o.

[11] Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

[12] Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/99/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26, 80. o.).

[13] A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/99/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.21, 54. o.).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1784 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1784&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.