Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32009D0109[1]

2009/109/EK: A Bizottság határozata ( 2009. február 9.) annak meghatározására, hogy a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/55/EK, illetve a 2002/57/EK tanácsi irányelvben fel nem sorolt egyes fajok eleget tesznek-e a 66/401/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése A. pontjába való felvétel követelményeinek, a 66/401/EGK tanácsi irányelv értelmében a takarmánynövényként való felhasználásra szánt vetőmagkeverékek forgalomba hozatala tekintetében bizonyos eltéréseket lehetővé tévő ideiglenes kísérlet szervezéséről (az értesítés a C(2009) 724. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. február 9.)

annak meghatározására, hogy a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/55/EK, illetve a 2002/57/EK tanácsi irányelvben fel nem sorolt egyes fajok eleget tesznek-e a 66/401/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése A. pontjába való felvétel követelményeinek, a 66/401/EGK tanácsi irányelv értelmében a takarmánynövényként való felhasználásra szánt vetőmagkeverékek forgalomba hozatala tekintetében bizonyos eltéréseket lehetővé tévő ideiglenes kísérlet szervezéséről

(az értesítés a C(2009) 724. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/109/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 13a. cikkére,

(1)

A gazdálkodók nagy múltra visszatekintő szakértelme és a legfrissebb kutatási eredmények egyaránt azt mutatják, hogy a Leguminosae és a Plantago lanceolata a 66/401/EGK, a 66/402/EGK ( 2 ), a 2002/55/EK ( 3 ) vagy a 2002/57/EK ( 4 ) tanácsi irányelvben (a továbbiakban: meglévő jogszabályok) fel nem sorolt néhány faja - különösen amikor a meglévő jogszabályokban szereplő fajokkal keverve használják - takarmány-előállításra alkalmas lehet, ugyanis az állatoknak egész évben kiegyensúlyozott takarmányozást biztosít, és emellett hozzájárul a megművelhetetlen földek vagy a marginális megművelhető termőföldek feljavításához is. Ez az eset áll fenn a következő fajok tekintetében: Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum és Vicia benghalensis (a továbbiakban: az (1) preambulumbekezdésben említett fajok).

(2)

A 66/401/EGK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban a Közösségben csak a meglévő jogszabályokban felsorolt növényfajok vetőmagjai hozhatók forgalomba a 2002/53/EK tanács irányelv ( 5 ) 4. cikke (2) bekezdésében említett fajták kivételével, amennyiben takarmánynövényként való felhasználásra szánták őket. Ha az (1) preambulumbekezdésben említett fajok vetőmagjait tartalmazó keverékek forgalomba hozatalára nincs lehetőség, az ezeket a fajokat hasznosítani kívánó gazdálkodóknak fajonként kell őket szállítaniuk és elvetniük, vagy bizonyos esetekben további költségek és munka befektetésével maguknak kell keverékeket készíteniük a gazdaságban. Ezen túlmenően fokozottan fennáll a veszély, hogy a keveréket alkotó különböző fajok a szántóföldön egyenetlenül lesznek oszlanak el, mivel a keverékeket nem szakemberek készítik el.

(3)

Ahhoz, hogy az (1) preambulumbekezdésben említett fajokat ilyen keverékekben forgalomba lehessen hozni, a 66/401/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének A. pontját a szóban forgó fajok felvételével módosítani kell.

(4)

A 66/401/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése A. pontjának módosításáról való döntéshez az (1) preambulumbekezdésben említett fajokat tartalmazó keverékek forgalmazásáról információkat kell gyűjteni. Ellenőrizni kell különösen azt, hogy e fajok keverékekben való felhasználása esetén meg lehet-e erősíteni hatósági utóellenőrzéssel, hogy a csomagolás címkéjén feltüntetett valamennyi összetevő vetőmagjainak százalékos aránya megfelel a keverék összetételének, és hogy egyazon tétel keverékei minden forgalomba hozott csomagolásban homogének. Ezen információk hiányában lehetetlen lenne garantálni a felhasználóknak, hogy az (1) preambulumbekezdésben említett fajokat tartalmazó keverékek vetőmagjai minőségi eredményeket hoznak.

(5)

Ezért indokolt ideiglenes kísérletet szervezni annak ellenőrzésére, hogy az (1) preambulumbekezdésben említett fajok eleget tesznek-e a 66/401/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének A. pontjába való felvétel követelményeinek.

(6)

A kísérletben részt vevő tagállamokat az (1) preambulumbekezdésben említett fajok tekintetében mentesíteni kell a 66/401/EGK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében megállapított kötelezettségek alól. Az ezeket a fajokat tartalmazó keverékek forgalomba hozatalát bizonyos feltételek mellett engedélyezniük kell.

(7)

Az (1) preambulumbekezdésben említett fajok minősítése céljából helyénvaló külön követelményeket előírni annak biztosítására, hogy a fajok vetőmagjai valamennyi tagállamban ugyanazon követelményeknek tegyenek eleget. Ezeknek a követelményeknek az OECD-nek a fajtaminősítésre vagy a nemzetközi kereskedelemben mozgó vetőmagok ellenőrzésére vonatkozó minősítési rendszereiben (a továbbiakban: OECD-rendszerek) vagy a vetőmagot előállító tagállam nemzeti szabványaiban meghatározott feltételeken kell alapulniuk.

(8)

A takarmánynövényként való felhasználásra szánt vetőmagkeverékek forgalomba hozatalának feltételeiről szóló, 2004. április 20-i 2004/371/EK bizottsági határozatban ( 6 ) előírt általános feltételeken túl a kísérletben szereplő keverékek forgalomba hozatalára külön feltételeket kell meghatározni. Ezeknek a feltételeknek biztosítaniuk kell, hogy a kísérlet értékeléséhez elegendő információt lehessen összegyűjteni. Ezért a címkézésről, a megfigyelésről és a jelentéstételről szabályokat kell lefektetni.

(9)

Mivel az e határozatban előírt intézkedés kísérleti jellegű, rögzíteni kell a forgalomba hozott vetőmagkeverékek maximális mennyiségét, figyelembe véve, hogy a meglévő létesítményekben különféle keverékeket szükséges tesztelni.

(10)

Annak érdekében, hogy a tagállamok ellenőrizhessék, hogy a maximális mennyiség túllépése nem következik be, az ilyen vetőmagkeverékek termelését tervező vállalatoknak be kell jelenteniük az érintett tagállamoknak, hogy milyen mennyiségeket szándékoznak termelni. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bizonyos vetőmagkeverékek forgalomba hozatalát betiltsák, amennyiben ezt a különböző keverékeknek a maximális mennyiség túllépése nélküli tesztelése érdekében szükségesnek ítélik.

(11)

Annak érdekében, hogy a beszállítók elegendő mennyiségű vetőmagot termeljenek és hozzanak forgalomba, és az illetékes hatóságoknak lehetőségük nyíljon az anyag ellenőrzésére, valamint a jelentés elkészítéséhez elegendő és összehasonlítható információk gyűjtésére, a kísérletnek legalább öt értékesítési szezonra kell kiterjednie.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vetőmagvak és szaporítóanyagok állandó bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

A Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum és Vicia benghalensis fajok (a továbbiakban: az 1. cikkben említett fajok) külön vetőmagként vagy vetőmagkeverékben történő forgalomba hozatala megvalósíthatóságának értékelésére uniós szintű ideiglenes kísérlet kerül megszervezésre abból a célból, hogy el lehessen dönteni, hogy e fajok némelyike vagy mindegyike felvehető-e a 66/401/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének A. pontjában szereplő takarmánynövények jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamok részvétele

A kísérletben bármely tagállam részt vehet.

A kísérletben való részvétel mellett döntő tagállamok (a továbbiakban: részt vevő tagállamok) értesítik a Bizottságot szándékukról.

A kísérletben való részvételtől bármikor visszaléphetnek, amennyiben erről tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Mentesítés

(1) A kísérlet céljából az 1. cikkben említett fajokat tartalmazó vetőmagkeverékek - függetlenül attól, hogy tartalmazzák-e a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/55/EK vagy a 2002/57/EK irányelvben felsorolt fajokat - a 4. és 5. cikkben előírt feltételek mellett forgalomba hozhatók.

(2) A részt vevő tagállamok mentesülnek a 66/401/EGK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében előírt kötelezettségek alól.

4. cikk

Az 1. cikkben említett fajok vetőmagjaira érvényes feltételek

Az 1. cikkben említett fajok vetőmagjainak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a) az egyik tagállam nemzeti jegyzékébe vagy az OECD-nek a vetőmag-minősítésre megfelelő fajták jegyzékébe kell tartozniuk;

b) az I. melléklettel összhangban minősítésben kell részesülniük;

c) eleget kell tenniük a II. melléklet 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

5. cikk

A kísérletben szereplő keverékekre érvényes feltételek

A 2004/371/EK határozatban előírt feltételeken túl a kísérletben szereplő keverékek eleget tesznek a II. melléklet 2. pontjában meghatározott feltételeknek.

6. cikk

Mennyiségi korlátozások

(1) A részt vevő tagállamok biztosítják, hogy a kísérlet során a keverékekben felhasználandó vetőmag teljes mennyisége ne haladja meg az évenkénti 1 000 tonnát.

(2) A részt vevő tagállamok biztosítják, hogy a cégek bejelentik a 66/401/EGK irányelv IV. mellékletének A. pontja I. c) 2. alpontjában említett hatóságnak az általuk termelni szándékozott vetőmagkeverékek mennyiségét.

Ha a tagállamok úgy ítélik meg, hogy a kísérlet céljából nem indokolt az érintett vetőmagkeverék további mennyiségét forgalomba hozni, betilthatják egy adott vetőmagkeverék forgalomba hozatalát. Erről az érintett cége(ket) haladéktalanul értesíteni kell.

7. cikk

Felügyelet

A kísérletet a 66/401/EGK irányelv IV. mellékletének A. pontja I. c) 2. alpontjában említett tagállami hatóság felügyeli.

8. cikk

Jelentéstételi kötelezettségek

(1) A részt vevő tagállamok a Bizottságnak és a többi tagállamnak minden évre vonatkozóan jelentést nyújtanak be, amely tartalmazza a kísérletben szereplő keverékekben használt fajok jegyzékét és a szóban forgó keverékekből a következő év március 31-éig forgalomba hozandó mennyiséget. A tagállamok belátásuk szerint a jelentésben más releváns információkat is rendelkezésre bocsáthatnak.

(2) A kísérlet végén, illetve részvételük befejeztével a részt vevő tagállamok a következő év március 31-éig a Bizottság és a tagállamok részére jelentést nyújtanak be, amely tartalmazza a II. melléklet 3. pontjában említett információkat. Belátásuk szerint a jelentésben a kísérlet szempontjából releváns más információkat is feltüntethetnek.

9. cikk

Időtartam

A kísérlet 2009. június 1-jén veszi kezdetét, és 2016. május 31-ig.

10. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT FAJOK ÉS MINŐSÍTÉSÜK FELTÉTELEI

FajokMinimális csírázás
(a tiszta vetőmag %-ában ())
Minimális analitikai tisztaság
(tömegszázalék)
Egyéb növényfajokról származó maximális vetőmagtartalom
(tömegszázalék)
Egyéb növényfajokról származó maximális vetőmagtartalom a 7. oszlopban meghatározott tömegű mintábanEgy tétel maximális tömege
(tonna)
A tételből kiválasztandó minta maximális tömege
(gramm)
1234567
Biserrula pelecinus70 (beleértve a kemény magokat is)980,5() () ()1030
Lathyrus cicera80951,0(c) (d) (e)251 000
Lotus uliginosus75 (40)970,5() () ()1025
Lotus glaber75 (40)970,5() () ()1030
Medicago doliata70982,0(c) (d) (e)10100
Medicago murex70 (30)982,0() () ()1050
Medicago polymorpha70 (30)982,0() () ()1070
Medicago rugosa70 (20)982,0() () ()10180
Medicago scutellata70982,0() () ()10400
Medicago italica70 (20)982,0() () ()10100
Medicago littoralis70982,0() () ()1070
Medicago truncatula70 (20)982,0() () ()10100
Ornithopus compressus75 (beleértve a kemény magokat is)901,0() () ()10120
Ornithopus sativus75 (beleértve a kemény magokat is)901,0() () ()1090
Plantago lanceolata75851,5() () ()520
Trifolium fragiferum70981,0() () ()1040
Trifolium glanduliferum70 (30)981,0() () ()1020
Trifolium hirtum70981,0() () ()1070
Trifolium isthmocarpum70 (beleértve a kemény héjú magokat)981,0(c) (d) (e)10100
Trifolium. michelianum75 (30)981,0() () ()1025
Trifolium squarrosum75 (20)971,5() () ()10150
Trifolium subterraneum80 (40)970,5() () ()10250
Trifolium vesiculosum70 (beleértve a kemény magokat is)981,0() () ()10100
Vicia benghalensis80 (20)97 ()1,0() () ()201 000
(1) A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.
(2) A Vicia pannonica, a Vicia villosa, illetve a rokon termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 6 tömegszázalékos aránya valamely más releváns fajnál nem minősül szennyezettségnek.
(3) Az előírt mennyiség nem tartalmazhatja az Avena fatua és az Avena sterilis magjait.
(4) Az előírt mennyiségű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag előfordulása nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától.
(5) A Rumex acetosellán és a Rumex maritimuson kívül a Rumex spp. vetőmagjai az előírt mennyiség egy adott mintájában nem haladhatják meg a 10-et.

II. MELLÉKLET

A KÍSÉRLET FELTÉTELEI

1. Az 1. cikkben említett fajok vetőmagjaira érvényes feltételek

a) Ha a fajokat az OECD-rendszerek szabályozzák, a szántóföldi ellenőrzést e rendszerekkel összhangban kell végezni; ellenkező esetben azon tagállam nemzeti szabványai az irányadók, ahol a vetőmagot termelték.

b) A tagállamok biztosítják, hogy minden vetőmagtételen még összekeverésük előtt a 66/401/EGK irányelvvel összhangban szántóföldi ellenőrzést, mintavételt és vetőmagelemzést végezzenek, akár hatóságilag, akár hatósági felügyelet alatt.

2. A kísérletben szereplő keverékekre érvényes feltételek

a) A vetőmagmintákat a kísérletben szereplő vetőmagkeverékek tételeiből a hatósági mintavételezők véletlenszerűen választják ki. Ezek a minták a 2004/371/EK határozat 4. cikkével összhangban a kísérletben szereplő keverékek összetételének kontrollmintáiként alkalmazandók.

A 2004/371/EK határozat 4. cikke szerint elvégzett mintavétel és ellenőrzés szintje és intenzitása megfelel a kísérlet céljának.

b) A 66/401/EGK irányelv és a 2004/371/EK határozat által előírt információkon túl a hivatalos címkének a következő információkat kell tartalmaznia:

i. a kísérletben szereplő keverékben található, az 1. cikkben említett valamennyi faj botanikai neve (ideértve adott esetben a fajtákat is);

ii. a különféle összetevők tömegének százalékos aránya szerinti összetétel az 1. cikkben említett fajokra és adott esetben fajtákra lebontva;

iii. hivatkozás erre a határozatra.

Ha az i. és ii. pontban említett információk a hivatalos címkén nem olvashatók, a kísérletben vizsgált keverék a keverék nevének feltüntetésével forgalomba hozható, feltéve, hogy az i. és ii. pontban említett információkat a vevővel írásban közölték és hivatalosan nyilvántartották.

3. Nyilvántartásba veendő információk:

a) a kísérletben vizsgált keverékekben felhasznált fajok neve (ideértve adott esetben a fajtákat is);

b) a kísérletben szereplő, az engedélyezési időszak során forgalomba hozott minden egyes vetőmagkeverék mennyisége és a tagállam, amelynek a vetőmagkeveréket szánták;

c) a kísérletben szereplő, forgalomba hozott keverékek összetétele;

d) az 1. cikkben említett fajok minősítéséhez követett eljárások (szabványok) (OECD-rendszerek vagy nemzeti szabványok);

e) a szántóföldi ellenőrzés és az 1. cikkben említett fajok minősítéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatok eredményei, ha a tagállamokban végzik őket el;

f) az OECD-rendszerek szerinti importokról szóló információk, különösen a kísérletben szereplő vetőmagkeverékek mennyisége, összetétele, a származási ország és a címkézés;

g) a kontrollmintákról szóló 2. bekezdés a) és b) pontja szerint elvégzett vizsgálatok eredményei;

h) a kísérlet céljának támogatása mellett vagy ellen szóló költség-haszon elemzés.

( 1 ) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

( 2 ) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

( 3 ) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

( 4 ) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

( 5 ) HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

( 6 ) HL L 116., 2004.4.22., 39. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0109&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009D0109-20140617 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009D0109-20140617&locale=hu

Tartalomjegyzék