32008D0826[1]

2008/826/EK: A Bizottság határozata ( 2008. október 30. ) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határozat hatályának meghosszabbításáról (az értesítés a C(2008) 6269. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 30.)

a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határozat hatályának meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2008) 6269. számú dokumentummal történt)

(2008/826/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló, 2002. november 8-i 2002/887/EK bizottsági határozat (2) engedélyezi a tagállamoknak a 2002/29/EK irányelv bizonyos előírásaitól való eltérést korlátozott időtartamokra és különleges feltételek mellett a Japánból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében.

(2) Mivel az engedélyezést igazoló körülmények még most is fennállnak, és nincs a különleges feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyezést meg kell hosszabbítani.

(3) Az Egyesült Királyság kérte az eltérés meghosszabbítását.

(4) A 2002/887/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/887/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk első és második bekezdésében "2007. augusztus 1. és 2008. augusztus 1." helyébe "2009. augusztus 1. és 2010. augusztus 1." lép.

2. A 4. cikkben található táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„NövényekIdőszak
Chamaecyparis:2008.11.1–2010.12.31.
Juniperus:2008.11.1–2009.3.31. és 2009.11.1–2010.3.31.
Pinus:2008.11.1–2010.12.31.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. november 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) HL L 309., 2002.11.12., 8. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0826 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0826&locale=hu