A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság M.59/2015/9. számú határozata illetmény (ELMARADT illetmény) tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 65. §] Bírók: Barsi Ildikó, Nádor Istvánné

A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt felperesnek - ... Rendőr-főkapitányság alperes ellen elmaradt illetmény megfizetése iránt indított perében meghozta az alábbi

í t é l e t e t :

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperes részére

2013. augusztus 01-től december 31-ig terjedő időre 41.500,- (azaz: Negyvenegyezer-ötszáz) Ft,

2014. január 01-től - 2014. december 31-ig terjedő időre 147.600,- (azaz: Egyszáznegyvenhétezer-hatszáz) Ft,

2015. január 01-től - 2015. április 30-ig terjedő időre 37.600,- (azaz: Harminhétezer-hatszáz) Ft, összesen 226.700,- (azaz: Kettőszázhuszonhatezer-hétszáz) Ft elmaradt illetményt, továbbá ezen tőkeösszeg után 2014. június 15. napjától a kifizetés napjáig járó, a Ptk. 6:47. § szerint számított késedelmi kamatát.

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperes részére 35.000,- (azaz: Harmincötezer) Ft perköltséget.

A le nem rótt 17.200,- (azaz: Tizenhétezer-kettőszáz) Ft kereseti illetéket a Magyar Állam viseli.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, mely fellebbezést előterjesztése esetén a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kell 3 egyező példányban benyújtani a Balassagyarmati Törvényszékhez címezve.

I n d o k o l á s:

A felperes a .. Rendőr-főkapitánysággal közalkalmazotti jogviszonyban áll, a munkáltatónál középfokú besorolású munkakörben dolgozik.

Az alperesi munkáltató és a felperes kollektív szerződés hatálya alatt áll.

A felperes illetménye 2011. december 31. napján 102.700,- Ft garantált illetményből, 30.500,- Ft garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményből, továbbá 5.000,- Ft címpótlékból tevődött össze, illetménye 138.200,- Ft volt

Az alperes 2012. január 10. napján kelt intézkedésével a felperesi munkavállalót 2012. január hó 1. napi hatállyal "D" fizetési osztály 11 fizetési fokozatból átsorolta "D" fizetési osztály 12 fizetési fokozatába. Megállapította, hogy a következő fizetési fokozatba lépés várható ideje 2015. január 01. napja.

Az új besorolás alapján a felperes garantált illetménye 105.663,- Ft-ra emelkedett, mely garantált illetmény kerekített összege 105.700,- Ft. A garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrész összege 35.500,- Ft-ra emelkedett, a címpótlék összege nem változott. Így a felperes illetményét a munkáltató 146.200,- Ft-ban állapította meg.

2015. január 01. napjáig a felperes illetménye változatlan volt. 2012. január 01-től 2014. december 31. napjáig terjedő időszakban a felperes garantált illetménye 105.700,- Ft volt, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 35.500,- Ft-ban, a címpótlék 5.000,- Ft-ban volt megállapítva. Sem a garantált illetmény összege, sem a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész összege ezen időszakban nem változott.

Az alperes a 2015. január 19. napján kelt intézkedésével a felperest 2015. január 01. napi hatállyal átsorolta "D" fizetési osztály 12. fizetési fokozatából "D" fizetési osztály 13. fizetési fokozatába. Megállapította, hogy a következő fizetési fokozatba lépés várható ideje 2018. január 01.

Az átsorolás alapján az alperes a felperes bértábla szerinti illetményét 108.625,- Ft összegben, a garantált bérminimumra történő kiegészítést 13.400,- Ft-ban, így a garantált illetményét összesen kerekítve 122.000,- Ft-ban határozta meg. A garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 21.100,- Ft-ra lecsökkentette, így az 5.000,- Ft címpótlékkal a felperes össz-illetményét 154.100,- Ft-ban határozta meg.

A felperes módosított keresetében 2013. augusztus 01. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakra munkabér különbözet megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

Kúriai döntéseket megjelölve hivatkozott rá, hogy a helytelen illetmény megállapítás állapotsérelmet eredményez, ezért az mindaddig jogszerűen vitatható, amíg a sérelmes állapot fennáll. Az ebből eredő illetmény-különbözetre vonatkozó igény pedig az általános szabályok szerint évül el.

Kifogásolta, hogy a jogszabály által meghatározott garantált bérminimum emelkedéseket a felperesi illetmény megállapításakor az alperes nem vette figyelembe, így azt a garantált illetmény meghatározásakor nem alkalmazta. Hangsúlyozta, hogy az iratok alapján 2015. január 01-ig a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész változatlan összegű volt. Az alperes utólagosan nem hivatkozhat ennek valótlanságára vagy visszavonására.

Utalt rá, hogy a garantált illetmény fogalmát a Kjt. 65. § (9) bekezdése egyértelműen meghatározza a garantált bérminimum vonatkozásában, így álláspontja szerint amennyiben az alperes a munkáltatói mérlegelésen alapuló illetményrészt kívánja bevonni a bérminimumba, akkor az jogszerűtlen. Elvárható, hogy tételesen kerüljön meghatározásra a felperes illetményében a garantált illetmény, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész is. Utólagosan nem lehet a munkáltatói döntésen alapuló illetményt garantált illetménynek tekinteni.

A felperes által kimunkált táblázat alapján 2013-ban a garantált bérminimum mértéke 114.000,- Ft volt, a felperes garantált illetménye pedig 105.700,- Ft, így havonta 8.300,- Ft-tal kevesebb garantált bérminimumot kapott. Ezen elmaradt garantált bérminimumra kiegészítés havi összege alapulvételével 2013. augusztus 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre 41.500,- Ft megfizetését kérte.

A 2014. évre megállapított 118.000,- Ft garantált bérminimumhoz képest a felperes garantált illetménye 105.700,- Ft, így álláspontja szerint erre az évre havi 12.300,- Ft garantált bérminimum különbözet állapítható meg. Ennek alapján 2014. január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre 147.600,- Ft elmaradt illetmény megfizetését kérte.

Hivatkozott rá, hogy 2015. évben 122.000,- Ft a garantált bérminimum mértéke. Sérelmezte, hogy ugyan 2015. január 01. napjától az alperes a garantált illetményt kiegészítette a garantált bérminimumra, ezzel egyidejűleg azonban a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt lecsökkentette. Hangsúlyozta, hogy a KSZ. alapján 2014. évben 158.500,- Ft kellett hogy legyen a felperes illetménye, ezen belül 35.500,- Ft volt a munkáltatói döntésen alapuló rész. Ehhez képest kell vizsgálni a KSZ. azon rendelkezését, hogy a fizetési fokozatban történő előresoroláskor a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt kell felemelni 5.000,- Ft-tal. Ehhez képest azonban az alperes kevesebbet számolt el.

A 2014. évben a felperes részére járó 158.500,- Ft illetményhez képest 2015. évben csak 154.000,- Ft-ban állapította meg az alperes a felperes illetményét úgy, hogy fizetési fokozatba történő előresorolás is volt.

Ezek alapján álláspontja szerint a 2014. évben a felperes részére járó 158.500,- Ft-ot a KSZ. rendelkezése alapján a fizetési fokozatban történő előresorolás miatt 5.000,- Ft-tal meg kell emelni, így a felperes részére 2015. évben 163.500,- Ft illetmény jár.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!